Nowości pedago­giczne – grudzień

Nowości pedago­giczne – grudzień

Praca z dziec­kiem z ADHD / [autor Sylwia Walerych]. – Warszawa : Wydaw­nic­two Wiedza i Praktyka – Grupa Wydaw­ni­cza Oświata, 2017.
Sygn. 162455

W tej publi­ka­cji zamiesz­czono listę objawów, których wystę­po­wa­nie konieczne jest do posta­wie­nia diagnozy stwier­dza­ją­cej u dziecka zespół nadpo­bu­dli­wo­ści psycho­ru­cho­wej (ADHD). Zapre­zen­to­wano także typowe problemy szkolne spowo­do­wane objawami ADHD. Wymie­niono wskazówki, w jaki sposób zorga­ni­zo­wać pomoc psycho­lo­giczno-pedago­giczną oraz jakich zasad przestrze­gać, by pomóc takiemu dziecku.

 

 

 

Bezpie­czeń­stwo : programy promo­cji / Brunon Hołyst. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN SA, 2017.
Sygn. 162522, 162523

Promo­cja bezpie­czeń­stwa to działa­nia zmierza­jące do jego upowszech­nia­nia, lanso­wa­nia i popula­ry­za­cji. Układ i zakres tomu V – podob­nie jak w poprzed­nich czterech tomach cyklu – jest spójny i cieka­wie ujęty. Poza promo­cją bezpie­czeń­stwa w wymia­rze indywi­du­al­nym i społecz­nym Czytel­nik znajdzie w nim między innymi rozwa­ża­nia o inicja­to­rach i organi­za­to­rach działań, o grupach społecz­nych, które należy objąć szcze­gól­nym oddzia­ły­wa­niem w zakre­sie tej promo­cji, oraz o wykorzy­sta­niu zdoby­czy techniki w promo­wa­niu bezpie­czeń­stwa.

 

 

Eduka­cja w PRL / pod redak­cją Moniki Wiśniew­skiej. – Warszawa : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Kardy­nała Stefana Wyszyń­skiego, 2016.
Sygn. 162530

Czyta­jąc kolejne części książki, Czytel­nik szybko zrozu­mie, jak tragicz­nym okresem wpływa­ją­cym na naszą teraź­niej­szość był czas PRL. Ekspe­ry­ment tzw. polityki oświa­to­wej pozba­wił kolejne pokole­nia umiejęt­no­ści odnaj­dy­wa­nia się w złożo­nym świecie. Efektem eduka­cji szkol­nej stało się powszechne mniema­nie o niezmien­no­ści świata, a w konse­kwen­cji pozby­cie się pojęć i stanów już niedo­stęp­nych.

 

 

Filmo­te­ra­pia : teoria i praktyka / Małgo­rzata Kozubek. – Gdańsk : Wydaw­nic­two Słowo/Obraz Teryto­ria, 2016.
Sygn. 162532, 162533

Książka Małgo­rzaty Kozubek jest pierw­szym w polskiej litera­tu­rze przed­miotu nauko­wym opraco­wa­niem zagad­nie­nia filmo­te­ra­pii. […] Przesłanki tej metody autorka anali­zuje w rozle­głym kontek­ście kultury terapeu­tycz­nej, a także w ramach proble­ma­tyki stricte filmo­znaw­czej, związa­nej z percep­cją filmu”.
Tadeusz Szcze­pań­ski
 „Małgo­rzata Kozubek zadaje pytanie o możli­wo­ści teore­tyczne, a także o szanse praktycz­nej skutecz­no­ści wykorzy­sta­nia filmu do psycho­te­ra­pii, a zwłasz­cza do psycho­te­ra­pii stoso­wa­nej w ramach resocja­li­za­cji młodzieży społecz­nie nieprzy­sto­so­wa­nej. Tak określony cel książki może mieć zasto­so­wa­nie podwójne, teore­tyczne i praktyczne […], co w przypadku pracy z dziedziny humani­styki jest warto­ścią rzadką i cenną”.
Tadeusz Lubel­ski

Filozo­fia kształ­ce­nia : wycho­wa­nie i naucza­nie / Adolf E. Szołty­sek. – Kraków : Oficyna Wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162534

Monogra­fia „Filozo­fia kształ­ce­nia“ stanowi dopeł­nie­nie monogra­fii „Filozo­fia pedago­giki“ i monogra­fii „Filozo­fia eduka­cji“. Oś monogra­fii wyzna­czają dwie diady: biolo­giczne rozwi­ja­nie człowieka – kultu­rowe kształ­to­wa­nie człowieka, wydoby­wa­nie predys­po­zy­cji wrodzo­nych człowieka – eduka­cyjne kształ­to­wa­nie człowieka.
Fragment Wstępu

