Konfe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy

Konfe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy

Konfe­ren­cja metodyczna „Biblio­te­karz – Współ­praca – Cyber­prze­strzeń” odbyła się 26 kwiet­nia 2017 r. w Biblio­tece Miejskiej im. Jana Kaspro­wi­cza w Inowro­cła­wiu. Jej organi­za­to­rami były: dyrek­tor Biblio­teki Miejskiej w Inowro­cła­wiu, Dorota Drobnik-Stefań­ska oraz dyrek­tor Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy, Ewa Prono­bis-Sosnow­ska.

Spotka­nie środo­wi­ska biblio­te­ka­rzy otworzyła dyrek­tor Biblio­teki w Inowro­cła­wiu, następ­nie Bartosz Wiśniew­ski przed­sta­wił ofertę kultu­ralną wspomnia­nej placówki. Kolej­nym punktem programu był temat „Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia – idea, tworze­nie i spotka­nia”, zapre­zen­to­wany przez Ewę Bedełek z Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Po kilku­mi­nu­to­wej przerwie prezen­ta­cję „Narzę­dzia inter­ne­towe w promo­cji czytel­nic­twa” przed­sta­wiła Beata Cieśliń­ska, repre­zen­tu­jąca Biblio­tekę w Bydgosz­czy. W dalszej części nastą­piło podsu­mo­wa­nie konfe­ren­cji metodycz­nej oraz jej zakoń­cze­nie przez panie dyrek­tor z obu insty­tu­cji.

Print Friendly, PDF & Email