Pastwiska wyobraźni

Warsz­taty dla muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego pt. „Edukacja niepod­le­gło­ściowa“.
9.30 – przy­wi­tanie uczest­ników
9.40 – Muzeum Oświaty w Bydgoszczy na 100-lecie odzy­skania niepod­le­głości – prezen­tacja wystawy poste­rowej
10.00 – Spra­wie­dliwi wśród narodów świata – Irena Sendle­rowa
10.30 – Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog – opro­wa­dzenie po wystawie
10.45 – Stara szkoła, germa­ni­zacja, Polacy walczący o niepod­le­głość
11.15 – wystą­pienia gości
11.45 – przerwa kawowa
12.15 – uczest­nicy podzie­leni na grupy uczest­nicza w warsz­ta­tach i zaję­ciach poka­zo­wych (escape room, gry histo­ryczne dot. niepo­gle­głości, robienie koty­lionów
14.30 – spotkanie autor­skie z Markiem Paster­czu­kiem i Jerzym Lelwicem – „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawdy, mity, legendy“

Erleb­ni­sreise mit Deutsch

Szko­lenie dla germa­ni­stów „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“ popro­wa­dzone przez p. M. Bodzyńską ze Stowa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Niemiec­kiego.

Konfe­rencja „Biblio­teka – Środo­wisko – Różno­rod­ność działań“

Program konfe­rencji:
10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zielińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
Małgo­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Podsta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zieliń­skiej w Staw­kach

11 00 – 12 00 – Wartości w lite­ra­turze dla dzieci
Wiesława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – tworzenie projektu między­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bartło­mieja z Bydgoszczy w Bydgoszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy w zakresie edukacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fundacji Asante

13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Akademia Gier Logicz­nych w PBW w Bydgoszczy
Justyna Freli­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa w PBW w Bydgoszczy
Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy