Wszystko, co najważ­niejsze

Wszystko, co najważ­niejsze

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza uczniów i wycho­wawców na zajęcia eduka­cyjne przy­go­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

W spotka­niach mogą wziąć udział uczniowie wszyst­kich poziomów kształ­cenia. W oparciu o wybrane teksty lite­rackie ilustru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są wartości w ujęciu mate­rialnym poza­ma­te­rialnym i moralnym. Wybrana lektura, wyko­rzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmocnić moty­wacje u uczniów do prak­ty­ko­wania wartości moral­nych w życiu.

Projekt został opra­co­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierunków reali­zacji poli­tyki oświa­towej państwa w roku szkolnym 2016/2017 – Kształ­to­wanie postaw. Wycho­wanie do wartości. Pamię­tajmy, że życie wg wartości jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śliwym czło­wie­kiem.

Tema­tyka zajęć:

wiek uczest­ników: 6–10 lat

Przy­jaźń – latarki i listy na topie!

Mądrość, czyli o zamie­nianiu kwaśnej cytryny w słodką lemo­niadę.

Dobroć, czyli Mocarze górą.

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach.

wiek uczest­ników: 10–12 lat

Przy­jaźń to praw­dziwy skarb – na podstawie „Małego Księcia”.

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości.

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ników: 13–15 lat

Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać ( „Gorzka czeko­lada i inne opowia­dania”).

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piqu­emal „Bajki filo­zo­ficzne”).

Skrzy­dlata miłość. O warto­ściach na podstawie powieści Freda Bodswortha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ników: 13–19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce polskiej.

W celu uzgod­nienia terminu zajęć prosimy o kontakt tele­fo­niczny lub e-mailowy :
tel. 52 341 30 74
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Zajęcia dla seniorów

Zajęcia dla seniorów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zain­te­re­so­wa­nych propo­no­waną tema­tyką.

Aktu­alna oferta (w roku szkolnym 2017/2018):

I. Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Program kursu obej­muje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygo­dniu.
Treści progra­mowe:
Budowa kompu­tera
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut
Praca w środo­wisku Windows
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dzanie plikami i folde­rami – zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wkle­janie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i dzia­łanie klawia­tury – funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów – pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, nume­racja stron, obra­mo­wanie itd. – 2 x 45 minut
Internet jako narzę­dzie zdoby­wania i wymiany infor­macji
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet – prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Zało­żenie skrzynki pocz­towej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet – komu­ni­ka­tory inter­ne­towe, zało­żenie konta Gadu Gadu  – 1 x 45 minut
Cele zajęć:
 poznanie podsta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem kompu­tera;
 opano­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem syste­mowym i użyt­kowym;
 akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umie­jęt­ności;
 wdra­żanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury infor­ma­tycznej;
 dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z rozwojem tech­niki kompu­te­rowej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zaję­ciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

-przed­sta­wianie się, powi­tania, poże­gnania,
-nazwy i liczby,
-zada­wanie pytań, udzie­lanie odpo­wiedzi,
-słow­nictwo zwią­zane z rodziną, zawo­dami,
-codzienne czyn­ności, obowiązki, praca, dni tygo­dnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słow­nictwo –wypo­sa­żenie domu,
-okre­ślenie poło­żenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
-pogoda, czas teraź­niejszy Present Coun­ti­nuous,
-w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasownik can i wyra­żenie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
-okre­ślenie miejsc góry, rzeka itp. okre­ślenia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk poło­żony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kontek­stach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Kraw­czyk
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

Do zadań publicznej biblio­teki peda­go­gicznej należy m.in. : inspi­ro­wanie i promo­wanie edukacji czytel­ni­czej i medialnej oraz wspie­ranie nauczy­cieli w reali­zacji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może orga­ni­zować i prowa­dzić dzia­łal­ność eduka­cyjną a w szcze­gól­ności otwarte zajęcia eduka­cyjne, lekcje biblio­teczne.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu edukacji czytel­ni­czej dla wszyst­kich poziomów nauczania.
Lekcje orga­ni­zo­wane są po wcze­śniej­szym usta­leniu terminu i tematu.

NAJCZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

 • Droga czytel­nika w biblio­tece.
 • Warsztat infor­ma­cyjny PBW w Bydgoszczy.
 • Historia książki.
 • Zasady tworzenia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­grafii załącz­ni­kowej.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MACJIWSPO­MA­GANIA PLACÓWEK OŚWIA­TO­WYCH
Tel. 52–341-30–74

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych do korzy­stania z zajęć „Bezpie­czeń­stwo w sieci”, które są konty­nu­acją kampanii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”.

Przy­go­to­wane dla uczniów zajęcia to:

 • nauka o ochronie swojej prywat­ności,
 • bezpiecz­nych zacho­wa­niach w Inter­necie
 • szacunku dla innych użyt­kow­ników sieci.

Zapra­szamy do Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgoszczy przy ul. Skło­dow­skiej-Curie 4 (po wcze­śniej­szym umówieniu grup lub klas).
Zgło­szenia i bliższe infor­macje: Beata Cieślińska – Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych tel. 52 341–30-74

Escape room – pokój zagadek

Escape room – pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w okre­ślonym czasie. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wska­zówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

Propo­no­wane godziny wejść:
ponie­działek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00, 10.30, 13.00,
środa – 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.

Do escape roomu "Klub Enigma" (ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4 w Bydgoszczy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób. Rezer­wacji doko­nuje jedna osoba dla całej grupy na stronie www​.dzie​dzictwo​-oswiaty​.pl. Prosimy poczekać na potwier­dzenie tele­fo­niczne lub mailowe od orga­ni­za­torów. Grupy szkolne umawiamy poza harmo­no­gramem (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zreali­zo­wany we współ­pracy z Kujawsko-Pomor­skim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty.

Regu­lamin Escape roomu

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15

Marian Rejewski

Marian Rejewski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­zację projektu o Marianie Rejew­skim, jego doko­na­niach i znaczeniu złamania szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkrycie dla losów II wojny świa­towej. Skie­ro­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­terze inter­dy­scy­pli­narnym z wyko­rzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których uczniowie zapo­znają się z życiem oraz dzia­łal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego doko­na­niami na polu mate­ma­tyki oraz kryp­to­logii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­jącej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapo­znać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wania maszy­no­wego oraz prze­ćwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wanie wiado­mości z zasto­so­wa­niem kodu "Enigmy".

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą "Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog" zorga­ni­zo­waną z okazji 80-tej rocz­nicy złamania Enigmy przez tego wybit­nego mate­ma­tyka i genial­nego kryp­to­loga, który urodził się w Bydgoszczy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powrócił z tułaczki na obczyźnie po zakoń­czeniu wojny.

Częstym gościem biorącym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądo­wych w Bydgoszczy, który wygłasza przy tej okazji prelekcję na temat życia i dzia­łal­ności znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego mate­ma­tyka i kryp­to­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o historii złamania kodu maszyny szyfru­jącej.

Cele zajęć:

 • Budo­wanie własnej tożsa­mości młodego poko­lenia.
 • Promo­wanie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dzanie pasji mate­ma­tycz­nych uczniów poprzez przy­bli­żenie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowo­cze­snej mate­ma­tyki.
 • Rozwi­janie zain­te­re­sowań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wanie wpływu złamania szyfru Enigmy na losy II wojny świa­towej.
 • Wspie­ranie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dzenie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakresie edukacji regio­nalnej.
 • Promo­wanie książek o Marianie Rejew­skim oraz pozo­sta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środo­wisku
OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEWSKI: MATE­MATYKKRYP­TOLOGBYDGOSZCZY

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1–6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zaję­ciach z edukacji regio­nalnej „Marian Rejewski – mate­matyk i kryp­tolog z Bydgoszczy”.

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja w środo­wisku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwró­cenie uwagi na znaczenie złamania kodu Enigmy,
 • budzenie dumy z przy­na­leż­ności do regionu, z której pochodzi wybitny rodak: mate­matyk, kryp­tolog,
 • kształ­to­wanie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wanie historii własnego narodu,
 • wspie­ranie szkół i nauczy­cieli w reali­zacji edukacji regio­nalnej.

