Szko­lenia i doradztwo dla pra­cow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły

Szko­lenia i doradztwo dla pra­cow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły

Kujawsko-Pomor­skie Biuro Fun­dacji Rozwoju Demo­kracji Lokalnej w Byd­goszczy zaprasza do udziału w pro­jekcie „Szko­lenia i doradztwo dla pra­cow­ników systemu wspo­ma­gania szkoły z woje­wództw: kujawsko-pomor­skiego, lubu­skiego, mazo­wiec­kiego, war­mińsko-mazur­skiego, wiel­ko­pol­skiego, zachod­nio­po­mor­skiego” Oś prio­ry­te­towa: II. Efek­tywne poli­tyki publiczne dla rynku pracy, gospo­darki i edu­kacji, Dzia­łanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty.
Projekt reali­zo­wany jest w part­ner­stwie z Gminą Miasto Wło­cławek – Centrum Kształ­cenia Zawo­do­wego i Usta­wicz­nego we Wło­cławku.

Głównym celem pro­jektu jest pod­nie­sienie kom­pe­tencji 170 pra­cow­ników systemu wspo­ma­gania pracy szkoły oraz tre­nerów z woje­wództw: kujawsko-pomor­skiego, lubu­skiego, mazo­wiec­kiego, war­mińsko-mazur­skiego, wiel­ko­pol­skiego, zachod­nio­po­mor­skiego w zakresie wspo­ma­gania szkół ukie­run­ko­wa­nego na roz­wi­janie kom­pe­tencji klu­czo­wych uczniów poprzez wdro­żenie pro­gramów szko­le­niowo-dorad­czych wraz z obudową meto­dyczną. Wspo­ma­gane kom­pe­tencje klu­czowe to:

 • kom­pe­tencje cyfrowe (TIK);
 • kom­pe­tencje mate­ma­tyczno-przy­rod­nicze;
 • umie­jęt­ności poro­zu­mie­wania się w języ­kach obcych;
 • postawy – inno­wa­cyj­ność, kre­atyw­ność i praca zespo­łowa;
 • umie­jęt­ności uczenia się – nauczanie eks­pe­ry­men­talne i doświad­czanie lub wspo­ma­ganie przed­szkoli w rozwoju kom­pe­tencji klu­czo­wych.

Projekt jest zgodny z poli­tyką oświa­tową państwa w zakresie kom­pe­tencji klu­czo­wych uczniów, przy­go­to­wując osoby zain­te­re­so­wane naby­ciem nowej wiedzy i umie­jęt­ności do reali­zacji prio­ry­tetów edu­ka­cyj­nych Mini­ster­stwa Edu­kacji Naro­dowej i Kura­to­rium Oświaty.

Szcze­gó­łowe infor­macje, list prze­wodni, dekla­racja udziału w pro­jekcie oraz karta zgło­sze­niowa dostępne są na stronie inter­ne­towej part­nera wio­dą­cego pro­jektu.

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Lau­reaci kon­kursu „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam…“

Komisja kon­kur­sowa na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 10 grudnia 2018 r. oceniła prace kon­kur­sowe. Wybrano nastę­pu­ją­cych lau­re­atów:
I. Agnieszka Leman­to­wicz – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
II. Łukasz Baliński – Zespół Szkół Elek­tro­nicz­nych im. Wojska Pol­skiego w Byd­goszczy
Klau­diusz Weber – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
III. Wero­nika Bodnar – Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Sta­ni­sława Wyspiań­skiego w Szu­binie
Matylda Koło­myjec – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

 • Natalia Gac­kowska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Zuzanna Gołę­biewska – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Jakub Holweg – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Martyna Jarych – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych nr 6 w Byd­goszczy
 • Micha­lina Kochańska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Wik­toria Nowa­kowska – Zespół Szkół Che­micz­nych im. Igna­cego Łuka­sie­wicza w Byd­goszczy
 • Maria Szmyt – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy
 • Julia Zygowska – I Liceum Ogól­no­kształ­cące im. Cypriana Kamila Norwida w Byd­goszczy

Nagroda Spe­cjalna Dyrek­tora Biblio­teki: Nikodem Macie­jewski

Zapra­szamy uczniów, nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród, która odbę­dzie się 20.12.2018 r. w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (godz. 14.00, sala nr 210).

SER­DECZNIE GRA­TU­LU­JEMY UCZNIOM NAGRO­DZONYMKON­KURSIE!

Cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe

Cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe

Rusza rekru­tacja do pro­jektu szkoleń języ­ko­wych pt. „W Kujawsko-Pomor­skiem Mówisz-Masz – cer­ty­fi­ko­wane szko­lenia języ­kowe”. Pod linkiem pro​jekt​mo​wisz​masz​.pl możecie Państwo zapisać się na zajęcia z języka angiel­skiego, języka nie­miec­kiego bądź języka fran­cu­skiego.

Projekt skie­ro­wany jest do osób w wieku od 18 lat, które z własnej ini­cja­tywy są zain­te­re­so­wane naby­ciem, uzu­peł­nie­niem lub pod­wyż­sze­niem kwa­li­fi­kacji z zakresu języków obcych. Osoby w wieku powyżej 65 lat dodat­kowo wypeł­niają dekla­rację goto­wości do pod­jęcia zatrud­nienia po zakoń­czeniu reali­zacji pro­jektu.

Grupy doce­lowe:

 • osoby o niskich kwa­li­fi­ka­cjach (tj. mak­sy­malnie średnie wykształ­cenie),
 • osoby z nie­peł­no­spraw­no­ściami (bez względu na poziom wykształ­cenia),
 • osoby powyżej 50 roku życia (bez względu na poziom wykształ­cenia),

Z udziału w pro­jekcie wyłą­czone są osoby, które pro­wadzą dzia­łal­ność gospo­darczą.

Każdy z uczest­ników będzie reali­zował 180 godzinne szko­lenie języ­kowe (3 moduły po 60 godzin lek­cyj­nych). O poziomie na jaki zostanie zakwa­li­fi­ko­wany uczestnik zade­cy­duje wynik testu pozio­mu­ją­cego. Każda z grup szko­le­nio­wych będzie liczyła mak­sy­malnie 12 słu­chaczy. Udział w szko­leniu oraz egza­mi­nach cer­ty­fi­ku­ją­cych jest bez­płatny. Zakwa­li­fi­ko­wana do udziału w pro­jekcie osoba zobo­wią­zana będzie wnieść wkład finan­sowy w wyso­kości 150 zł celem zakupu kom­pletu pod­ręcz­ników do reali­zacji szko­lenia i przy­go­to­wania do egza­minu.

Zapra­szamy do udziału w jednym z naj­więk­szych pro­jektów edu­ka­cyj­nych w naszym regionie!!!
Plakat 1
Plakat 2 dla nauczy­cieli

Biuro Pro­jektu:

PARTNER:
Tra­ining House
ul. Byd­go­skich Prze­my­słowców 6
85 – 862 Byd­goszcz
Pn. – Pt: 08:00 – 16:00
Telefon: 507 927 366
Email: zapisy@​projektmowiszmasz.​pl

LIDER:
Urząd Mar­szał­kowski Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego
Depar­ta­ment Edu­kacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego
Ul. Koper­nika 4
87 – 100 Toruń
Tel. 571 293 082
Email: a.​niedzwiecka@​kujawsko-​pomorskie.​pl

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

Wyniki kon­kursu „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości“

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej roz­strzy­gnięto woje­wódzki mię­dzysz­kolny konkurs „Wielcy Polacy dla nie­pod­le­głości” z okazji obchodów setnej rocz­nicy odzy­skania nie­pod­le­głości przez Polskę.

Konkurs został prze­pro­wa­dzony w dwóch kate­go­riach:

 • pla­stycznej,
 • lite­rac­kiej.

Celem kon­kursu było:

 • Popu­la­ry­zo­wanie wiedzy zwią­zanej z walką Polaków o odzy­skanie nie­pod­le­głości;
 • Kształ­to­wanie postawy patrio­tycznej;
 • Roz­wi­janie zain­te­re­sowań historią narodu pol­skiego, oraz inspi­ro­wanie do własnej twór­czości lite­rac­kiej oraz pla­stycznej;
 • Zapo­znanie z syl­wet­kami osób, które wal­czyły o nie­pod­le­głość orężem, pędzlem, piórem…;
 • Roz­wi­janie umie­jęt­ności samo­dzielnej i twór­czej pracy uczniów z różnymi źró­dłami wiedzy histo­rycznej.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 14 listo­pada 2018 r. o godz. 10.00 podczas kon­fe­rencji „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań” w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego (ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3).

