Konkurs plastyczny dla uczniów

Konkurs plastyczny dla uczniów


Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Goethe-Intitut w Warsza­wie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wo­wej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgosz­czy i powiatu bydgo­skiego do udziału w konkur­sie plastycz­nym pt.Litera­tura niemiecka w ilustra­cji. Termin dostar­cze­nia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty honoro­wym patro­na­tem Prezy­denta Bydgosz­czy oraz Kujaw­sko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Szcze­góły konkursu zawiera Regula­min.

Załącz­nik nr 1
Załącz­nik nr 2
Załącz­nik nr 3
Załącz­nik nr 4

 

 

Wygraj komiks o Maria­nie Rejew­skim

Wygraj komiks o Maria­nie Rejew­skim

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Bydgosz­czy krypto­loga, którego prace przyczy­niły do złama­nia kodu Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej z czasów II wojny świato­wej. Z tej okazji propo­nu­jemy konkurs, w którym do wygra­nia będzie wydany przez Urząd Marszał­kow­ski komiks „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z piętna­stu egzem­pla­rzy, wystar­czy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nadesłać odpowiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uhono­ro­wać niezwy­kłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wiado­mo­ści czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy najcie­kaw­sze odpowie­dzi.

Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy” to niezwy­kła opowieść o krypto­logu, skrom­nym człowieku, który dzięki swojemu geniu­szowi matema­tycz­nemu złamał kod Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej. Wydarze­nie to dopro­wa­dziło prawdo­po­dob­nie do zakoń­cze­nia II wojny świato­wej kilka lat wcześniej i urato­wa­nia setek tysięcy, a nawet milio­nów istnień. Scena­riusz komiksu – Maciej Jasiń­ski, rysunki – Jacek Michal­ski, konsul­ta­cja meryto­ryczna  – dr Krzysz­tof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl

Stano­wi­ska Sejmiku ws. uczcze­nia rocznic w 2018 r.

Stano­wi­ska Sejmiku ws. uczcze­nia rocznic w 2018 r.

Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego ustano­wił w naszym wojewódz­twie rok 2018 Rokiem Harcer­stwa Kujaw­sko-Pomor­skiego w związku z przypa­da­jącą 1 listo­pada 2018 r. rocznicą powsta­nia Związku Harcer­stwa Polskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działal­no­ści organi­za­cji harcer­skich oraz dla podkre­śle­nia szcze­gól­nych warto­ści demokra­tycz­nych, niepod­le­gło­ścio­wych i zasad moral­nych promo­wa­nych przez harcer­stwo, a także ogrom­nego wkładu organi­za­cji harcer­skich w wycho­wa­nie wielu pokoleń obywa­teli.

W związku z przypa­da­jącą w przyszłym roku 450. rocznicą urodzin Anny Wazówny Sejmik posta­no­wił upamięt­nić tę wybitną postać oraz propa­go­wać wiedzę o tej osobie i jej bogatej działal­no­ści społecz­nej i religij­nej, którą prowa­dziła w czasie pobytu na histo­rycz­nej ziemi chełmiń­skiej i micha­łow­skiej wchodzą­cych dziś w skład wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego.

STANO­WI­SKO SEJMIKU WOJEWÓDZ­TWA KUJAW­SKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie ustano­wie­nia roku 2018 w wojewódz­twie kujaw­sko-pomor­skim Rokiem Harcer­stwa Kujaw­sko-Pomor­skiego
STANO­WI­SKO SEJMIKU WOJEWÓDZ­TWA KUJAW­SKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie uczcze­nia w wojewódz­twie kujaw­sko-pomor­skim 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny

Konfe­ren­cja naukowa

Konfe­ren­cja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Przeszłość – Teraź­niej­szość – Przyszłość, Bydgoszcz, 17–18 maja 2018 r.