Program każdego spotkania prze­wi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej historii,
 • zajęcia plastyczne – wyko­nanie ilustracji lub innej pracy zwią­zanej z tematem,
 • krótka prezen­tacja zwią­zana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 20–25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyńska
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 52 341–30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­liśmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obej­rzało wystawę „Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog” oraz uczest­ni­czyło w zaję­ciach szyfro­wania danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Historii Polski w Warszawie obej­mu­jący grę kryp­to­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelekcje, mobilną wystawę w kilku­nastu miej­scach woj. kujawsko-pomor­skiego oraz wydanie publi­kacji dla młodego czytel­nika o słynnym kryp­to­logu.

Zapra­szamy do obej­rzenia stałej wystawy "Marian Rejewski – bydgosz­czanin, mate­matyk, kryp­tolog" i na zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem symu­la­torów Enigmy.

     

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skło­dow­skiej-Curie 4
tel. 052 342–65-90

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza grupy przed­szkolne oraz uczniów młod­szych klas szkół podsta­wo­wych do udziału w bezpłat­nych zaję­ciach eduka­cyj­nych, obej­mu­ją­cych m.in. czytanie tekstów lite­rac­kich, ryso­wanie, zagadki i inne atrakcje. Nasze dzia­łania wspiera Fundacja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIE­CIOM.

Oferta na rok szkolny 2017/2018

Celem zajęć jest:

 • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych moty­wacji do czytania książek,
 • inte­gracja dzieci,
 • budzenie potrzeb este­tycz­nych i poznaw­czych dzieci,
 • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci,
 • dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole.

Program każdego spotkania prze­wi­duje:

 • prezen­tację tekstu lite­rac­kiego (głośne czytanie lub opowia­danie),
 • rozmowę kiero­waną spraw­dza­jącą stopień zrozu­mienia tekstu przez dzieci oraz dającą im możli­wość wyra­żenia swoich emocji,
 • zajęcia plastyczne – wyko­nanie ilustracji lub innej pracy tema­tycznie zwią­zanej z prezen­to­wanym tekstem,
 • krótki film eduka­cyjny zwią­zany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki loka­lowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zaję­ciach nie może liczyć więcej niż 20–25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgło­szenia przyj­muje:
Grażyna Ruta-Balińska
Tel. 52 340–01-40 lub e-mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziadków i pradziadków
 • Uczniowie polscy w walce o język ojczysty – germa­ni­zacja i rusy­fi­kacja szkol­nictwa w okresie zaborów
 • Jak w Plastu­siowym pamięt­niku – zajęcia dla najmłod­szych
 • Nauczanie religii w szkole
 • Mój elemen­tarz, moja pierwsza czytanka – elemen­tarze i podręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra czyli historia pisma i mate­riałów piśmien­ni­czych
 • Wspo­mnienia grana­to­wego mundurka czyli spotkania z uczniami dawnej szkoły
 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Harcer­stwo w szkole
 • Samo­rząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj
 • Marty­ro­logia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny świa­towej
 • Tajne nauczanie
 • Pierwsze dni wojny w Bydgoszczy- „krwawa niedziela”
 • Polska szkoła na obczyźnie – Olga Trybu­chowska
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F. Kaja, J. Świe­tlik, F. Grot
 • Spotkania z uczest­ni­kami drugiej wojny świa­towej (więź­niami obozów koncen­tra­cyj­nych)
 • Odbu­dowa szkol­nictwa, bydgo­skiego w latach 1945–1956
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód czyli jak zosta­wało się nauczy­cielem

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Doradztwo zawo­dowe

Doradztwo zawo­dowe

Biblio­teka oferuje zajęcia eduka­cyjne z doradztwa zawo­do­wego.
Skie­ro­wane są do uczniów klas gimna­zjal­nych i prowa­dzone na miejscu w biblio­tece lub w szko­łach zain­te­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach godzin lekcyj­nych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