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii lite­rac­kiej:

1. Wero­nika Pia­stowska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu.
2. Oliwia Sajna – kl. VII b, Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. A. Mic­kie­wicza z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
3. Kata­rzyna Gołę­biewska – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kor­czaka w Cho­ceniu

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Marta Kucińska – kl. VIII c, Szkoła Pod­sta­wowa nr 14 im. gen. W. Sikor­skiego w Byd­goszczy
2. Wik­toria Malicka – kl. V, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Lau­reaci kon­kursu kate­gorii pla­stycznej:

1. Gabriela Ście­sińska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Sandra Sław­kowska – kl. VII , Szkoła Pod­sta­wowa w Sitowcu
3. Vanessa Szweda – kl. VII d, Szkoła Pod­sta­wowa im. Kard. S. Wyszyń­skiego Prymasa Tysiąc­lecia w Nakle nad Notecią
3. Patryk Kasprzyk – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 19 im. M. Koper­nika w Byd­goszczy

Wyróż­nienia otrzy­mały:

1. Olga Przy­bylska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
2. Karina Mać­ko­wiak – kl. VIII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 61 w Byd­goszczy
3. Wero­nika Kucharska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
4. Pola Bucz­kowska – kl. VII, Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 z Oddzia­łami Spor­to­wymi i Dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy

Woje­wódzki konkurs dla uczniów

Woje­wódzki konkurs dla uczniów

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy ogłasza konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”. Jest on adre­so­wany do uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.
Cele kon­kursu:

 • Reali­zacja Prio­ry­tetu 3 „Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa” w zakresie roz­wi­jania zain­te­re­sowań uczniów przez pro­mo­wanie i wspie­ranie czy­tel­nictwa dzieci i mło­dzieży, w tym zakup nowości wydaw­ni­czych,
 • Roz­wi­janie kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych oraz upo­wszech­nianie czy­tel­nictwa wśród mło­dzieży,
 • Pro­mo­wanie czy­tel­nictwa wśród uczniów szkół ponad­pod­sta­wo­wych,
 • Popu­la­ry­zacja metody book­tal­kingu, pozwa­la­jącej dzielić się entu­zja­zmem do książek i zachęcać do czy­tania dla przy­jem­ności,
 • Popu­la­ry­zacja i zasto­so­wanie tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych do pro­mocji czy­tel­nictwa,
 • Roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i zain­te­re­sowań lite­rac­kich uczniów.

Warun­kiem uczest­nictwa w kon­kursie jest nagranie filmu w for­macie MP4, którego treścią jest ustna pre­zen­tacja książki wybranej przez uczest­nika spośród publi­kacji zaku­pio­nych przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa, metodą book­tal­kingu. Wypo­wiedź nie może prze­kro­czyć 7 minut. Prace muszą zostać nade­słane bądź oso­bi­ście dostar­czone w formie nośnika elek­tro­nicz­nego lub prze­słane drogą mailową w postaci linku do udo­stęp­nio­nego pliku w chmurze (na dysku inter­ne­towym, np. One­Drive, Dropbox, Dysk Google) do dnia 30.11.2018 r. na adres:

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Pla­cówek Oświa­to­wych
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4; 85 – 094 Byd­goszcz

z dopi­skiem: Konkurs „Wybrała(e)m, przeczytała(e)m, polecam, czyli gawęda o jednej książce”.

Konkurs jest objęty hono­rowym patro­natem Mar­szałka Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, Piotra Cał­bec­kiego, Kura­tora Oświaty, Marka Gralika oraz Pre­zy­denta Miasta Byd­goszczy, Rafała Bru­skiego. Patronat medialny nad kon­kursem spra­wuje Polskie Radio PiK.

Regu­lamin kon­kursu

Lista książek

Plakat do wydruku

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

Wyniki kon­kursu czy­tel­ni­czego

W sie­dzibie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy roz­strzy­gnięto konkurs pla­styczny „Czytam i maluję z Nelą”, który reali­zował nastę­pu­jące cele:

 • popu­la­ry­zacja wśród dzieci książek zaku­pio­nych w ramach Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa,
 • roz­wi­janie zain­te­re­sowań i kom­pe­tencji czy­tel­ni­czych,
 • pobu­dzanie eks­presji dzieci poprzez dzia­łal­ność pla­styczną,
 • roz­wi­janie kre­atyw­ności, wraż­li­wości i wyobraźni pla­stycznej dzieci,
 • pro­mocja biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.

Na konkurs napły­nęło 77 prac, które oce­niane były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:

 • ciekawa inter­pre­tacja pro­po­no­wanej tema­tyki,
 • zgod­ność pracy z tematem,
 • samo­dziel­ność i ory­gi­nal­ność pracy,
 • este­tyka wyko­nanej pracy.

