Księgo­zbiór językowy

Księgo­zbiór językowy

Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z naszej placówki przed­sta­wili nauczy­cie­lom języków obcych bogatą ofertę księgo­zbioru języko­wego. Jest ona  skiero­wana do językow­ców z wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego do wykorzy­sta­nia na lekcjach jęz. angiel­skiego i niemiec­kiego. Pracow­nicy biblio­teki zwrócili też uwagę na czaso­pi­sma metodyczne dostępne w Czytelni Głównej PBW, w której mieści się również niemiec­ko­ję­zyczny księgo­zbiór Medio­teki Insty­tutu Goethego. Prezen­ta­cja odbyła się podczas konfe­ren­cji metodycz­nej zorga­ni­zo­wa­nej przez Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli na temat plano­wa­nia pracy nauczy­ciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z założe­niami reformy eduka­cji i kierun­kami polityki oświa­to­wej państwa. 

Print Friendly, PDF & Email