Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół bydgo­skich i okolic: Mroczy, Kotomie­rza, Łabiszyna i Szubina. Projekt wymyślony przez pracow­ni­ków biblio­teki i zreali­zo­wany wspól­nie z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Dziedzic­twa Oświaty miał trwać 4 miesiące. Ze względu na duże zainte­re­so­wa­nie nauczy­cieli i uczniów został on włączony do stałej oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki.
Ucznio­wie zamknięci w escape roomie współ­pra­cu­jąc ze sobą wykazują się kreatyw­no­ścią, logicz­nym i anali­tycz­nym myśle­niem, sprytem oraz spostrze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele docenili pomysł, który, ich zdaniem, świet­nie motywuje młodzież do wysiłku intelek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zainte­re­so­wani mogą rejestro­wać grupy telefo­nicz­nie: 52–341-19–84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umiejęt­no­ści testo­wali ucznio­wie klasy wojsko­wej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubi­nie. Ćwiczyli też pamięć, anali­tyczne myśle­nie, poprawne kojarze­nie faktów na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych, które prowa­dzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­ce­nia matema­tyk – Ewa Bielska.

Print Friendly, PDF & Email