Uro­czy­stość roz­dania nagród i wrę­czenia dyplomów odbę­dzie się 15 listo­pada 2018 roku o godzinie 16.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy (sala 210, II piętro).

Lau­reaci woje­wódz­kiego kon­kursu pla­stycz­nego „Czytam i maluję z Nelą”:

I miejsce:
Klaudia Florek Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy
Mikołaj Nowa­kowski Zespół Szkół nr 33
Mateusz Tru­skawa Szkoła Pod­sta­wowa nr 66
II miejsce:
Kalina Kijak Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
III miejsce:
Maria Owczarek Szkoła Pod­sta­wowa nr 31

Wyróż­nienia:
Dawid Kaź­mier­czak Zespół Szkół nr 33
Laura Szczybło Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Hanna Rut­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 15
Adam Pujanek Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa
Dawid Kac­perski Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Natalia Kwiat­kowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 65
Natalia Nasalska Szkoła Pod­sta­wowa nr 56
Maja Laskowska Szkoła Pod­sta­wowa nr 13
Kry­styna Gra­barska Szkoła Pod­sta­wowa nr 30
Julia Cegiełka Szkoła Pod­sta­wowa nr 31
Maria Wanecka Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy

Gra­tu­lu­jemy wszystkim lau­re­atom i zapra­szamy nagro­dzo­nych oraz ich nauczy­cieli i rodziców na uro­czy­stość wrę­czenia nagród i wyróż­nień.

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Kon­fe­rencja „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“

Orga­ni­zator – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy i Towa­rzy­stwo Nauczy­cieli Biblio­te­karzy Szkół Pol­skich Oddział w Byd­goszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy na kon­fe­rencję „Biblio­teka – Śro­do­wisko – Róż­no­rod­ność działań“.

Miejsce kon­fe­rencji – Biblio­teka Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy
Termin – 14 listo­pada 2018 r. (godz. 10.00 – 14.30)
Reje­stracja uczest­ników – for­mu­larz inter­ne­towy 

Program kon­fe­rencji:
10 00 – 10 20 – Reje­stracja uczest­ników

10 20 – 11 00 – Alek­san­drów, Londyn, Feijó, Stawki. Maria Dani­le­wicz Zie­lińska – czło­wiek książki, inspi­rator.
Mał­go­rzata Wdow­czyk – dyrektor Szkoły Pod­sta­wowej im. Marii Dani­le­wicz Zie­liń­skiej w Staw­kach

11 00 – 12 00 – War­tości w lite­ra­turze dla dzieci
Wie­sława Jędrzej­czy­kowa – redaktor naczelna Wydaw­nictwa Lite­ra­tura

12 00 – 12 30 Przerwa kawowa

12 30 – 13 00 – „Kolory kultury – two­rzenie pro­jektu mię­dzy­kul­tu­ro­wego w ramach działań biblio­teki szkolnej“
Joanna Kotwicka – nauczy­ciel etyki i nauczy­ciel biblio­te­karz w Zespole Szkół nr 1 im. Bar­tło­mieja z Byd­goszczy w Byd­goszczy, doradca meto­dyczny w Miej­skim Ośrodku Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy w zakresie edu­kacji ucznia cudzo­ziem­skiego i reemi­granta, wice­prezes Fun­dacji Asante

13 00 – 13 30 – Zagad­kowa biblio­teka, czyli escape room w biblio­tece
Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

13 30 – 14 00 – Wygrana biblio­teka, czyli Aka­demia Gier Logicz­nych w PBW w Byd­goszczy
Justyna Fre­li­chowska , Ewa Bielska – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

14 00 – 14 30 – Reali­zacja Naro­do­wego Pro­gramu Rozwoju Czy­tel­nictwa w PBW w Byd­goszczy
Ewa Bedełek – Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy

PLAKAT DO WYDRUKU (PDF)

plakat_konferencja_2018
Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

Szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego

W sobotę (17 listo­pada 2018 r.) w godz. 10.00 – 13.15 w czy­telni głównej odbę­dzie się szko­lenie dla nauczy­cieli języka nie­miec­kiego pt. „Erleb­ni­sreise mit Deutsch“. Zajęcia popro­wadzi Mag­da­lena Budzyńska z Oddziału Toruń­skiego Pol­skiego Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Szko­lenie jest darmowe, reali­zo­wane przez Goethe-Institut w ramach pro­jektu ERD. Ser­decznie zapra­szamy nauczy­cieli ger­ma­ni­stów. Zgło­szenia prosimy prze­syłać na adres: czytelnia1@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski

Spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy wraz z Kołem Powia­towym Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych w Byd­goszczy orga­ni­zuje spo­tkanie z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski. Odbę­dzie się ono 23 paź­dzier­nika 2018 r. o godzinie 11.00 w gmachu Biblio­teki przy ul. M. Curie-Skło­dow­skiej 4, w sali 210.

