Kontakt

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
85–094 Bydgoszcz

Telefony:

52 341 19 84
52 341 30 74 

numery wewnętrzne:
Fax – 10,
Sekre­ta­riat – 11,
Opraco­wa­nie zbiorów – 13,
Księgo­wość – 14,
Zbiory Audio­wi­zu­alne – 15,
Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia
Placó­wek Oświa­to­wych – 16,
Wypoży­czal­nia – 17,
Czytel­nia –  18

52 341 71 86 (Księgo­wość)
52 340 01 40 (Groma­dze­nie zbiorów)
52 342 65 90 (Muzeum Oświaty)

Formu­larz kontak­towy
8 + 6 =
Print Friendly, PDF & Email