Konfe­rencja „Cyfrowa edukacja w szkole podsta­wowej“

Konfe­rencja „Cyfrowa edukacja w szkole podsta­wowej“

W dniu 23 maja 2018 roku o godzinie 10.00 w Auli Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, pod honorowym Patro­natem Marszałka Województwa Kujawsko-Pomor­skiego Piotra Całbec­kiego oraz Kujawsko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty Marka Gralika odbędzie się I Konfe­rencja pod nazwą: „Cyfrowa edukacja w szkole podsta­wowej – priory­tety i wyzwania”, której organi­za­torem jest Depar­ta­ment Edukacji i Kształ­cenia Ustawicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego Województwa Kujawsko-Pomor­skiego.
Przed­się­wzięcie jest adreso­wane do Dyrek­torów wszyst­kich szkół podsta­wo­wych w Wojewódz­twie Kujawsko-Pomorskim.
Podczas konfe­rencji zostaną zapre­zen­to­wane m.in. funkcjo­nal­ności Kujawsko-Pomor­skiej Platformie Eduka­cyjnej „EDUPOLIS” oraz najbliższe plany projek­towe związane z rozwojem innowa­cyjnej edukacji z wykorzy­sta­niem tablic interak­tyw­nych. Będą również wręczone listy gratu­la­cyjne oraz specjalna nagroda dla Dyrektora najak­tyw­niej­szej szkoły na „Edupolis”.
Liczymy na Państwa obecność i udział w przyszłym projekcie rozwoju Kujawsko-Pomor­skiej Platformy Eduka­cyjnej „Edupolis”.
Wstęp za okazaniem zapro­szenia. Program konfe­rencji:

Program konfe­rencji Cyfrowa edukacja 23 05.2018
fot. Marek Dembski
fot. Andrzej Goiński
Print Friendly, PDF & Email