Niepeł­no­sprawni

Infor­ma­cja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudno­ści w komuni­ko­wa­niu się

W związku z wejściem w życie od dnia 1 kwiet­nia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierp­nia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komuni­ko­wa­nia się, Biblio­teka udostęp­nia osobom doświad­cza­ją­cym trwale lub okresowo trudno­ści w komuni­ko­wa­niu się, nastę­pu­jące formy kontaktu:

SMS: 52 341 19 84
Fax: 52 341 19 84

E-mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Powyż­sze dane kontak­towe dotyczą wyłącz­nie spraw osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudno­ści w komuni­ko­wa­niu się. Pozostałe osoby, chcące uzyskać odpowiedź na swoje pytanie, zachę­camy do kontaktu poprzez formu­larz lub telefo­nicz­nie.

Infor­ma­cja dla osób niepeł­no­spraw­nych ruchowo

Osoby niepeł­no­sprawne ruchowo, przyby­wa­jące do Biblio­teki otrzy­mają niezbędną pomoc.

Wchodząc do budynku niepeł­no­sprawny ma możli­wość skontak­to­wa­nia się z pracow­ni­kiem pełnią­cym dyżur na portierni za pomocą dzwonka na pozio­mie 0 przy drzwiach wejścio­wych po lewej stronie.

Pracow­nik biblio­teki uda się na miejsce wezwa­nia i w razie potrzeby udzieli niezbęd­nej pomocy np.:

- wskaże miejsce do zapar­ko­wa­nia samochodu lub innego pojazdu,
– pomoże w załatwie­niu sprawy, kontak­tu­jąc klienta z właści­wym pracow­ni­kiem.

Infor­mu­jemy, że w budynku Biblio­teki nie ma toalety przysto­so­wa­nej dla osób niepeł­no­spraw­nych ruchowo.

Print Friendly, PDF & Email