Nowości biblio­te­kar­skie

Nowości biblio­te­kar­skie

Czy­tanie mena­żerii : zwie­rzęta w lite­ra­turze dzie­cięcej, mło­dzie­żowej i fan­ta­stycznej / pod red. Anny Mik, Patrycji Pokory i Macieja Skowery. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2016.
Sygn. 162525
Mono­grafia powinna zająć ważne miejsce wśród publi­kacji poświę­co­nych zagad­nie­niom kultury, lite­ra­tury i sztuki dla dzieci i mło­dzieży. Z pew­no­ścią będzie także sta­nowić impuls do dal­szych badań nauko­wych i działań orga­ni­za­cyj­nych tych autorów, dla których temat „zwie­rzęcy” to punkt meto­do­lo­gicz­nych odwołań i kom­pa­ra­ty­stycz­nych odnie­sień. […] Przed­sta­wiona w całym tomie „zwie­rzęca” egzem­pli­fi­kacja ma cha­rakter „natu­ra­li­zo­wanej epi­ste­mo­logii mądro­ściowej”, zwięk­sza­jącej zdol­ność eks­presji i uży­tecz­ności pre­zen­to­wa­nych pojęć. […] Logika zbioru wpisuje się w kon­wencję „czy­tania świata”, która stać się może i modelem inter­pre­tacji, i inte­lek­tu­alną przygodą.
Z recenzji dr hab. Urszuli Chę­ciń­skiej, prof. US (Uni­wer­sytet Szczeciński

Nauka o infor­macji w okresie zmian : infor­ma­to­logia i huma­ni­styka cyfrowa : praca zbio­rowa / pod redakcją Barbary Sosiń­skiej-Kalaty przy udziale Marii Prza­stek-Samo­kowej i Zuzanny Wio­ro­gór­skiej ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – War­szawa : Wydaw­nictwo SBP, 2016.
Sygn. 162687 pb
Rozwój huma­ni­styki cyfrowej spo­wo­dował (…) sku­pianie na niej coraz więk­szej uwagi infor­ma­to­logów. Dotych­czas nowo­czesna, oparta na nowych tech­no­lo­giach, dzia­łal­ność infor­ma­cyjna w nauce w znacznie więk­szym stopniu dosto­so­wy­wana była do potrzeb badaczy z zakresu nauk ści­słych, tech­nicz­nych i medycz­nych aniżeli do potrzeb huma­ni­stów, długo mani­fe­stu­ją­cych przy­wią­zanie do tra­dy­cyj­nych źródeł infor­macji i metod badaw­czych. Zmiana tej postawy, z jednej strony widoczna w zacho­wa­niach i prak­ty­kach nowego poko­lenia badaczy huma­ni­styki, a z drugiej – ewo­ko­wana przez coraz szerszy i coraz łatwiejszy dostęp do kolekcji cyfro­wych kopii źródeł do badań huma­ni­stycz­nych oraz tech­no­logii infor­ma­tycz­nych do ich eks­plo­racji, stawia przed infor­ma­to­lo­gami nowe wyzwanie: usta­lenie potrzeb e-huma­ni­stów w zakresie usług infor­ma­cyj­nych oraz wypra­co­wanie dosto­so­wa­nych do nich metod, narzędzi i praktyk w zakresie dzia­łal­ności informacyjnej.(…)

Studia biblio­te­ko­znawcze w Polsce : historia i ewo­lucja w latach 1945–2015 ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem przy­kładu Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego / Sta­ni­sława Kurek-Koko­cińska. – Łódź : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódz­kiego, 2016.
Sygn. 162710

W pre­zen­to­wanej mono­grafii przed­sta­wiono historię rozwoju studiów biblio­te­ko­znaw­czych w Polsce (od czasu ich zaini­cjo­wania w Łodzi w roku 1945 po rok 2015). Autorka pod­kreśla rolę ośrodka łódz­kiego jako uni­wer­sy­tec­kiej kolebki nauki o książce i jego udział w dzi­siej­szej pozycji biblio­logii i infor­ma­to­logii pośród dys­cy­plin nauko­wych. W publi­kacji czy­telnik znaj­dzie zarys rozwoju studiów kształ­cą­cych biblio­te­karzy i spe­cja­li­stów infor­macji, który prze­biegał w poszcze­gól­nych ośrod­kach indy­wi­du­alnie – zawsze jednak w odnie­sieniu do zmian usta­wo­daw­stwa szkół wyż­szych, rozwoju dys­cy­pliny oraz zmie­nia­ją­cych się pro­gramów kształ­cenia. Rozwój ten postę­pował od huma­ni­stycz­nych studiów biblio­te­ko­znaw­stwa w kie­runku studiów zwią­za­nych z dys­cy­pliną biblio­logia i infor­ma­to­logia. Zasad­ni­czym celem publi­kacji jest próba opisu studiów aka­de­mic­kich w zakresie dys­cy­plin bada­ją­cych książkę, biblio­tekę i infor­mację oraz wyka­zanie prze­mian, którym podlegały.
Autorka pre­zen­tuje kolejno rozwój kształ­cenia na wyższej uczelni w zakresie pro­ble­ma­tyki książki, biblio­teki i infor­macji, mode­lo­wanie aka­de­mic­kich kwa­li­fi­kacji biblio­te­karzy i spe­cja­li­stów infor­macji oraz cha­rak­te­ry­stykę treści kształcenia.

Stan Bibliotek w Polsce : raport / Biblio­teka Naro­dowa = Libra­ries in Poland : report / National Library of Poland. – War­szawa : Biblio­teka Naro­dowa, 2016-.
Sygn. 162763 pb

Stan bibliotek w Polsce to nowa seria raportów Biblio­teki Naro­dowej, pre­zen­tu­jąca dane sta­ty­styczne na temat bibliotek w Polsce: publicz­nych, nauko­wych, peda­go­gicz­nych, szkol­nych, ale również bibliotek towa­rzystw nauko­wych, ośrodków infor­macji naukowej, tech­nicznej i eko­no­micznej, facho­wych i fachowo-bele­try­stycz­nych, para­fial­nych czy więziennych.

Źródła:
Biblio­teka Narodowa
Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich
Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Łódzkiego

Print Friendly, PDF & Email