Niepeł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudności w komuni­ko­waniu się

W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komuni­ko­wania się, Biblio­teka udostępnia osobom doświad­cza­jącym trwale lub okresowo trudności w komuni­ko­waniu się, nastę­pu­jące formy kontaktu:

SMS: 52 341 19 84
Fax: 52 341 19 84

E‑mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Powyższe dane kontak­towe dotyczą wyłącznie spraw osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudności w komuni­ko­waniu się. Pozostałe osoby, chcące uzyskać odpowiedź na swoje pytanie, zachę­camy do kontaktu poprzez formu­larz lub telefo­nicznie.

Infor­macja dla osób niepeł­no­spraw­nych ruchowo

Osoby niepeł­no­sprawne ruchowo, przyby­wa­jące do Biblio­teki otrzy­mają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku niepeł­no­sprawny ma możli­wość skontak­to­wania się z pracow­ni­kiem pełniącym dyżur na portierni za pomocą dzwonka na poziomie 0 przy drzwiach wejścio­wych po lewej stronie.

Pracownik biblio­teki uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli niezbędnej pomocy np.:

- wskaże miejsce do zapar­ko­wania samochodu lub innego pojazdu,
– pomoże w załatwieniu sprawy, kontak­tując klienta z właściwym pracow­ni­kiem.

Infor­mu­jemy, że w budynku Biblio­teki nie ma toalety przysto­so­wanej dla osób niepeł­no­spraw­nych ruchowo.