Konkurs plastyczny dla uczniów

Konkurs plastyczny dla uczniów


Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Goethe-Intitut w Warsza­wie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wo­wej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgosz­czy i powiatu bydgo­skiego do udziału w konkur­sie plastycz­nym pt.Litera­tura niemiecka w ilustra­cji. Termin dostar­cze­nia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty honoro­wym patro­na­tem Prezy­denta Bydgosz­czy oraz Kujaw­sko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Szcze­góły konkursu zawiera Regula­min.

Załącz­nik nr 1
Załącz­nik nr 2
Załącz­nik nr 3
Załącz­nik nr 4

 

 

Print Friendly, PDF & Email