Akade­mia Gier Logicz­nych

Akade­mia Gier Logicz­nych

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza zorga­ni­zo­wane grupy uczniów ze szkół podsta­wo­wych oraz gimna­zjów na bezpłatne zajęcia eduka­cyjne, których celem jest rozwi­ja­nie umiejęt­no­ści logicz­nego myśle­nia, wyobraźni przestrzen­nej, pamięci, spostrze­gaw­czo­ści – a to wszystko przy okazji świet­nej zabawy z grami planszo­wymi i zagad­kami logicz­nymi.
U nas możesz się przeko­nać, że logiczne myśle­nie jest Twoją mocną stroną!
Zajęcia trwają 90 minut.
Zgłosze­nia przyj­muje Ewa Bielska
(e-mail: opracowanie@​pbw.​bydgoszcz.​pl)

plakat infor­ma­cyjny

Wszystko, co najważ­niej­sze

Wszystko, co najważ­niej­sze

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapra­sza uczniów i wycho­waw­ców na zajęcia eduka­cyjne przygo­to­wane w ramach projektu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”.

W spotka­niach mogą wziąć udział ucznio­wie wszyst­kich pozio­mów kształ­ce­nia. W oparciu o wybrane teksty literac­kie ilustru­jące daną wartość, poroz­ma­wiamy o tym, czym są warto­ści w ujęciu material­nym pozama­te­rial­nym i moral­nym. Wybrana lektura, wykorzy­stana podczas zajęć, ma na celu wzmoc­nić motywa­cje u uczniów do prakty­ko­wa­nia warto­ści moral­nych w życiu.

Projekt został opraco­wany w związku z jednym z podsta­wo­wych kierun­ków reali­za­cji polityki oświa­to­wej państwa w roku szkol­nym 2016/2017 – Kształ­to­wa­nie postaw. Wycho­wa­nie do warto­ści. Pamię­tajmy, że życie wg warto­ści jest warun­kiem bycia mądrym, dobrym i szczę­śli­wym człowie­kiem.

Tematyka zajęć:

wiek uczest­ni­ków: 6–10 lat

Przyjaźń – latarki i listy na topie!

Mądrość, czyli o zamie­nia­niu kwaśnej cytryny w słodką lemoniadę.

Dobroć, czyli Mocarze górą.

Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach.

wiek uczest­ni­ków: 10–12 lat

Przyjaźń to prawdziwy skarb – na podsta­wie „Małego Księcia”.

Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam warto­ści.

Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

wiek uczest­ni­ków: 13–15 lat

Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać ( „Gorzka czeko­lada i inne opowia­da­nia”).

To, co konieczne – to, co zbyteczne (Michel Piquemal „Bajki filozo­ficzne”).

Skrzy­dlata miłość. O warto­ściach na podsta­wie powie­ści Freda Bodswor­tha „Odmie­niec”.

wiek uczest­ni­ków: 13–19 lat

Patrio­tyzm we współ­cze­snej muzyce polskiej.

W celu uzgod­nie­nia terminu zajęć prosimy o kontakt telefo­niczny lub e-mailowy :
tel. 52 341 30 74
e-mail: pbw@​pbw.​bydgoszcz.​pl.

Zajęcia dla senio­rów

Zajęcia dla senio­rów

Biblio­teka oferuje zajęcia edu­ka­cyjne dla osób 60+. Skie­ro­wane są do wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych propo­no­waną tematyką.

Aktualna oferta (w roku szkol­nym 2017/2018):

