Niepeł­no­sprawni

Niepeł­no­sprawni

Infor­ma­cja dla osób doświad­cza­ją­cych trwale lub okresowo trudno­ści w komuni­ko­wa­niu i porusza­niu się, pragną­cych skorzy­stać z zasobów i usług biblio­teki

Czytel­nia online

Czytel­nia online

Dostęp do serwisu IBUK LIBRA zawie­ra­ją­cego elektro­niczne wersje książek nauko­wych. Cyfrowa wypoży­czal­nia między­bi­blio­teczna książek i czaso­pism nauko­wych ACADE­MICA

Zajęcia eduka­cyjne

Zajęcia eduka­cyjne

Organi­za­cja zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów na wszyst­kich etapach kształ­ce­nia.

Dostęp do Inter­netu

Dostęp do Inter­netu

Bezprze­wo­dowy dostęp do sieci Inter­net dla użytkow­ni­ków posia­da­ją­cych przeno­śne urządze­nia zgodne z Wi-Fi. Możli­wość korzy­sta­nia z kompu­te­rów w Wydziale Infor­ma­cji.

Lekcje muzealne

Lekcje muzealne

Szkoła sprzed lat, Losy nauczy­cieli bydgo­skich w latach 1939- 1945, Szkice z dziejów oświaty, Trady­cje związ­kowe pracow­ni­ków oświaty, Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log.

Medio­teka

Medio­teka

Medio­teka Języka Niemiec­kiego pod patro­na­tem Goethe Insti­tut, a także bogate zbiory do naucza­nia języka angiel­skiego, francu­skiego, hiszpań­skiego. Zbiory dźwię­kowe, filmy, audio­bo­oki.

Uczeń zdolny

Uczeń zdolny

Oferta specjalna dla uczniów z rekomen­da­cją nauczy­ciela prowa­dzą­cego w dostę­pie do zbiorów.

Wolon­ta­riat

Wolon­ta­riat

Projekty wolon­ta­riatu europej­skiego w biblio­tece: Travel to Europe, Together in Europe, To Be Like Libra­rian. (więcej…)