Nie jesteśmy sami na świecie…

Nie jesteśmy sami na świecie…

27 listo­pada 2017 r. gości­liśmy w Zespole Szkół nr 17 w Byd­goszczy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły pod­sta­wowej o war­to­ściach w życiu czło­wieka. W ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach” pro­wa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych. Wyja­śniła jed­no­cze­śnie, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nego przez nauczy­ciela opo­wia­dania, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Beata Cie­ślińska

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gim­na­zja­liści z Zespołu Szkół w Koto­mierzu przy­je­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przy­go­to­wane dla nich pod­chwy­tliwe i wcią­ga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trud­ności uczą myślenia ana­li­tycz­nego i popraw­nego wnio­sko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywa­li­zacja wzmac­niała moty­wację do roz­wią­zy­wania zadań logicz­nych i mate­ma­tycz­nych. Uczniowie ćwi­czyli kon­cen­trację, wyobraźnię prze­strzenną, spo­strze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg prze­ła­my­wania lek­cyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miło­śnicy głów­ko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią inte­lektu, sprytem, koja­rze­niem faktów i kre­atywnym myśle­niem.

Kon­fe­rencja meto­dyczna

Kon­fe­rencja meto­dyczna

Pod patro­natem sto­wa­rzy­szenia Prof – Europe w Czy­telni Głównej odbyła się kon­fe­rencja dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Doradca meto­dyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nictwa Didier doty­czącą pod­ręcz­ników do egza­minów DELFDALF. Rémi Gérôme prze­pro­wa­dził szko­lenie, jak wyko­rzy­stać te nowości w celu przy­go­to­wania uczniów do zdania egza­minów z języka fran­cu­skiego.

Dzień Plu­szo­wego Misia

Dzień Plu­szo­wego Misia

25 listo­pada na całym świecie obcho­dzimy Świa­towy Dzień Plu­szo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej zabawki w kształcie misia. Plu­szowe misie towa­rzyszą nam już od 115 lat i mają wielu sym­pa­tyków na całym świecie, zarówno wśród naj­młod­szych, jak i doro­słych.
Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Aka­demii dzieci z byd­go­skich przed­szkoli i szkół na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i fil­mo­wych, pol­skich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych naj­bar­dziej współ­cze­snych, bli­skich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach nie zabrakło naj­waż­niej­szego ele­mentu, czyli gło­śnego czy­tania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty „Przygód Misia Uszatka” Cze­sława Jan­czar­skiego, „Kubusia Puchatka” A. A. Milne oraz „Misia Pad­dington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wyko­ny­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upo­minek.

Edu­kacja w biblio­tece

Edu­kacja w biblio­tece

Szósta klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na 3-godzinny cykl zajęć w grupach. Uczniowie brali udział w lek­cjach o war­to­ściach na pod­stawie lite­ra­tury pięknej „To, co konieczne – to, co zby­teczne“ oraz „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później ćwi­czyli kom­pe­tencje mate­ma­tyczne na zaję­ciach pn. Gry­wa­li­zacja. Dużo emocji wywo­ły­wały również zma­gania z zagad­kami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w escape roomie.

O Marianie Rejew­skim

O Marianie Rejew­skim

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla osób nie­wi­do­mych i nie­do­wi­dzą­cych z PZN w Byd­goszczy. Tym razem tematem było życie i dzia­łal­ność Mariana Rejew­skiego – pogromcy Enigmy. Pre­le­gentem był puł­kownik Jerzy Lelwic, który cie­kawie i barwnie opo­wie­dział o patronie biblio­teki oraz zapre­zen­tował replikę Enigmy. Słu­chacze poznali zasadę dzia­łania nie­miec­kiej maszyny szy­fru­jącej i mieli okazję prze­śle­dzić losy pol­skich kryp­to­logów w drodze do zła­mania jej kodu. Następnie nauczy­ciele biblio­te­karze z Czy­telni Głównej czytali głośno frag­menty książki M. Rejew­skiego „Wspo­mnienia z mej pracy w Biurze Szyfrów Oddziału II Sztabu Głów­nego w latach 1930 – 1945“.

Moty­wo­wanie uczniów

Moty­wo­wanie uczniów

Forum Prak­tyków pt. „Moty­wo­wanie uczniów do roz­wi­jania kom­pe­tencji języ­ko­wych“ odbyło się 18 listo­pada 2017 r. w KPCEN w Byd­goszczy. Nauczy­ciele biblio­te­karze z PBW zapre­zen­to­wali zasoby biblio­teki oraz przy­go­to­waną biblio­grafię na ten temat. Nie­które z tytułów można było zoba­czyć i przej­rzeć na spe­cjalnie zor­ga­ni­zo­wanej wystawce. Zain­te­re­so­wa­niem nauczy­cieli cie­szyły się gry języ­kowe, które były motywem wielu wystą­pień pre­le­gentów. Miejmy nadzieję, że spo­tkanie to zaowo­cuje pogłę­bie­niem kon­taktów między PBW a szko­łami z całego regionu.

