Wyjątkowy dzień w biblio­tece

Wyjątkowy dzień w biblio­tece

Proces nauczania i wycho­wania przebiega nie tylko w szkolnych murach. Uczniowie z Gimnazjum nr 38 w Bydgoszczy spędzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejewskim i jego sukcesie złamania kodu Enigmy. Zajęcia o tematyce histo­rycznej prowadził płk Jerzy Lelwic. Później gimna­zja­liści dysku­to­wali o warto­ściach na zajęciach „To, co konieczne – to, co zbyteczne“. Wspólnie tworzyli plakaty, układali hierar­chię wartości grupy. Wszyscy wysilali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Rozwią­zy­wali tam zadania matema­tyczne, zagadki, kojarzyli i anali­zo­wali fakty, wykazy­wali się zręcz­no­ścią i pomysło­wo­ścią.

Nowoczesna wyszu­ki­warka

Nowoczesna wyszu­ki­warka

Nowy sposób przeszu­ki­wania zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Multi­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Użytecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwartość.
Rozbu­do­wane mecha­nizmy filtro­wania, odpowiednio dosto­so­wane sorto­wanie, przej­rzysty interfejs użytkow­nika to filar Użytecz­ności. Korzy­stając z INTEGRO, użytkownik nie musi rozpra­szać swojej uwagi na wyborze odpowied­niej funkcji, właści­wego klawisza czy sposobu wpisy­wania warunku wyszu­ki­wania. Może być skupiony na celu poszu­ki­wania, tzn. infor­macji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­ności zbudowany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użytkow­nika. Interfejs respon­sywny to taki, który automa­tyczne dopaso­wuje swój wygląd do wielkości i rozdziel­czości ekranu urządzenia na którym jest urucha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urządzeniu i jedno­cze­śnie zachowa pełną funkcjo­nal­ność.
Trzeci filar, Otwar­tości, z jednej strony zapewnia użytkow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kompletną obsługę jego konta w systemie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje możliwość połączenia INTEGRO z innymi systemami, które dostar­czają dane wzboga­ca­jące użytecz­ność i funkcjo­nal­ność multi­wy­szu­ki­warki. Czytelnik ma dzięki temu możliwość zamówienia książki, ustawienia się w kolejce rezer­wacji, kiedy nie jest dostępna, zapisania lub wysłania na swoją skrzynkę pocztową wyniku wyszu­ki­wania, przeczy­tania recenzji lub opinii na temat wybranych publi­kacji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypróbuj nowy sposób przeszu­ki­wania zbiorów biblio­teki w katalogu INTEGRO.

Z ortografią na wesoło

Z ortografią na wesoło

Z okazji Europej­skiego Tygodnia Świado­mości Dysleksji, w dniach 2 – 12 paździer­nika 2017 r. Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z ortografią na wesoło“. Oferta skiero­wana jest do IIIII klas szkół podsta­wo­wych.
Podsta­wowym celem naszej akcji ”Ortografia na wesoło” jest przypo­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trudno­ścią ortogra­ficzną, integracja dzieci, a także popula­ry­zacja naszej biblio­teki w środo­wisku lokalnym.
Zajęcia przebie­gają w swobodnej i wesołej atmos­ferze. Jedno­cze­śnie pozwalają przyswoić zasady prawi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indywi­du­alnie z kartą pracy, zespołowo słuchając wierszyków-rymowanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Kontakt: Czytelnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Głośne czytanie

Głośne czytanie

Ogólno­polski Dzień Głośnego Czytania obcho­dzony jest 29 września. Inicja­tywa promocji czytel­nictwa w tym dniu została ogłoszona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czytelni Biblio­teki osoby niewidome i słabo­wi­dzące zrzeszone w Polskim Związku Niewi­do­mych.
Pracow­nicy Biblio­teki czytali wybrane fragmenty książek, które miały swoje odpowied­niki w postaci audio­bo­oków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szmarag­dową tablicę Carla Montero, Paragraf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przygodę Johna Mole’a, Botanikę duszy Elizabeth Gilbert oraz Włoskie buty Henninga Mankella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali fragmentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachęceni do sięgnięcia po książki mówione i skorzy­stają z bogatych zbiorów Biblio­teki.

Włodarz Wielkiego Pomorza

Włodarz Wielkiego Pomorza

Pracow­nicy biblio­teki gościli w siedzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrzeszo­nych w nim seniorów. Okazją do spotkania były trwające obchody Roku Włady­sława Raczkie­wicza, celem natomiast – popula­ry­zacja postaci pierw­szego Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomorskim. Wykład i prezen­tacja multi­me­dialna pt. „Władysław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza” spotkały się z żywym zainte­re­so­wa­niem zebranych, którzy okazali się wymaga­jącą widownią, prezen­tując wysoki poziom wiedzy histo­rycznej.
W związku z 70. rocznicą śmierci tego wybitnego polityka, patrioty, państwowca, Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej podjął uchwałę o ustano­wieniu 2017 r. Rokiem Włady­sława Raczkie­wicza. Wcześniej stano­wisko w sprawie ustano­wienia w naszym regionie Roku Włady­sława Raczkie­wicza przyjął Sejmik Województwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popula­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, udostęp­nianie czasowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolejnego grona odbiorców.