I. Kurs kompu­te­rowy dla senio­rów

Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe:
Budowa kompu­tera
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­ma­cji – 1 x 45 minut
Praca w środo­wi­sku Windows
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój kompu­ter”- 1 x 45 minut
3. Zarzą­dza­nie plikami i folde­rami – zapisy­wa­nie pliku na dysku, kopio­wa­nie i wkleja­nie plików, usuwa­nie plików, kopio­wa­nie plików na wybrany nośnik infor­ma­cji – 1 x 45 minut
Edytor tekstu
1. Budowa i działa­nie klawia­tury – funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut
2. Ogólne zasady redago­wa­nia tekstów – pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wa­nia i redago­wa­nia tekstów: czcionka, akapit, numera­cja stron, obramo­wa­nie itd. – 2 x 45 minut
Inter­net jako narzę­dzie zdoby­wa­nia i wymiany infor­ma­cji
1. Budowa i zasto­so­wa­nie sieci Inter­net – przeglą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut
2. Sposoby wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji w Inter­ne­cie – portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut
3. Założe­nie skrzynki poczto­wej – 2 x 45 minut
4. Inne sposoby komuni­ko­wa­nia przez Inter­net – komuni­ka­tory inter­ne­towe, założe­nie konta Gadu Gadu  – 1 x 45 minut
Cele zajęć:
 pozna­nie podsta­wo­wych pojęć związa­nych z użytko­wa­niem kompu­tera;
 opano­wa­nie umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się oprogra­mo­wa­niem syste­mo­wym i użytko­wym;
 aktywi­zo­wa­nie senio­rów poprzez ćwicze­nie umysłu i zdoby­wa­nie nowych umiejęt­no­ści;
 wdraża­nie do posze­rza­nia swojej wiedzy poprzez korzy­sta­nie z litera­tury infor­ma­tycz­nej;
 dostrze­ga­nie korzy­ści i zagro­żeń związa­nych z rozwo­jem techniki kompu­te­ro­wej.

II. Kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regular­nych, cotygo­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­ja­nia umiejęt­no­ści mówie­nia. Każde spotka­nie poświę­cone jest wprowa­dza­niu i utrwa­la­niu zwrotów, wyrażeń, słownic­twa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych dotyczą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:

-przed­sta­wia­nie się, powita­nia, pożegna­nia,
-nazwy i liczby,
-zadawa­nie pytań, udzie­la­nie odpowie­dzi,
-słownic­two związane z rodziną, zawodami,
-codzienne czynno­ści, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słownic­two –wyposa­że­nie domu,
-określe­nie położe­nia, ruch drogowy, komuni­ka­cja miejska,
-pogoda, czas teraź­niej­szy Present Counti­nu­ous,
-w restau­ra­cji, nazwy posił­ków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasow­nik can i wyraże­nie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotni­sku, na dworcu, wakacje,
-określe­nie miejsc góry, rzeka itp. określe­nia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ni­ków podsta­wo­wych kompe­ten­cji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyraże­nia niezbędne w podsta­wo­wej komuni­ka­cji w języku angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozumie­nie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i przewi­dy­wal­nych kontek­stach.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Krawczyk
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Eduka­cja czytel­ni­cza

Eduka­cja czytel­ni­cza

Do zadań publicz­nej biblio­teki pedago­gicz­nej należy m.in. : inspi­ro­wa­nie i promo­wa­nie eduka­cji czytel­ni­czej i medial­nej oraz wspie­ra­nie nauczy­cieli w reali­za­cji zajęć dydak­tycz­nych, a co za tym idzie biblio­teka może organi­zo­wać i prowa­dzić działal­ność eduka­cyjną a w szcze­gól­no­ści otwarte zajęcia eduka­cyjne, lekcje biblio­teczne.

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy reali­zo­wane są lekcje biblio­teczne z zakresu eduka­cji czytel­ni­czej dla wszyst­kich pozio­mów naucza­nia.
Lekcje organi­zo­wane są po wcześniej­szym ustale­niu terminu i tematu.

NAJCZĘ­ŚCIEJ REALI­ZO­WANE TEMATY :

 • Droga czytel­nika w biblio­tece.
 • Warsz­tat infor­ma­cyjny PBW w Bydgosz­czy.
 • Histo­ria książki.
 • Zasady tworze­nia opisu biblio­gra­ficz­nego i biblio­gra­fii załącz­ni­ko­wej.

Kontakt:
WYDZIAŁ INFOR­MA­CJIWSPOMA­GA­NIA PLACÓ­WEK OŚWIA­TO­WYCH
Tel. 52–341-30–74

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Zapra­szamy wszyst­kich zainte­re­so­wa­nych do korzy­sta­nia z zajęć „Bezpie­czeń­stwo w sieci”, które są konty­nu­acją kampa­nii „Biblio­teka – miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”.

Przygo­to­wane dla uczniów zajęcia to:

 • nauka o ochro­nie swojej prywat­no­ści,
 • bezpiecz­nych zacho­wa­niach w Inter­ne­cie,
 • szacunku dla innych użytkow­ni­ków sieci.

