Nowe publi­ka­cje o Bydgosz­czy w zbiorach biblio­teki

Nowe publi­ka­cje o Bydgosz­czy w zbiorach biblio­teki

Sekrety Bydgosz­czy / Krzysz­tof Halicki. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­ni­czy Michał Koliń­ski, 2017.
Sygn. 163728p, 163729

Zapewne nikt nawet nie podej­rze­wał, że XIX-wieczna Bydgoszcz, niewiel­kie miasto, będzie kiedyś nazywane „Klein Berlin“ (mały Berlin), a już w pierw­szej połowie XX wieku jego dwie miesz­kanki, Nora Gregor i Pola Negri, zrobią wielką karierę w Holly­wood. Bydgoszcz miała w końcu wielkie szczę­ście do wybit­nych ludzi. W Rzeźni Miejskiej praco­wał później­szy sławny pisarz, Jerome David Salin­ger, autor kulto­wego „Buszu­ją­cego w zbożu”. A to dopiero kilka sekre­tów ze skarb­nicy tajem­nic tego miasta.
W okresie między­wo­jen­nym Bydgoszcz była jednym z najważ­niej­szych ośrod­ków polskiego wywiadu. To tutaj działał słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejew­ski, sławny matema­tyk i krypto­log, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważ­niej­szej maszyny szyfru­ją­cej używa­nej przez Niemców.
W zakon­spi­ro­wa­nym miesz­ka­niu w Bydgosz­czy przez kilka miesięcy pisał „Histo­rię Komuni­stycz­nej Partii Polski w świetle faktów i dokumen­tów” najwięk­szy agent II Rzeczy­po­spo­li­tej, człowiek o wielu twarzach i nazwi­skach, Józef Mützen­ma­cher.
Te i wiele innych zaska­ku­ją­cych histo­rii, m.in. o klątwie bydgo­skich karme­li­tów i tajem­ni­czych tunelach pod Wzgórzem Wolno­ści można odkryć w książce Krzysz­tofa Halic­kiego.

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garni­zonu bydgo­skiego od czasów najdaw­niej­szych do współ­cze­sno­ści / redak­cja Albert S. Kotow­ski, Sławo­mir Sadow­ski. – Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2017.
Sygn. 163412p

W 1920 r. do pomiesz­czeń dawnej pruskiej Szkoły Wojen­nej (Kriegs­schule) przy ul. Gdańskiej wprowa­dziła się i funkcjo­no­wała tam aż do 1938 r. Szkoła Podcho­rą­żych dla Podofi­ce­rów. Po jej likwi­da­cji, na rok przed wybuchem II wojny świato­wej, do gmachu przy ul Gdańskiej, przenie­siono z Torunia Szkołę Podcho­rą­żych Marynarki Wojen­nej. Piloci i mecha­nicy lotnic­twa kształ­cili się w Bydgosz­czy w obiek­tach przyle­ga­ją­cych do bydgo­skiego lotni­ska przy ul. Szubiń­skiej. […]
W okresie poprze­dza­ją­cym bezpo­śred­nie przygo­to­wa­nia do wojny powstały w Bydgosz­czy dwie jednostki teryto­rial­nej obrony kraju, funkcjo­nu­jące na zasadzie pospo­li­tego rusze­nia. W 1937 r. przy 16. Pułku Ułanów Wielko­pol­skich zorga­ni­zo­wano konną forma­cję pod nazwą „Krakusy“. W maju 1939 r. 61 PP objął patro­nat nad nowo powsta­łym Batalio­nem Obrony Narodo­wej „Bydgoszcz“.
Tak liczne w Bydgosz­czy placówki wojskowe musiały być w okresie między­wo­jen­nym obsłu­gi­wane przez wiele pomoc­ni­czych insty­tu­cji wojsko­wych. Z tych też wzglę­dów miasto było siedzibą: Skład­nicą Materiału Inten­denc­kiego, jednej z trzyna­stu w kraju, Garni­zo­no­wej Izby Chorych przy ul. Jagiel­loń­skiej 11, Wojsko­wego Sądu Rejono­wego (jednego z trzydzie­stu istnie­ją­cych w Polsce), Delegata Sztabu Głównego przy Okręgo­wej Dyrek­cji Kolei Państwo­wych (było ich w kraju dziewię­ciu). Rejono­wego Inspek­to­ratu Koni (jednego z 54), Powia­to­wej Komendy Uzupeł­nień – Bydgoszcz Miasto i Powia­to­wej Komendy Uzupeł­nień Bydgoszcz – Powiat oraz Parafii Wojsko­wej Obrządku Rzymsko-Katolic­kiego (jednej z 72 w kraju). […]

 

Space­rem po… Bydgosz­czy / Paweł Bogdan Gąsio­row­ski. – Skrze­szew : M.C. Kwadrat Agata Kisza ; Warszawa : Agencja Wydaw­ni­cza Egros, [2015].
Sygn. 163109, 163110p

Pierw­sze wydanie bogato ilustro­wa­nego przewod­nika po zabyt­kach Bydgosz­czy. Oprócz zdjęć współ­cze­snych Czytel­nik ma okazję zobaczyć miasto na starych pocztów­kach. Poszcze­gól­nym opisy­wa­nym obiek­tom przypi­sano numery, które znala­zły się także na trzech planach miasta, ułatwia­ją­cych jego zwiedza­nie. Na końcu książki podano przydatne adresy i telefony, indeksy osobowy i geogra­ficzny.

Print Friendly, PDF & Email