Inaugu­racja 7. edycji zajęć

Inaugu­racja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­liśmy siódmą edycję Dziecięcej Akademii Czytania Bajek zatytu­ło­waną „Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inaugu­ra­cyjne spotkania, które poświę­cone były twórczości Jana Brzechwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Akademii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Zajęcia obejmo­wały prezen­tację dotyczącą postaci i dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie fragmentów „Akademii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akademii pana Kleksa: klekso­grafię i przędzenie liter i samodzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbować pisania piórem i atramentem. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.

Spotkanie autorskie

Spotkanie autorskie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spotkanie autorskie z Leokadią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju”. Pani Leokadia Majewicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy, którzy z uwagą i zainte­re­so­wa­niem wysłu­chali opowia­dania pani Leokadii, ilustro­wa­nego prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i fotografie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwiatami i gromkimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poruszeni opowie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spokojem i dosto­jeń­stwem przypo­mina królową Elżbietę”.

Księgo­zbiór językowy

Księgo­zbiór językowy

Nauczy­ciele biblio­te­karze z naszej placówki przed­sta­wili nauczy­cielom języków obcych bogatą ofertę księgo­zbioru języko­wego. Jest ona skiero­wana do językowców z województwa kujawsko-pomor­skiego do wykorzy­stania na lekcjach jęz. angiel­skiego i niemiec­kiego. Pracow­nicy biblio­teki zwrócili też uwagę na czaso­pisma metodyczne dostępne w Czytelni Głównej PBW, w której mieści się również niemiec­ko­ję­zyczny księgo­zbiór Medioteki Instytutu Goethego. Prezen­tacja odbyła się podczas konfe­rencji metodycznej zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczy­cieli na temat plano­wania pracy nauczy­ciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z założe­niami reformy edukacji i kierun­kami polityki oświa­towej państwa. 

Przyjaźń – zajęcia eduka­cyjne

Przyjaźń – zajęcia eduka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Tematem zajęć była przyjaźń. Dzieci wysłu­chały opowia­dania z książki 12 ważnych opowieści, a następnie rozwią­zały kilka zadań przygo­to­wa­nych na stronie Learning Apps. Przygo­to­wały również sperso­na­li­zo­waną grę eduka­cyjną o warto­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozumienie uniwer­sal­nych wartości, rozwi­janie wyobraźni, twórczego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twórczej aktyw­ności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listopada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o warto­ściach w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Każde zajęcia zakładają pracę z przeczy­tanym tekstem oraz ćwiczenia kreatywne.
Więcej infor­macji pod numerem telefonu 52 341 19 84 wew. 16.

Konfe­rencja o biblio­te­kach

Konfe­rencja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której organi­za­torem była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Celem konfe­rencji było:
• promocja biblio­teki akade­mic­kiej, pedago­gicznej i szkolnej jako insty­tucji eduka­cyjnej;
• zapre­zen­to­wanie możli­wości wykorzy­stania kompe­tencji infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobilnych techno­logii;
• zapre­zen­to­wanie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w działal­ności bibliotek; społecz­no­ściowe pozyski­wanie funduszy;
• zapre­zen­to­wanie przykła­dowej formy pracy biblio­teki pedago­gicznej reali­zo­wanej na rzecz edukacji (wycho­wanie do wartości) – reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o warto­ściach”;
• integracja środo­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkolnych, pedago­gicz­nych i akade­mic­kich.

Proble­ma­tyka konfe­rencji dotyczyła stoso­wania nowych mediów i narzędzi w komuni­kacji z użytkow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, unowo­cze­śniania metod pracy biblio­teki oraz pozyski­wania funduszy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edukacji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­zacji uczącej się.

W programie konfe­rencji uwzględ­niono podsu­mo­wanie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:
Nowoczesna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka – Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­ności bibliotek – dr hab. Małgo­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
Biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobilnych techno­logii – dr Grzegorz Gmiterek – Katedra Biblio­grafii i Dokumen­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnowski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgoszczy – biblio­te­karz, animator kultury, poeta, prozaik, perku­sista.
Reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” – Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych w Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgoszczy.

