Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zajęciach Grywa­li­za­cji ćwiczyli refleks, spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myśle­nie i wyobraź­nię przestrzenną. Następ­nie pozna­wali histo­rię książki – ewolu­cję jej formy od staro­żyt­no­ści po najnow­sze osiągnię­cia techniczne. Ucznio­wie wykazy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, rozwią­zu­jąc zagadki logiczne, matema­tyczne i odczy­tu­jąc szyfry.

Print Friendly, PDF & Email