Nauka przez zabawę

Nauka przez zabawę

Kolejna klasa ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie klasy 6 zostali podzie­leni na 4 grupy. Na zaję­ciach Gry­wa­li­zacji ćwi­czyli refleks, spo­strze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie i wyobraźnię prze­strzenną. Następnie pozna­wali historię książki – ewo­lucję jej formy od sta­ro­żyt­ności po naj­nowsze osią­gnięcia tech­niczne. Uczniowie wyka­zy­wali się również dużą aktyw­no­ścią w escape roomie, roz­wią­zując zagadki logiczne, mate­ma­tyczne i odczy­tując szyfry.

Kami­shibai – szko­lenie

Kami­shibai – szko­lenie

9 listo­pada w naszej biblio­tece gości­liśmy 18 nauczy­cieli z byd­go­skich przed­szkoli. Peda­godzy uczest­ni­czyli w szko­leniu, doty­czącym wyko­rzy­stania teatrzyku kami­shibai, tra­dy­cyjnej japoń­skiej sztuki opo­wia­dania historii za pomocą ilu­stracji wyko­na­nych na kar­to­no­wych plan­szach, w pro­mocji czy­tel­nictwa wśród dzieci. W czasie warsz­tatów zapre­zen­to­wano historię kami­shibai oraz moż­li­wości twór­czego wyko­rzy­stania „magicznej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zor­ga­ni­zować seans kami­shibai, jak wyko­rzy­stać narzę­dzie do opo­wia­dania, for­mu­ło­wania wypo­wiedzi. Szcze­gólną uwagę zwró­ci­liśmy na rolę kart nar­ra­cyj­nych oraz różnice między kami­shibai a książką obraz­kową, a także moż­li­wości two­rzenia wła­snych opo­wieści kami­shibai.

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 2

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 2

Uczniowie spę­dzili w biblio­tece pięć godzin lek­cyj­nych. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach o bez­pie­czeń­stwie w Inter­necie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasa­dach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Marianie Rejew­skim i Enigmie przy­bli­żały mło­dzieży tę wybitną postać rodem z Byd­goszczy i wpro­wa­dzały w tajniki szy­fro­wania. Później gim­na­zja­liści ćwi­czyli pamięć, spo­strze­gaw­czość, logiczne myślenie, wyobraźnię prze­strzenną na zaję­ciach pn. Gry­wa­li­zacja. Każda grupa zmagała się również z zagad­kami i zada­niami w escape roomie, z którego nale­żało się uwolnić przed upływem 45 minut. Uczniowie wyka­zali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

Zajęcia o Rejew­skim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia edu­ka­cyjne „Marian Rejewski – mate­matyk, kryp­tolog z Byd­goszczy“. Uczniowie klasy 6 Szkoły Pod­sta­wowej nr 64 w Byd­goszczy obej­rzeli pre­zen­tację mul­ti­me­dialną zwią­zaną z tematem, a także zapo­znali się z wystawą o M. Rejew­skim. Młodzi adepci kryp­to­logii mieli okazję łamać kody na kom­pu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Mał­go­rzata Tyczyńska

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach dzia­łal­ności Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek kolejny raz mie­liśmy przy­jem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Byd­goszczy pro­mując wśród naj­młod­szych głośne czy­tanie. W dniu 9 listo­pada br. dla grupy trzy i czte­ro­latków przy­go­to­wa­łyśmy spo­tkanie na temat książki Wandy Cho­tom­skiej „Pię­ciop­siaczki”. Po krót­kiej roz­mowie z dziećmi na temat książki i biblio­teki prze­czy­ta­łyśmy kilka frag­mentów „Pię­ciop­siaczków”, a następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do prze­czy­ta­nego utworu. Spo­tkanie było bardzo udane, dzieci spe­cjalnie dla nas zaśpie­wały pio­senkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­czenie otrzy­mało drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięć­dzie­siąt razy zamknę­liśmy kil­ku­oso­bowe grupy, aby samo­dzielnie (lub z nie­wielką pomocą) uwol­niły się z pokoju. W zna­le­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne roz­wią­zy­wanie zagadek logicz­nych i mate­ma­tycz­nych, koja­rzenie faktów i ana­li­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząst­kowy sukces moty­wuje do dal­szego wysi­lania szarych komórek. Przy­daje się nie tylko wiedza, spryt, ale również spraw­ność manu­alna, cier­pli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywo­łuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauwa­żają, że naby­wają nową wiedzę, umie­jęt­ności i spraw­ności.

Zajęcia o war­to­ściach

Zajęcia o war­to­ściach

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych.

8 listo­pada 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klasy VI ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 15 w Byd­goszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach pro­jektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych. Pro­wa­dząca zajęcia wyja­śniła, że sza­cunek jest fun­da­mentem wszyst­kich innych war­tości moral­nych, a gdy łamane są war­tości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku sza­cunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słu­chały czy­ta­nego przez nauczy­ciela opo­wia­dania, brały aktywny udział w pro­po­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włą­czały się w dys­kusję.

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

Bez­pie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gim­na­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Byd­goszczy na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dys­ku­to­wa­liśmy o zasa­dach korzy­stania z kom­pu­tera, Inter­netu, o forach, por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uza­leż­nienia od Inter­netu. Poru­szał on m.in. problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Pro­wa­dząca zajęcia przy­go­to­wała również dla uczniów grę decy­zyjną, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci.