Szkole­nia i warsz­taty dla nauczy­cieli

Szkole­nia i warsz­taty dla nauczy­cieli

Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych zachęca do zapozna­nia się z zaktu­ali­zo­waną ofertą szkoleń i warsz­ta­tów dla nauczy­cieli w roku szkol­nym 2017/2018.

 

Szkole­nia są nieod­płatne. Odbędą się po utworze­niu grupy szkole­nio­wej.
Zainte­re­so­wa­nych prosimy o kontakt:
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl
tel. 52 341–30-74 wew. 16

 

Story Jumper – elektro­niczna książeczka: 2 godz.
Nauczy­ciele szkół podsta­wo­wych
Uczest­nicy poznają narzę­dzie do tworze­nia książe­czek elektro­nicz­nych.
Nabędą umiejęt­ność  samodziel­nego tworze­nia  książe­czek z wykorzy­sta­niem narzę­dzi dostęp­nych w progra­mie.
Poznają metody wykorzy­sta­nia narzę­dzia w pracy z uczniami.

Tworzymy filmy ze zdjęć: 2 godz.
Nauczy­ciele wszyst­kich przed­mio­tów, nauczy­ciele biblio­te­ka­rze
Cele: umiejęt­ność posłu­gi­wa­nia się siecio­wym edyto­rem fotogra­fii BeFunky, umiejęt­ność stworze­nia opowie­ści ze zdjęć w progra­mie Photo Story 3 dla Windows oraz Animoto; umiejęt­ność zapisa­nia histo­rii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv, a także udostęp­nie­nia filmu ze zdjęć w progra­mie Animoto.

Kahoot i Quizizz – ciekawe sposoby na ankietę, sondaż lub quiz: 2 godz.
Nauczy­ciele wszyst­kich przed­mio­tów, nauczy­ciele biblio­te­ka­rze
Cele: pozna­nie możli­wo­ści progra­mów Kahoot i Quizizz, umiejęt­ność tworze­nia ankiety bądź quizu w progra­mie Kahoot i Quizizz oraz udostęp­nia­nie ich.

Padlet i Pikto­chart jako formy promo­cji w eduka­cji: 2 godz.
Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze, nauczy­ciele innych przed­mio­tów
Cele: umiejęt­ność posłu­gi­wa­nia się progra­mami Padlet i Pikto­chart, umiejęt­ność tworze­nia tablicy w progra­mie Padlet, umiejęt­ność tworze­nia plakatu w progra­mie Pikto­chart.

KAMISHI­BAI  teatr ilustra­cji: 5 godz.
Nauczy­ciele, nauczy­ciele biblio­te­ka­rze, zainte­re­so­wani
Cele:  nabycie podsta­wo­wej wiedzy na temat techniki jaką jest Teatr Ilustra­cji Kamishi­bai, umiejęt­no­ści właści­wej i efektyw­nej prezen­ta­cji kamishi­bai; pozna­nie możli­wo­ści wykorzy­sta­nia jej do reali­za­cji celów eduka­cyj­nych na lekcjach i zajęciach.

LEARNIN­GAPPS - bezpłatna platforma do tworze­nia ćwiczeń interak­tyw­nych i gier dydak­tycz­nych, umożli­wia­jąca założe­nie wirtu­al­nej klasy i pracę z uczniami na platfor­mie: 6 godz.
Nauczy­ciele i wszyscy zainte­re­so­wani tworze­niem prostych ćwiczeń i gier oraz pomocy wykorzy­sty­wa­nych w proce­sie dydak­tycz­nym.
Cele: przygo­to­wa­nie do spraw­nego posłu­gi­wa­nia się narzę­dziami ofero­wa­nymi przez platformę, opano­wa­nie umiejęt­no­ści tworze­nia własnych interak­tyw­nych ćwiczeń, nabycie umiejęt­no­ści pracy z uczniami w wirtu­al­nej klasie.

