Konkurs Recy­ta­torsko-Ora­torski

Konkurs Recy­ta­torsko-Ora­torski

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy odbyły się prze­słu­chania uczest­ników Mię­dzy­po­wia­to­wego Kon­kursu Recy­ta­torsko-Ora­tor­skiego RECY­TA­TO­RATOR, orga­ni­zo­wa­nego przez Pałac Mło­dzieży w Byd­goszczy we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy.

Rok 2018 został ogło­szony rokiem Praw Kobiet dlatego celem kon­kursu była m.in. popu­la­ry­zacja twór­czości pisarek. Wzięło w nim udział 18 gim­na­zja­li­stów z Byd­goszczy, Nakła, Szubina oraz powiatów: byd­go­skiego, nakiel­skiego i szu­biń­skiego. Każdy uczestnik przy­go­tował dwu­ele­men­tową pre­zen­tację: prze­mó­wienie uza­sad­nia­jące wybór recy­to­wa­nego frag­mentu i recy­tację frag­mentu prozy. W prze­rwie, podczas obrad jury, uczniowie i ich opie­ku­nowie wysłu­chali i obej­rzeli pre­zen­tację oraz wystawę książek doty­czą­cych życia, praw, dzia­łal­ności i twór­czości kobiet.

Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji – wyniki

Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji – wyniki

Pro­tokół z posie­dzenia komisji roz­strzy­ga­jącej konkurs pla­styczny: ”Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” zor­ga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy oraz Goethe-Institut w War­szawie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dzenie komisji kon­kur­sowej roz­strzy­ga­jącej konkurs pla­styczny pt. „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji”.
Komisja w skła­dzie:

  • mgr Iwona Kretek – prze­wod­ni­cząca komisji kon­kur­sowej - nauczy­ciel języka nie­miec­kiego, wie­lo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kole­gium Języków Obcych w Byd­goszczy, opiekun meto­dyczny Medio­teki Języka Nie­miec­kiego Goethe Instytut dzia­ła­jącej przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy
  • mgr Kata­rzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka nie­miec­kiego; nauczy­ciel kon­sul­tant w Kujawsko-Pomor­skim Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy
  • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Pań­stwowym Zespole Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Byd­goszczy oraz powiatu byd­go­skiego. Prace oce­nione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kry­te­riami:
1) zgod­ność treści pracy z tematem kon­kursu,
2) inno­wa­cyj­ność i kre­atyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wra­żenie este­tyczne,
4) popraw­ność języ­kowa.

Komisja wyło­niła lau­re­atów kon­kursu w dwóch kate­go­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Pod­sta­wowej oraz II-III Gim­na­zjum (dotyczy lite­ra­tury nie­miec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Śred­nich oraz klas IIIII Gim­na­zjum ( jeśli kon­ty­nuują naukę języka nie­miec­kiego po szkole pod­sta­wowej – dotyczy lite­ra­tury nie­miec­kiej w ory­gi­nale)

Lista lau­re­atów w kon­kursie pt.
„Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” 1 kate­goria 

I miejsce
Natalia Choj­nicka
Szkoła Pod­sta­wowa nr 57 w Byd­goszczy
II miejsce
Adriana Cze­chowska
Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy
III miejsce
Patrycja Pasińska
Szkoła Pod­sta­wowa nr 57 w Byd­goszczy

Wyróż­nienia:

Alicja Czy­ri­bulko – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy
Natalia Czar­nocka – Gim­na­zjum nr 5 ( Szkoła Pod­sta­wowa nr 17 w Byd­goszczy )
Anna Gil – Szkoła Pod­sta­wowa nr 67 w Byd­goszczy ( Gim­na­zjum)
Sta­ni­sław Krzyśków – Szkoła Pod­sta­wowa nr 43 w Byd­goszczy
Kata­rzyna Andrze­jewska – Szkoła Pod­sta­wowa nr14 w Byd­goszczy
Julia Murzyn – Kato­licka Szkoła Pod­sta­wowa w Byd­goszczy
Julia Kupi­siak – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 w Byd­goszczy

Lista lau­re­atów w kon­kursie pt. „Lite­ra­tura nie­miecka w ilu­stracji” 2 kate­goria

1 miejsce
Wiktor Piór­kowski
Zespół Szkół nr 4 – Gim­na­zjum nr 17 w Byd­goszczy

2 miejsce
Norbert Baliński
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie – Gim­na­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Pia­secka
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy
Alek­sandra Malich
II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy

wyróż­nienie
Natalia Karcz – II Liceum Ogól­no­kształ­cące w Byd­goszczy

Wszystkim zwy­cięzcom GRA­TU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę kon­kur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbę­dzie się 12 kwietnia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uni­wer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego przy ul. Karola Szy­ma­now­skiego 3 w Byd­goszczy.

