Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwar­cia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięćdzie­siąt razy zamknę­li­śmy kilku­oso­bowe grupy, aby samodziel­nie (lub z niewielką pomocą) uwolniły się z pokoju. W znale­zie­niu klucza do drzwi pomaga poprawne rozwią­zy­wa­nie zagadek logicz­nych i matema­tycz­nych, kojarze­nie faktów i anali­tyczne myśle­nie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząst­kowy sukces motywuje do dalszego wysila­nia szarych komórek. Przydaje się nie tylko wiedza, spryt, ale również spraw­ność manualna, cierpli­wość i deter­mi­na­cja. Escape room wywołuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauwa­żają, że nabywają nową wiedzę, umiejęt­no­ści i spraw­no­ści.

Print Friendly, PDF & Email