Nie jeste­śmy sami na świecie…

Nie jeste­śmy sami na świecie…

27 listo­pada 2017 r. gości­li­śmy w Zespole Szkół nr 17 w Bydgosz­czy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły podsta­wo­wej o warto­ściach w życiu człowieka. W ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” prowa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Wyjaśniła jedno­cze­śnie, że szacu­nek jest funda­men­tem wszyst­kich innych warto­ści moral­nych, a gdy łamane są warto­ści takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świad­czy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nego przez nauczy­ciela opowia­da­nia, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dysku­sję.

Beata Cieśliń­ska

Print Friendly, PDF & Email