Przy­go­to­wana zostanie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy. Infor­macja o wystawie ukaże się na naszej stronie inter­ne­towej.

Wer­nisaż Mał­go­rzaty Techner

Wer­nisaż Mał­go­rzaty Techner

W Biblio­tece została otwarta wystawa prac pla­stycz­nych młodej artystki Mał­go­rzaty Techner, stu­dentki Uni­wer­sy­tetu Arty­stycz­nego w Poznaniu. Orga­ni­za­torzy wystawy: Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Byd­goszczy i Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli w Byd­goszczy.
Foto­re­lacja z wer­ni­sażu:

<i>Wiosna w Dolinie Muminków</i> w Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiosna w Dolinie Muminków w Aka­demii Czy­tania Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie klas I i II ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Byd­goszczy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Muminków” nawią­zywał do nad­cho­dzącej wiosny i Świąt Wiel­ka­noc­nych.
Po pre­zen­tacji na temat życia i twór­czości autorki „Muminków” Tove Jansson oraz poga­dance zwią­zanej z Wiel­ka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty z I księgi „Przygód Muminków” o tema­tyce wio­sennej. Następnie uczniowie wyko­ny­wali plakaty do utworu i roz­wią­zy­wali krzy­żówkę, a przed­szko­laki robiły ilu­strację Muminków. Na zakoń­czenie dzieci zwie­dziły wystawę wiel­ka­nocną zor­ga­ni­zo­waną w Czy­telni.
Dzie­ciom życzymy zdro­wych i spo­koj­nych Świąt, boga­tego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Bali­ń­ska
Joanna Gra­bo­w­ska-Jano­wiak

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Uczniowie z Nie­pu­blicznej Szkoły Pod­sta­wowej nr 1

Pią­to­kla­siści roz­wią­zy­wali zagadki logiczne i mate­ma­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszystkim grupom udało się samo­dzielnie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podo­bała się uczest­nikom, a duch rywa­li­zacji między grupami był bardzo widoczny. Uczniowie również rywa­li­zo­wali ze sobą w Aka­demii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gim­na­sty­kować umysł, aby wykazać prze­wagę nad innymi. Na zaję­ciach edu­ka­cyj­nych o war­to­ściach, jakimi trzeba kie­rować się na co dzień, pią­to­kla­siści żywo dys­ku­to­wali i bez skrę­po­wania wyra­żali swoje poglądy.

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Mło­dzież z Fordonu na zaję­ciach w biblio­tece

Uczniowie klasy 7 ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 4 w Byd­goszczy pozna­wali historię książki od naj­daw­niej­szych form aż po książki pop-up i elek­tro­niczne. W Aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież ćwi­czyła pamięć, spo­strze­gaw­czość i refleks grając w Bra­inBox NaturaSer­pen­tynę oraz kształ­ciła wyobraźnię prze­strzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrakcją dla uczniów był pobyt w biblio­tecznym escape roomie, gdzie uczniowie wyka­zy­wali się ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem w odga­dy­wanie kolej­nych zagadek logicz­nych.

O Irenie Sen­dle­rowej

O Irenie Sen­dle­rowej

W Czy­telni Głównej PBW odbyło się spo­tkanie członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych poświę­cone Irenie Sen­dle­rowej. Sejm RP usta­nowił rok 2018 Rokiem Ireny Sen­dle­rowej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z naj­więk­szym poświę­ce­niem dzia­łała na rzecz rato­wania dru­giego czło­wieka”. Kole­żanki z Muzeum Oświaty wygło­siły ciekawą pre­lekcję doty­cząca życia i dzia­łal­ności boha­terki. Pra­cow­nicy czy­telni, w ramach akcji “Gło­śnego Czy­tania”, przed­sta­wili frag­menty książek doty­czą­cych tej postaci, które wzbo­ga­ciły pre­lekcję.
Pra­cow­nicy Czy­telni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sen­dle­rowej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zain­te­re­so­waniu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojennej prze­szłości. Irena Sen­dle­rowa przy­czy­niła się do tego, by nie zapo­mniano o praw­dziwym obliczu sytu­acji w Polsce i posta­wach spo­łe­czeń­stwa pol­skiego w warun­kach tamtej próby. Nale­żała do tych ludzi uczci­wych i dziel­nych, wśród których obra­całem się na co dzień i których bardzo sza­no­wałem“.
Wła­dy­sław Bar­to­szewski

