Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy serdecz­nie zapra­szają na konfe­ren­cję „BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMUNI­KA­CJA“, która odbędzie się 12 kwiet­nia 2018 roku w godz. 10.00–14.45.

W progra­mie:
Podsu­mo­wa­nie konkursu „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” oraz wręcze­nie nagród laure­atom

Kompe­ten­cje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych
dr hab. Małgo­rzata Kisilow­ska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego

Biblio­teki w świecie wirtu­al­nej i wzboga­co­nej rzeczy­wi­sto­ści
prof. dr hab. Wojciech Cellary Katedra Techno­lo­gii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Pozna­niu

Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy
(Współ­dzia­ła­nie biblio­teki i podmio­tów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny)

Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno

Oblicza sieci
Robert Preus – Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy

Czy papie­rowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfry­za­cji
Agnieszka Grochocka, Maria Radziń­ska-Siedla­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgosz­czy

Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPO­LIS
Beata Cieśliń­ska, Ryszard Karczew­ski – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

Miejsce konfe­ren­cji: Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego, ul. Szyma­now­skiego 3, Bydgoszcz
Formu­larz rejestra­cyjny

Plakat infor­ma­cyjny