Przed­szko­laki w Akademii

Przed­szko­laki w Akademii

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paździer­nika br. Poświę­cone były twór­czości Jana Brzechwy. W zajęciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obej­mo­wały krótką pogadankę na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję zostały wybrane najbar­dziej znane wierszyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotkania dzieci wyko­ny­wały ilustracje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zajęciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Wyjątkowy dzień w biblio­tece

Wyjątkowy dzień w biblio­tece

Proces nauczania i wycho­wania przebiega nie tylko w szkolnych murach. Uczniowie z Gimnazjum nr 38 w Bydgoszczy spędzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejewskim i jego sukcesie złamania kodu Enigmy. Zajęcia o tematyce histo­rycznej prowadził płk Jerzy Lelwic. Później gimna­zja­liści dysku­to­wali o warto­ściach na zajęciach „To, co konieczne – to, co zbyteczne“. Wspólnie tworzyli plakaty, układali hierar­chię wartości grupy. Wszyscy wysilali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Rozwią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, kojarzyli i anali­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomy­sło­wo­ścią.

Nowo­czesna wyszu­ki­warka

Nowo­czesna wyszu­ki­warka

Nowy sposób prze­szu­ki­wania zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Multi­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Użytecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwartość.
Rozbu­do­wane mecha­nizmy filtro­wania, odpo­wiednio dosto­so­wane sorto­wanie, przej­rzysty interfejs użyt­kow­nika to filar Użytecz­ności. Korzy­stając z INTEGRO, użyt­kownik nie musi rozpra­szać swojej uwagi na wyborze odpo­wied­niej funkcji, właści­wego klawisza czy sposobu wpisy­wania warunku wyszu­ki­wania. Może być skupiony na celu poszu­ki­wania, tzn. infor­macji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­ności zbudowany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użyt­kow­nika. Interfejs respon­sywny to taki, który auto­ma­tyczne dopa­so­wuje swój wygląd do wielkości i rozdziel­czości ekranu urzą­dzenia na którym jest urucha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urzą­dzeniu i jedno­cze­śnie zachowa pełną funk­cjo­nal­ność.
Trzeci filar, Otwar­tości, z jednej strony zapewnia użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kompletną obsługę jego konta w systemie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje możliwość połą­czenia INTEGRO z innymi systemami, które dostar­czają dane wzbo­ga­ca­jące użytecz­ność i funk­cjo­nal­ność multi­wy­szu­ki­warki. Czytelnik ma dzięki temu możliwość zamó­wienia książki, usta­wienia się w kolejce rezer­wacji, kiedy nie jest dostępna, zapisania lub wysłania na swoją skrzynkę pocztową wyniku wyszu­ki­wania, prze­czy­tania recenzji lub opinii na temat wybranych publi­kacji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypróbuj nowy sposób prze­szu­ki­wania zbiorów biblio­teki w katalogu INTEGRO.

Z orto­grafią na wesoło

Z orto­grafią na wesoło

Z okazji Euro­pej­skiego Tygodnia Świa­do­mości Dysleksji, w dniach 2 – 12 paździer­nika 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Oferta skie­ro­wana jest do IIIII klas szkół podsta­wo­wych.
Podsta­wowym celem naszej akcji ”Orto­grafia na wesoło” jest przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, inte­gracja dzieci, a także popu­la­ry­zacja naszej biblio­teki w środo­wisku lokalnym.
Zajęcia prze­bie­gają w swobodnej i wesołej atmos­ferze. Jedno­cze­śnie pozwalają przyswoić zasady prawi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indy­wi­du­alnie z kartą pracy, zespołowo słuchając wier­szyków-rymowanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Kontakt: Czytelnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Głośne czytanie

Głośne czytanie

Ogól­no­polski Dzień Głośnego Czytania obcho­dzony jest 29 września. Inicja­tywa promocji czytel­nictwa w tym dniu została ogłoszona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czytelni Biblio­teki osoby niewidome i słabo­wi­dzące zrzeszone w Polskim Związku Niewi­do­mych.
Pracow­nicy Biblio­teki czytali wybrane fragmenty książek, które miały swoje odpo­wied­niki w postaci audio­bo­oków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szma­rag­dową tablicę Carla Montero, Paragraf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przygodę Johna Mole’a, Botanikę duszy Elizabeth Gilbert oraz Włoskie buty Henninga Mankella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali frag­mentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachęceni do sięgnięcia po książki mówione i skorzy­stają z bogatych zbiorów Biblio­teki.