Zapra­szamy do Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy przy ul. Skłodow­skiej-Curie 4 (po wcześniej­szym umówie­niu grup lub klas).
Zgłosze­nia i bliższe infor­ma­cje: Beata Cieśliń­ska – Wydział Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych tel. 52 341–30-74

Escape room – pokój zagadek

Escape room – pokój zagadek

Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­cze­nia w określo­nym czasie. By to zrobić, trzeba rozwią­zać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umiejęt­no­ścią logicz­nego myśle­nia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­co­wać i wykorzy­stać swoje zdolno­ści anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystar­czy znaleźć kod…

Propo­no­wane godziny wejść:
ponie­dzia­łek, wtorek, czwar­tek, piątek – 9.00, 10.30, 13.00,
środa – 12.30, 14.00, 15.30, 17.00.

Do escape roomu „Klub Enigma“ (ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4 w Bydgosz­czy) wchodzi grupa od dwóch do pięciu osób. Rezer­wa­cji dokonuje jedna osoba dla całej grupy na stronie www​.dziedzic​two​-oswiaty​.pl. Prosimy pocze­kać na potwier­dze­nie telefo­niczne lub mailowe od organi­za­to­rów. Grupy szkolne umawiamy poza harmo­no­gra­mem (tel. 52 341 19 84 wew. 15).
Projekt został zreali­zo­wany we współ­pracy z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Dziedzic­twa Oświaty.

Regula­min Escape roomu

Kontakt: 52 341 19 84 wew. 15

Marian Rejew­ski

Marian Rejew­ski

W paździer­niku 2012 r. Biblio­teka rozpo­częła reali­za­cję projektu o Maria­nie Rejew­skim, jego dokona­niach i znacze­niu złama­nia szyfru Enigmy oraz wpływu, jaki miało to odkry­cie dla losów II wojny świato­wej. Skiero­wany jest on do uczniów szkół gimna­zjal­nych i ponad­gim­na­zjal­nych. W jego ramach reali­zo­wane są zajęcia eduka­cyjne o charak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym z wykorzy­sta­niem środków multi­me­dial­nych, w czasie których ucznio­wie zapoznają się z życiem oraz działal­no­ścią znanego bydgosz­cza­nina, jego dokona­niami na polu matema­tyki oraz krypto­lo­gii.
W trakcie zajęć prezen­to­wana jest również replika niemiec­kiej maszyny szyfru­ją­cej „Enigma”, a młodzież ma okazję zapoznać się ze stoso­wa­nymi w niej tajni­kami szyfro­wa­nia maszy­no­wego oraz przećwi­czyć przy pomocy specjal­nego programu kompu­te­ro­wego szyfro­wa­nie wiado­mo­ści z zasto­so­wa­niem kodu „Enigmy“.

W ramach projektu i reali­zo­wa­nych lekcji prezen­tu­jemy także wystawę pod nazwą „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log“ zorga­ni­zo­waną z okazji 80-tej rocznicy złama­nia Enigmy przez tego wybit­nego matema­tyka i genial­nego krypto­loga, który urodził się w Bydgosz­czy, tu uczęsz­czał do szkoły i tu powró­cił z tułaczki na obczyź­nie po zakoń­cze­niu wojny.

Częstym gościem biorą­cym udział w reali­zo­wa­nych lekcjach jest płk Jerzy Lelwic z Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgosz­czy, który wygła­sza przy tej okazji prelek­cję na temat życia i działal­no­ści znako­mi­tego bydgosz­cza­nina, wybit­nego matema­tyka i krypto­loga Mariana Rejew­skiego oraz opowiada o histo­rii złama­nia kodu maszyny szyfru­ją­cej.

Cele zajęć:

 • Budowa­nie własnej tożsa­mo­ści młodego pokole­nia.
 • Promo­wa­nie postaw patrio­tycz­nych wśród młodzieży.
 • Rozbu­dza­nie pasji matema­tycz­nych uczniów poprzez przybli­że­nie postaci Mariana Rejew­skiego jako ojca nowocze­snej matema­tyki.
 • Rozwi­ja­nie zainte­re­so­wań histo­rycz­nych poprzez propa­go­wa­nie wpływu złama­nia szyfru Enigmy na losy II wojny świato­wej.
 • Wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli poprzez prowa­dze­nie zajęć eduka­cyj­nych dla uczniów szkół w zakre­sie eduka­cji regio­nal­nej.
 • Promo­wa­nie książek o Maria­nie Rejew­skim oraz pozosta­łych zbiorów i zasobów infor­ma­cyj­nych Biblio­teki w środo­wi­sku
OFERTA ZAJĘĆ DLA SZKÓŁ PODSTA­WO­WYCH: „MARIAN REJEW­SKI: MATEMA­TYKKRYPTO­LOGBYDGOSZ­CZY

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapra­sza grupy przed­szkolne oraz uczniów klas 1–6 szkół podsta­wo­wych do udziału w zajęciach z eduka­cji regio­nal­nej „Marian Rejew­ski – matema­tyk i krypto­log z Bydgosz­czy”.

