Nowości peda­go­giczne – gru­dzień

Nowości peda­go­giczne – gru­dzień

Bez­pie­czeń­stwo : pro­gramy pro­mocji / Brunon Hołyst. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN SA, 2017.
Sygn. 162522, 162523

Pro­mocja bez­pie­czeń­stwa to dzia­łania zmie­rza­jące do jego upo­wszech­niania, lan­so­wania i popu­la­ry­zacji. Układ i zakres tomu V – podobnie jak w poprzed­nich czte­rech tomach cyklu – jest spójny i cie­kawie ujęty. Poza pro­mocją bez­pie­czeń­stwa w wymiarze indy­wi­du­alnym i spo­łecznym Czy­telnik znaj­dzie w nim między innymi roz­wa­żania o ini­cja­to­rach i orga­ni­za­to­rach działań, o grupach spo­łecz­nych, które należy objąć szcze­gólnym oddzia­ły­wa­niem w zakresie tej pro­mocji, oraz o wyko­rzy­staniu zdo­byczy tech­niki w pro­mo­waniu bez­pie­czeń­stwa.

Edu­kacja w PRL / pod redakcją Moniki Wiśniew­skiej. – War­szawa : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Kar­dy­nała Stefana Wyszyń­skiego, 2016.
Sygn. 162530

Czy­tając kolejne części książki, Czy­telnik szybko zro­zumie, jak tra­gicznym okresem wpły­wa­jącym na naszą teraź­niej­szość był czas PRL. Eks­pe­ry­ment tzw. poli­tyki oświa­towej pozbawił kolejne poko­lenia umie­jęt­ności odnaj­dy­wania się w zło­żonym świecie. Efektem edu­kacji szkolnej stało się powszechne mnie­manie o nie­zmien­ności świata, a w kon­se­kwencji pozbycie się pojęć i stanów już nie­do­stęp­nych.

Fil­mo­te­rapia : teoria i prak­tyka / Mał­go­rzata Kozubek. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Słowo/Obraz Tery­toria, 2016.
Sygn. 162532, 162533

Książka Mał­go­rzaty Kozubek jest pierw­szym w pol­skiej lite­ra­turze przed­miotu naukowym opra­co­wa­niem zagad­nienia fil­mo­te­rapii. […] Prze­słanki tej metody autorka ana­li­zuje w roz­le­głym kon­tek­ście kultury tera­peu­tycznej, a także w ramach pro­ble­ma­tyki stricte fil­mo­znaw­czej, zwią­zanej z per­cepcją filmu”.
Tadeusz Szcze­pański
 „Mał­go­rzata Kozubek zadaje pytanie o moż­li­wości teo­re­tyczne, a także o szanse prak­tycznej sku­tecz­ności wyko­rzy­stania filmu do psy­cho­te­rapii, a zwłaszcza do psy­cho­te­rapii sto­so­wanej w ramach reso­cja­li­zacji mło­dzieży spo­łecznie nie­przy­sto­so­wanej. Tak okre­ślony cel książki może mieć zasto­so­wanie podwójne, teo­re­tyczne i prak­tyczne […], co w przy­padku pracy z dzie­dziny huma­ni­styki jest war­to­ścią rzadką i cenną”.
Tadeusz Lubelski

Filo­zofia kształ­cenia : wycho­wanie i nauczanie / Adolf E. Szoł­tysek. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162534

Mono­grafia „Filo­zofia kształ­cenia“ stanowi dopeł­nienie mono­grafii „Filo­zofia peda­go­giki“ i mono­grafii „Filo­zofia edu­kacji“. Oś mono­grafii wyzna­czają dwie diady: bio­lo­giczne roz­wi­janie czło­wieka – kul­tu­rowe kształ­to­wanie czło­wieka, wydo­by­wanie pre­dys­po­zycji wro­dzo­nych czło­wieka – edu­ka­cyjne kształ­to­wanie czło­wieka.
Frag­ment Wstępu

Gdy dziecko ma pro­blemy z czy­ta­niem / Kazi­mierz Słupek. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, 2017.
Sygn. 162535

Sprawny odbiór infor­macji prze­ka­zy­wa­nych za pomocą języka pisa­nego, czyli umie­jęt­ność czy­tania, jest naj­waż­niejszą umie­jęt­no­ścią, jaką powinni opa­nować uczniowie w młod­szych klasach szkoły pod­sta­wowej. Jest to warunek co prawda nie wystar­cza­jący, ale bez­względnie konieczny do radzenia sobie na kolej­nych etapach edu­kacji. Książka ta adre­so­wana jest zarówno do tera­peutów peda­go­gicz­nych pro­wa­dzą­cych zajęcia korek­cyjno-kom­pen­sa­cyjne i nauczy­cieli edu­kacji wcze­snosz­kolnej, jak i do rodziców chcą­cych pomóc swoim dzie­ciom w opa­no­waniu trudnej sztuki czy­tania. Zawiera ona szereg prak­tycz­nych wska­zówek do pracy z dziećmi ryzyka dys­leksji i z każdym dziec­kiem mającym trud­ności w czy­taniu.

