Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy odbyła się konfe­ren­cja BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMUNI­KA­CJA, której organi­za­to­rem była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy. Cele konfe­ren­cji:

 • Promo­cja biblio­teki jako insty­tu­cji eduka­cyj­nej.
 • Zapre­zen­to­wa­nie możli­wo­ści wykorzy­sta­nia kompe­ten­cji infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki.
 • Przed­sta­wie­nie zasto­so­wa­nia nowych mediów i narzę­dzi w komuni­ka­cji z użytkow­ni­kiem.
 • Zapre­zen­to­wa­nie proble­mów związa­nych z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­za­cji uczącej się.
 • Zapre­zen­to­wa­nie przykła­do­wej formy pracy biblio­teki szkol­nej reali­zo­wa­nej na rzecz eduka­cji czytel­ni­czej.
 • Integra­cja środo­wi­ska nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy biblio­tek szkol­nych i pedago­gicz­nych.

 

Proble­ma­tyka konfe­ren­cji dotyczyła stoso­wa­nia nowych mediów i narzę­dzi w komuni­ka­cji z użytkow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy w tym zakre­sie, unowo­cze­śnia­nia metod pracy biblio­teki Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i eduka­cji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­za­cji uczącej się.

W progra­mie konfe­ren­cji uwzględ­niono podsu­mo­wa­nie konkursu oraz wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości:

 • Kompe­ten­cje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych – dr hab. Małgo­rzata Kisilow­ska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
 • Biblio­teki w świecie wirtu­al­nej i wzboga­co­nej rzeczy­wi­sto­ści – prof. dr hab. Wojciech Cellary – Katedra Techno­lo­gii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Pozna­niu
 • Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy (Współ­dzia­ła­nie biblio­teki i podmio­tów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujaw­sko Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli  w Bydgosz­czy
 • Czy papie­rowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfry­za­cji – Agnieszka Grochocka, Maria Radziń­ska-Siedla­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgosz­czy ; Sieć współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich
 • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPO­LISBeata Cieśliń­ska, Ryszard Karczew­ski – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

W konfe­ren­cji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy.  Ważnym punktem spotka­nia było wręcze­nie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji”, zorga­ni­zo­wa­nego przez  Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgosz­czy oraz Goethe-Intitut w Warsza­wie dla uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wo­wej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgosz­czy i powiatu bydgo­skiego.

 

Ewa Bedełek

Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy