Maraton czyta­nia

Maraton czyta­nia

W Czytelni Głównej odbył się maraton czyta­nia litera­tury anglo­ję­zycz­nej. Młodzież z Gimna­zjum nr 37 w Bydgosz­czy przez trzy godziny głośno czytała adapta­cje książek w uprosz­czo­nej wersji języko­wej. Lektura stała się okazją do dysku­sji o przekła­dach polskiej litera­tury na świecie. Ucznio­wie zostali wprowa­dzeni w świąteczny nastrój ogląda­jąc wystawę o dziad­kach do orzechów i wysłu­chu­jąc krótkiej pogadanki.

Print Friendly, PDF & Email