Awans zawodowy nauczy­ciela biblio­te­ka­rza – fakty i mity: 6 godz.
Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze ubiega­jący się o stopień awansu zawodo­wego
Uczest­nicy szkole­nia: posze­rzą wiedzę na temat  dokumen­to­wa­nia i podsu­mo­wa­nia stażu na kolejne stopnie awansu zawodo­wego, uzyskają praktyczne wskazówki dotyczące groma­dze­nia, przed­sta­wia­nia i podsu­mo­wy­wa­nia dokumen­ta­cji niezbęd­nej do zakoń­cze­nia proce­dury awansu.

Ewiden­cja zbiorów biblio­tecz­nych w praktyce szkol­nej: 2 godz. Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze szkół wszyst­kich typów
Cele: przybli­że­nie uczest­ni­kom tematyki związa­nej z ewiden­cją w biblio­tece, a w szcze­gól­no­ści : aktualny stan prawny w zakre­sie ewiden­cji zbiorów,  ewiden­cja kompu­te­rowa i trady­cyjna, skontrum, selek­cja, zagospo­da­ro­wa­nie materia­łów zbędnych.
Wymiana doświad­czeń zawodo­wych – najczęst­sze problemy w codzien­nej pracy związane z ewiden­cją zbiorów.

Opis biblio­gra­ficzny jako element warsz­tatu biblio­te­kar­skiego : 4 godz.
Nauczy­ciele, wszyscy zainte­re­so­wani
Cele: pozna­nie norm i przepi­sów katalo­go­wa­nia stoso­wa­nych do opraco­wana rzeczo­wego zbiorów biblio­tecz­nych; nabycie umiejęt­no­ści tworze­nia opisów biblio­gra­ficz­nych różnych typów dokumen­tów; propa­go­wa­nie działań biblio­teki w zakre­sie rozwią­zy­wa­niu  proble­mów warsz­ta­to­wych biblio­te­ka­rzy szkol­nych.

IBUK Libra – wirtu­alna czytel­nia książek elektro­nicz­nych: 2 godz.
Nauczy­ciele, wszyscy zainte­re­so­wani zdoby­ciem wiado­mo­ści o zasadach działa­nia platformy IBUK;
Cele: przygo­to­wa­nie użytkow­ni­ków do korzy­sta­nia z wirtu­al­nej czytelni, rozwi­ja­nie i dosko­na­le­nie umiejęt­no­ści wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji przy użyciu różnych źródeł infor­ma­cji; propa­go­wa­nie zbiorów i usług PBW.

 

Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Nowa oferta zajęć eduka­cyj­nych

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy posze­rzyła ofertę zajęć eduka­cyj­nych. „Progra­mo­wa­nie z Ozobo­tem“ to cykl zajęć dla uczniów klas 1–3 szkół podsta­wo­wych. Spotka­nia wspie­rają nauczy­cieli w reali­za­cji nowej podstawy progra­mo­wej dotyczą­cej nauki progra­mo­wa­nia na etapie eduka­cji wczesnosz­kol­nej. Zajęcia przygo­to­wują uczniów do myśle­nia algoryt­mami oraz do reali­za­cji pełnego procesu rozwią­zy­wa­nia proble­mów przez gry, zabawy z wykorzy­sta­niem narzę­dzi elektro­nicz­nych i wizualne progra­mo­wa­nie.
Cele zajęć:

  • podno­sze­nie kompe­ten­cji infor­ma­tycz­nych uczniów 
  • rozwi­ja­nie umiejęt­no­ści rozumie­nia, anali­zo­wa­nia i rozwią­zy­wa­nia proble­mów
  • naucza­nie progra­mo­wa­nia i rozwią­zy­wa­nia proble­mów z wykorzy­sta­niem urządzeń cyfro­wych

Kontakt dla nauczy­cieli chcących zgłosić klasę na zajęcia:
Ewa Bielska
tel. 52 341 30 74 wew. 18
mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

plakat „Progra­mo­wa­nie z Ozobo­tem“

 

Esperan­ty­ści zapra­szają

Esperan­ty­ści zapra­szają

Polski Związek Esperan­ty­stów i  Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­szają wszyst­kich esperan­ty­stów i miłośni­ków języka esperanto na jubile­uszowe spotka­nie z okazji 110 rocznicy ruchu esperanc­kiego w naszym mieście. Spotka­nie odbędzie się 10 kwiet­nia 2018 roku o godz. 16:00 w siedzi­bie biblio­teki.