Zimowe spo­tkania z naj­młod­szymi w Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe spo­tkania z naj­młod­szymi w Aka­demii Czy­tania Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Nie­pu­blicz­nego Mungo w Byd­goszczy, aby wziąć udział w zaję­ciach zwią­za­nych z tema­tyką zimową. Malu­chom zapro­po­no­wa­łyśmy opo­wieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czy­taniu roz­ma­wia­łyśmy z naj­młod­szymi na temat prze­czy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­strację Muminków, a na zakoń­czenie zwie­dziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzie­ciom podo­bały, a na koniec każdy przed­szkolak otrzymał drobny upo­minek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Gra­bowska-Jano­wiak

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Zajęcia edu­ka­cyjne o Marianie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 57 w Byd­goszczy przy­była do biblio­teki na zajęcia o Marianie Rejew­skim. Mło­dzież obej­rzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słyn­nego byd­gosz­cza­nina do zła­mania kodu Enigmy. Książki i komiksy o Marianie Rejew­skim pomogły uczniom w roz­wią­zaniu krzy­żówek o naj­wy­bit­niej­szym polskim kryp­to­logu. Wiedzę o szy­fro­waniu mło­dzież wyko­rzy­stała w prak­tyce, gdyż przy­dała się ona w biblio­tecznym escape roomie, z którego można się wydo­stać po wyko­naniu szeregu zadań.

Zakoń­czenie ferii w Klubie Enigma

Zakoń­czenie ferii w Klubie Enigma

Na ostatni dzień ferii mło­dzież i rodzice z dziećmi zapla­no­wali wizytę w biblio­tecznym escape roomie. Okazuje się, że nawet w dni wolne od nauki warto wybrać aktyw­ność umy­słową i dobrze się przy tym bawić.

Nowości w Aka­demii Gier Logicz­nych

Nowości w Aka­demii Gier Logicz­nych

Aka­demia Gier Logicz­nych wzbo­ga­ciła się o 5 nowych gier o war­tości 400 złotych dzięki pozy­skaniu spon­sora, firmy Rebel​.pl, która prze­ka­zała je biblio­tece nie­od­płatnie. Są one wyko­rzy­sty­wane na zaję­ciach pro­wa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­karza Ewę Bielską, z wykształ­cenia mate­ma­tyka. Spo­tkania w Aka­demii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zain­te­re­so­wa­niem. Uczniowie ze sku­pie­niem, a czę­ściej z uśmie­chami na twa­rzach i bez stresu, ćwiczą kom­pe­tencje mate­ma­tyczne, pamięć, spo­strze­gaw­czość i logiczne myślenie.

Klasa spor­towa na zaję­ciach w biblio­tece

Klasa spor­towa na zaję­ciach w biblio­tece

Między tre­nin­gami spor­to­wymi uczniowie ze Szkoły nr 31 przy ul. Kar­ło­wicza w Byd­goszczy kształ­cili umie­jęt­ności umy­słowe na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych oraz wytę­żali szare komórki w escape roomie. Logiczne myślenie przy­daje się zawsze i wszę­dzie, więc trzy godziny spę­dzone w biblio­tece na pewno nie były czasem stra­conym.

Zimowe spo­tkania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Zimowe spo­tkania w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Kolejne spo­tkania z naj­młod­szymi w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek poświę­cone były twór­czości Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie klasy I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opo­wieści” roz­po­częły się krótką pre­zen­tacją przy­bli­ża­jącą życie i dorobek lite­racki naj­bar­dziej znanego duń­skiego baśnio­pi­sarza Hansa Chri­stiana Ander­sena. W dalszej części prze­czy­ta­łyśmy dzie­ciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspólnie roz­wią­zy­wa­liśmy quiz na temat prze­czy­ta­nego utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do baśni, a na zakoń­czenie obej­rzały wystawę różnych wydań baśni Ander­sena. Życzymy wszystkim dzie­ciom udanych ferii.

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sen­dle­rowej

Kolejna byd­goska pla­cówka – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. Ireny Sen­dle­rowej – sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zaję­ciach o war­to­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zaję­ciach w Aka­demii Gier Logicz­nych i roz­wią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Uczniowie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­cenia Rol­ni­czego w Byd­goszczy sko­rzy­stała z oferty zajęć edu­ka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie pozna­wali sposoby bez­piecz­nego i poży­tecz­nego poru­szania się po Inter­necie. Kolejna godzina prze­zna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach“, a temat brzmiał „Poko­namy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga prze­trwać“. Kolejną godzinę mło­dzież spę­dziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umie­jęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicznym myśle­niem.