Biblio­te­kar­ska pasja

Biblio­te­kar­ska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z Czytelni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spotka­nie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spotka­nia nawią­zy­wał do tegorocz­nej pisem­nej pracy matural­nej z języka polskiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­ka­rze z pasją opowie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czytel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali histo­rię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poruszyli kwestię zdolno­ści adapta­cyj­nych biblio­tek do dokonu­ją­cych się przeobra­żeń i koniecz­ność stoso­wa­nia techno­lo­gii infor­ma­tycz­nej w codzien­nej pracy. Wśród infor­ma­cji nie zabra­kło przed­sta­wie­nia znanych i wybit­nych postaci, które w przeszło­ści pełniły role biblio­te­ka­rzy.

Spotka­nie było okazją do przed­sta­wie­nia kultu­ro­twór­czej roli biblio­teki (werni­saże, prelek­cje, zajęcia eduka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wa­nia bogatych zbiorów książ­nicy. Wypowie­dzi okraszone fragmen­tami tekstów literac­kich stano­wiły zachętę do dialogu ze słucha­czami.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pracow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTY­NIE INTEGRA­CYJ­NYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potra­fię zorga­ni­zo­wa­nym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Inowro­cła­wiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kujawianka, ogłoszono rozwią­za­nie konkursu na czapkę Napole­ona. Następ­nie ucznio­wie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zabawach i grach rekre­acyj­nych, zmaga­niach sporto­wych, karaōke, turnieju gier stoli­ko­wych, konkur­sie plastycz­nym, konkur­sie czytel­ni­czym, podcho­dach przyrod­ni­czych i wielu innych atrak­cjach.
Jako człon­ko­wie jury konkursu plastycz­nego pracow­nicy biblio­teki oceniali pięknie wykonane przez uczniów kolaże w kształ­cie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dziecię­cych bohate­rów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkol­nym konkurs czytel­ni­czy pn. W krainie baśni i fanta­zji, podczas którego dzieci losowały zagadki i odpowia­dały na pytania dotyczące przeczy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odgady­wali też tytuły dziecię­cych lektur pokazy­wa­nych im przez prowa­dzą­cych. Układali też puzzle i starali się odpowie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolorowe ilustra­cje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i niespo­dzianki. Po zakoń­cze­niu zabaw i zmagań sporto­wych, eduka­cyj­nych i artystycz­nych, odbył się piknik na boisku szkol­nym, gdzie na uczest­ni­ków czekała pyszna grochówka, kiełba­ski i słodko­ści. W biblio­tece szkol­nej odbywał się kiermasz używa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufundo­wane przez organi­za­to­rów.

Dzień Otwarty w Biblio­tece

Dzień Otwarty w Biblio­tece

Serdecz­nie zapra­szamy 3 czerwca b.r. na Dzień Otwarty w Biblio­tece.
W progra­mie:

  • zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w wieku 4–9 lat pt. „Przyjaźń, czyli latarki i listy na topie!“ (godz. 10.00–11.00),
  • warsz­taty z Teatrzy­kiem Kamishi­bai dla dzieci 6–9 lat (godz. 11.00–12.00),
  • prezen­ta­cja „Ptaki znad Wisły“ (godz. 12.15–13.00),
  • werni­saż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli“ (godz. 13.00–13.30).

W Czytelni będzie można zapoznać się z litera­turą obcoję­zyczną, będą gry i zabawy językowe dla dzieci 3–6 lat oraz dla dzieci 7–9 lat.
Zapra­szamy również na wystawę „Książki dla trzech pokoleń“ oraz na zwiedza­nie naszej biblio­teki „Biblio­teka bez tajem­nic“.
Ten dzień będzie dniem bez kar za przetrzy­my­wane książki!

Dodat­kowo każdy, kto przyj­dzie w tym dniu, będzie mógł wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy.

Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord frekwen­cji pobity! Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy (wydział Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wieczo­rem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki bydgosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zobaczyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziad­ków i pradziadków”
„Szkol­nic­two w okresie PRL
„Drogi zdoby­wa­nia zawodu nauczy­ciela”
„Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejew­ski – genialny bydgosz­cza­nin, matema­tyk i krypto­log”.

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na werni­saż wystawy „100 lat Bydgo­skiego Harcer­stwa” przybyły dziesiątki zuchów i harce­rzy. Unika­towe zbiory gwaran­to­wały wyprawę w niezwy­kły świat polskiego skautingu. Wysta­wie towarzy­szyła prelek­cja pt. „Początki Harcer­stwa Bydgo­skiego”.
Na „Spotka­niu pokoleń” w gronie harcer­skim (od zuchów po senio­rów) nie zabra­kło gier, muzyki, zabaw i opowie­ści o harcer­stwie. Przybli­żyło ono miesz­kań­com naszego miasta histo­rię i dorobek harcer­stwa oraz aktualną ofertę progra­mową i harcer­ski styl życia.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

W Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przygo­to­wa­nych specjal­nie na Ogólno­pol­ski Tydzień Biblio­tek. W spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku bydgo­skich szkół.
Nasze zajęcia obejmują prezen­ta­cję na temat litera­tury fantasy oraz krótką pogadankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z litera­tury świato­wej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czarno­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczywi­ście nie brakuje głośnego czyta­nia – tym razem pierw­sze rozdziały z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obejrzeć zakupione do zbiorów PBW przepięk­nie wykonane książki przestrzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czarno­księż­nik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wykonują ilustra­cje do omawia­nych utworów.

Tydzień Biblio­tek w <span class="caps">PBW</span> w Bydgosz­czy

Tydzień Biblio­tek w PBW w Bydgosz­czy

Kolejne dni Tygodnia Biblio­tek upłynęły w naszej placówce na rozmo­wach o tym, co w życiu najważ­niej­sze, czyli o warto­ściach.
W zajęciach eduka­cyj­nych uczest­ni­czyli, między innymi, ucznio­wie Gimna­zjum nr 6 Mistrzo­stwa Sporto­wego Zespołu Szkół nr 10 w Bydgosz­czy. 10 maja odwie­dzili nas gimna­zja­li­ści z klas o profilu judo i piłka nożna dziew­cząt, 15 maja – ucznio­wie z klas o profilu piłka nożna chłop­ców. Młodzieży towarzy­szyły wycho­waw­czy­nie: pani Joanna Lipowicz-Jagodziń­ska, pani Bożena Dirbach i pani Jolanta Nadolna. 11 maja, to my gości­li­śmy, na zapro­sze­nie p. Anny Wider­kie­wicz , pedagoga szkol­nego w Zespole Szkół nr 33 w Bydgosz­czy dla Dzieci i Młodzieży Przewle­kle Chorej, w Wojewódz­kim Szpitalu Dziecię­cym im. J. Brudziń­skiego w Bydgosz­czy. Młodzi sportowcy uczest­ni­czyli też w zajęciach, na których pozna­wali histo­rię książki od staro­żyt­no­ści po współ­cze­sność.

<span class="dquo">„</span>To, co konieczne – to, co zbyteczne“

To, co konieczne – to, co zbyteczne“

W rozpo­czy­na­ją­cym się 8 maja Tygodniu Biblio­tek naszą placówkę odwie­dziła młodzież gimna­zjalna z Zespołu Szkół nr 33 w Bydgosz­czy dla Dzieci i Młodzieży Przewle­kle Chorej. Ucznio­wie uczest­ni­czyli w zajęciach eduka­cyj­nych reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tym razem spotka­nie odbywało się pod hasłem „To, co konieczne – to co, zbyteczne”.

Konfe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy

Konfe­ren­cja dla biblio­te­ka­rzy

Konfe­ren­cja metodyczna „Biblio­te­karz – Współ­praca – Cyber­prze­strzeń” odbyła się 26 kwiet­nia 2017 r. w Biblio­tece Miejskiej im. Jana Kaspro­wi­cza w Inowro­cła­wiu. Jej organi­za­to­rami były: dyrek­tor Biblio­teki Miejskiej w Inowro­cła­wiu, Dorota Drobnik-Stefań­ska oraz dyrek­tor Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Bydgosz­czy, Ewa Prono­bis-Sosnow­ska.