 

Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego oraz Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy serdecz­nie zapra­szają na konfe­ren­cję „BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMUNI­KA­CJA“, która odbędzie się 12 kwiet­nia 2018 roku w godz. 10.00–14.45.

W progra­mie:
Podsu­mo­wa­nie konkursu „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” oraz wręcze­nie nagród laure­atom

Kompe­ten­cje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych
dr hab. Małgo­rzata Kisilow­ska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego

Biblio­teki w świecie wirtu­al­nej i wzboga­co­nej rzeczy­wi­sto­ści
prof. dr hab. Wojciech Cellary Katedra Techno­lo­gii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Pozna­niu

Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy
(Współ­dzia­ła­nie biblio­teki i podmio­tów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny)

Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno

Oblicza sieci
Robert Preus – Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy

Czy papie­rowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfry­za­cji
Agnieszka Grochocka, Maria Radziń­ska-Siedla­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgosz­czy

Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPO­LIS
Beata Cieśliń­ska, Ryszard Karczew­ski – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

Miejsce konfe­ren­cji: Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego, ul. Szyma­now­skiego 3, Bydgoszcz
Formu­larz rejestra­cyjny

Plakat infor­ma­cyjny

Konfe­ren­cja naukowa

Konfe­ren­cja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Przeszłość – Teraź­niej­szość – Przyszłość, Bydgoszcz, 17–18 maja 2018 r.

Celem sesji, o charak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym, jest podję­cie proble­mów związa­nych z ochroną materia­łów biblio­tecz­nych w przeszło­ści oraz wyzwań stoją­cych przed współ­cze­snymi i przyszłymi biblio­te­ka­rzami. Organi­za­to­rem konfe­ren­cji jest Zakład Histo­rii Sztuki i Kultury UKW.
Honorowy Patro­nat: Zarząd Główny Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich.

Rada Naukowa Konfe­ren­cji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uniwer­sy­tet Marii Curie-Skłodow­skiej w Lubli­nie,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kowal­ski, Uniwer­sy­tet Śląski w Katowi­cach,
dr hab. Aleksan­der Jankow­ski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego,
dr hab. Marek Zieliń­ski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr Jana Brožo­vská Onder­ková Uniwer­sy­tet Śląski w Opawie.

Komitet Organi­za­cyjny Konfe­ren­cji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – przewod­ni­czący,
dr hab. Zbigniew Zyglew­ski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgłosze­nia na konfe­ren­cję należy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem formu­la­rza zgłosze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­to­wej organi­za­tora.

Konkurs plastyczny dla uczniów

Konkurs plastyczny dla uczniów


Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Goethe-Intitut w Warsza­wie zapra­szają uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wo­wej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgosz­czy i powiatu bydgo­skiego do udziału w konkur­sie plastycz­nym pt.Litera­tura niemiecka w ilustra­cji. Termin dostar­cze­nia prac upływa 16 marca 2018 r. Konkurs został objęty honoro­wym patro­na­tem Prezy­denta Bydgosz­czy oraz Kujaw­sko-Pomor­skiego Kuratora Oświaty. Szcze­góły konkursu zawiera Regula­min.

