Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięć­dzie­siąt razy zamknę­liśmy kilku­oso­bowe grupy, aby samo­dzielnie (lub z niewielką pomocą) uwolniły się z pokoju. W znale­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne rozwią­zy­wanie zagadek logicz­nych i mate­ma­tycz­nych, koja­rzenie faktów i anali­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząstkowy sukces motywuje do dalszego wysilania szarych komórek. Przydaje się nie tylko wiedza, spryt, ale również sprawność manualna, cier­pli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywołuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauważają, że nabywają nową wiedzę, umie­jęt­ności i spraw­ności.