Szkoła naszych dziad­ków i pra…

Zajęcia dla dzieci przeby­wa­ją­cych w szpitalu prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

Losy nauczy­cieli bydgo­skich

Zajęcia poświę­cone nauczy­cie­lom, którzy zginęli w masowych egzeku­cjach i w obozach zagłady podczas okupa­cji hitle­row­skiej. Bydgo­ski wrzesień 1939 r. oraz tajne naucza­nie. Zwiedza­nie stałej wystawy.