Załącz­nik nr 1
Załącz­nik nr 2
Załącz­nik nr 3
Załącz­nik nr 4

 

 

Zapro­sze­nie na forum eduka­cyjne

Zapro­sze­nie na forum eduka­cyjne

V Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne “Zespół jak orkie­stra. Budowa­nie efektyw­nej współ­pracy w szkole” odbędzie się 15 marca 2018 r. (czwar­tek) o godz. 14.00. Wydarze­nie będzie składać się z dwóch części. Pierw­sza to wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości, eksper­tów w dziedzi­nie psycho­lo­gii, pedago­giki i neuro­dy­dak­tyki. W drugiej części odbędą się warsz­taty.
Program:
prowa­dze­nie: dr Tomasz Marcy­siak

13:30–14:00 rejestra­cja uczest­ni­ków
14:00–14:10 uroczy­ste otwar­cie Forum
14:10–15.00 WYKŁAD SPECJALNY: Prof. UAM dr hab. Maciej Błaszak – Zespoły produk­tywne i kreatywne: komuni­ka­cja, decyzyj­ność, przywódz­two
15:00 – 15:30 – przerwa lunchowa
15:30 – 17:30 Wyjąt­kowe warsz­taty Pracy Zespo­ło­wej – Zespół Dosko­nały Jak ORKIE­STRA. Prowa­dze­nie projektu: Mariusz Grudzień, Piotr Wajrak, Ewa Grudzień
17.30–18:45 Warsz­taty:
Porad­nik orkie­stranta – co zrobić jak zdarzy się dyshar­mo­nia? – prowa­dze­nie: Wojciech Ożga
Wyjąt­kowy poten­cjał współ­pra­cu­ją­cej klasy – perspek­tywa neuro­dy­dak­tyczna – prowa­dze­nie: Dr n. med. Marcin Jaracz
Staro­świec­kie szachy jako nowy trend w eduka­cji, czyli w jaki sposób eduka­cja szachowa może wspie­rać rozwój młodego człowieka – prowa­dze­nie: Michał Kanar­kie­wicz
GRA w języki obce – gra jako element budowa­nia zespołu na lekcji języka obcego – pomysły i inspi­ra­cje – prowa­dze­nie: Agnieszka Rosiń­ska, Magda­lena Zawiszew­ska, Agnieszka Rosiń­ska, Magda­lena Zawiszew­ska
Trudna sztuka skutecz­nej komuni­ka­cji w zespole – prowa­dze­nie: Magda­lena Chyle­brant-Karolak
Siła zespołu kluczem do drzwi ESCAPE ROOMU – prowa­dze­nie: Grażyna Szcze­pań­czyk

Szcze­góły na stronie organi­za­tora.

Wygraj komiks o Maria­nie Rejew­skim

Wygraj komiks o Maria­nie Rejew­skim

Dziś przypada 38. rocznica śmierci Mariana Rejew­skiego, pocho­dzą­cego z Bydgosz­czy krypto­loga, którego prace przyczy­niły do złama­nia kodu Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej z czasów II wojny świato­wej. Z tej okazji propo­nu­jemy konkurs, w którym do wygra­nia będzie wydany przez Urząd Marszał­kow­ski komiks „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy”. Aby zdobyć jeden z piętna­stu egzem­pla­rzy, wystar­czy na adres s.​kaminski@​kujawsko-​pomorskie.​pl nadesłać odpowiedź na pytanie: W jaki inny sposób można by uhono­ro­wać niezwy­kłą postać Mariana Rejew­skiego? Na wiado­mo­ści czekamy do piątku (16 lutego) do godziny 14. Nagro­dzimy najcie­kaw­sze odpowie­dzi.

Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, który złamał szyfr Enigmy” to niezwy­kła opowieść o krypto­logu, skrom­nym człowieku, który dzięki swojemu geniu­szowi matema­tycz­nemu złamał kod Enigmy, niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej. Wydarze­nie to dopro­wa­dziło prawdo­po­dob­nie do zakoń­cze­nia II wojny świato­wej kilka lat wcześniej i urato­wa­nia setek tysięcy, a nawet milio­nów istnień. Scena­riusz komiksu – Maciej Jasiń­ski, rysunki – Jacek Michal­ski, konsul­ta­cja meryto­ryczna  – dr Krzysz­tof Osiński. Komiks tutaj.

Źródło: www​.kujaw​sko​-pomor​skie​.pl

Stano­wi­ska Sejmiku ws. uczcze­nia rocznic w 2018 r.

