Nagrody zarządu wojewódz­twa

Nagrody zarządu wojewódz­twa

Z okazji Dnia Eduka­cji Narodo­wej zarząd wojewódz­twa przyznaje nagrody nauczy­cie­lom i metody­kom pracu­ją­cym w szkołach i ośrod­kach prowa­dzo­nych przez samorząd wojewódz­twa. W tym roku zostało wyróż­nio­nych dwoje pracow­ni­ków biblio­teki: Agnieszka Gąsio­row­ska i Marek Micha­lak. Gratu­lu­jemy!
Relacja Biura Praso­wego Urzędu Marszał­kow­skiego

Print Friendly, PDF & Email