Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Ucznio­wie klasy 7 ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 4 w Bydgosz­czy pozna­wali histo­rię książki od najdaw­niej­szych form aż po książki pop-up i elektro­niczne. W Akade­mii Gier Logicz­nych młodzież ćwiczyła pamięć, spostrze­gaw­czość i refleks grając w Brain­Box NaturaSerpen­tynę oraz kształ­ciła wyobraź­nię przestrzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrak­cją dla uczniów był pobyt w biblio­tecz­nym escape roomie, gdzie ucznio­wie wykazy­wali się ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem w odgady­wa­nie kolej­nych zagadek logicz­nych.

Print Friendly, PDF & Email