Stano­wi­ska Sejmiku ws. uczcze­nia rocznic w 2018 r.

Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego ustano­wił w naszym wojewódz­twie rok 2018 Rokiem Harcer­stwa Kujaw­sko-Pomor­skiego w związku z przypa­da­jącą 1 listo­pada 2018 r. rocznicą powsta­nia Związku Harcer­stwa Polskiego, aby wyrazić uznanie dla obecnej i dawnej działal­no­ści organi­za­cji harcer­skich oraz dla podkre­śle­nia szcze­gól­nych warto­ści demokra­tycz­nych, niepod­le­gło­ścio­wych i zasad moral­nych promo­wa­nych przez harcer­stwo, a także ogrom­nego wkładu organi­za­cji harcer­skich w wycho­wa­nie wielu pokoleń obywa­teli.

W związku z przypa­da­jącą w przyszłym roku 450. rocznicą urodzin Anny Wazówny Sejmik posta­no­wił upamięt­nić tę wybitną postać oraz propa­go­wać wiedzę o tej osobie i jej bogatej działal­no­ści społecz­nej i religij­nej, którą prowa­dziła w czasie pobytu na histo­rycz­nej ziemi chełmiń­skiej i micha­łow­skiej wchodzą­cych dziś w skład wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego.

STANO­WI­SKO SEJMIKU WOJEWÓDZ­TWA KUJAW­SKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie ustano­wie­nia roku 2018 w wojewódz­twie kujaw­sko-pomor­skim Rokiem Harcer­stwa Kujaw­sko-Pomor­skiego
STANO­WI­SKO SEJMIKU WOJEWÓDZ­TWA KUJAW­SKO-POMOR­SKIEGO z dnia 27 listo­pada 2017 r. w sprawie uczcze­nia w wojewódz­twie kujaw­sko-pomor­skim 450. rocznicy urodzin królewny Anny Wazówny

Zapro­sze­nie do udziału w projek­cie

Zapro­sze­nie do udziału w projek­cie

Kujaw­sko-Pomor­skie Biuro Funda­cji Rozwoju Demokra­cji Lokal­nej zapra­sza do udziału w projek­cie pn. Rozwi­ja­nie kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów – szkole­nia i doradz­two dla JST w woj. kujaw­sko-pomor­skim, reali­zo­wa­nym w ramach działa­nia 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, Programu Opera­cyj­nego Wiedza Eduka­cja Rozwój 2014–2020. Projekt będzie reali­zo­wany od 01-10-2017 do 31-03-2019 r.

Celem głównym projektu jest podnie­sie­nie kompe­ten­cji 192 przed­sta­wi­cieli z 58 jedno­stek samorządu teryto­rial­nego z woj. kujaw­sko-pomor­skiego w zakre­sie zarzą­dza­nia oświatą, ukierun­ko­wa­nego na rozwój szkół i kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów poprzez wdroże­nie progra­mów szkole­niowo-dorad­czych wraz z obudową metodyczną, a także wdroże­nie planów podno­sze­nia jakości oświaty oraz wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów.

W ramach projektu zreali­zo­wane zostaną:

  • szkole­nia dotyczące tworze­nia lokal­nego planu podno­sze­nia jakości usług oświa­to­wych i wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie rozwoju kompe­ten­cji kluczo­wych (105 godzin),
  • doradz­two w proce­sie tworze­nia lokal­nego planu podno­sze­nia jakości usług oświa­to­wych i wspoma­ga­nia szkół w zakre­sie rozwoju kompe­ten­cji kluczo­wych uczniów (32 godziny),
  • Opraco­wa­nie i wdroże­nie lokal­nego planu podno­sze­nia jakości w 2 – 3 szkołach, przed­szko­lach lub placów­kach, dla których JST uczest­ni­cząca w projek­cie jest organem prowa­dzą­cym oraz objęcie proce­sem wspoma­ga­nia tych szkół,
  • urucho­mio­nych zosta­nie 6 sieci współ­pracy wykorzy­stu­ją­cych platformę dosko​na​le​niew​sieci​.pl

