Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Między trenin­gami sporto­wymi ucznio­wie ze Szkoły nr 31 przy ul. Karło­wi­cza w Bydgosz­czy kształ­cili umiejęt­no­ści umysłowe na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych oraz wytężali szare komórki w escape roomie. Logiczne myśle­nie przydaje się zawsze i wszędzie, więc trzy godziny spędzone w biblio­tece na pewno nie były czasem straco­nym.