Będzie to pod­su­mo­wanie kam­panii spo­łecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie” w którą włą­czyła się Biblio­teka prze­pro­wa­dzając cykl zajęć dla dzieci z klas I-IV pt. „Poznajmy się“ pro­mu­ją­cych inte­grację spo­łeczną osób nie­peł­no­spraw­nych.

W spo­tkaniu weźmie udział gość spe­cjalny – Robert Zarzecki – bohater filmu „Niebo bez gwiazd“. To poru­sza­jąca historia opi­su­jąca wyjąt­kową relację miłości tra­cą­cego wzrok ojca i synka, który staje się jego prze­wod­ni­kiem, jego oczami. Mimo choroby, a może dzięki niej, boha­te­rowie czerpią z życia to, co naj­pięk­niejsze.

Kadr z filmu "Niebo bez gwiazd" w reż. Katarzyny Dąbkowskiej-Kułacz
Kadr z filmu „Niebo bez gwiazd“ w reż. Kata­rzyny Dąb­kow­skiej-Kułacz
Kto złamie Enigmę? Konkurs ogól­no­polski

Kto złamie Enigmę? Konkurs ogól­no­polski

Sza­nowni Państwo, mamy przy­jem­ność przed­stawić Państwu nie­od­płatną, edu­ka­cyjną grę inter­ne­tową, która łączy w sobie ele­menty historii, mate­ma­tyki i logiki. Jest dosko­nałą pro­po­zycją edu­ka­cyjną dla uczniów, stu­dentów, nauczy­cieli i nie tylko.
Łamacze Szyfrów, bo o tej grze mowa, powstała pod wpływem inspi­racji dzie­jami pol­skich kryp­to­logów, którzy przed II Wojną Świa­tową złamali kod Enigmy. Nasza gra wpro­wadza młodych ludzi w świat kryp­to­logii, wiodąc ich w nie­zwykle inte­re­su­jący sposób od sta­ro­żyt­nych metod utaj­niania infor­macji, po wojenne zma­gania z nie­mieckim szyfrem Enigmy. Na wszyst­kich pozio­mach gry uczest­nicy roz­wi­jają swoje umie­jęt­ności mate­ma­tyczne, uczą się logicz­nego myślenia i stykają się z nie­znaną powszechnie historią.
Gra Łamacze Szyfrów to również kształ­to­wanie zdol­ności pracy w grupie, gdyż biorą w niej udział trzy­oso­bowe zespoły. Ta z drużyn, która jako pierwsza, po przej­ściu wszyst­kich etapów, ułoży napis ENIGMA na wir­tu­al­nych roto­rach, zwy­cięża w grze i wygrywa nagrodę główną.

Poniżej zamiesz­czamy linki do infor­macji skie­ro­wa­nych do uczniów.
PLAKAT
ULOTKA
SPOT PRO­MO­CYJNY

Szcze­góły znajdą Państwo na stronie www​.lama​cze​szy​frow​.pl

Szymon Dąbrowski – zespół lama​cze​szy​frow​.pl

Zapro­szenie na spo­tkanie autor­skie

Zapro­szenie na spo­tkanie autor­skie

17 paź­dzier­nika 2018 roku o godzinie 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbę­dzie się spo­tkanie z auto­rami książki pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Kro­janty 1939 – prawdy, mity, legendy“ – Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lel­wicem.
Książka jest barwną opo­wie­ścią opartą na dzie­siąt­kach relacji bez­po­śred­nich uczest­ników walk pod Choj­ni­cami jak i oko­licz­nych miesz­kańców, dotąd nie­pu­bli­ko­wa­nych doku­mentów pol­skich i nie­miec­kich oraz o zna­le­zi­skach arche­olo­gicz­nych uka­zu­ją­cych w nowym świetle to, co wyda­rzyło się 1 wrze­śnia 1939 roku pod Kro­jan­tami.
Na spo­tkaniu będzie moż­li­wość zakupu książki z pod­pi­sami autorów.

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Białej Laski

Mię­dzy­na­ro­dowy Dzień Białej Laski

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy zaprasza na zajęcia „Poznajmy się” prze­zna­czone dla uczniów klas 1 – 4 szkół pod­sta­wo­wych orga­ni­zo­wane w dniach 15 – 20.10.2018 r. w ramach kam­panii spo­łecznej „Ja nie widzę Ciebie, Ty zobacz mnie!“ z okazji Mię­dzy­na­ro­do­wego Dnia Białej Laski.

Patronat hono­rowy kam­panii spo­łecznej:
Mini­ster Edu­kacji Naro­dowej
Mar­szałek Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty
Pre­zy­dent Miasta Byd­goszczy
Poczta Polska S.A.
Patron medialny: Metro­polia Byd­goska

Celem zajęć jest:

 • Kształ­to­wanie postaw spo­łecz­nych opar­tych na otwar­tości, tole­rancji i empatii wobec osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo;
 • Zwięk­szenie inte­gracji osób nie­wi­do­mych ze śro­do­wi­skiem spo­łecznym i popra­wienie ich funk­cjo­no­wania w tym śro­do­wisku;
 • Przy­go­to­wanie spo­łe­czeń­stwa do udzie­lania wła­ściwej pomocy osobom z dys­funkcją wzroku, zauwa­żenie ich pro­blemów;
 • Zapo­bie­ganie wyklu­czeniu spo­łecz­nemu osób nie­peł­no­spraw­nych wzro­kowo.

Zapisy na zajęcia:
Mał­go­rzata Lewan­dowska-Pyż
tel. 52 341 19 84 w.13
e-mail: mlewandowskapyz@​gmail.​com

Wystawa ple­ne­rowa na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu

Wystawa ple­ne­rowa na Rynku Nowo­miej­skim w Toruniu

Przy­go­to­wana przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką w Byd­goszczy wystawa z okazji 100-lecia nie­pod­le­głości, pre­zen­tu­jąca zdjęcia z okresu mię­dzy­wo­jen­nego autor­stwa Jana Szyca, jest dostępna dla toru­nian od 24 wrze­śnia. Po dwóch tygo­dniach zostanie prze­nie­siona do obcho­dzą­cego 450-lecie I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Toruniu.

Głośne czy­tanie

Głośne czy­tanie

W piątek (28 wrze­śnia 2018 r.) od godz. 11.00 do 13.00 w czy­telni głównej odbę­dzie się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ przy­go­to­wane dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych z Koła Powia­to­wego w Byd­goszczy Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Tym razem okazją do spo­tkania są obchody 90. rocz­nicy urodzin Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego, naj­wy­bit­niej­szego byd­go­skiego pisarza, autora „Mostu kró­lowej Jadwigi“.

Na zdjęciu: Most Sta­ro­miejski im. Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego

Zapro­szenie na wer­nisaż

Zapro­szenie na wer­nisaż

Muzeum Oświaty w Byd­goszczy zaprasza na wer­nisaż wystawy KODRYSY duszy“ Elż­biety Rataj­czak. Spo­tkanie odbę­dzie się 5 paź­dzier­nika 2018 r. (piątek) o godz. 17.00 w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy – sala 210.

Elż­bieta Rataj­czak z wykształ­cenia jest kre­śla­rzem, a ponad wszystko pasjo­natką sztuki. Brała udział w licz­nych kon­kur­sach pla­stycz­nych i ple­ne­rach arty­stycz­nych. Twór­czość pla­styczna artystki to malar­stwo szta­lu­gowe, rysunek, rzeźba, foto­grafia. Stosuje różne tech­niki malar­skie: akryl, tusz, ołówek, suche pastele. Tema­tami jej prac są kra­jo­brazy, por­trety, martwa natura, a przede wszystkim rysunek intu­icyjny – KODRYSY.

KODRYSY są zaszy­fro­waną infor­macją. To auto­ma­tyczne pismo rysun­kowe prze­ka­zu­jące wiedzę z naszej prze­strzeni. Proces powsta­wania KODRYSU polega na łączeniu się na sub­telnym poziomie z duszą innej osoby prze­ni­kając jej naturę by za pomocą sym­bo­licz­nego obrazu ukazać to w KODRYSIE. Przed­stawia on odbicie fal duszy wysy­ła­nych w oto­czenie i jest zapisem sym­bo­licznym, często tajem­ni­czym.

Zapra­szamy na wer­nisaż. Wystawa będzie pre­zen­to­wana do 15 paź­dzier­nika.

Źródło ilu­stracji: https://​www​.face​book​.com/​k​o​drys/