W celu reali­za­cji projektu w wybra­nej JST konieczne jest zaanga­żo­wa­nie przed­sta­wi­cieli dwóch grup osób:
a) decyden­tów odpowie­dzial­nych za podej­mo­wa­nie decyzji zarząd­czych w JST w zakre­sie spraw oświa­to­wych  (prezy­den­tów, burmi­strzów, staro­stów, wójtów, zastępców/sekretarzy),
b) pracow­ni­ków reali­zu­ją­cych zadania z zakresu oświaty w JST (skarb­ni­ków, dyrektorów/naczelników wydzia­łów oświaty, inspek­to­rów ds. oświaty,  pracow­ni­ków zajmu­ją­cych się plano­wa­niem finan­so­wym i anali­zami  budże­to­wymi, pracow­ni­ków zespo­łów ekono­miczno-admini­stra­cyj­nych szkół, radnych z komisji oświaty).

 

Wszyst­kie koszty reali­za­cji (oprócz dojazdu na szkole­nia zapla­no­wane w 6 miastach wojewódz­twa) pokry­wane są z środków projek­to­wych.

Kontakt w sprawach projektu:
Elżbieta Singer,
esinger@​frdl.​org.​pl, tel. 52 3211890, kom. 662573414
Przemy­sław Byś, p.​bys@​bydgoszcz-​frdl.​pl, tel. 52 3211890, kom. 795505511

http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/​p​r​o​j​e​k​t​y​/​r​o​z​w​i​j​a​n​i​e​-​k​o​m​p​e​t​e​n​c​j​i​-​k​l​u​c​z​o​w​y​c​h​-​u​c​zniow

Termin rekru­ta­cji został przesu­nięty do 12 stycz­nia 2018 r.

Elżbieta Singer
Dyrek­tor
Kujaw­sko-Pomor­skie Biuro FRDL ul. Unii Lubel­skiej 4C, 85–059 Bydgoszcz Tel.: (52) 321–18-90, Fax: (52) 321–18-92
Kom. 662 573 414
esinger@​frdl-​org.​pl
http://​www​.bydgoszcz​-frdl​.pl/

Oni tworzyli naszą histo­rię

Oni tworzyli naszą histo­rię

Rusza dziesiąta edycja Wojewódz­kiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej „Oni tworzyli naszą histo­rię”. Do 9 lutego 2018 r. czekamy na prace uczniów VII klas szkół podsta­wo­wych, IIIII klas gimna­zjal­nych oraz uczniów liceów, techni­ków i szkół branżo­wych z naszego wojewódz­twa dokumen­tu­jące losy niezna­nych bohate­rów oraz wspomnie­nia uczest­ni­ków i świad­ków ważnych wydarzeń w dziejach Polski i naszego regionu. Zarówno ucznio­wie jak i szkoły mogą liczyć na atrak­cyjne nagrody.

Profe­sor Elżbieta Zawacka, kurierka Armii Krajo­wej i jedyna kobieta wśród cicho­ciem­nych, nagro­dzona przez Sejmik Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego. Ideą konkursu jest upamięt­nie­nie legen­dar­nej cicho­ciem­nej i zaraże­nie młodych ludzi jej pasją: dokumen­to­wa­niem histo­rii. Przed­się­wzię­cie ma zachę­cić młodych ludzi do rozwi­ja­nia wiedzy histo­rycz­nej o naszym regio­nie oraz dokumen­to­wa­nia lokal­nych dziejów na podsta­wie wspomnień świad­ków,  a także zdjęć i pamią­tek z domowego archi­wum. Nauczy­cieli zaś skłonić do krzewie­nia wiedzy o histo­rii regionu.