Celem sesji, o charak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym, jest podję­cie proble­mów związa­nych z ochroną materia­łów biblio­tecz­nych w przeszło­ści oraz wyzwań stoją­cych przed współ­cze­snymi i przyszłymi biblio­te­ka­rzami. Organi­za­to­rem konfe­ren­cji jest Zakład Histo­rii Sztuki i Kultury UKW.
Honorowy Patro­nat: Zarząd Główny Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich.

Rada Naukowa Konfe­ren­cji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uniwer­sy­tet Marii Curie-Skłodow­skiej w Lubli­nie,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kowal­ski, Uniwer­sy­tet Śląski w Katowi­cach,
dr hab. Aleksan­der Jankow­ski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego,
dr hab. Marek Zieliń­ski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr Jana Brožo­vská Onder­ková Uniwer­sy­tet Śląski w Opawie.

Komitet Organi­za­cyjny Konfe­ren­cji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – przewod­ni­czący,
dr hab. Zbigniew Zyglew­ski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgłosze­nia na konfe­ren­cję należy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem formu­la­rza zgłosze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­to­wej organi­za­tora.

Zapro­sze­nie do udziału w projek­cie

Zapro­sze­nie do udziału w projek­cie

Kujaw­sko-Pomor­skie Biuro Funda­cji Rozwoju Demokra­cji Lokal­nej zapra­sza do udziału w projek­cie pn. Rozwi­ja­nie kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów – szkole­nia i doradz­two dla JST w woj. kujaw­sko-pomor­skim, reali­zo­wa­nym w ramach działa­nia 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Opera­cyj­nego Wiedza Eduka­cja Rozwój 2014–2020. Projekt będzie reali­zo­wany od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.

Celem głównym projektu jest podnie­sie­nie kompe­ten­cji 192 przed­sta­wi­cieli z 58 jedno­stek samorządu teryto­rial­nego z woj. kujaw­sko-pomor­skiego w zakre­sie zarzą­dza­nia oświatą, ukierun­ko­wa­nego na rozwój szkół i kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów poprzez wdroże­nie progra­mów szkole­niowo-dorad­czych wraz z obudową metodyczną, a także wdroże­nie planów podno­sze­nia jakości oświaty oraz wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów.

W ramach projektu zreali­zo­wane zostaną:

  • szkole­nia dotyczące tworze­nia lokal­nego planu podno­sze­nia jakości usług oświa­to­wych i wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie rozwoju kompe­ten­cji kluczo­wych (105 godzin),
  • doradz­two w proce­sie tworze­nia lokal­nego planu podno­sze­nia jakości usług oświa­to­wych i wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie rozwoju kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów (32 godziny),
  • Opraco­wa­nie i wdroże­nie lokal­nego planu podno­sze­nia jakości w 2 – 3 szkołach, przed­szko­lach lub placów­kach, dla których JST uczest­ni­cząca w projek­cie jest organem prowa­dzą­cym oraz objęcie proce­sem wspoma­ga­nia tych szkół,
  • urucho­mio­nych zosta­nie 6 sieci współ­pracy wykorzy­stu­ją­cych platformę dosko​na​le​niew​sieci​.pl

W celu reali­za­cji projektu w wybra­nej JST konieczne jest zaanga­żo­wa­nie przed­sta­wi­cieli dwóch grup osób:
a) decyden­tów odpowie­dzial­nych za podej­mo­wa­nie decyzji zarząd­czych w JST w zakre­sie spraw oświa­to­wych  (prezy­den­tów, burmi­strzów, staro­stów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
b) pracow­ni­ków reali­zu­ją­cych zadania z zakresu oświaty w JST (skarb­ni­ków, dyrektorów/naczelników wydzia­łów oświaty, inspek­to­rów ds. oświaty,  pracow­ni­ków zajmu­ją­cych się plano­wa­niem finan­so­wym i anali­zami  budże­to­wymi, pracow­ni­ków zespo­łów ekono­miczno-admini­stra­cyj­nych szkół, radnych z komisji oświaty).

 

Wszyst­kie koszty reali­za­cji (oprócz dojazdu na szkole­nia zapla­no­wane w 6 miastach wojewódz­twa) pokry­wane są z środków projek­to­wych.

Kontakt w sprawach projektu:
Elżbieta Singer,
esinger@​frdl.​org.​pl, tel. 52 3211890, kom. 662573414
Przemy­sław Byś, p.​bys@​bydgoszcz-​frdl.​pl, tel. 52 3211890, kom. 795505511

http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​r​o​z​w​i​j​a​n​i​e​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​-​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​-​u​c​zniow

Termin rekru­ta­cji został przesu­nięty do 12 stycz­nia 2018 r.

Elżbieta Singer
Dyrek­tor
Kujaw­sko-Pomor­skie Biuro FRDL ul. Unii Lubel­skiej 4C, 85–059 Bydgoszcz Tel.: (52) 321–18-90, Fax: (52) 321–18-92
Kom. 662 573 414
esinger@​frdl-​org.​pl
http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/

Oni tworzyli naszą histo­rię

Oni tworzyli naszą histo­rię

Rusza dziesiąta edycja Wojewódz­kiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej „Oni tworzyli naszą histo­rię”. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół podsta­wo­wych, IIIII klas gimna­zjal­nych oraz uczniów liceów, techni­ków i szkół branżo­wych z naszego wojewódz­twa dokumen­tu­jące losy niezna­nych bohate­rów oraz wspomnie­nia uczest­ni­ków i świad­ków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno ucznio­wie jak i szkoły mogą liczyć na atrak­cyjne nagrody.

Profe­sor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajo­wej i jedyna kobieta wśród cicho­ciem­nych, nagro­dzona przez Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego. Ideą konkursu jest upamięt­nie­nie legen­dar­nej cicho­ciem­nej i zaraże­nie młodych ludzi jej pasją: dokumen­to­wa­niem histo­rii. Przed­się­wzię­cie ma zachę­cić młodych ludzi do rozwi­ja­nia wiedzy histo­rycz­nej o naszym regio­nie oraz dokumen­to­wa­nia lokal­nych dziejów na podsta­wie wspomnień świad­ków,  a także zdjęć i pamią­tek z domowego archi­wum. Nauczy­cieli zaś skłonić do krzewie­nia wiedzy o histo­rii regionu.

Organi­za­to­rem tegorocz­nej dziesią­tej już edycji konkursu jest Wydział Innowa­cyj­nych Projek­tów Eduka­cyj­nych w Depar­ta­men­cie Eduka­cji i Kształ­ce­nia Ustawicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w
Toruniu we współ­pracy z Kurato­rium Oświaty w Bydgosz­czy, Funda­cją Generał Elżbiety Zawac­kiej, Archi­wum i Muzeum Pomor­skim AK oraz Wojsko­wej Służby Polek  w Toruniu oraz Biblio­teką
Pedago­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.

Do konkursu można nadsy­łać prace w dowol­nej formie wypowie­dzi pisem­nej o tematyce „O ludziach”, „O wydarze­niach” lub „Album rodzinny”, w dwóch katego­riach:
1) ucznio­wie VII klas szkół podsta­wo­wych oraz IIIII klas gimna­zjal­nych,
2) ucznio­wie liceów, techni­ków i szkół branżo­wych.
Dla laure­atów konkursu przygo­to­wa­li­śmy atrak­cyjne nagrody: za zajęcie pierw­szego miejsca w obu katego­riach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których ucznio­wie zwycię­żyli w obu katego­riach otrzy­mają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczy­cieli – opieku­nów autorów zwycię­skich prac w obu katego­riach.
Prace należy przesłać na adres: Biblio­teka Pedago­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej, ul. gen. J. H. Dąbrow­skiego 4, 87–100 Toruń, lub dostar­czyć osobi­ście do sekre­ta­riatu Biblio­teki
(pokój nr 22, II piętro).

Termin nadsy­ła­nia prac konkur­so­wych: do 9 lutego 2018 r. (decyduje data stempla poczto­wego). Data ogłosze­nia wyników: do 2 marca 2018 r.