 

 

 

Gdy dziecko ma problemy z czyta­niem / Kazimierz Słupek. – Gdańsk : Wydaw­nic­two Harmo­nia – Grupa Wydaw­ni­cza Harmo­nia, 2017.
Sygn. 162535

Sprawny odbiór infor­ma­cji przeka­zy­wa­nych za pomocą języka pisanego, czyli umiejęt­ność czyta­nia, jest najważ­niej­szą umiejęt­no­ścią, jaką powinni opano­wać ucznio­wie w młodszych klasach szkoły podsta­wo­wej. Jest to warunek co prawda nie wystar­cza­jący, ale bezwzględ­nie konieczny do radze­nia sobie na kolej­nych etapach eduka­cji. Książka ta adreso­wana jest zarówno do terapeu­tów pedago­gicz­nych prowa­dzą­cych zajęcia korek­cyjno-kompen­sa­cyjne i nauczy­cieli eduka­cji wczesnosz­kol­nej, jak i do rodzi­ców chcących pomóc swoim dzieciom w opano­wa­niu trudnej sztuki czyta­nia. Zawiera ona szereg praktycz­nych wskazó­wek do pracy z dziećmi ryzyka dyslek­sji i z każdym dziec­kiem mającym trudno­ści w czyta­niu.

 

Godzina wycho­waw­cza : rozmowy o polskiej szkole / Aleksan­dra Szyłło. – Wołowiec : Wydaw­nic­two Czarne, 2017.
Sygn. 162536

Temat nauki i wycho­wa­nia nigdy nie traci aktual­no­ści: przez system eduka­cji przecho­dzą kolejne pokole­nia i właśnie tam, w szkole, kształ­tują się przyszli obywa­tele. A przynaj­mniej tak powinno być. Tymcza­sem kolejne reformy i próby udosko­na­le­nia systemu wcale nie sprawiają, że szkoły stają się lepsze. Rodzice, nauczy­ciele i wresz­cie ucznio­wie mają tylko wraże­nie pogłę­bia­ją­cego się chaosu, a niektó­rzy nie wahają się porów­ny­wać współ­cze­snej szkoły do koszar czy więzie­nia. Aleksan­dra Szyłło posta­no­wiła zbadać, dlaczego polska eduka­cja od lat zmaga się z tak poważ­nymi proble­mami, oraz zapytać, jaka mogłaby i powinna być nasza szkoła. Jej rozmówcy, specja­li­ści od eduka­cji i wycho­wa­nia, odpowia­dają na pytania, „dlaczego jest, jak jest?” i „co zrobić, żeby było inaczej?”, ale przywo­łują też wspomnie­nia i dzielą się własnymi doświad­cze­niami. Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszyst­kim – wycho­wa­nie.

 

Jak bawić się i uczyć z pasją? : zasto­so­wa­nie narzę­dzi myślo­wych TOC w pracy z dziećmi / Dorota Kamiń­ska. – Wydanie 2. popra­wione.  – Kraków : CEBP 24.12, 2017.
Sygn.. 162538

TOC (Theory of Constra­ins – teoria ograni­czeń) to program, który pozwala na identy­fi­ka­cję i zarzą­dza­nie ograni­cze­niami wystę­pu­ją­cymi w otacza­ją­cym nas świecie (ograni­cze­nia rozumiane są jako czynniki spowal­nia­jące reali­za­cję wyzna­czo­nych celów). Porad­nik w prosty sposób omawia teorię ograni­czeń oraz prezen­tuje spraw­dzone rozwią­za­nia, stano­wiące autor­skie pomysły dotyczące praktycz­nego zasto­so­wa­nia narzę­dzi TOC, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem aspektu pracy z dziećmi w wieku przed­szkol­nym i wczesnosz­kol­nym, niepo­sia­da­ją­cymi jeszcze umiejęt­no­ści czyta­nia i pisania. Książka została stworzona z myślą o twórczych i poszu­ku­ją­cych niestan­dar­do­wych rozwią­zań metodycz­nych nauczy­cie­lach, którzy chcą uczynić proces eduka­cyjny wycho­wan­ków fascy­nu­jącą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę.

