Na zajęciach w biblio­tece…

Na zajęciach w biblio­tece…

Uczen­nice z Zespołu Szkół Handlo­wych w Bydgosz­czy uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych, na których pozna­wały dzieje książki, od jej najdaw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w biblio­tecz­nym escape roomie – Klubie Enigma.

Print Friendly, PDF & Email