Litera­tura niemiecka w ilustra­cji – wyniki

Litera­tura niemiecka w ilustra­cji – wyniki

Proto­kół z posie­dze­nia komisji rozstrzy­ga­ją­cej konkurs plastyczny: ”Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Goethe-Insti­tut  w Warsza­wie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dze­nie komisji konkur­so­wej rozstrzy­ga­ją­cej konkurs plastyczny pt. „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji”.
Komisja w składzie:

  • mgr Iwona Kretek – przewod­ni­cząca komisji konkur­so­wej - nauczy­ciel języka niemiec­kiego, wielo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kolegium Języków Obcych w Bydgosz­czy, opiekun metodyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Insty­tut działa­ją­cej przy Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy
  • mgr Katarzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka niemiec­kiego; nauczy­ciel konsul­tant w Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy
  • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Państwo­wym Zespole Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Bydgosz­czy oraz powiatu bydgo­skiego. Prace ocenione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryte­riami:
1) zgodność treści pracy z tematem konkursu,
2) innowa­cyj­ność i kreatyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wraże­nie estetyczne,
4) popraw­ność językowa.

Komisja wyłoniła laure­atów konkursu w dwóch katego­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Podsta­wo­wej oraz II-III Gimna­zjum (dotyczy litera­tury niemiec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Średnich oraz klas IIIII Gimna­zjum ( jeśli konty­nu­ują naukę języka niemiec­kiego po szkole podsta­wo­wej – dotyczy litera­tury niemiec­kiej w orygi­nale)

Lista laure­atów w konkur­sie pt.
Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” 1 katego­ria 

I miejsce
Natalia Chojnicka
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgosz­czy
II miejsce
Adriana Czechow­ska
Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy
III miejsce
Patry­cja Pasiń­ska
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgosz­czy

Wyróż­nie­nia:

 Alicja Czyri­bulko  – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy
Natalia Czarnocka  –  Gimna­zjum nr 5 ( Szkoła Podsta­wowa nr 17 w Bydgosz­czy )
Anna Gil – Szkoła Podsta­wowa nr 67 w Bydgosz­czy ( Gimna­zjum)
Stani­sław Krzyś­ków  – Szkoła Podsta­wowa nr 43 w Bydgosz­czy
Katarzyna Andrze­jew­ska – Szkoła Podsta­wowa nr14 w Bydgosz­czy
Julia Murzyn  – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgosz­czy
Julia Kupisiak  – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy

Lista laure­atów w konkur­sie pt. „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” 2 katego­ria

1 miejsce
Wiktor Piórkow­ski
Zespół Szkół nr 4 – Gimna­zjum nr 17 w Bydgosz­czy

2 miejsce
Norbert Baliń­ski
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie – Gimna­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Piasecka
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy
Aleksan­dra Malich
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy

wyróż­nie­nie
Natalia Karcz – II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy

 

Wszyst­kim zwycięz­com GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbędzie się 12 kwiet­nia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego przy ul. Karola Szyma­now­skiego 3 w Bydgosz­czy.

Przygo­to­wana zosta­nie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy. Infor­ma­cja o wysta­wie ukaże się na naszej stronie inter­ne­to­wej.