Nagrody zarządu woje­wództwa

Nagrody zarządu woje­wództwa

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej zarząd woje­wództwa przyznaje nagrody nauczy­cielom i metodykom pracu­jącym w szkołach i ośrodkach prowa­dzo­nych przez samorząd woje­wództwa. W tym roku zostało wyróż­nio­nych dwoje pracow­ników biblio­teki: Agnieszka Gąsio­rowska i Marek Michalak. Gratu­lu­jemy!
Relacja Biura Prasowego Urzędu Marszał­kow­skiego