Spotka­nie środo­wi­ska biblio­te­ka­rzy otworzyła dyrek­tor Biblio­teki w Inowro­cła­wiu, następ­nie Bartosz Wiśniew­ski przed­sta­wił ofertę kultu­ralną wspomnia­nej placówki. Kolej­nym punktem programu był temat „Sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia – idea, tworze­nie i spotka­nia”, zapre­zen­to­wany przez Ewę Bedełek z Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Po kilku­mi­nu­to­wej przerwie prezen­ta­cję „Narzę­dzia inter­ne­towe w promo­cji czytel­nic­twa” przed­sta­wiła Beata Cieśliń­ska, repre­zen­tu­jąca Biblio­tekę w Bydgosz­czy. W dalszej części nastą­piło podsu­mo­wa­nie konfe­ren­cji metodycz­nej oraz jej zakoń­cze­nie przez panie dyrek­tor z obu insty­tu­cji.

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbliża­jące się święta państwowe Dzień Flagi i Święto Narodowe Trzeciego Maja zwane Świętem Konsty­tu­cji były okazją do zorga­ni­zo­wa­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycz­nej. 26 kwiet­nia br. spotka­li­śmy się z uczniami Zespołu Szkół 14 w Bydgosz­czy na zajęciach zatytu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem naszych zajęć było kształ­to­wa­nie szacunku dla własnego państwa oraz poczu­cia tożsa­mo­ści narodo­wej, rozwi­ja­nie u uczniów zainte­re­so­wań symbo­lami narodo­wymi, kształ­to­wa­nie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dza­nie zainte­re­so­wań czytel­ni­czych.
Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projek­cją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­li­tej Polskiej : biało-czerwo­nej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następ­nie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówio­nej posta­wie. Podkre­śli­li­śmy jak ważne jest szano­wa­nie symboli, duma z ich posia­da­nia oraz kształ­to­wa­nie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczywi­ście obowiąz­ko­wym elemen­tem było głośne czyta­nie. Nawią­zu­jąc do tematyki zajęć wykorzy­sta­li­śmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”.
Ważnym punktem zajęć było wykony­wa­nie kokardy narodo­wej zwanej kotylio­nem w biało-czerwo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierw­szy wykazu­jąc się przy tym ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem i entuzja­zmem. Na zakoń­cze­nie każdy otrzy­mał drobny upomi­nek.

Półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków

Półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków

21 kwiet­nia 2017 r. w ramach współ­pracy ze Stowa­rzy­sze­niem Wielka Liga, w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy przepro­wa­dzono półfi­nał Wielkiej Ligi Czytel­ni­ków dla uczniów szkół podsta­wo­wych z Bydgosz­czy i okolic. Test półfi­na­łowy pisało 39 uczest­ni­ków konkursu repre­zen­tu­ją­cych:
Szkołę Podsta­wową im. Janusza Korczaka w Krąple­wi­cach,
Szkołę Podsta­wową nr 66 im. Misji Pokojo­wych ONZ w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół im. Anieli hrabiny Potulic­kiej w Wojno­wie,
Zespół Szkół nr 8 Szkoła Podsta­wowa nr 18 w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie,
Zespół Szkół nr 26 w Bydgosz­czy,
Zespół Szkół w Borów­nie,
Szkołę Podsta­wową w Przepał­ko­wie.

Zdjęcia Anna Krasz­kie­wicz

Wielka­nocne trady­cje

Wielka­nocne trady­cje

Pracow­nicy Czytelni przepro­wa­dzili w okresie przed­świą­tecz­nym cykl zajęć eduka­cyj­nych, przybli­ża­ją­cych dzieciom i młodzieży zwyczaje i trady­cje wielka­nocne.