Włodarz Wielkiego Pomorza

Włodarz Wielkiego Pomorza

Pracow­nicy biblio­teki gościli w siedzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrze­szo­nych w nim seniorów. Okazją do spotkania były trwające obchody Roku Włady­sława Racz­kie­wicza, celem natomiast – popu­la­ry­zacja postaci pierw­szego Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomorskim. Wykład i prezen­tacja multi­me­dialna pt. „Władysław Racz­kie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza” spotkały się z żywym zain­te­re­so­wa­niem zebranych, którzy okazali się wyma­ga­jącą widownią, prezen­tując wysoki poziom wiedzy histo­rycznej.
W związku z 70. rocznicą śmierci tego wybitnego polityka, patrioty, państwowca, Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej podjął uchwałę o usta­no­wieniu 2017 r. Rokiem Włady­sława Racz­kie­wicza. Wcześniej stano­wisko w sprawie usta­no­wienia w naszym regionie Roku Włady­sława Racz­kie­wicza przyjął Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popu­la­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, udostęp­nianie czasowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolejnego grona odbiorców.

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­liśmy siódmą edycję Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inau­gu­ra­cyjne spotkania, które poświę­cone były twór­czości Jana Brzechwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Akademii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Zajęcia obej­mo­wały prezen­tację dotyczącą postaci i dorobku lite­rac­kiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie frag­mentów „Akademii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akademii pana Kleksa: klek­so­grafię i przę­dzenie liter i samo­dzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbować pisania piórem i atra­mentem. Zajęciom towa­rzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spotkanie autorskie z Leokadią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju”. Pani Leokadia Majewicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od sybe­ryj­skiego obozu pracy przy­mu­sowej przez Uzbe­ki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy, którzy z uwagą i zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali opowia­dania pani Leokadii, ilustro­wa­nego prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwiatami i gromkimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poruszeni opowie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spokojem i dosto­jeń­stwem przy­po­mina królową Elżbietę”.

Księ­go­zbiór językowy

Księ­go­zbiór językowy

Nauczy­ciele biblio­te­karze z naszej placówki przed­sta­wili nauczy­cielom języków obcych bogatą ofertę księ­go­zbioru języ­ko­wego. Jest ona skie­ro­wana do języ­kowców z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do wyko­rzy­stania na lekcjach jęz. angiel­skiego i niemiec­kiego. Pracow­nicy biblio­teki zwrócili też uwagę na czaso­pisma meto­dyczne dostępne w Czytelni Głównej PBW, w której mieści się również niemiec­ko­ję­zyczny księ­go­zbiór Medioteki Instytutu Goethego. Prezen­tacja odbyła się podczas konfe­rencji meto­dycznej zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczy­cieli na temat plano­wania pracy nauczy­ciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z zało­że­niami reformy edukacji i kierun­kami polityki oświa­towej państwa. 

Przyjaźń – zajęcia eduka­cyjne

Przyjaźń – zajęcia eduka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Tematem zajęć była przyjaźń. Dzieci wysłu­chały opowia­dania z książki 12 ważnych opowieści, a następnie rozwią­zały kilka zadań przy­go­to­wa­nych na stronie Learning Apps. Przy­go­to­wały również sper­so­na­li­zo­waną grę eduka­cyjną o warto­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozu­mienie uniwer­sal­nych wartości, rozwi­janie wyobraźni, twórczego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twórczej aktyw­ności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listopada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o warto­ściach w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Każde zajęcia zakładają pracę z prze­czy­tanym tekstem oraz ćwiczenia kreatywne.
Więcej infor­macji pod numerem telefonu 52 341 19 84 wew. 16.

Konfe­rencja o biblio­te­kach

Konfe­rencja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Celem konfe­rencji było:
• promocja biblio­teki akade­mic­kiej, peda­go­gicznej i szkolnej jako insty­tucji eduka­cyjnej;
• zapre­zen­to­wanie możli­wości wyko­rzy­stania kompe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobilnych tech­no­logii;
• zapre­zen­to­wanie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w dzia­łal­ności bibliotek; społecz­no­ściowe pozy­ski­wanie funduszy;
• zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki peda­go­gicznej reali­zo­wanej na rzecz edukacji (wycho­wanie do wartości) – reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o warto­ściach”;
• inte­gracja środo­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkolnych, peda­go­gicz­nych i akade­mic­kich.

Proble­ma­tyka konfe­rencji dotyczyła stoso­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, unowo­cze­śniania metod pracy biblio­teki oraz pozy­ski­wania funduszy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edukacji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W programie konfe­rencji uwzględ­niono podsu­mo­wanie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:
Nowo­czesna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka – Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wielkiego w Bydgoszczy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Małgo­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobilnych tech­no­logii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgoszczy – biblio­te­karz, animator kultury, poeta, prozaik, perku­sista.
Reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” – Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy.

