Polityka oświa­towa

Polityka oświa­towa

Kierunki reali­za­cji polityki oświa­to­wej na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone przez Minister­stwo Eduka­cji Narodo­wej:

  • Wdraża­nie nowej podstawy progra­mo­wej kształ­ce­nia ogólnego.
  • Podnie­sie­nie jakości eduka­cji matema­tycz­nej, przyrod­ni­czej i infor­ma­tycz­nej.
  • Bezpie­czeń­stwo w inter­ne­cie. Odpowie­dzialne korzy­sta­nie z mediów społecz­nych.
  • Wprowa­dza­nie doradz­twa zawodo­wego do szkół i placó­wek.
  • Wzmac­nia­nie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Podno­sze­nie jakości eduka­cji włącza­ją­cej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

Dokument MEN

 

Konkurs dla uczniów i studen­tów

Konkurs dla uczniów i studen­tów

Konkurs Cameri­mage dla uczniów i studen­tów z woj. kujaw­sko-pomor­skiego.
Do wygra­nia wejściówki na Cameri­mage. Jak je zdobyć?
Musisz:
→ mieć 15–21 lat
→ być uczniem szkoły ponad­pod­sta­wo­wej lub studen­tem na terenie wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego
→ napisać krótki artykuł (500‑1000 słów) na temat „Z czym kojarzy mi się festi­wal Cameri­mage? Dlaczego warto wziąć w nim udział?”

Więcej infor­ma­cji na stronie Cameri­mage.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogłaszamy laure­atów konkursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dze­niu zamknię­tym w dniu 19 czerwca 2017 r. dokonała oceny prac konkur­so­wych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgodność prezen­ta­cji z zasadami booktal­kingu,
– pomysł, kreatyw­ność, ekspre­sję,
– popraw­ność językową,
– orygi­nal­ność prezen­ta­cji.

Podsu­mo­wa­nie konkursu i wręcze­nie nagród odbędzie się 15 września 2017 r. o godzi­nie 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy, podczas konfe­ren­cji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ.

Lista laure­atów