Godzina wycho­wawcza : rozmowy o pol­skiej szkole / Alek­sandra Szyłło. – Woło­wiec : Wydaw­nictwo Czarne, 2017.
Sygn. 162536

Temat nauki i wycho­wania nigdy nie traci aktu­al­ności: przez system edu­kacji prze­chodzą kolejne poko­lenia i właśnie tam, w szkole, kształ­tują się przy­szli oby­wa­tele. A przy­naj­mniej tak powinno być. Tym­czasem kolejne reformy i próby udo­sko­na­lenia systemu wcale nie spra­wiają, że szkoły stają się lepsze. Rodzice, nauczy­ciele i wreszcie uczniowie mają tylko wra­żenie pogłę­bia­ją­cego się chaosu, a nie­którzy nie wahają się porów­nywać współ­cze­snej szkoły do koszar czy wię­zienia. Alek­sandra Szyłło posta­no­wiła zbadać, dla­czego polska edu­kacja od lat zmaga się z tak poważ­nymi pro­ble­mami, oraz zapytać, jaka mogłaby i powinna być nasza szkoła. Jej roz­mówcy, spe­cja­liści od edu­kacji i wycho­wania, odpo­wia­dają na pytania, „dla­czego jest, jak jest?” i „co zrobić, żeby było inaczej?”, ale przy­wo­łują też wspo­mnienia i dzielą się wła­snymi doświad­cze­niami. Mówią o tym, po co nam szkoła, a przede wszystkim – wycho­wanie.

Jak bawić się i uczyć z pasją? : zasto­so­wanie narzędzi myślo­wych TOC w pracy z dziećmi / Dorota Kamińska. – Wydanie 2. popra­wione. – Kraków : CEBP 24.12, 2017.
Sygn.. 162538

TOC (Theory of Con­strains – teoria ogra­ni­czeń) to program, który pozwala na iden­ty­fi­kację i zarzą­dzanie ogra­ni­cze­niami wystę­pu­ją­cymi w ota­cza­jącym nas świecie (ogra­ni­czenia rozu­miane są jako czyn­niki spo­wal­nia­jące reali­zację wyzna­czo­nych celów). Poradnik w prosty sposób omawia teorię ogra­ni­czeń oraz pre­zen­tuje spraw­dzone roz­wią­zania, sta­no­wiące autor­skie pomysły doty­czące prak­tycz­nego zasto­so­wania narzędzi TOC, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem aspektu pracy z dziećmi w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym, nie­po­sia­da­ją­cymi jeszcze umie­jęt­ności czy­tania i pisania. Książka została stwo­rzona z myślą o twór­czych i poszu­ku­ją­cych nie­stan­dar­do­wych roz­wiązań meto­dycz­nych nauczy­cie­lach, którzy chcą uczynić proces edu­ka­cyjny wycho­wanków fascy­nu­jącą podróżą do krainy nauki poprzez zabawę.

Jak sobie radzić z trud­nymi ludźmi / Gill Hasson. – War­szawa : Wydaw­nictwo Naukowe PWN, 2017.
Sygn. 162539