W konfe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laureatom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

Relacja Radia PiK

Dziecięca Akademia Czytania Bajek w Biblio­tece

Dziecięca Akademia Czytania Bajek w Biblio­tece

Rusza kolejna, siódma już, edycja Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek, tym razem pod hasłem “Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książki znane i nieznane”. Zapra­szamy do zapo­znania się z nową ofertą zajęć w roku szkolnym 2017/2018 i do uczest­nictwa w naszych biblio­tecz­nych spotka­niach z książką. Pierwsze zajęcia już pod koniec września. Zapra­szamy

Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej

Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej

W niedzielę 10.09.2017 r. stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty dzia­ła­jące przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – Jarmarku Kujawsko-Pomorskim, który odbył się w Myślę­cinku.
Przed­się­wzięcie reali­zo­wane było w ramach projektu Regio­nal­nego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koor­dy­nacja rozwoju ekonomii społecznej w woje­wódz­twie kujawsko-pomorskim” w ramach części Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020 współ­fi­nan­so­wanej ze środków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Nasze stoisko prezen­to­wało przede wszystkim eksponaty muzealne dotyczące „Starej Szkoły” z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblio­teki).
Pomimo pochmurnej i desz­czowej pogody frekwencja dopisała. Do naszego stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przy­wo­ły­wało wspo­mnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisaniem piórem i atra­mentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji stoiska opowia­da­liśmy o zwycza­jach w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejewskim.
Na Jarmarku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Zapra­sza­liśmy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek mate­ma­tyczno-logicz­nych.
Dzień później repre­zen­to­wa­liśmy nasze Stowa­rzy­szenie na semi­na­rium nt. „Ekonomia społeczna jako prze­strzeń innowacji w obszarze usług i użytecz­ności publicznej”, które odbyło się w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wielkiego.
O ciekawych rozwią­za­niach w projek­to­waniu stra­te­gicznym opowia­dali m.in. Cezary Graul i Adrian Gorzycki z SHOPA DESIGN THINKING WORKSPACE. Ciekawe rozwią­zania zza granicy przed­sta­wiły również anima­torki Anna Szmyd i Justyna Górska, które opowie­działy o doświad­cze­niach z Włoch i Niemiec. Dwudniowa impreza posłużyła nam do nawią­zania nowych znajo­mości i kontaktów, które pomogą w dalszej dzia­łal­ności Stowa­rzy­szenia KPCDO.

Nowy infor­ma­cyjny portal eduka­cyjny

Nowy infor­ma­cyjny portal eduka­cyjny

Dzisiaj wystar­tował portal infor­ma­cyjny EDUPOLIS, stano­wiący inte­gralną część Kujawsko-Pomor­skiej Platformy Eduka­cyjnej, utwo­rzonej na potrzeby woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

EDUPOLIS to portal adre­so­wany do nauczy­cieli, uczniów i rodziców, prowa­dzony przez Depar­ta­ment Edukacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w Toruniu. Portal zawiera infor­macje, dotyczące aktu­al­nych wydarzeń, konkursów dla uczniów, konfe­rencji i szkoleń dla nauczy­cieli, oraz ofertę eduka­cyjną insty­tucji kultu­ral­nych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Zespół redak­cyjny portalu EDUPOLIS tworzą przed­sta­wi­ciele bibliotek peda­go­gicz­nych i KPCEN-ów z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka oraz redakcji „UczMy”. Siedziba redakcji EDUPOLIS mieści się w Biblio­tece Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Zapra­szamy wszystkie insty­tucje o charak­terze eduka­cyjnym z regionu kujawsko-pomor­skiego do współ­two­rzenia portalu. Infor­macje można przesyłać na adres: redakcja@​edupolis.​pl. Do pliku teksto­wego prosimy dołączyć foto­grafie i logo placówki w osobnych plikach.

Kontakt:
Anna Siemińska (redaktor naczelna – odpo­wie­dzialna za rejon toruński)
Biblio­teka Peda­go­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
87 – 100 Toruń, ul. Dąbrow­skiego 4
e-mail: sieminska.​anna@​edupolis.​pl
tel. 56 653 97 56

Beata Cieślińska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon bydgoski)
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
85 – 094 Bydgoszcz, ul. Skło­dow­skiej-Curie 4
e-mail: beata.​cieslinska@​edupolis.​pl
tel. 52 341 30 74

Magdalena Brew­czyńska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon włocławski)
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczy­cieli we Włocławku,
87 – 800 Włocławek, ul. Nowo­miejska 15A
e-mail: magdalena.​brewczynska@​edupolis.​pl
tel. 54 231 33 42 w. 31

Projekt Samorządu Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Biblio­teka prezen­to­wała ofertę dla szkół w Audi­to­rium Novum na Uniwer­sy­tecie Tech­no­lo­giczno-Przy­rod­ni­czym w Bydgoszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół i placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przybyli na naradę inau­gu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zorga­ni­zo­waną przez Kura­to­rium Oświaty w Bydgoszczy.