Pisanka – wielka­nocny symbol

Pisanka – wielka­nocny symbol

W Czytelni otwarto wystawę poświę­coną pisance – jednemu z najważ­niej­szych symboli Wielka­nocy. Zgroma­dzono kilka­dzie­siąt artefak­tów. Ozdoby wielka­nocne zostały wykonane różnymi techni­kami. Można podzi­wiać kraszanki, drapanki, rzeźbione w drewnie, wydmuszki ozdobione delikatną koronką, koloro­wymi nićmi i hafto­wane. Pokaźną część prac stano­wią pisanki, których autorami są nauczy­ciele biblio­te­ka­rze PBW w Bydgosz­czy. Otwar­ciu wystawy towarzy­szyła pogadanka na temat histo­rii pisanki. Bogata litera­tura z zasobów własnych biblio­teki stała się inspi­ra­cją tego nieco­dzien­nego wydarze­nia.
W najbliż­szych dniach zostaną przepro­wa­dzone zajęcia dla grup przed­szkol­nych, uczniów bydgo­skich szkół, zuchów, harce­rzy i innych grup zorga­ni­zo­wa­nych, a także dla wszyst­kich osób zainte­re­so­wa­nych polską trady­cją. Wystawa będzie czynna do 22 kwiet­nia br. Serdecz­nie zapra­szamy.

<span class="caps">IV</span> Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne

IV Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy brała udział w IV Kujaw­sko-Pomor­skim Forum Eduka­cyj­nym Uczeń zdolny czy kukiełka eduka­cyjna? – o przekra­cza­niu sztyw­nych ram, zorga­ni­zo­wa­nym przez Wyższą Szkołę Bankową wspól­nie z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy.
Forum składało się z dwóch części: wystą­pień zapro­szo­nych gości, eksper­tów w dziedzi­nie psycho­lo­gii i pedago­giki, natomiast w dalszej części odbyły się warsz­taty. Spotka­nie pozwo­liło uczest­ni­kom na rozwój konkret­nych zasobów i umiejęt­no­ści potrzeb­nych do pracy z uczniami zdolnymi oraz pokazało, w jaki sposób można wspie­rać motywa­cję tych uczniów i budować w nich poczu­cie własnej warto­ści.
Uzupeł­nie­niem Kujaw­sko-Pomor­skiego Forum Eduka­cyj­nego było promo­wa­nie przez biblio­tekę litera­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obcoję­zycz­nych, w tym Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz oferty dla nauczy­cieli.

Kornel Makuszyń­ski w Akade­mii

Kornel Makuszyń­ski w Akade­mii

W dniach 22–24.02. 2017 r. w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbyły się zajęcia eduka­cyjne na temat Kornela Makuszyń­skiego i jego najbar­dziej znanego literac­kiego i filmo­wego bohatera czyli Koziołka Matołka. W tych dniach odwie­dzili nas ucznio­wie z bydgo­skich szkół: Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 i nr 12 oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Niepu­blicz­nego „Bajko­lan­dia”.

Rozpo­czę­li­śmy krótką pogadanką na temat warto­ści i zalet głośnego czyta­nia. Następ­nie przed­sta­wi­li­śmy prezen­ta­cję dotyczącą życia i twórczo­ści Kornela Makuszyń­skiego, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem litera­tury dla najmłod­szych dzieci. Nie zabra­kło wiado­mo­ści na temat Europej­skiego Centrum Bajki im. Koziołka Matołka w Pacano­wie oraz okazji do pokaza­nia dzieciom wybra­nych książek K. Makuszyń­skiego.
Jak zawsze na każdych zajęciach w Akade­mii głównym elemen­tem było głośne czyta­nie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom – tym razem I księgi „Przygód Koziołka Matołka” oraz fragmen­tów książki „Awantury i wybryki małej małpki Fiki Miki”.

Po czyta­niu dzieci obejrzały fragment bajki. W dalszej części zajęć młodsze dzieci koloro­wały Koziołka, a starsze rozwią­zy­wały krzyżówkę walen­tyn­kowo-bajkową. Była też możli­wość obejrze­nia wystawki książek oraz maskotki Koziołka Matołka. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.