Konkurs pla­styczny

Konkurs pla­styczny

Konkurs jest adre­so­wany do uczniów młod­szych klas szkoły pod­sta­wowej. Do 17 listo­pada 2017 roku można nad­syłać prace wyko­nane dowolną tech­niką. Nagrodą główną są podwójne bilety na spek­takl bale­towy pt. „Dziadek do orze­chów” w Operze Nova w Byd­goszczy. Szcze­gó­łowe infor­macje zawiera regu­lamin kon­kursu. Do pracy należy dołą­czyć for­mu­larz zgło­sze­niowy oraz zgodę rodziców na udział dziecka w konkursie.

Gra kryp­to­lo­giczna

Gra kryp­to­lo­giczna

Już wkrótce rusza Ogólno­pol­ska Gra Krypto­lo­giczna ŁAMACZE SZYFRÓW, w której każdy chętny może wcielić się w agenta tajnych służb i poznać tajniki pracy kryptologa.
Gra poświę­cona jest polskim matema­ty­kom, którzy 85 lat temu złamali szyfr niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej Enigma czym przyczy­nili się do sukcesu alian­tów w czasie II wojny światowej.
W zmaga­niach biorą udział trzyoso­bowe zespoły, które poznają metody szyfro­wa­nia i łamania szyfrów by rozwią­zy­wać wirtu­alne zagadki i łamać coraz trudniej­sze depesze.
Co szcze­gól­nie ważne to fakt, że adeptem krypto­lo­gii może stać się każdy (jeśli tylko umie pisać), bowiem zabawa toczy się na trzech pozio­mach trudno­ści – podsta­wo­wym (gdzie nie trzeba mieć żadnej wiedzy o łamaniu szyfrów), zaawan­so­wany, oraz pozio­mie Enigma, w którym uczest­nicy (z sukce­sem) zmierzą się z tą słynną maszyną szyfrującą.
W skrócie:
REJE­STRACJA ZESPOŁÓW już teraz, do 24 listo­pada na lamacze​szy​frow​.pl!
POZIOM POD­STA­WOWY od 25.09 (decydu­jąca roz­grywka 13.10),
POZIOM ZAAWAN­SO­WANY od 16.10 (decydu­jąca roz­grywka 3.11).
POZIOM ENIGMA od 6.11 (decydu­jąca rogrywka 24.11).
Szcze­góły na lamacze​szy​frow​.pl

Konkurs dla uczniów i studentów

Konkurs dla uczniów i studentów

Konkurs Came­ri­mage dla uczniów i stu­dentów z woj. kujawsko-pomorskiego.
Do wygrania wej­ściówki na Came­ri­mage. Jak je zdobyć?
Musisz:
→ mieć 15–21 lat
→ być uczniem szkoły ponad­pod­sta­wowej lub stu­dentem na terenie woje­wództwa kujawsko-pomorskiego
→ napisać krótki artykuł (500‑1000 słów) na temat „Z czym kojarzy mi się festiwal Came­ri­mage? Dla­czego warto wziąć w nim udział?”

Więcej infor­macji na stronie Came­ri­mage.

Waka­cyjna zmiana

Waka­cyjna zmiana

W lipcu i sierpniu 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy będzie otwarta od ponie­działku do piątku w godzi­nach 9:00–15:00. Zapra­szamy.

Wyniki kon­kursu

Wyniki kon­kursu

Ogła­szamy lau­re­atów kon­kursu „Niech połączy nas książka…”!

Komisja na posie­dzeniu zamkniętym w dniu 19 czerwca 2017 r. doko­nała oceny prac konkursowych.

Pod uwagę brano:
– wybór książki,
– zgod­ność pre­zen­tacji z zasa­dami booktalkingu,
– pomysł, kre­atyw­ność, ekspresję,
– popraw­ność językową,
– ory­gi­nal­ność prezentacji.

Pod­su­mo­wanie kon­kursu i wrę­czenie nagród odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy, podczas kon­fe­rencji BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBERPRZESTRZEŃ.

Lista lau­re­atów

Poli­tyka oświatowa

Poli­tyka oświatowa

Mini­ster­stwo Edu­kacji Naro­dowej ogło­siło kie­runki reali­zacji poli­tyki oświa­towej na rok szkolny 2017/2018:

  • Wdra­żanie nowej pod­stawy pro­gra­mowej kształ­cenia ogólnego.
  • Pod­nie­sienie jakości edu­kacji mate­ma­tycznej, przy­rod­ni­czej i informatycznej.
  • Bez­pie­czeń­stwo w inter­necie. Odpo­wie­dzialne korzy­stanie z mediów społecznych.
  • Wpro­wa­dzanie doradztwa zawo­do­wego do szkół i placówek.
  • Wzmac­nianie wycho­waw­czej roli szkoły.
  • Pod­no­szenie jakości edu­kacji włą­cza­jącej w szko­łach i pla­ców­kach systemu oświaty.

Doku­ment MEN