Celem zajęć jest:

 • popula­ry­za­cja w środo­wi­sku postaci Mariana Rejew­skiego,
 • zwróce­nie uwagi na znacze­nie złama­nia kodu Enigmy,
 • budze­nie dumy z przyna­leż­no­ści do regionu, z której pocho­dzi wybitny rodak: matema­tyk, krypto­log,
 • kształ­to­wa­nie postaw obywa­tel­skich wśród dzieci poprzez pozna­wa­nie histo­rii własnego narodu,
 • wspie­ra­nie szkół i nauczy­cieli w reali­za­cji eduka­cji regio­nal­nej.

Program każdego spotka­nia przewi­duje:

 • krótki szkic czasów Enigmy – kawałek polskiej histo­rii,
 • zajęcia plastyczne – wykona­nie ilustra­cji lub innej pracy związa­nej z tematem,
 • krótka prezen­ta­cja związana z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20–25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Kontakt:
Małgo­rzata Tyczyń­ska
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 52 341–30-74 lub e-mail: wypozyczalnia@​pbw.​bydgoszcz.​pl

PROJEKT EDUKA­CYJNY – „ENIGMA 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO.

Wiosną 2014 r. reali­zo­wa­li­śmy cykl zajęć w ramach Projektu Eduka­cyj­nego Enigma 2014” – MŁODZI NASTĘPCY MARIANA REJEW­SKIEGO. 375 uczniów z 8 szkół podsta­wo­wych i gimna­zjum wysłu­chało wykładu i obejrzało wystawę „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log” oraz uczest­ni­czyło w zajęciach szyfro­wa­nia danych.

W roku Mariana Rejew­skiego (2015) reali­zo­wany był projekt w ramach programu Patrio­tyzm Jutra Muzeum Histo­rii Polski w Warsza­wie obejmu­jący grę krypto­lo­giczną, zajęcia eduka­cyjne i prelek­cje, mobilną wystawę w kilku­na­stu miejscach woj. kujaw­sko-pomor­skiego oraz wydanie publi­ka­cji dla młodego czytel­nika o słynnym krypto­logu.

Zapra­szamy do obejrze­nia stałej wystawy „Marian Rejew­ski – bydgosz­cza­nin, matema­tyk, krypto­log“ i na zajęcia dla uczniów z wykorzy­sta­niem symula­to­rów Enigmy.

     

Kontakt:
Muzeum Oświaty
85–094 Bydgoszcz
ul. M. Skłodow­skiej-Curie 4
tel. 052 342–65-90

Dziecięca Akade­mia Czyta­nia Bajek

Dziecięca Akade­mia Czyta­nia Bajek

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy zapra­sza grupy przed­szkolne oraz uczniów młodszych klas szkół podsta­wo­wych do udziału w bezpłat­nych zajęciach eduka­cyj­nych, obejmu­ją­cych m.in. czyta­nie tekstów literac­kich, rysowa­nie, zagadki i inne atrak­cje. Nasze działa­nia wspiera Funda­cja ABCXXI CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM.

Oferta na rok szkolny 2017/2018

Celem zajęć jest:

 • popula­ry­za­cja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
 • wytwo­rze­nie pozytyw­nych motywa­cji do czyta­nia książek,
 • integra­cja dzieci,
 • budze­nie potrzeb estetycz­nych i poznaw­czych dzieci,
 • kształ­to­wa­nie wrażli­wo­ści artystycz­nej dzieci,
 • dosko­na­le­nie umiejęt­no­ści współ­dzia­ła­nia w zespole.

Program każdego spotka­nia przewi­duje:

 • prezen­ta­cję tekstu literac­kiego (głośne czyta­nie lub opowia­da­nie),
 • rozmowę kiero­waną spraw­dza­jącą stopień zrozu­mie­nia tekstu przez dzieci oraz dającą im możli­wość wyraże­nia swoich emocji,
 • zajęcia plastyczne – wykona­nie ilustra­cji lub innej pracy tematycz­nie związa­nej z prezen­to­wa­nym tekstem,
 • krótki film eduka­cyjny związany z tematem zajęć.

