Nowy infor­ma­cyjny portal eduka­cyjny

Nowy infor­ma­cyjny portal eduka­cyjny

Dzisiaj wystar­tował portal infor­ma­cyjny EDUPOLIS, stano­wiący integralną część Kujawsko-Pomor­skiej Platformy Eduka­cyjnej, utworzonej na potrzeby województwa kujawsko-pomor­skiego.

EDUPOLIS to portal adreso­wany do nauczy­cieli, uczniów i rodziców, prowa­dzony przez Depar­ta­ment Edukacji i Kształ­cenia Ustawicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w Toruniu. Portal zawiera infor­macje, dotyczące aktual­nych wydarzeń, konkursów dla uczniów, konfe­rencji i szkoleń dla nauczy­cieli, oraz ofertę eduka­cyjną insty­tucji kultu­ral­nych z województwa kujawsko-pomor­skiego.

Zespół redak­cyjny portalu EDUPOLIS tworzą przed­sta­wi­ciele bibliotek pedago­gicz­nych i KPCEN-ów z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka oraz redakcji „UczMy”. Siedziba redakcji EDUPOLIS mieści się w Biblio­tece Pedago­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Zapra­szamy wszystkie insty­tucje o charak­terze eduka­cyjnym z regionu kujawsko-pomor­skiego do współ­two­rzenia portalu. Infor­macje można przesyłać na adres: redakcja@​edupolis.​pl. Do pliku teksto­wego prosimy dołączyć fotografie i logo placówki w osobnych plikach.

Kontakt:
Anna Siemińska (redaktor naczelna – odpowie­dzialna za rejon toruński)
Biblio­teka Pedago­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
87 – 100 Toruń, ul. Dąbrow­skiego 4
e-mail: sieminska.​anna@​edupolis.​pl
tel. 56 653 97 56

Beata Cieślińska (zastępca redaktor naczelnej – odpowie­dzialna za rejon bydgoski)
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
85 – 094 Bydgoszcz, ul. Skłodow­skiej-Curie 4
e-mail: beata.​cieslinska@​edupolis.​pl
tel. 52 341 30 74

Magdalena Brewczyńska (zastępca redaktor naczelnej – odpowie­dzialna za rejon włocławski)
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczy­cieli we Włocławku,
87 – 800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15A
e-mail: magdalena.​brewczynska@​edupolis.​pl
tel. 54 231 33 42 w. 31

Projekt Samorządu Województwa Kujawsko-Pomor­skiego

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Biblio­teka prezen­to­wała ofertę dla szkół w Audito­rium Novum na Uniwer­sy­tecie Techno­lo­giczno-Przyrod­ni­czym w Bydgoszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół i placówek województwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przybyli na naradę inaugu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zorga­ni­zo­waną przez Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy.

Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej – Muzeum Oświaty – w lipcu i sierpniu odbywają się zajęcia eduka­cyjne dla uczest­ników kolonii, półko­lonii i świetlic środo­wi­sko­wych. Dzieciom propo­nu­jemy spotkania połączone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.

Model <span class="caps">7S</span> McKinseya – szkolenie

Model 7S McKinseya – szkolenie

W biblio­tece odbyło się spotkanie z Igorem Prono­bisem i Ziemo­witem Prono­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fundacji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Standards for Youth Parti­ci­pa­tion“, którego benefi­cjen­tami są m.in. Rady Młodzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szkolenia zapoznali się z modelem 7S McKinseya w zarzą­dzaniu organi­zacją. Część spotkania miała charakter warsz­tatów i polegała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pracow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opraco­wy­wali standardy i wskaźniki biorąc pod uwagę cechy organi­zacji: strategię, strukturę, procedurę, styl, pracow­ników, umiejęt­ności oraz wspólne wartości. Nowe spojrzenie na zarzą­dzanie i ewaluację pracy insty­tucji wzbudziło duże zainte­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fundacji spotkali się z życzliwym przyję­ciem.

Zapro­szenie na konfe­rencję

Zapro­szenie na konfe­rencję

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy do wzięcia udziału w konfe­rencji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbędzie się 15 września 2017 r. w siedzibie Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.

