Konfe­ren­cja o biblio­te­kach

Konfe­ren­cja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy odbyła się konfe­ren­cja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której organi­za­to­rem była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy.

Celem konfe­ren­cji było:
• promo­cja biblio­teki akade­mic­kiej, pedago­gicz­nej i szkol­nej jako insty­tu­cji eduka­cyj­nej;
• zapre­zen­to­wa­nie możli­wo­ści wykorzy­sta­nia kompe­ten­cji infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii;
• zapre­zen­to­wa­nie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w działal­no­ści biblio­tek; społecz­no­ściowe pozyski­wa­nie fundu­szy;
• zapre­zen­to­wa­nie przykła­do­wej formy pracy biblio­teki pedago­gicz­nej reali­zo­wa­nej na rzecz eduka­cji (wycho­wa­nie do warto­ści) – reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o warto­ściach”;
• integra­cja środo­wi­ska nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy biblio­tek szkol­nych, pedago­gicz­nych i akade­mic­kich.

Proble­ma­tyka konfe­ren­cji dotyczyła stoso­wa­nia nowych mediów i narzę­dzi w komuni­ka­cji z użytkow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy w tym zakre­sie, unowo­cze­śnia­nia metod pracy biblio­teki oraz pozyski­wa­nia fundu­szy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i eduka­cji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­za­cji uczącej się.

W progra­mie konfe­ren­cji uwzględ­niono podsu­mo­wa­nie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości:
Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka – Mączyń­ska – Dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perku­si­sta.
Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” – Ewa Bedełek – Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy.

W konfe­ren­cji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy. Ważnym punktem spotka­nia było wręcze­nie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

 

Relacja Radia PiK

Print Friendly, PDF & Email