Wiecznie nie­za­do­wo­lony szef. Teściowa, która przy każdej spo­sob­ności wypo­mina ci przy­pa­lony zeszło­roczny obiad. Przy­ja­ciółka, która odwo­łuje wszystkie spo­tkania „za pięć dwu­nasta”. Współ­pra­cownik, który kry­ty­kuje wszystkie twoje pomysły, ale broni się przed poda­niem wła­snych. Nasto­letni syn, który mam­rocze pod nosem obelgi i prze­kleń­stwa.
Wśród trud­nych ludzi znaj­dziemy osoby jawnie agre­sywne i wrogie, agre­sywne w sposób pośredni oraz osoby bierne spra­wia­jące wra­żenie bez­wol­nych i ule­ga­ją­cych wszelkim wpływom. To samo zacho­wanie w jednej sytu­acji możemy odebrać jako neu­tralne, w innej – jako budzące złość i fru­strację.
Gill Hasson pro­wadzi nas przez galerię trud­nych postaci, poka­zując, z czego wyni­kają zacho­wania, których nie możemy znieść, i jak możemy wybrnąć z pro­ble­mo­wych sytu­acji, sza­nując przy tym własne i cudze granice. Autorka nie używa języka ocen i podziałów, ale zachęca do empatii, słu­chania i zro­zu­mienia drugiej strony. Poka­zuje, że choć nasz wpływ na zacho­wania innych osób jest ogra­ni­czony, możemy umie­jętnie pokie­rować własnym postę­po­wa­niem i nie dopu­ścić do tego, by relacje z trud­nymi ludźmi zatru­wały nam życie. Dzięki tej książce:
-zro­zu­miesz przy­czyny trud­nych zachowań innych osób;
-dowiesz się, w jaki sposób obronić swoje sta­no­wisko i sprze­ciwić się zacho­wa­niom, których nie akcep­tu­jesz;
-poznasz sposoby spo­koj­nego radzenia sobie w relacji z osobami agre­syw­nymi, sto­su­ją­cymi mani­pu­lację i nad­miernie kry­tycz­nymi;
-dowiesz się, kiedy się wycofać lub nawet zre­zy­gnować z relacji.

Co wolno dziecku? : roz­sądne usta­lanie granic / Martin Herbert ; prze­kład Ewa Juse­wicz-Kalter. – Wyd. 3 w jęz. pol. – Sopot : Gdań­skie Wydaw­nictwo Psy­cho­lo­giczne, 2017.
Sygn. 162549

Nie ma dziecka, które by nie spra­wiało kło­potów wycho­waw­czych. Nie­umie­jętnie je karząc lub zbytnio im pobła­żając, popeł­niamy błąd. Martin Herbert pod­po­wiada:
-jak usta­na­wiać jasne granice w rela­cjach z dziećmi,
-jak aser­tywnie wska­zywać im wła­ściwe postę­po­wanie,
-jak uczyć odpo­wie­dzial­ności,
-jak wyciągać kon­se­kwencje z nie­po­żą­da­nych postaw.
Wska­zówki autora pomogą ci wpro­wa­dzić pozy­tywną dys­cy­plinę i wychować roz­sądne, mające wysokie poczucie własnej war­tości dziecko.

Dziecko z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzroku w roli ucznia szkoły ogól­no­do­stępnej, inte­gra­cyjnej i spe­cjalnej / Beata Papuda-Dolińska. – Lublin : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Marii Curie-Skło­dow­skiej, 2017.
Sygn. 162550

Efektem kil­ku­let­nich poszu­kiwań nauko­wych i badań empi­rycz­nych pro­wa­dzo­nych w trakcie studiów dok­to­ranc­kich, a także zain­te­re­sowań bli­skich tyflo­pe­da­go­gice stała się empi­ryczna analiza sytu­acji edu­ka­cyjnej i spo­łecznej uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzroku kształ­cą­cych się w szko­łach ogól­no­do­stęp­nych, inte­gra­cyj­nych oraz spe­cjal­nych. Przed­miotem żywych dys­kusji, zarówno wśród naukowców, jak i decy­dentów oświa­to­wych, nauczy­cieli oraz rodziców, jest w ostat­nich latach edu­kacja włą­cza­jąca. Niniejsza pozycja stanowi kolejny głos w dialogu na temat założeń teo­re­tycz­nych i poten­cjału prak­tycz­nego tej, coraz bar­dziej popu­larnej, kon­cepcji kształ­cenia nie­se­gre­ga­cyj­nego na tle innych moż­li­wości reali­zo­wania obo­wiązku szkol­nego: edu­kacji inte­gra­cyjnej i spe­cjalnej. Wery­fi­kacja cech swo­istych dla każdej z form edu­kacji odbyła się z udziałem grupy uczniów szcze­gólnie wyma­ga­ją­cych ade­kwatnej reakcji szkoły na spe­cjalne potrzeby edu­ka­cyjne, a jed­no­cze­śnie wraż­li­wych na jej brak – uczniów z nie­peł­no­spraw­no­ścią wzroku.

Źródła :

www​.wip​.pl
www​.helion​.pl
www​.pwn​.pl
www​.wydaw​nictwo​.uksw​.edu​.pl
www​.tery​toria​.com​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.czarne​.com​.pl
www​.bli​zej​przedsz​kola​.pl/​w​y​d​a​w​n​ictwo
www​.gwp​.pl
www​.wydaw​nictwo​.umcs​.eu