Nowości biblio­te­kar­skie

Nowości biblio­te­kar­skie

Czytanie menażerii : zwierzęta w litera­turze dziecięcej, młodzie­żowej i fanta­stycznej / pod red. Anny Mik, Patrycji Pokory i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2016.
Sygn. 162525
Monografia powinna zająć ważne miejsce wśród publi­kacji poświę­co­nych zagad­nie­niom kultury, litera­tury i sztuki dla dzieci i młodzieży. Z pewnością będzie także stanowić impuls do dalszych badań naukowych i działań organi­za­cyj­nych tych autorów, dla których temat „zwierzęcy“ to punkt metodo­lo­gicz­nych odwołań i kompa­ra­ty­stycz­nych odniesień. […] Przed­sta­wiona w całym tomie „zwierzęca“ egzem­pli­fi­kacja ma charakter „natura­li­zo­wanej episte­mo­logii mądro­ściowej“, zwięk­sza­jącej zdolność ekspresji i użytecz­ności prezen­to­wa­nych pojęć. […] Logika zbioru wpisuje się w konwencję „czytania świata“, która stać się może i modelem inter­pre­tacji, i intelek­tu­alną przygodą.
Z recenzji dr hab. Urszuli Chęciń­skiej, prof. US (Uniwer­sytet Szcze­ciński

Nauka o infor­macji w okresie zmian : infor­ma­to­logia i humani­styka cyfrowa : praca zbiorowa / pod redakcją Barbary Sosiń­skiej-Kalaty przy udziale Marii Przastek-Samokowej i Zuzanny Wioro­gór­skiej ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nictwo SBP, 2016.
Sygn. 162687 pb
Rozwój humani­styki cyfrowej spowo­dował (…) skupianie na niej coraz większej uwagi infor­ma­to­logów. Dotych­czas nowoczesna, oparta na nowych techno­lo­giach, działal­ność infor­ma­cyjna w nauce w znacznie większym stopniu dosto­so­wy­wana była do potrzeb badaczy z zakresu nauk ścisłych, technicz­nych i medycz­nych aniżeli do potrzeb humani­stów, długo manife­stu­ją­cych przywią­zanie do trady­cyj­nych źródeł infor­macji i metod badaw­czych. Zmiana tej postawy, z jednej strony widoczna w zacho­wa­niach i prakty­kach nowego pokolenia badaczy humani­styki, a z drugiej – ewokowana przez coraz szerszy i coraz łatwiejszy dostęp do kolekcji cyfrowych kopii źródeł do badań humani­stycz­nych oraz techno­logii infor­ma­tycz­nych do ich eksplo­racji, stawia przed infor­ma­to­lo­gami nowe wyzwanie: ustalenie potrzeb e-humani­stów w zakresie usług infor­ma­cyj­nych oraz wypra­co­wanie dosto­so­wa­nych do nich metod, narzędzi i praktyk w zakresie działal­ności infor­ma­cyjnej.(…)

Studia biblio­te­ko­znawcze w Polsce : historia i ewolucja w latach 1945 – 2015 ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem przykładu Uniwer­sy­tetu Łódzkiego / Stani­sława Kurek-Kokocińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego, 2016.
Sygn. 162710

W prezen­to­wanej monografii przed­sta­wiono historię rozwoju studiów biblio­te­ko­znaw­czych w Polsce (od czasu ich zaini­cjo­wania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka podkreśla rolę ośrodka łódzkiego jako uniwer­sy­tec­kiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzisiej­szej pozycji biblio­logii i infor­ma­to­logii pośród dyscyplin naukowych. W publi­kacji czytelnik znajdzie zarys rozwoju studiów kształ­cą­cych biblio­te­karzy i specja­li­stów infor­macji, który przebiegał w poszcze­gól­nych ośrodkach indywi­du­alnie – zawsze jednak w odnie­sieniu do zmian ustawo­daw­stwa szkół wyższych, rozwoju dyscy­pliny oraz zmienia­ją­cych się programów kształ­cenia. Rozwój ten postę­pował od humani­stycz­nych studiów biblio­te­ko­znaw­stwa w kierunku studiów związa­nych z dyscy­pliną biblio­logia i infor­ma­to­logia. Zasad­ni­czym celem publi­kacji jest próba opisu studiów akade­mic­kich w zakresie dyscyplin badają­cych książkę, biblio­tekę i infor­mację oraz wykazanie przemian, którym podlegały.
Autorka prezen­tuje kolejno rozwój kształ­cenia na wyższej uczelni w zakresie proble­ma­tyki książki, biblio­teki i infor­macji, modelo­wanie akade­mic­kich kwali­fi­kacji biblio­te­karzy i specja­li­stów infor­macji oraz charak­te­ry­stykę treści kształ­cenia.

Stan Bibliotek w Polsce : raport / Biblio­teka Narodowa = Libraries in Poland : report / National Library of Poland. – Warszawa : Biblio­teka Narodowa, 2016-.
Sygn. 162763 pb

Stan bibliotek w Polsce to nowa seria raportów Biblio­teki Narodowej, prezen­tu­jąca dane staty­styczne na temat bibliotek w Polsce: publicz­nych, naukowych, pedago­gicz­nych, szkolnych, ale również bibliotek towarzystw naukowych, ośrodków infor­macji naukowej, technicznej i ekono­micznej, fachowych i fachowo-beletry­stycz­nych, parafial­nych czy więzien­nych.

Źródła:
Biblio­teka Narodowa
Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich
Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Łódzkiego