Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Aplikacje mobilne nie tylko w biblio­tece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163078pb, 163079
Książkę tworzą trzy mery­to­rycznie wyróż­nia­jące się części: prezen­tacja unikalnej meto­do­logii oceny aplikacji, w tym czytelne ukazane uwarun­ko­wania stanu i rozwoju aplikacji mobilnych; katalog wybranych (w meto­do­lo­gicznie uzasad­niony sposób) aplikacji biblio­tecz­nych oraz tabe­la­ryczne zesta­wienie para­me­trów ocenio­nych aplikacji. Każda z tych części dowodzi profe­sjo­na­lizmu Autorów, a dla czytel­nika stanowi zwarty wykład o przed­miocie książki. Na uwagę zasługuje duży i owocny wysiłek Autorów w opra­co­waniu wspo­mnia­nego katalogu, którego uwień­cze­niem jest tabela ocen aplikacji. Zawiera ona mery­to­rycznie wybrane, wyważone kategorie ocen, które mogą być w przy­szłości stosowane jako specy­ficzny wzorzec certy­fi­kacji programów stoso­wa­nych w urzą­dze­niach mobilnych. Warto­ściowym rozwią­za­niem konstruk­cyjnym treści książki jest powią­zanie wspo­mnianej tabeli z kata­lo­giem ocenio­nych aplikacji.

Polska biblio­teka widmowa : leksykon książek zmyślo­nych / Paweł Dunin-Wąsowicz. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016.
Sygn. 162982
Publi­kacja jest swoistym leksy­konem książek nieist­nie­ją­cych, fikcyj­nych, skrzętnie wyno­to­wa­nych z lektur autora. Przed­stawia zarówno cytowane tytuły widmo, jak również auten­tyczne publi­kacje, schowane pod różnymi kryp­to­ni­mami. To zupełnie niepo­trzebna książka, którą każdy by chciał mieć w domu. Książka, która powstała z książek, które nigdy nie istniały. Wytrwały i niezrów­nany Paweł Dunin-Wąsowicz kolejny raz dokonuje cudu: robi coś z niczego. I jakie to piękne!

Zarzą­dzanie jakością w biblio­tece : praca zbiorowa / pod redakcją Mai Wojcie­chow­skiej ; Stowa­rzy­szenie Biblio­te­karzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163124, 163125pb
Zarzą­dzanie jakością to podsta­wowe podejście w pracy współ­cze­snych bibliotek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewoluuje. Pojawiają się nowe założenia, metody badań oraz prak­tyczne narzędzia wspie­ra­jące wysoką jakość pracy insty­tucji biblio­tecz­nych. W książce zapre­zen­to­wano wielo­aspek­towe ujęcie zarzą­dzania jakością, prezen­to­wane zarówno przez biblio­logów, jak i praktyków biblio­te­karzy, na co dzień zmaga­ją­cych się z koniecz­no­ścią reali­zacji usług na najwyż­szym poziomie. Zapre­zen­to­wane artykuły zostały zgru­po­wane w trzech głównych zrębach: 1. Reko­men­dacje (prezen­tacja najnow­szych trendów, zagad­nienia teore­tyczne i termi­no­lo­giczne); 2. Analizy (wyniki badań jako­ścio­wych i ilościo­wych); 3. Studia przy­padków (doświad­czenia bibliotek w zakresie projek­to­wania, wdrażania i ewaluacji systemów jakości). Różno­rod­ność tematów sprawia, że oddawany do rąk Czytel­nika tom, może stanowić inte­re­su­jącą lekturę zarówno dla teore­tyków biblio­logii, biblio­te­karzy bibliotek różnych typów oraz studentów biblio­te­ko­znaw­stwa i infor­macji naukowej, dopiero pozy­sku­ją­cych wiedzę z zakresu jakości usług biblio­tecz­nych.

Biblio­teki akade­mickie w środo­wisku naukowym, we wspól­nocie uniwer­sy­tec­kiej, we wspól­nocie lokalnej / red. nauk. Wiesław Juszczak. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek, 2016.
Sygn. 163411
Po kilku dzie­siąt­kach lat biblio­teki szkół wyższych w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschod­niej, miesz­czące się pod ogólną nazwą bibliotek naukowych, odzyskały swoją tożsamość jako odrębna kategoria bibliotek akade­mic­kich. Mają one swoją specyfikę jako warsztat infor­ma­cyjny zarówno dla badań naukowych, jak i – a może przede wszystkim – dla dzia­łal­ności dydak­tycznej, w które to aktyw­ności same się angażują lub są anga­żo­wane. Mają też swoistą proble­ma­tykę, wyni­ka­jącą z orga­ni­za­cyj­nego usytu­owania, charak­teru groma­dzo­nych zbiorów, zakresu działań, użyt­kow­ników oraz zatrud­nio­nych w nich biblio­te­karzy.

Jak ugryźć mangę? : co biblio­te­karz powinien wiedzieć o komiksie japońskim : poradnik / Sarah Skumanov. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 163423pb, 163424
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpo­wiednią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dyna­miczny sposób i dosto­so­wuje się do potrzeb czytel­ników oraz zmian na rynku wydaw­ni­czym. Mimo to komiksy japońskie pozostają nieznane szero­kiemu gronu czytel­ników, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się kilka czynników, w tym niezna­jo­mość japoń­skiej kultury i wykształ­to­wane przez lata stereo­typy czy uprze­dzenia. Manga jest nieobecna w polskich biblio­te­kach, przez co wielu zain­te­re­so­wa­nych nią czytel­ników nie ma możli­wości kontaktu z lekturą. Komiksy są niezwykle popularne wśród dzieci i młodzieży, co pozwala na poprawę stanu czytel­nictwa wśród najmłod­szych. Niniejszy poradnik ma za zadanie pomóc biblio­te­ka­rzom zapoznać się z komiksem japońskim, podziałem gatunków ze względu na tematykę i czytel­nika, a także prezen­tuje przy­kła­dowe rozwią­zania graficzne dla okładek.

Źródła :
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.nck​.pl
www​.marszalek​.com​.pl