 

Jak sobie radzić z trudnymi ludźmi / Gill Hasson. – Warszawa : Wydaw­nic­two Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162539

Wiecz­nie nieza­do­wo­lony szef. Teściowa, która przy każdej sposob­no­ści wypomina ci przypa­lony zeszło­roczny obiad. Przyja­ciółka, która odwołuje wszyst­kie spotka­nia „za pięć dwuna­sta”. Współ­pra­cow­nik, który kryty­kuje wszyst­kie twoje pomysły, ale broni się przed podaniem własnych. Nasto­letni syn, który mamro­cze pod nosem obelgi i przekleń­stwa.
Wśród trudnych ludzi znajdziemy osoby jawnie agresywne i wrogie, agresywne w sposób pośredni oraz osoby bierne sprawia­jące wraże­nie bezwol­nych i ulega­ją­cych wszel­kim wpływom. To samo zacho­wa­nie w jednej sytuacji możemy odebrać jako neutralne, w innej – jako budzące złość i frustra­cję.
Gill Hasson prowa­dzi nas przez galerię trudnych postaci, pokazu­jąc, z czego wynikają zacho­wa­nia, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z proble­mo­wych sytuacji, szanu­jąc przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podzia­łów, ale zachęca do empatii, słucha­nia i zrozu­mie­nia drugiej strony. Pokazuje, że choć nasz wpływ na zacho­wa­nia innych osób jest ograni­czony, możemy umiejęt­nie pokie­ro­wać własnym postę­po­wa­niem i nie dopuścić do tego, by relacje z trudnymi ludźmi zatru­wały nam życie. Dzięki tej książce:
-zrozu­miesz przyczyny trudnych zacho­wań innych osób;
-dowiesz się, w jaki sposób obronić swoje stano­wi­sko i sprze­ci­wić się zacho­wa­niom, których nie akcep­tu­jesz;
-poznasz sposoby spokoj­nego radze­nia sobie w relacji z osobami agresyw­nymi, stosu­ją­cymi manipu­la­cję i nadmier­nie krytycz­nymi;
-dowiesz się, kiedy się wycofać lub nawet zrezy­gno­wać z relacji.

Co wolno dziecku? : rozsądne ustala­nie granic / Martin Herbert ; przekład Ewa Jusewicz-Kalter. – Wyd. 3 w jęz. pol.  – Sopot : Gdańskie Wydaw­nic­two Psycho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162549

Nie ma dziecka, które by nie sprawiało kłopo­tów wycho­waw­czych. Nieumie­jęt­nie je karząc lub zbytnio im pobła­ża­jąc, popeł­niamy błąd. Martin Herbert podpo­wiada:
-jak ustana­wiać jasne granice w relacjach z dziećmi,
-jak asertyw­nie wskazy­wać im właściwe postę­po­wa­nie,
-jak uczyć odpowie­dzial­no­ści,
-jak wycią­gać konse­kwen­cje z niepo­żą­da­nych postaw.
Wskazówki autora pomogą ci wprowa­dzić pozytywną dyscy­plinę i wycho­wać rozsądne, mające wysokie poczu­cie własnej warto­ści dziecko.

Dziecko z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku w roli ucznia szkoły ogólno­do­stęp­nej, integra­cyj­nej i specjal­nej  / Beata Papuda-Doliń­ska. – Lublin : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Marii Curie-Skłodow­skiej, 2017.
Sygn. 162550

Efektem kilku­let­nich poszu­ki­wań nauko­wych i badań empirycz­nych prowa­dzo­nych w trakcie studiów dokto­ranc­kich, a także zainte­re­so­wań bliskich tyflo­pe­da­go­gice stała się empiryczna analiza sytuacji eduka­cyj­nej i społecz­nej uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku kształ­cą­cych się w szkołach ogólno­do­stęp­nych, integra­cyj­nych oraz specjal­nych. Przed­mio­tem żywych dysku­sji, zarówno wśród naukow­ców, jak i decyden­tów oświa­to­wych, nauczy­cieli oraz rodzi­ców, jest w ostat­nich latach eduka­cja włącza­jąca. Niniej­sza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teore­tycz­nych i poten­cjału praktycz­nego tej, coraz bardziej popular­nej, koncep­cji kształ­ce­nia niese­gre­ga­cyj­nego na tle innych możli­wo­ści reali­zo­wa­nia obowiązku szkol­nego: eduka­cji integra­cyj­nej i specjal­nej. Weryfi­ka­cja cech swoistych dla każdej z form eduka­cji odbyła się z udzia­łem grupy uczniów szcze­gól­nie wymaga­ją­cych adekwat­nej reakcji szkoły na specjalne potrzeby eduka­cyjne, a jedno­cze­śnie wrażli­wych na jej brak – uczniów z niepeł­no­spraw­no­ścią wzroku.

 

 

Źródła :

www​.wip​.pl
www​.helion​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydaw​nic​two​.uksw​.edu​.pl
www​.teryto​ria​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmo​nia​.edu​.pl
www​.czarne​.com​.pl
www​.blizej​przedsz​kola​.pl/​w​y​d​a​w​n​ictwo
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nic​two​.umcs​.eu

Print Friendly, PDF & Email