Nowości biblio­te­kar­skie

Nowości biblio­te­kar­skie

Czyta­nie menaże­rii : zwierzęta w litera­tu­rze dziecię­cej, młodzie­żo­wej i fanta­stycz­nej / pod red. Anny Mik, Patry­cji Pokory i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2016.
Sygn. 162525
Monogra­fia powinna zająć ważne miejsce wśród publi­ka­cji poświę­co­nych zagad­nie­niom kultury, litera­tury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Z pewno­ścią będzie także stano­wić impuls do dalszych badań nauko­wych i działań organi­za­cyj­nych tych autorów, dla których temat „zwierzęcy“ to punkt metodo­lo­gicz­nych odwołań i kompa­ra­ty­stycz­nych odnie­sień. […] Przed­sta­wiona w całym tomie „zwierzęca“ egzem­pli­fi­ka­cja ma charak­ter „natura­li­zo­wa­nej episte­mo­lo­gii mądro­ścio­wej“, zwięk­sza­ją­cej zdolność ekspre­sji i użytecz­no­ści prezen­to­wa­nych pojęć. […] Logika zbioru wpisuje się w konwen­cję „czyta­nia świata“, która stać się może i modelem inter­pre­ta­cji, i intelek­tu­alną przygodą.
Z recen­zji dr hab. Urszuli Chęciń­skiej, prof. US (Uniwer­sy­tet Szcze­ciń­ski

Nauka o infor­ma­cji w okresie zmian : infor­ma­to­lo­gia i humani­styka cyfrowa : praca zbiorowa / pod redak­cją Barbary Sosiń­skiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samoko­wej i Zuzanny Wioro­gór­skiej ; Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nic­two SBP, 2016.
Sygn. 162687 pb
Rozwój humani­styki cyfro­wej spowo­do­wał (…) skupia­nie na niej coraz większej uwagi infor­ma­to­lo­gów. Dotych­czas nowocze­sna, oparta na nowych techno­lo­giach, działal­ność infor­ma­cyjna w nauce w znacz­nie większym stopniu dosto­so­wy­wana była do potrzeb badaczy z zakresu nauk ścisłych, technicz­nych i medycz­nych aniżeli do potrzeb humani­stów, długo manife­stu­ją­cych przywią­za­nie do trady­cyj­nych źródeł infor­ma­cji i metod badaw­czych. Zmiana tej postawy, z jednej strony widoczna w zacho­wa­niach i prakty­kach nowego pokole­nia badaczy humani­styki, a z drugiej – ewoko­wana przez coraz szerszy i coraz łatwiej­szy dostęp do kolek­cji cyfro­wych kopii źródeł do badań humani­stycz­nych oraz techno­lo­gii infor­ma­tycz­nych do ich eksplo­ra­cji, stawia przed infor­ma­to­lo­gami nowe wyzwa­nie: ustale­nie potrzeb e-humani­stów w zakre­sie usług infor­ma­cyj­nych oraz wypra­co­wa­nie dosto­so­wa­nych do nich metod, narzę­dzi i praktyk w zakre­sie działal­no­ści infor­ma­cyj­nej.(…)

Studia biblio­te­ko­znaw­cze w Polsce : histo­ria i ewolu­cja w latach 1945–2015 ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem przykładu Uniwer­sy­tetu Łódzkiego / Stani­sława Kurek-Kokociń­ska. – Łódź : Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162710

W prezen­to­wa­nej monogra­fii przed­sta­wiono histo­rię rozwoju studiów biblio­te­ko­znaw­czych w Polsce (od czasu ich zaini­cjo­wa­nia w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkre­śla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwer­sy­tec­kiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiej­szej pozycji biblio­lo­gii i infor­ma­to­lo­gii pośród dyscy­plin nauko­wych. W publi­ka­cji czytel­nik znajdzie zarys rozwoju studiów kształ­cą­cych biblio­te­ka­rzy i specja­li­stów infor­ma­cji, który przebie­gał w poszcze­gól­nych ośrod­kach indywi­du­al­nie – zawsze jednak w odnie­sie­niu do zmian ustawo­daw­stwa szkół wyższych, rozwoju dyscy­pliny oraz zmienia­ją­cych się progra­mów kształ­ce­nia. Rozwój ten postę­po­wał od humani­stycz­nych studiów biblio­te­ko­znaw­stwa w kierunku studiów związa­nych z dyscy­pliną biblio­lo­gia i infor­ma­to­lo­gia. Zasad­ni­czym celem publi­ka­cji jest próba opisu studiów akade­mic­kich w zakre­sie dyscy­plin badają­cych książkę, biblio­tekę i infor­ma­cję oraz wykaza­nie przemian, którym podle­gały.
Autorka prezen­tuje kolejno rozwój kształ­ce­nia na wyższej uczelni w zakre­sie proble­ma­tyki książki, biblio­teki i infor­ma­cji, modelo­wa­nie akade­mic­kich kwali­fi­ka­cji biblio­te­ka­rzy i specja­li­stów infor­ma­cji oraz charak­te­ry­stykę treści kształ­ce­nia.

Stan Biblio­tek w Polsce : raport / Biblio­teka Narodowa = Libra­ries in Poland : report / Natio­nal Library of Poland. – Warszawa : Biblio­teka Narodowa, 2016-.
Sygn. 162763 pb

Stan biblio­tek w Polsce to nowa seria rapor­tów Biblio­teki Narodo­wej, prezen­tu­jąca dane staty­styczne na temat biblio­tek w Polsce: publicz­nych, nauko­wych, pedago­gicz­nych, szkol­nych, ale również biblio­tek towarzystw nauko­wych, ośrod­ków infor­ma­cji nauko­wej, technicz­nej i ekono­micz­nej, facho­wych i fachowo-beletry­stycz­nych, parafial­nych czy więzien­nych.

Źródła:
Biblio­teka Narodowa
Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich
Wydaw­nic­two Uniwer­sy­tetu Łódzkiego

Print Friendly, PDF & Email