PROGRAM KONFE­RENCJI:

10.00 – 10.30 Rejestracja uczest­ników
10.30 – 11.00 Nowoczesna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
11.00 – 11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­ności bibliotek – dr hab. Małgo­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
11.40 – 12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobilnych techno­logii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Biblio­grafii i Dokumen­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
12.20 – 12.40 Przerwa kawowa
12.40 – 13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnowski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgoszczy – biblio­te­karz, animator kultury, poeta, prozaik, perku­sista
13.20 – 14.00 Reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“ - Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy

Zapra­szamy do rejestracji.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­liśmy kolejną, szóstą już edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek. W sześciu ostatnich przed wakacjami spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Podsta­wowej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgoszczy.
Po krótkim wprowa­dzeniu na temat książki, biblio­teki i roli czytania, wybra­liśmy się na wycieczkę po naszej insty­tucji. Zwiedzi­liśmy Wypoży­czalnię, Czytelnię oraz magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłuchać o pracy biblio­te­karza na danym stano­wisku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czytanie – tym razem nowa publi­kacja bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stelma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włączyła się tym samym w ogólno­polską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czytaniu dzieci projek­to­wały okładkę książki, którą planują przeczytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał upominki z Fundacji ABC XXI.
Życzymy dzieciom i ich nauczy­cielom udanych wakacji i zapra­szamy od września na kolejną edycję.

Władysław Raczkie­wicz

Władysław Raczkie­wicz

W związku z obchodami Roku Włady­sława Raczkie­wicza i trwającym Świętem Województwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Władysław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza. Uczniowie Gimnazjum nr 52 w Bydgoszczy wysłu­chali wykładu oraz obejrzeli prezen­tację na temat ostat­niego wojewody pomor­skiego w dziejach Drugiej Rzeczy­po­spo­litej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgoska wykazuje zainte­re­so­wanie wielkimi posta­ciami związa­nymi z historią naszego regionu i kraju. plakat

Certy­fikat dla biblio­teki

Certy­fikat dla biblio­teki

Biblio­teka została uhono­ro­wana certy­fi­katem „Bydgo­skich miejsc przyja­znych osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami“, za prezen­to­wanie w swej codziennej pracy otwar­tości, życzli­wości oraz zrozu­mienia. Certy­fikat przyznał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy Nr 3 im. Marii Grzego­rzew­skiej w Bydgoszczy w ramach reali­zo­wanej w latach 2015/16 i 2016/17 innowacji pedago­gicznej pt. „Bydgoskie miejsca przyjazne osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami“. Wytypo­wane miejsca weryfi­ko­wano pod względem przygo­to­wania do przyjęcia i pobytu osób z różnymi niepeł­no­spraw­no­ściami, spędzania czasu wolnego przez uczniów, absol­wentów, ich rodziców, opiekunów i nauczy­cieli oraz pod kątem przyja­zności dla osób z niepeł­no­spraw­no­ściami według ustalo­nych kryteriów (życzli­wość, otwartość i akcep­tacja). W wyniku projektu powstał folder zawie­ra­jący pełną listę uhono­ro­wa­nych miejsc.

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Zapra­szamy do obejrzenia wystawy prac laureatów konkursu fotogra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULUBIO­NEGO MIEJSCACZTERECH PORACH ROKU”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgoszczy.

  • I miejsce : Victoria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowalski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wiktoria Bieliccy kl. 3a, Wiktoria Lato kl. 3c
Biblio­teka bez tajemnic

Biblio­teka bez tajemnic

W sobotę w naszej placówce na czytel­ników i ich rodziny czekało wiele atrakcji. Tego dnia szcze­gólnie stara­liśmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajemnic.

W Wypoży­czalni odwie­dza­jący nas oglądali wystawę „Książki dla trzech pokoleń“.

W Czytelni przygo­to­wa­liśmy gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku 3 – 9 lat, natomiast dorośli mogli się zapoznać z wyeks­po­no­waną litera­turą obcoję­zyczną: „Język obcy… Dlaczego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?“.

W ramach warsz­tatów z Teatrzy­kiem Kamishibai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Onichi­mow­skiej, „Szukając Marudka” Kumiko Yamamoto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Brouil­lard i Christiana Ferrari.

Dużym zainte­re­so­wa­niem cieszyła się prezen­tacja „Ptaki znad Wisły“ Benedykta Graszka – pasjonata i znawcy ptaków oraz wernisaż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­karza z PBW.

Dodatkowo każdy zainte­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy. Nie pobie­ra­liśmy też kar za przetrzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Biblio­te­karska pasja

Biblio­te­karska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­karze z Czytelni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zapro­szeni zostali do Dziennego Domu Pobytu „Senior” na spotkanie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spotkania nawią­zywał do tegorocznej pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­karze z pasją opowie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czytel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali historię książki, przed­sta­wili strukturę i zadania książnicy. Poruszyli kwestię zdolności adapta­cyj­nych bibliotek do dokonu­ją­cych się przeobrażeń i koniecz­ność stoso­wania techno­logii infor­ma­tycznej w codziennej pracy. Wśród infor­macji nie zabrakło przed­sta­wienia znanych i wybitnych postaci, które w przeszłości pełniły role biblio­te­karzy.

