Nie tylko dla biblio­te­ka­rzy…

Nie tylko dla biblio­te­ka­rzy…

Aplika­cje mobilne nie tylko w biblio­tece / Grzegorz Gmite­rek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163078pb, 163079
Książkę tworzą trzy meryto­rycz­nie wyróż­nia­jące się części: prezen­ta­cja unikal­nej metodo­lo­gii oceny aplika­cji, w tym czytelne ukazane uwarun­ko­wa­nia stanu i rozwoju aplika­cji mobil­nych; katalog wybra­nych (w metodo­lo­gicz­nie uzasad­niony sposób) aplika­cji biblio­tecz­nych oraz tabela­ryczne zesta­wie­nie parame­trów ocenio­nych aplika­cji. Każda z tych części dowodzi profe­sjo­na­li­zmu Autorów, a dla czytel­nika stanowi zwarty wykład o przed­mio­cie książki. Na uwagę zasłu­guje duży i owocny wysiłek Autorów w opraco­wa­niu wspomnia­nego katalogu, którego uwień­cze­niem jest tabela ocen aplika­cji. Zawiera ona meryto­rycz­nie wybrane, wyważone katego­rie ocen, które mogą być w przyszło­ści stoso­wane jako specy­ficzny wzorzec certy­fi­ka­cji progra­mów stoso­wa­nych w urządze­niach mobil­nych. Warto­ścio­wym rozwią­za­niem konstruk­cyj­nym treści książki jest powią­za­nie wspomnia­nej tabeli z katalo­giem ocenio­nych aplika­cji.

 

Polska biblio­teka widmowa : leksy­kon książek zmyślo­nych / Paweł Dunin-Wąsowicz. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016.
Sygn. 162982
Publi­ka­cja jest swoistym leksy­ko­nem książek nieist­nie­ją­cych, fikcyj­nych, skrzęt­nie wynoto­wa­nych z lektur autora. Przed­sta­wia zarówno cytowane tytuły widmo, jak również auten­tyczne publi­ka­cje, schowane pod różnymi krypto­ni­mami. To zupeł­nie niepo­trzebna książka, którą każdy by chciał mieć w domu. Książka, która powstała z książek, które nigdy nie istniały. Wytrwały i niezrów­nany Paweł Dunin-Wąsowicz kolejny raz dokonuje cudu: robi coś z niczego. I jakie to piękne!

 

 

Zarzą­dza­nie jakością w biblio­tece : praca zbiorowa / pod redak­cją Mai Wojcie­chow­skiej ; Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163124, 163125pb
Zarzą­dza­nie jakością to podsta­wowe podej­ście w pracy współ­cze­snych biblio­tek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewolu­uje. Pojawiają się nowe założe­nia, metody badań oraz praktyczne narzę­dzia wspie­ra­jące wysoką jakość pracy insty­tu­cji biblio­tecz­nych. W książce zapre­zen­to­wano wielo­aspek­towe ujęcie zarzą­dza­nia jakością, prezen­to­wane zarówno przez biblio­lo­gów, jak i prakty­ków biblio­te­ka­rzy, na co dzień zmaga­ją­cych się z koniecz­no­ścią reali­za­cji usług na najwyż­szym pozio­mie. Zapre­zen­to­wane artykuły zostały zgrupo­wane w trzech głównych zrębach: 1. Rekomen­da­cje (prezen­ta­cja najnow­szych trendów, zagad­nie­nia teore­tyczne i termi­no­lo­giczne); 2. Analizy (wyniki badań jakościo­wych i ilościo­wych); 3. Studia przypad­ków (doświad­cze­nia biblio­tek w zakre­sie projek­to­wa­nia, wdraża­nia i ewalu­acji syste­mów jakości). Różno­rod­ność tematów sprawia, że oddawany do rąk Czytel­nika tom, może stano­wić intere­su­jącą lekturę zarówno dla teore­ty­ków biblio­lo­gii, biblio­te­ka­rzy biblio­tek różnych typów oraz studen­tów biblio­te­ko­znaw­stwa i infor­ma­cji nauko­wej, dopiero pozysku­ją­cych wiedzę z zakresu jakości usług biblio­tecz­nych.

 

Biblio­teki akade­mic­kie w środo­wi­sku nauko­wym, we wspól­no­cie uniwer­sy­tec­kiej, we wspól­no­cie lokal­nej / red. nauk. Wiesław Juszczak. – Toruń : Wydaw­nic­two Adam Marsza­łek, 2016.
Sygn. 163411
Po kilku dziesiąt­kach lat biblio­teki szkół wyższych w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschod­niej, miesz­czące się pod ogólną nazwą biblio­tek nauko­wych, odzyskały swoją tożsa­mość jako odrębna katego­ria biblio­tek akade­mic­kich. Mają one swoją specy­fikę jako warsz­tat infor­ma­cyjny zarówno dla badań nauko­wych, jak i – a może przede wszyst­kim – dla działal­no­ści dydak­tycz­nej, w które to aktyw­no­ści same się angażują lub są angażo­wane. Mają też swoistą proble­ma­tykę, wynika­jącą z organi­za­cyj­nego usytu­owa­nia, charak­teru groma­dzo­nych zbiorów, zakresu działań, użytkow­ni­ków oraz zatrud­nio­nych w nich biblio­te­ka­rzy.

 

 

Jak ugryźć mangę? : co biblio­te­karz powinien wiedzieć o komik­sie japoń­skim : porad­nik / Sarah Skuma­nov. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163423pb, 163424
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatun­ków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowied­nią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dynamiczny sposób i dosto­so­wuje się do potrzeb czytel­ni­ków oraz zmian na rynku wydaw­ni­czym. Mimo to komiksy japoń­skie pozostają nieznane szero­kiemu gronu czytel­ni­ków, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się kilka czynni­ków, w tym niezna­jo­mość japoń­skiej kultury i wykształ­to­wane przez lata stereo­typy czy uprze­dze­nia. Manga jest nieobecna w polskich biblio­te­kach, przez co wielu zainte­re­so­wa­nych nią czytel­ni­ków nie ma możli­wo­ści kontaktu z lekturą. Komiksy są niezwy­kle popularne wśród dzieci i młodzieży, co pozwala na poprawę stanu czytel­nic­twa wśród najmłod­szych. Niniej­szy porad­nik ma za zadanie pomóc biblio­te­ka­rzom zapoznać się z komik­sem japoń­skim, podzia­łem gatun­ków ze względu na tematykę i czytel­nika, a także prezen­tuje przykła­dowe rozwią­za­nia graficzne dla okładek.

 

Źródła :
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.nck​.pl
www​.marsza​lek​.com​.pl

Print Friendly, PDF & Email