Polityka oświa­towa

Polityka oświa­towa

Kierunki reali­za­cji polityki oświa­to­wej na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone przez Minister­stwo Eduka­cji Narodo­wej:

  • Wdraża­nie nowej podstawy progra­mo­wej kształ­ce­nia ogólnego.
  • Podnie­sie­nie jakości eduka­cji matema­tycz­nej, przyrod­ni­czej i infor­ma­tycz­nej.
  • Bezpie­czeń­stwo w inter­ne­cie. Odpowie­dzialne korzy­sta­nie z mediów społecz­nych.
  • Wprowa­dza­nie doradz­twa zawodo­wego do szkół i placó­wek.
  • Wzmac­nia­nie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Podno­sze­nie jakości eduka­cji włącza­ją­cej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

Dokument MEN

 

Print Friendly, PDF & Email