Spotkanie było okazją do przed­sta­wienia kultu­ro­twór­czej roli biblio­teki (wernisaże, prelekcje, zajęcia eduka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wania bogatych zbiorów książnicy. Wypowiedzi okraszone fragmen­tami tekstów literac­kich stanowiły zachętę do dialogu ze słucha­czami.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pracow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTYNIE INTEGRA­CYJNYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potrafię zorga­ni­zo­wanym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Inowro­cławiu. W pierwszej części festynu, która odbyła się w Hali Kujawianka, ogłoszono rozwią­zanie konkursu na czapkę Napoleona. Następnie uczniowie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zabawach i grach rekre­acyj­nych, zmaga­niach sporto­wych, karaōke, turnieju gier stoli­ko­wych, konkursie plastycznym, konkursie czytel­ni­czym, podcho­dach przyrod­ni­czych i wielu innych atrak­cjach.
Jako człon­kowie jury konkursu plastycz­nego pracow­nicy biblio­teki oceniali pięknie wykonane przez uczniów kolaże w kształcie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dziecię­cych bohaterów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkolnym konkurs czytel­niczy pn. W krainie baśni i fantazji, podczas którego dzieci losowały zagadki i odpowia­dały na pytania dotyczące przeczy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odgady­wali też tytuły dziecię­cych lektur pokazy­wa­nych im przez prowa­dzą­cych. Układali też puzzle i starali się odpowie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolorowe ilustracje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i niespo­dzianki. Po zakoń­czeniu zabaw i zmagań sporto­wych, eduka­cyj­nych i artystycz­nych, odbył się piknik na boisku szkolnym, gdzie na uczest­ników czekała pyszna grochówka, kiełbaski i słodkości. W biblio­tece szkolnej odbywał się kiermasz używanych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygrywali piękne maskotki ufundo­wane przez organi­za­torów.

Dzień Otwarty w Biblio­tece

Dzień Otwarty w Biblio­tece

Serdecznie zapra­szamy 3 czerwca b.r. na Dzień Otwarty w Biblio­tece.
W programie:

  • zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w wieku 4 – 9 lat pt. „Przyjaźń, czyli latarki i listy na topie!“ (godz. 10.00 – 11.00),
  • warsztaty z Teatrzy­kiem Kamishibai dla dzieci 6 – 9 lat (godz. 11.00 – 12.00),
  • prezen­tacja „Ptaki znad Wisły“ (godz. 12.15 – 13.00),
  • wernisaż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli“ (godz. 13.00 – 13.30).

W Czytelni będzie można zapoznać się z litera­turą obcoję­zyczną, będą gry i zabawy językowe dla dzieci 3 – 6 lat oraz dla dzieci 7 – 9 lat.
Zapra­szamy również na wystawę „Książki dla trzech pokoleń“ oraz na zwiedzanie naszej biblio­teki „Biblio­teka bez tajemnic“.
Ten dzień będzie dniem bez kar za przetrzy­my­wane książki!

Dodatkowo każdy, kto przyjdzie w tym dniu, będzie mógł wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy.

Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord frekwencji pobity! Muzeum Oświaty w Bydgoszczy (wydział Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wieczorem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki bydgosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zobaczyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziadków i pradziadków”
„Szkol­nictwo w okresie PRL
„Drogi zdoby­wania zawodu nauczy­ciela”
„Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejewski – genialny bydgosz­czanin, matematyk i kryptolog”.

Spotkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotkanie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na wernisaż wystawy „100 lat Bydgo­skiego Harcer­stwa” przybyły dziesiątki zuchów i harcerzy. Unikatowe zbiory gwaran­to­wały wyprawę w niezwykły świat polskiego skautingu. Wystawie towarzy­szyła prelekcja pt. „Początki Harcer­stwa Bydgo­skiego”.
Na „Spotkaniu pokoleń” w gronie harcer­skim (od zuchów po seniorów) nie zabrakło gier, muzyki, zabaw i opowieści o harcer­stwie. Przybli­żyło ono miesz­kańcom naszego miasta historię i dorobek harcer­stwa oraz aktualną ofertę progra­mową i harcerski styl życia.