Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Apli­kacje mobilne nie tylko w biblio­tece / Grze­gorz Gmi­terek, Seba­stian Dawid Kotuła ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163078pb, 163079
Książkę tworzą trzy mery­to­rycznie wyróż­nia­jące się części: pre­zen­tacja uni­kalnej meto­do­logii oceny apli­kacji, w tym czy­telne ukazane uwa­run­ko­wania stanu i rozwoju apli­kacji mobil­nych; katalog wybra­nych (w meto­do­lo­gicznie uza­sad­niony sposób) apli­kacji biblio­tecz­nych oraz tabe­la­ryczne zesta­wienie para­me­trów oce­nio­nych apli­kacji. Każda z tych części dowodzi pro­fe­sjo­na­lizmu Autorów, a dla czy­tel­nika stanowi zwarty wykład o przed­miocie książki. Na uwagę zasłu­guje duży i owocny wysiłek Autorów w opra­co­waniu wspo­mnia­nego kata­logu, którego uwień­cze­niem jest tabela ocen apli­kacji. Zawiera ona mery­to­rycznie wybrane, wywa­żone kate­gorie ocen, które mogą być w przy­szłości sto­so­wane jako spe­cy­ficzny wzorzec cer­ty­fi­kacji pro­gramów sto­so­wa­nych w urzą­dze­niach mobil­nych. War­to­ściowym roz­wią­za­niem kon­struk­cyjnym treści książki jest powią­zanie wspo­mnianej tabeli z kata­lo­giem oce­nio­nych apli­kacji.

Polska biblio­teka widmowa : lek­sykon książek zmy­ślo­nych / Paweł Dunin-Wąso­wicz. – War­szawa : Naro­dowe Centrum Kultury, 2016.
Sygn. 162982
Publi­kacja jest swo­istym lek­sy­konem książek nie­ist­nie­ją­cych, fik­cyj­nych, skrzętnie wyno­to­wa­nych z lektur autora. Przed­stawia zarówno cyto­wane tytuły widmo, jak również auten­tyczne publi­kacje, scho­wane pod różnymi kryp­to­ni­mami. To zupełnie nie­po­trzebna książka, którą każdy by chciał mieć w domu. Książka, która powstała z książek, które nigdy nie ist­niały. Wytrwały i nie­zrów­nany Paweł Dunin-Wąso­wicz kolejny raz doko­nuje cudu: robi coś z niczego. I jakie to piękne!

Zarzą­dzanie jako­ścią w biblio­tece : praca zbio­rowa / pod redakcją Mai Woj­cie­chow­skiej ; Sto­wa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Pol­skich. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163124, 163125pb
Zarzą­dzanie jako­ścią to pod­sta­wowe podej­ście w pracy współ­cze­snych bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewo­luuje. Poja­wiają się nowe zało­żenia, metody badań oraz prak­tyczne narzę­dzia wspie­ra­jące wysoką jakość pracy insty­tucji biblio­tecz­nych. W książce zapre­zen­to­wano wie­lo­aspek­towe ujęcie zarzą­dzania jako­ścią, pre­zen­to­wane zarówno przez biblio­logów, jak i prak­tyków biblio­te­karzy, na co dzień zma­ga­ją­cych się z koniecz­no­ścią reali­zacji usług na naj­wyż­szym poziomie. Zapre­zen­to­wane arty­kuły zostały zgru­po­wane w trzech głów­nych zrębach: 1. Reko­men­dacje (pre­zen­tacja naj­now­szych trendów, zagad­nienia teo­re­tyczne i ter­mi­no­lo­giczne); 2. Analizy (wyniki badań jako­ścio­wych i ilo­ścio­wych); 3. Studia przy­padków (doświad­czenia bibliotek w zakresie pro­jek­to­wania, wdra­żania i ewa­lu­acji sys­temów jakości). Róż­no­rod­ność tematów sprawia, że odda­wany do rąk Czy­tel­nika tom, może sta­nowić inte­re­su­jącą lekturę zarówno dla teo­re­tyków biblio­logii, biblio­te­karzy bibliotek różnych typów oraz stu­dentów biblio­te­ko­znaw­stwa i infor­macji naukowej, dopiero pozy­sku­ją­cych wiedzę z zakresu jakości usług biblio­tecz­nych.

Biblio­teki aka­de­mickie w śro­do­wisku naukowym, we wspól­nocie uni­wer­sy­tec­kiej, we wspól­nocie lokalnej / red. nauk. Wiesław Jusz­czak. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek, 2016.
Sygn. 163411
Po kilku dzie­siąt­kach lat biblio­teki szkół wyż­szych w Polsce i w krajach Europy Środ­kowo-Wschod­niej, miesz­czące się pod ogólną nazwą bibliotek nauko­wych, odzy­skały swoją toż­sa­mość jako odrębna kate­goria bibliotek aka­de­mic­kich. Mają one swoją spe­cy­fikę jako warsztat infor­ma­cyjny zarówno dla badań nauko­wych, jak i – a może przede wszystkim – dla dzia­łal­ności dydak­tycznej, w które to aktyw­ności same się anga­żują lub są anga­żo­wane. Mają też swoistą pro­ble­ma­tykę, wyni­ka­jącą z orga­ni­za­cyj­nego usy­tu­owania, cha­rak­teru gro­ma­dzo­nych zbiorów, zakresu działań, użyt­kow­ników oraz zatrud­nio­nych w nich biblio­te­karzy.

Jak ugryźć mangę? : co biblio­te­karz powi­nien wie­dzieć o komiksie japoń­skim : poradnik / Sarah Sku­manov. – War­szawa : Wydaw­nictwo Sto­wa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Pol­skich, 2017.
Sygn. 163423pb, 163424
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubie­głego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpo­wiednią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dyna­miczny sposób i dosto­so­wuje się do potrzeb czy­tel­ników oraz zmian na rynku wydaw­ni­czym. Mimo to komiksy japoń­skie pozo­stają nie­znane sze­ro­kiemu gronu czy­tel­ników, głównie doro­słych. Na obecną sytu­ację składa się kilka czyn­ników, w tym nie­zna­jo­mość japoń­skiej kultury i wykształ­to­wane przez lata ste­reo­typy czy uprze­dzenia. Manga jest nie­obecna w pol­skich biblio­te­kach, przez co wielu zain­te­re­so­wa­nych nią czy­tel­ników nie ma moż­li­wości kon­taktu z lekturą. Komiksy są nie­zwykle popu­larne wśród dzieci i mło­dzieży, co pozwala na poprawę stanu czy­tel­nictwa wśród naj­młod­szych. Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc biblio­te­ka­rzom zapo­znać się z komiksem japoń­skim, podziałem gatunków ze względu na tema­tykę i czy­tel­nika, a także pre­zen­tuje przy­kła­dowe roz­wią­zania gra­ficzne dla okładek.

Źródła :
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.nck​.pl
www​.mar​szalek​.com​.pl