Tłusty czwar­tek

Tłusty czwar­tek

W Czytelni Głównej odbyło się spotka­nie z człon­kami Klubu Seniora „Bartosz” pod hasłem Tłusty czwar­tek w trady­cji polskiej. Nauczy­ciele biblio­te­ka­rze przed­sta­wili genezę święta i jego obchody w różnych regio­nach Polski, przysło­wia oraz cieka­wostki związane z histo­rią pączka. Kameral­nemu spotka­niu towarzy­szyła wystawa książek o trady­cji i zwycza­jach tłusto­czwart­ko­wych. Biletem wstępu na biblio­teczne spotka­nie były przepisy na trady­cyjne karna­wa­łowe ciasta.

Dzień Babci i Dziadka

Dzień Babci i Dziadka

Muzeum Oświaty gościło uczniów z klasy II e ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 25 w Bydgosz­czy oraz ich babcie i dziad­ków.
Dzieci wystą­piły w uroczy­stym apelu przygo­to­wa­nym specjal­nie na tę okazję, pod kierun­kiem pań Justyny Janik i Joanny Szymań­skiej. Wszyscy przybyli goście otrzy­mali od swoich wnuków własno­ręcz­nie wykonane drobne prezenty.
To wspaniałe święto w Muzeum zorga­ni­zo­wane zostało pierw­szy raz, i jak się okazało, spotkało się z pozytyw­nym odbio­rem. Wszyst­kie babcie i dziad­ko­wie zwiedza­jąc muzeum odbyli senty­men­talną podróż do czasów swojego dzieciń­stwa. Była to wspaniała okazja do wspomnień, rozmów i wzruszeń. Dziad­ko­wie wspomi­nali swoje szkolne przygody – nie zawsze te grzeczne.
Wszyst­kim Babciom i Dziad­kom życzymy dużo zdrowia, pocie­chy z tak wspania­łych wnuków oraz wielu kolej­nych wzruszeń w Muzeum Oświaty.

Zima w litera­tu­rze

Zima w litera­tu­rze

W środę 18 stycz­nia i w piątek 20 stycz­nia 2017 r. odwie­dzili nas ucznio­wie ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 oraz nr 20 w Bydgosz­czy. Nasze zajęcia były zatytu­ło­wane „Zima w litera­tu­rze”. Rozpo­czę­li­śmy krótką pogadanką na temat obecnej pory roku, jej zalet i wad oraz różnych form zimowej aktyw­no­ści sporto­wej. Omówi­li­śmy również najcie­kaw­sze przykłady z litera­tury polskiej i obcej porusza­jące tematykę zimową.
Podob­nie jak na każdych zajęciach w Akade­mii głównym elemen­tem było głośne czyta­nie bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Tematem obecnego spotka­nia była zima, więc wybrane przez nas tytuły nawią­zy­wały do tej pory roku. Czyta­ły­śmy książki „Śnieżny poranek Muminka”, „Zimowe śledz­two Wróżki Amelki” oraz „Franklin gra w hokeja”, czyli przygody bohate­rów znanych wszyst­kim dzieciom.
W dalszej części zajęć dzieci wykony­wały minipla­katy o tematyce zimowej. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek. Kolejne spotka­nia już w lutym.