Nagrody zarządu woje­wództwa

Nagrody zarządu woje­wództwa

Z okazji Dnia Edukacji Naro­dowej zarząd woje­wództwa przy­znaje nagrody nauczy­cielom i meto­dykom pracu­jącym w szko­łach i ośrod­kach prowa­dzo­nych przez samo­rząd woje­wództwa. W tym roku zostało wyróż­nio­nych dwoje pracow­ników biblio­teki: Agnieszka Gąsio­rowska i Marek Michalak. Gratu­lu­jemy!
Relacja Biura Praso­wego Urzędu Marszał­kow­skiego

Print Friendly, PDF & Email