Księgo­zbiór językowy

Księgo­zbiór językowy

Nauczy­ciele biblio­te­karze z naszej placówki przed­sta­wili nauczy­cielom języków obcych bogatą ofertę księgo­zbioru języko­wego. Jest ona skiero­wana do językowców z województwa kujawsko-pomor­skiego do wykorzy­stania na lekcjach jęz. angiel­skiego i niemiec­kiego. Pracow­nicy biblio­teki zwrócili też uwagę na czaso­pisma metodyczne dostępne w Czytelni Głównej PBW, w której mieści się również niemiec­ko­ję­zyczny księgo­zbiór Medioteki Instytutu Goethego. Prezen­tacja odbyła się podczas konfe­rencji metodycznej zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczy­cieli na temat plano­wania pracy nauczy­ciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z założe­niami reformy edukacji i kierun­kami polityki oświa­towej państwa.