Prace „O ludziach” powinny przed­sta­wiać sylwetki wywodzą­cych się z naszego regionu znanych i niezna­nych bohate­rów histo­rycz­nych wydarzeń: uczest­ni­ków Powsta­nia Wielko­pol­skiego, kampa­nii
wrześnio­wej 1939 r., walki wyzwo­leń­czej podczas II wojny świato­wej, podzie­mia powojen­nego, działa­czy opozy­cji demokra­tycz­nej do roku 1989, lub osób spoza regionu biorą­cych udział lub
będących świad­kami histo­rycz­nych wydarzeń na terenie obecnego wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego.

W ramach katego­rii „O wydarze­niach” ucznio­wie winni natomiast przed­sta­wiać relacje żyjących w naszym regio­nie  uczest­ni­ków i świad­ków histo­rycz­nych wydarzeń: związa­nych z obcho­dami
rocznicy uchwa­le­nia Konsty­tu­cji 3 Maja, walkami Powsta­nia Wielko­pol­skiego, okupa­cją hitle­row­ską, walkami wyzwo­leń­czymi i działal­no­ścią podziem­nego państwa polskiego podczas II wojny
świato­wej, podzie­miem powojen­nym, Sierp­niem 1980 r. i powsta­niem NSZZ „Solidar­ność”, Bydgo­skim Marcem 1981, działal­no­ści opozy­cji demokra­tycz­nej do roku 1989, wyborami kontrak­to­wymi 4 czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” powinny zawie­rać fotogra­fie rodziny uczest­nika konkursu związane z wydarze­niami histo­rycz­nymi o randze lokal­nej lub ogólno­pol­skiej. Fotogra­fie mogą także dotyczyć
życia codzien­nego społecz­no­ści lokal­nej poprzez ukaza­nie intere­su­ją­cych aspek­tów jej aktyw­no­ści społecz­nej, politycz­nej i gospo­dar­czej. Album powinien zawie­rać komen­tarz wstępny charak­te­ry­zu­jący rodzinę, jej histo­rię i aktyw­ność.

Wystawa prac pokon­kur­so­wych odbędzie się w  Biblio­tece Pedago­gicz­nej im. gen Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.
REGULA­MIN
FORMU­LARZ ZGŁOSZE­NIOWY
ZGODA RODZI­CÓW

Wystawa w czytelni

Wystawa w czytelni

W dniach 29 listo­pada 2017 – 5 stycz­nia 2018 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza do czytelni głównej na wystawę dziad­ków do orzechów. Zapra­szamy również wszyst­kie dzieci – te młodsze i te starsze – do samodziel­nego wykona­nia figurki dziadka do orzechów z papieru. Do pobra­nia wzór oraz instruk­cja.
Życzymy miłej zabawy!

Ogłosze­nie wyników konkursu

Ogłosze­nie wyników konkursu

Dnia 22 listo­pada  2017 r. o godz. 12.00 odbyło się posie­dze­nie komisji konkur­so­wej rozstrzy­ga­ją­cej konkurs pt. „Święta z Dziad­kiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna”.
Komisja w składzie:
mgr Ewa Prono­bis-Sosnow­ska – Dyrek­tor Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy,
Małgo­rzata Krüger – Zastępca Kierow­nika Działu Promo­cji i Obsługi Widzów Opera Nova w Bydgosz­czy,
Nadia Gruszka – Opera Nova w Bydgosz­czy,
mgr Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy,
mgr Ewa Bielska – Pedago­giczna biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy ogłosiła listę laure­atów:
I miejsce
Helena Marcin­kow­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgosz­czy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
II miejsce
Alicja Gondek - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
III miejsce
Zuzanna Kalwat - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I d; opiekun Mariola Kmieć
Zuzanna Rybak - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie; kl. III d ; opiekun Urszula Spierewka

Wyróż­nie­nia:
Katarzyna Laudań­ska - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
Weronika Zieliń­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgosz­czy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
Nikola Talar­czyk - Szkoła Podsta­wowa w Słębo­wie  kl. III ; opiekun Renata Kaspro­wiak
Natalia Kolasiń­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie kl. III i; opiekun Danuta Pakow­ska
Milena Dufka - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie kl. III i; opiekun Danuta Pakow­ska

Wyróż­nie­nie za formę: 
Julia Dorsz - Szkoła Podsta­wowa im mjra Henryka Suchar­skiego w Sadkach kl. III.

