Marian Rejew­ski w projek­cie języka angiel­skiego

Marian Rejew­ski w projek­cie języka angiel­skiego

Dnia 12.01.2018 r. klasy VIVIISP nr 12 z Oddzia­łami Integra­cyj­nymi w Bydgosz­czy uczest­ni­czyły w zajęciach „Marian Rejew­ski w projek­cie języka angiel­skiego“. Młodzież została podzie­lona na trzy grupy 5–6 osobowe, z których każda wzięła udział w trzech częściach spotka­nia. Były to:  rozwią­zy­wa­nie zagadek w escape roomie, gry i zabawy matema­tyczno-logiczne oraz pogadanka o Maria­nie Rejew­skim z elemen­tami języka angiel­skiego.
Alina Melnicka-Zygmunt i Ewa Bielska

Print Friendly, PDF & Email