 1. Jesteś siebie wart.” Celem zajęć jest dosko­na­lenie przez uczniów umie­jęt­ności dostrze­gania i nazy­wania swoich atutów, kształ­to­wanie umie­jęt­ności nazy­wania i okre­ślania swoich zalet oraz doko­nanie warto­ścio­wania swoich mocnych stron.
 2. Poznaj zawody.” Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwró­ceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.
 3. ABC poszu­ki­wania pracy.” Celem zajęć jest wska­zanie uczniom możli­wości aktyw­nego poszu­ki­wania pracy, uświa­do­mienie uczniom prawi­dłowej konstrukcji CV oraz ułatwienie refleksji na temat przy­czyn, dla których praco­dawcy prze­pro­wa­dzają rozmowy kwali­fi­ka­cyjne.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Kraw­czyk
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Tech­no­logie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poka­zanie różnych metod wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie oraz kształ­cenie samo­dziel­nego prze­szu­ki­wania zasobów sieci. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czonej już ogól­no­pol­skiej kampanii „Biblio­teka — miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest nauczenie młodych ludzi bezpiecz­nych zachowań w Inter­necie. Uczniowie zapo­znają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przy­jaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nienie od gier kompu­te­ro­wych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia.
 • ToonDoo — tworzymy komiks
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest nabycie umie­jęt­ności pracy z apli­kacją pozwa­la­jącą stwo­rzyć swój własny komiks oraz wysłać go do znajo­mych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Kreowanie awatara w sieci
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych oraz gimna­zjów. Celem zajęć jest umie­jęt­ność zare­je­stro­wania się na stronie z apli­kacją VOKI, stwo­rzenia swojego awatara za pomocą dostęp­nych narzędzi w Inter­necie, a następnie wysłania go do znajo­mych. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Foto­gra­ficzne opowieści – Photo Story
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest umie­jęt­ność stwo­rzenia opowieści ze zdjęć w programie Photo Story 3 oraz zapi­sania historii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć). Lekcja jest prze­wi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poznanie różnych sposobów zakupów w Inter­necie, możli­wych zagrożeń przy zaku­pach inter­ne­to­wych oraz wska­zanie czyn­ników wpły­wa­ją­cych na podej­mo­wanie decyzji o zaku­pach online. Lekcja jest prze­wi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej prze­dłu­żenia.
 • Picasa — kata­lo­go­wanie, prze­glą­danie, retusz zdjęć
  Zajęcia skie­ro­wane są do uczniów gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest poznanie możli­wości programu do kata­lo­go­wania, prze­glą­dania, retuszu zdjęć – Picasa oraz umie­jęt­ność tworzenia prezen­tacji filmowej i kolaży zdjęć, jak również udostęp­niania zdjęć w Inter­necie (Picasa Web Albums). Lekcja jest prze­wi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.) lub w cyklu, skła­da­jącym się z trzech odręb­nych lekcji. Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­malnie 15 – osobowej grupie.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieślińska tel. 52 341 30 74

Prak­tyki zawo­dowe

Prak­tyki zawo­dowe

Rozpo­rzą­dzenie Mini­stra Edukacji Naro­dowej i Sportu w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad dzia­łania publicz­nych bibliotek peda­go­gicz­nych mówi, iż "publiczna biblio­teka peda­go­giczna służy w szcze­gól­ności potrzebom kształ­cą­cych się i dosko­na­lą­cych nauczy­cieli, studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela oraz słuchaczy zakładów kształ­cenia nauczy­cieli."
Na tej podstawie Biblio­teka może orga­ni­zować prak­tyki zawo­dowe dla studentów przy­go­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela-biblio­te­karza. Prak­tyki te reali­zo­wane są na podstawie pisem­nego poro­zu­mienia Dyrek­tora Biblio­teki zawar­tego ze szkołą wyższą lub zakładem kształ­cenia nauczy­cieli.

Kontakt :
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy
M. Skło­dow­skiej-Curie 4
Dyrektor : mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052–341-19–84