Ze względu na warunki lokalowe PBW grupa dzieci uczest­ni­czą­cych w zajęciach nie może liczyć więcej niż 20–25 osób. Zajęcia trwają 1 godzinę.

Zgłosze­nia przyj­muje:
Grażyna Ruta-Baliń­ska
Tel. 52 340–01-40 lub e-mail: gromadzenie@​pbw.​bydgoszcz.​pl

Muzeum Oświaty

Muzeum Oświaty

Tematy lekcji reali­zo­wa­nych w Muzeum Oświaty:

 • Szkoła naszych dziad­ków i pradziad­ków
 • Ucznio­wie polscy w walce o język ojczy­sty – germa­ni­za­cja i rusyfi­ka­cja szkol­nic­twa w okresie zaborów
 • Jak w Plastu­sio­wym pamięt­niku – zajęcia dla najmłod­szych
 • Naucza­nie religii w szkole
 • Mój elemen­tarz, moja pierw­sza czytanka – elemen­ta­rze i podręcz­niki dawniej i dziś
 • Od rylca do wiecz­nego pióra czyli histo­ria pisma i materia­łów piśmien­ni­czych
 • Wspomnie­nia grana­to­wego mundurka czyli spotka­nia z uczniami dawnej szkoły
 • Szkoły, których nie ma – kroniki, zdjęcia, pamiątki
 • Harcer­stwo w szkole
 • Samorząd­ność w szkole
 • Gazetki szkolne dawniej i dzisiaj
 • Marty­ro­lo­gia nauczy­cieli bydgo­skich w latach drugiej wojny świato­wej
 • Tajne naucza­nie
 • Pierw­sze dni wojny w Bydgosz­czy- „krwawa niedziela”
 • Polska szkoła na obczyź­nie – Olga Trybu­chow­ska
 • Sylwetki nauczy­cieli bydgo­skich – F. Kaja, J. Świetlik, F. Grot
 • Spotka­nia z uczest­ni­kami drugiej wojny świato­wej (więźniami obozów koncen­tra­cyj­nych)
 • Odbudowa szkol­nic­twa, bydgo­skiego w latach 1945–1956
 • Nauczy­ciel – więcej niż zawód czyli jak zosta­wało się nauczy­cie­lem

Kontakt:
Tel. 52 342 65 90
muzeumoswiaty@​poczta.​onet.​pl

Doradz­two zawodowe

Doradz­two zawodowe

Biblio­teka oferuje zajęcia eduka­cyjne z doradz­twa zawodo­wego.
Skiero­wane są do uczniów klas gimna­zjal­nych i prowa­dzone na miejscu w biblio­tece lub w szkołach zainte­re­so­wa­nych współ­pracą w ramach godzin lekcyj­nych.

Cykl składa się z trzech lekcji:

 1. Jesteś siebie wart”. Celem zajęć jest dosko­na­le­nie przez uczniów umiejęt­no­ści dostrze­ga­nia i nazywa­nia swoich atutów, kształ­to­wa­nie umiejęt­no­ści nazywa­nia i określa­nia swoich zalet oraz dokona­nie warto­ścio­wa­nia swoich mocnych stron.
 2. Poznaj zawody”. Celem zajęć jest posze­rze­nie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapozna­nie młodzieży z lokal­nym rynkiem pracy oraz zwróce­niu uwagi na stereo­typy w myśle­niu o rolach zawodo­wych.
 3. ABC poszu­ki­wa­nia pracy”. Celem zajęć jest wskaza­nie uczniom możli­wo­ści aktyw­nego poszu­ki­wa­nia pracy, uświa­do­mie­nie uczniom prawi­dło­wej konstruk­cji CV oraz ułatwie­nie reflek­sji na temat przyczyn, dla których praco­dawcy przepro­wa­dzają rozmowy kwali­fi­ka­cyjne.

