Konkurs Recyta­tor­sko-Orator­ski

Konkurs Recyta­tor­sko-Orator­ski

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy odbyły się przesłu­cha­nia uczest­ni­ków Między­po­wia­to­wego Konkursu Recyta­tor­sko-Orator­skiego RECYTA­TO­RA­TOR, organi­zo­wa­nego przez Pałac Młodzieży w Bydgosz­czy we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy.

Rok 2018 został ogłoszony rokiem Praw Kobiet dlatego celem konkursu była m.in. popula­ry­za­cja twórczo­ści pisarek. Wzięło w nim udział 18 gimna­zja­li­stów z Bydgosz­czy, Nakła, Szubina oraz powia­tów: bydgo­skiego, nakiel­skiego i szubiń­skiego. Każdy uczest­nik przygo­to­wał dwuele­men­tową prezen­ta­cję: przemó­wie­nie uzasad­nia­jące wybór recyto­wa­nego fragmentu i recyta­cję fragmentu prozy. W przerwie, podczas obrad jury, ucznio­wie i ich opieku­no­wie wysłu­chali i obejrzeli prezen­ta­cję oraz wystawę książek dotyczą­cych życia, praw, działal­no­ści i twórczo­ści kobiet.