Wszyst­kim  zwycięz­com GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową, która odbędzie się 28 listo­pada o godz. 16.00 w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego – Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy, ul M. Skłodow­skiej-Curie 4.

Gra krypto­lo­giczna

Gra krypto­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy krypto­loga.
Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej Enigma czym przyczy­nili się do sukcesu alian­tów w czasie II wojny świato­wej.
W zmaga­niach biorą udział trzyoso­bowe zespoły, które poznają metody szyfro­wa­nia i łamania szyfrów by rozwią­zy­wać wirtu­alne zagadki i łamać coraz trudniej­sze depesze.
Co szcze­gól­nie ważne to fakt, że adeptem krypto­lo­gii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech pozio­mach trudno­ści – podsta­wo­wym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­so­wany, oraz pozio­mie Enigma, w którym uczest­nicy (z sukce­sem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfru­jącą.
W skrócie:
REJESTRA­CJA ZESPO­ŁÓW już teraz, do 24 listo­pada na lamacze​szy​frow​.pl!
POZIOM PODSTA­WOWY od 25.09 (decydu­jąca rozgrywka 13.10),
POZIOM ZAAWAN­SO­WANY od 16.10 (decydu­jąca rozgrywka 3.11).
POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydu­jąca rozgrywka 24.11).
Szcze­góły na lamacze​szy​frow​.pl

Polityka oświa­towa

Polityka oświa­towa

Kierunki reali­za­cji polityki oświa­to­wej na rok szkolny 2017/2018 ogłoszone przez Minister­stwo Eduka­cji Narodo­wej:

  • Wdraża­nie nowej podstawy progra­mo­wej kształ­ce­nia ogólnego.
  • Podnie­sie­nie jakości eduka­cji matema­tycz­nej, przyrod­ni­czej i infor­ma­tycz­nej.
  • Bezpie­czeń­stwo w inter­ne­cie. Odpowie­dzialne korzy­sta­nie z mediów społecz­nych.
  • Wprowa­dza­nie doradz­twa zawodo­wego do szkół i placó­wek.
  • Wzmac­nia­nie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Podno­sze­nie jakości eduka­cji włącza­ją­cej w szkołach i placów­kach systemu oświaty.

Dokument MEN

 

Konkurs dla uczniów i studen­tów

Konkurs dla uczniów i studen­tów

Konkurs Cameri­mage dla uczniów i studen­tów z woj. kujaw­sko-pomor­skiego.
Do wygra­nia wejściówki na Cameri­mage. Jak je zdobyć?
Musisz:
→ mieć 15–21 lat
→ być uczniem szkoły ponad­pod­sta­wo­wej lub studen­tem na terenie wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego
→ napisać krótki artykuł (500‑1000 słów) na temat „Z czym kojarzy mi się festi­wal Cameri­mage? Dlaczego warto wziąć w nim udział?”

Więcej infor­ma­cji na stronie Cameri­mage.

Wyniki konkursu

Wyniki konkursu

Ogłaszamy laure­atów konkursu „Niech połączy nas książka…“!

Komisja na posie­dze­niu zamknię­tym w dniu 19 czerwca 2017 r. dokonała oceny prac konkur­so­wych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgodność prezen­ta­cji z zasadami booktal­kingu,
– pomysł, kreatyw­ność, ekspre­sję,
– popraw­ność językową,
– orygi­nal­ność prezen­ta­cji.

Podsu­mo­wa­nie konkursu i wręcze­nie nagród odbędzie się 15 września 2017 r. o godzi­nie 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy, podczas konfe­ren­cji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ.

Lista laure­atów