Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy posze­rzyła ofertę zajęć eduka­cyj­nych. „Progra­mo­wa­nie z Ozobo­tem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1–3 szkół podsta­wo­wych. Spotka­nia wspie­rają nauczy­cieli w reali­za­cji nowej podstawy progra­mo­wej dotyczą­cej nauki progra­mo­wa­nia na etapie eduka­cji wczesnosz­kol­nej. Zajęcia przygo­to­wują uczniów do myśle­nia algoryt­mami oraz do reali­za­cji pełnego procesu rozwią­zy­wa­nia proble­mów przez gry, zabawy z wykorzy­sta­niem narzę­dzi elektro­nicz­nych i wizualne progra­mo­wa­nie.
Cele zajęć:

  • podno­sze­nie kompe­ten­cji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • rozwi­ja­nie umiejęt­no­ści rozumie­nia, anali­zo­wa­nia i rozwią­zy­wa­nia proble­mów
  • naucza­nie progra­mo­wa­nia i rozwią­zy­wa­nia proble­mów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfro­wych

Kontakt dla nauczy­cieli chcących zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wa­nie z Ozobo­tem“