W konfe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laureatom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgoszczy

Relacja Radia PiK

Dziecięca Akademia Czytania Bajek w Biblio­tece

Dziecięca Akademia Czytania Bajek w Biblio­tece

Rusza kolejna, siódma już, edycja Dziecięcej Akademii Czytania Bajek, tym razem pod hasłem “Biblio­teka skarbnicą wiedzy – książki znane i nieznane”. Zapra­szamy do zapoznania się z nową ofertą zajęć w roku szkolnym 2017/2018 i do uczest­nictwa w naszych biblio­tecz­nych spotka­niach z książką. Pierwsze zajęcia już pod koniec września. Zapra­szamy

Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej

Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej

W niedzielę 10.09.2017 r. stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziedzictwa Oświaty działa­jące przy Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – Jarmarku Kujawsko-Pomorskim, który odbył się w Myślę­cinku.
Przed­się­wzięcie reali­zo­wane było w ramach projektu Regio­nal­nego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu pn. „Koordy­nacja rozwoju ekonomii społecznej w wojewódz­twie kujawsko-pomorskim” w ramach części Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Województwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014 – 2020 współ­fi­nan­so­wanej ze środków Unii Europej­skiej w ramach Europej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Nasze stoisko prezen­to­wało przede wszystkim eksponaty muzealne dotyczące „Starej Szkoły” z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblio­teki).
Pomimo pochmurnej i deszczowej pogody frekwencja dopisała. Do naszego stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przywo­ły­wało wspomnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisaniem piórem i atramentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji stoiska opowia­da­liśmy o zwycza­jach w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejewskim.
Na Jarmarku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z oferty Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Zapra­sza­liśmy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek matema­tyczno-logicz­nych.
Dzień później repre­zen­to­wa­liśmy nasze Stowa­rzy­szenie na semina­rium nt. „Ekonomia społeczna jako przestrzeń innowacji w obszarze usług i użytecz­ności publicznej”, które odbyło się w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimierza Wielkiego.
O ciekawych rozwią­za­niach w projek­to­waniu strate­gicznym opowia­dali m.in. Cezary Graul i Adrian Gorzycki z SHOPA DESIGN THINKING WORKSPACE. Ciekawe rozwią­zania zza granicy przed­sta­wiły również anima­torki Anna Szmyd i Justyna Górska, które opowie­działy o doświad­cze­niach z Włoch i Niemiec. Dwudniowa impreza posłużyła nam do nawią­zania nowych znajo­mości i kontaktów, które pomogą w dalszej działal­ności Stowa­rzy­szenia KPCDO.

Nowy infor­ma­cyjny portal eduka­cyjny

Nowy infor­ma­cyjny portal eduka­cyjny

Dzisiaj wystar­tował portal infor­ma­cyjny EDUPOLIS, stano­wiący integralną część Kujawsko-Pomor­skiej Platformy Eduka­cyjnej, utworzonej na potrzeby województwa kujawsko-pomor­skiego.

EDUPOLIS to portal adreso­wany do nauczy­cieli, uczniów i rodziców, prowa­dzony przez Depar­ta­ment Edukacji i Kształ­cenia Ustawicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w Toruniu. Portal zawiera infor­macje, dotyczące aktual­nych wydarzeń, konkursów dla uczniów, konfe­rencji i szkoleń dla nauczy­cieli, oraz ofertę eduka­cyjną insty­tucji kultu­ral­nych z województwa kujawsko-pomor­skiego.

Zespół redak­cyjny portalu EDUPOLIS tworzą przed­sta­wi­ciele bibliotek pedago­gicz­nych i KPCEN-ów z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka oraz redakcji „UczMy”. Siedziba redakcji EDUPOLIS mieści się w Biblio­tece Pedago­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu.

Zapra­szamy wszystkie insty­tucje o charak­terze eduka­cyjnym z regionu kujawsko-pomor­skiego do współ­two­rzenia portalu. Infor­macje można przesyłać na adres: redakcja@​edupolis.​pl. Do pliku teksto­wego prosimy dołączyć fotografie i logo placówki w osobnych plikach.

Kontakt:
Anna Siemińska (redaktor naczelna – odpowie­dzialna za rejon toruński)
Biblio­teka Pedago­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu
87 – 100 Toruń, ul. Dąbrow­skiego 4
e-mail: sieminska.​anna@​edupolis.​pl
tel. 56 653 97 56

Beata Cieślińska (zastępca redaktor naczelnej – odpowie­dzialna za rejon bydgoski)
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
85 – 094 Bydgoszcz, ul. Skłodow­skiej-Curie 4
e-mail: beata.​cieslinska@​edupolis.​pl
tel. 52 341 30 74

Magdalena Brewczyńska (zastępca redaktor naczelnej – odpowie­dzialna za rejon włocławski)
Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczy­cieli we Włocławku,
87 – 800 Włocławek, ul. Nowomiejska 15A
e-mail: magdalena.​brewczynska@​edupolis.​pl
tel. 54 231 33 42 w. 31

Projekt Samorządu Województwa Kujawsko-Pomor­skiego

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Biblio­teka prezen­to­wała ofertę dla szkół w Audito­rium Novum na Uniwer­sy­tecie Techno­lo­giczno-Przyrod­ni­czym w Bydgoszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół i placówek województwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przybyli na naradę inaugu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zorga­ni­zo­waną przez Kurato­rium Oświaty w Bydgoszczy.

Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej – Muzeum Oświaty – w lipcu i sierpniu odbywają się zajęcia eduka­cyjne dla uczest­ników kolonii, półko­lonii i świetlic środo­wi­sko­wych. Dzieciom propo­nu­jemy spotkania połączone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.