Organi­za­to­rem tegorocz­nej dziesią­tej już edycji konkursu jest Wydział Innowa­cyj­nych Projek­tów Eduka­cyj­nych w Depar­ta­men­cie Eduka­cji i Kształ­ce­nia Ustawicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w
Toruniu we współ­pracy z Kurato­rium Oświaty w Bydgosz­czy, Funda­cją Generał Elżbiety Zawac­kiej, Archi­wum i Muzeum Pomor­skim AK oraz Wojsko­wej Służby Polek  w Toruniu oraz Biblio­teką
Pedago­giczną im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.

Do konkursu można nadsy­łać prace w dowol­nej formie wypowie­dzi pisem­nej o tematyce „O ludziach”, „O wydarze­niach” lub „Album rodzinny”, w dwóch katego­riach:
1) ucznio­wie VII klas szkół podsta­wo­wych oraz IIIII klas gimna­zjal­nych,
2) ucznio­wie liceów, techni­ków i szkół branżo­wych.
Dla laure­atów konkursu przygo­to­wa­li­śmy atrak­cyjne nagrody: za zajęcie pierw­szego miejsca w obu katego­riach – do 1 500,00 zł, za drugie miejsce – do 1 000 zł, za trzecie miejsce – do 500 zł. Szkoły, których ucznio­wie zwycię­żyli w obu katego­riach otrzy­mają nagrody rzeczowe. Nagrody trafią także do nauczy­cieli – opieku­nów autorów zwycię­skich prac w obu katego­riach.
Prace należy przesłać na adres: Biblio­teka Pedago­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej, ul. gen. J. H. Dąbrow­skiego 4, 87–100 Toruń, lub dostar­czyć osobi­ście do sekre­ta­riatu Biblio­teki
(pokój nr 22, II piętro).

Termin nadsy­ła­nia prac konkur­so­wych: do 9 lutego 2018 r. (decyduje data stempla poczto­wego). Data ogłosze­nia wyników: do 2 marca 2018 r.

Prace „O ludziach” powinny przed­sta­wiać sylwetki wywodzą­cych się z naszego regionu znanych i niezna­nych bohate­rów histo­rycz­nych wydarzeń: uczest­ni­ków Powsta­nia Wielko­pol­skiego, kampa­nii
wrześnio­wej 1939 r., walki wyzwo­leń­czej podczas II wojny świato­wej, podzie­mia powojen­nego, działa­czy opozy­cji demokra­tycz­nej do roku 1989, lub osób spoza regionu biorą­cych udział lub
będących świad­kami histo­rycz­nych wydarzeń na terenie obecnego wojewódz­twa kujaw­sko-pomor­skiego.

W ramach katego­rii „O wydarze­niach” ucznio­wie winni natomiast przed­sta­wiać relacje żyjących w naszym regio­nie  uczest­ni­ków i świad­ków histo­rycz­nych wydarzeń: związa­nych z obcho­dami
rocznicy uchwa­le­nia Konsty­tu­cji 3 Maja, walkami Powsta­nia Wielko­pol­skiego, okupa­cją hitle­row­ską, walkami wyzwo­leń­czymi i działal­no­ścią podziem­nego państwa polskiego podczas II wojny
świato­wej, podzie­miem powojen­nym, Sierp­niem 1980 r. i powsta­niem NSZZ „Solidar­ność”, Bydgo­skim Marcem 1981, działal­no­ści opozy­cji demokra­tycz­nej do roku 1989, wyborami kontrak­to­wymi 4 czerwca 1989 r.

Prace „Album rodzinny” powinny zawie­rać fotogra­fie rodziny uczest­nika konkursu związane z wydarze­niami histo­rycz­nymi o randze lokal­nej lub ogólno­pol­skiej. Fotogra­fie mogą także dotyczyć
życia codzien­nego społecz­no­ści lokal­nej poprzez ukaza­nie intere­su­ją­cych aspek­tów jej aktyw­no­ści społecz­nej, politycz­nej i gospo­dar­czej. Album powinien zawie­rać komen­tarz wstępny charak­te­ry­zu­jący rodzinę, jej histo­rię i aktyw­ność.