Zapra­szamy!
Kontakt: Agnieszka Krawczyk
Telefon: 52 341 30 74 wew. 16

Techno­lo­gie infor­ma­cyjne

Techno­lo­gie infor­ma­cyjne

Oferta zajęć eduka­cyj­nych z techno­lo­gii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych:

 • Potra­fimy szukać! – zajęcia z wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji w Inter­ne­cie
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest pokaza­nie różnych metod wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji w Inter­ne­cie oraz kształ­ce­nie samodziel­nego przeszu­ki­wa­nia zasobów sieci. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.
 • Bezpie­czeń­stwo w sieci
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. To konty­nu­acja zajęć zakoń­czo­nej już ogólno­pol­skiej kampa­nii „Biblio­teka — miejsce bezpiecz­nego Inter­netu”. Celem zajęć jest naucze­nie młodych ludzi bezpiecz­nych zacho­wań w Inter­ne­cie. Ucznio­wie zapoznają się, jak zawrzeć inter­ne­tową przyjaźń, w jaki sposób uniknąć cyber­prze­mocy, a także jak nie wpaść w uzależ­nie­nie od gier kompu­te­ro­wych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia.
 • ToonDoo — tworzymy komiks
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest nabycie umiejęt­no­ści pracy z aplika­cją pozwa­la­jącą stworzyć swój własny komiks oraz wysłać go do znajo­mych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.
 • Kreowa­nie awatara w sieci
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych oraz gimna­zjów. Celem zajęć jest umiejęt­ność zareje­stro­wa­nia się na stronie z aplika­cją VOKI, stworze­nia swojego awatara za pomocą dostęp­nych narzę­dzi w Inter­ne­cie, a następ­nie wysła­nia go do znajo­mych. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia. Lekcja jest reali­zo­wana w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.
 • Fotogra­ficzne opowie­ści – Photo Story
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów klas IV-VI szkół podsta­wo­wych, gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest umiejęt­ność stworze­nia opowie­ści ze zdjęć w progra­mie Photo Story 3 oraz zapisa­nia histo­rii w postaci pliku z rozsze­rze­niem .wmv (film ze zdjęć). Lekcja jest przewi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.). Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.
 • Robimy zakupy online
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest pozna­nie różnych sposo­bów zakupów w Inter­ne­cie, możli­wych zagro­żeń przy zakupach inter­ne­to­wych oraz wskaza­nie czynni­ków wpływa­ją­cych na podej­mo­wa­nie decyzji o zakupach online. Lekcja jest przewi­dziana na jedną godzinę lekcyjną (45 min.) z możli­wo­ścią jej przedłu­że­nia.
 • Picasa — katalo­go­wa­nie, przeglą­da­nie, retusz zdjęć
  Zajęcia skiero­wane są do uczniów gimna­zjów oraz szkół ponad­gim­na­zjal­nych. Celem zajęć jest pozna­nie możli­wo­ści programu do katalo­go­wa­nia, przeglą­da­nia, retuszu zdjęć – Picasa oraz umiejęt­ność tworze­nia prezen­ta­cji filmo­wej i kolaży zdjęć, jak również udostęp­nia­nia zdjęć w Inter­ne­cie (Picasa Web Albums). Lekcja jest przewi­dziana na dwie godziny lekcyjne (2×45 min.) lub w cyklu, składa­ją­cym się z trzech odręb­nych lekcji. Zajęcia są reali­zo­wane w maksy­mal­nie 15 – osobo­wej grupie.

Wszyst­kie zajęcia są bezpłatne.

Kontakt: Beata Cieśliń­ska tel. 52 341 30 74 wew. 16

Praktyki zawodowe

Praktyki zawodowe

Rozpo­rzą­dze­nie Ministra Eduka­cji Narodo­wej i Sportu w sprawie szcze­gó­ło­wych zasad działa­nia publicz­nych biblio­tek pedago­gicz­nych mówi, iż „publiczna biblio­teka pedago­giczna służy w szcze­gól­no­ści potrze­bom kształ­cą­cych się i dosko­na­lą­cych nauczy­cieli, studen­tów przygo­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela oraz słucha­czy zakła­dów kształ­ce­nia nauczy­cieli.“
Na tej podsta­wie Biblio­teka może organi­zo­wać praktyki zawodowe dla studen­tów przygo­to­wu­ją­cych się do zawodu nauczy­ciela-biblio­te­ka­rza. Praktyki te reali­zo­wane są na podsta­wie pisem­nego porozu­mie­nia Dyrek­tora Biblio­teki zawar­tego ze szkołą wyższą lub zakła­dem kształ­ce­nia nauczy­cieli.

Kontakt :
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy
M. Skłodow­skiej-Curie 4
Dyrek­tor : mgr Ewa Prono­bis-Sosnow­ska
Pokój nr 23 (I piętro)
Tel. 052–341-19–84