Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­macja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudności w komu­ni­ko­waniu i poru­szaniu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czytelnia online

Czytelnia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elek­tro­niczne wersje książek naukowych. Cyfrowa wypo­ży­czalnia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADEMICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Orga­ni­zacja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształ­cenia.

Orga­ni­zacja konkursów

Orga­ni­zacja konkursów

Quizy, konkursy trady­cyjne i inter­ne­towe, lite­rackie, plastyczne, rocz­ni­cowe…

Dostęp do Internetu

Dostęp do Internetu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Internet dla użyt­kow­ników posia­da­ją­cych przenośne urzą­dzenia zgodne z Wi-Fi. Możliwość korzy­stania z kompu­terów w Wydziale Infor­macji.

Konfe­rencje i warsztaty

Konfe­rencje i warsztaty

Orga­ni­zacja konfe­rencji meto­dycz­nych, warsz­tatów i szkoleń dla nauczy­cieli.

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Szkoła sprzed lat, Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939- 1945, Szkice z dziejów oświaty, Tradycje związkowe pracow­ników oświaty, Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog.

Medioteka

Medioteka

Medioteka Języka Niemiec­kiego pod patro­natem Goethe Institut, a także bogate zbiory do nauczania języka angiel­skiego, fran­cu­skiego, hisz­pań­skiego. Zbiory dźwiękowe, filmy, audio­booki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna dla uczniów z reko­men­dacją nauczy­ciela prowa­dzą­cego w dostępie do zbiorów.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu euro­pej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Together in Europe, To Be Like Librarian. (więcej…)