Wystawa prac pokon­kur­so­wych odbędzie się w  Biblio­tece Pedago­gicz­nej im. gen Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.
REGULA­MIN
FORMU­LARZ ZGŁOSZE­NIOWY
ZGODA RODZI­CÓW

Wystawa w czytelni

Wystawa w czytelni

W dniach 29 listo­pada 2017 – 5 stycz­nia 2018 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza do czytelni głównej na wystawę dziad­ków do orzechów. Zapra­szamy również wszyst­kie dzieci – te młodsze i te starsze – do samodziel­nego wykona­nia figurki dziadka do orzechów z papieru. Do pobra­nia wzór oraz instruk­cja.
Życzymy miłej zabawy!

Ogłosze­nie wyników konkursu

Ogłosze­nie wyników konkursu

Dnia 22 listo­pada  2017 r. o godz. 12.00 odbyło się posie­dze­nie komisji konkur­so­wej rozstrzy­ga­ją­cej konkurs pt. „Święta z Dziad­kiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna”.
Komisja w składzie:
mgr Ewa Prono­bis-Sosnow­ska – Dyrek­tor Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy,
Małgo­rzata Krüger – Zastępca Kierow­nika Działu Promo­cji i Obsługi Widzów Opera Nova w Bydgosz­czy,
Nadia Gruszka – Opera Nova w Bydgosz­czy,
mgr Anna Drejas – Państwowy Zespół Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy,
mgr Ewa Bielska – Pedago­giczna biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy ogłosiła listę laure­atów:
I miejsce
Helena Marcin­kow­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgosz­czy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
II miejsce
Alicja Gondek - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
III miejsce
Zuzanna Kalwat - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I d; opiekun Mariola Kmieć
Zuzanna Rybak - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie; kl. III d ; opiekun Urszula Spierewka

Wyróż­nie­nia:
Katarzyna Laudań­ska - Szkoła Podsta­wowa im. Juliu­sza Verne’a w Białych Błotach kl. I f; opiekun Justyna Gryń
Weronika Zieliń­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 56 w Bydgosz­czy kl Ia; opiekun Gabriela Wódzka
Nikola Talar­czyk - Szkoła Podsta­wowa w Słębo­wie  kl. III ; opiekun Renata Kaspro­wiak
Natalia Kolasiń­ska - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie kl. III i; opiekun Danuta Pakow­ska
Milena Dufka - Szkoła Podsta­wowa nr 2 w Korono­wie kl. III i; opiekun Danuta Pakow­ska

Wyróż­nie­nie za formę: 
Julia Dorsz - Szkoła Podsta­wowa im mjra Henryka Suchar­skiego w Sadkach kl. III.

Wszyst­kim  zwycięz­com GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową, która odbędzie się 28 listo­pada o godz. 16.00 w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego – Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy, ul M. Skłodow­skiej-Curie 4.

Gra krypto­lo­giczna

Gra krypto­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy krypto­loga.
Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej Enigma czym przyczy­nili się do sukcesu alian­tów w czasie II wojny świato­wej.
W zmaga­niach biorą udział trzyoso­bowe zespoły, które poznają metody szyfro­wa­nia i łamania szyfrów by rozwią­zy­wać wirtu­alne zagadki i łamać coraz trudniej­sze depesze.
Co szcze­gól­nie ważne to fakt, że adeptem krypto­lo­gii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech pozio­mach trudno­ści – podsta­wo­wym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­so­wany, oraz pozio­mie Enigma, w którym uczest­nicy (z sukce­sem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfru­jącą.
W skrócie:
REJESTRA­CJA ZESPO­ŁÓW już teraz, do 24 listo­pada na lamacze​szy​frow​.pl!
POZIOM PODSTA­WOWY od 25.09 (decydu­jąca rozgrywka 13.10),
POZIOM ZAAWAN­SO­WANY od 16.10 (decydu­jąca rozgrywka 3.11).
POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydu­jąca rozgrywka 24.11).
Szcze­góły na lamacze​szy​frow​.pl