Nie­peł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu się

W związku z wej­ściem w życie od dnia 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środ­kach komu­ni­ko­wania się, Biblio­teka udo­stępnia osobom doświad­cza­jącym trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu się, nastę­pu­jące formy kon­taktu:

SMS: 52 341 19 84
Fax: 52 341 19 84

E-mail: administracja@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Powyższe dane kon­tak­towe dotyczą wyłącznie spraw osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okre­sowo trud­ności w komu­ni­ko­waniu się. Pozo­stałe osoby, chcące uzyskać odpo­wiedź na swoje pytanie, zachę­camy do kon­taktu poprzez for­mu­larz lub tele­fo­nicznie.

Infor­macja dla osób nie­peł­no­spraw­nych ruchowo

Osoby nie­peł­no­sprawne ruchowo, przy­by­wa­jące do Biblio­teki otrzy­mają nie­zbędną pomoc.

Wcho­dząc do budynku nie­peł­no­sprawny ma moż­li­wość skon­tak­to­wania się z pra­cow­ni­kiem peł­niącym dyżur na por­tierni za pomocą dzwonka na poziomie 0 przy drzwiach wej­ścio­wych po lewej stronie.

Pra­cownik biblio­teki uda się na miejsce wezwania i w razie potrzeby udzieli nie­zbędnej pomocy np.:

- wskaże miejsce do zapar­ko­wania samo­chodu lub innego pojazdu,
– pomoże w zała­twieniu sprawy, kon­tak­tując klienta z wła­ściwym pra­cow­ni­kiem.

Infor­mu­jemy, że w budynku Biblio­teki nie ma toalety przy­sto­so­wanej dla osób nie­peł­no­spraw­nych ruchowo.