Marian Rejew­ski

Marian Rejew­ski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­za­cję projektu o Maria­nie Rejew­skim, jego dokona­niach i znacze­niu złama­nia szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkry­cie dla losów II wojny świato­wej. Skiero­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym z wykorzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których ucznio­wie zapoznają się z życiem oraz działal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego dokona­niami na polu matema­tyki oraz krypto­lo­gii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wa­nia maszy­no­wego oraz przećwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wa­nie wiado­mo­ści z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log“ zorga­ni­zo­waną z okazji 80-tej rocznicy złama­nia Enigmy przez tego wybit­nego matema­tyka i genial­nego krypto­loga, który urodził się w Bydgosz­czy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powró­cił z tułaczki na obczyź­nie po zakoń­cze­niu wojny.

Częstym gościem biorą­cym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy, który wygła­sza przy tej okazji prelek­cję na temat życia i działal­no­ści znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego matema­tyka i krypto­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o histo­rii złama­nia kodu maszyny szyfru­ją­cej.

Cele zajęć:

 • Budowa­nie własnej tożsa­mo­ści młodego pokole­nia.
 • Promo­wa­nie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dza­nie pasji matema­tycz­nych uczniów poprzez przybli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowocze­snej matema­tyki.
 • Rozwi­ja­nie zainte­re­so­wań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wa­nie wpływu złama­nia szyfru Enigmy na losy II wojny świato­wej.
 • Wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dze­nie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakre­sie eduka­cji regio­nal­nej.
 • Promo­wa­nie książek o Maria­nie Rejew­skim oraz pozosta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środo­wi­sku
OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEW­SKI: MATEMA­TYKKRYPTO­LOGBYDGOSZ­CZY

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapra­sza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1–6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zajęciach z eduka­cji regio­nal­nej „Marian Rejew­ski – matema­tyk i krypto­log z Bydgosz­czy”.

Celem zajęć jest:

 • popula­ry­za­cja w środo­wi­sku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwróce­nie uwagi na znacze­nie złama­nia kodu Enigmy,
 • budze­nie dumy z przyna­leż­no­ści do regionu, z której pocho­dzi wybitny rodak: matema­tyk, krypto­log,
 • kształ­to­wa­nie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wa­nie histo­rii własnego narodu,
 • wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli w reali­za­cji eduka­cji regio­nal­nej.

Program każdego spotka­nia przewi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej histo­rii,
 • zajęcia plastyczne – wykona­nie ilustra­cji lub innej pracy związa­nej z tematem,
 • krótka prezen­ta­cja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20–25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyń­ska
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 52 341–30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­li­śmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obejrzało wystawę „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” oraz uczest­ni­czyło w zajęciach szyfro­wa­nia danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Histo­rii Polski w Warsza­wie obejmu­jący grę krypto­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelek­cje, mobilną wystawę w kilku­na­stu miejscach woj. kujaw­sko-pomor­skiego oraz wydanie publi­ka­cji dla młodego czytel­nika o słynnym krypto­logu.

Zapra­szamy do obejrze­nia stałej wystawy „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log“ i na zajęcia dla uczniów z wykorzy­sta­niem symula­to­rów Enigmy.

     

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 052 342–65-90