Oferta biblio­teki dla seniorów

Oferta biblio­teki dla seniorów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy nie tylko gromadzi i udostępnia książki. Prowadzi również działal­ność eduka­cyjną skiero­waną do emery­to­wa­nych miesz­kańców Bydgoszczy. W poprzed­nich latach ogromną popular­no­ścią cieszyły się kursy kompu­te­rowe dla seniorów. Chcąc jeszcze bardziej zakty­wi­zować to środo­wisko i poszerzyć ofertę zajęć dla tej grupy przygo­to­wano program zajęć „Język angielski dla seniorów”.
Obecnie język angielski to uniwer­salny sposób komuni­ko­wania się. „Język angielski dla seniorów” skiero­wany jest do osób dojrza­łych, które lubią aktywnie wykorzy­stywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały minimalną) do nauki języka angiel­skiego.

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regular­nych, cotygo­dnio­wych odstępach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachęcani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umiejęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wprowa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych dotyczą­cych nastę­pu­ją­cych zagadnień:
-przed­sta­wianie się, powitania, pożegnania,
-nazwy i liczby,
-zadawanie pytań, udzie­lanie odpowiedzi,
-słownictwo związane z rodziną, zawodami,
-codzienne czynności, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słownictwo, wyposa­żenie domu,
-określenie położenia, ruch drogowy, komuni­kacja miejska,
-pogoda, czas teraź­niejszy Present Counti­nuous,
-w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasownik can i wyrażenie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
-określenie miejsc: góry, rzeka itp., określenia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komuni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytuacjach życiowych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozumienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i przewi­dy­wal­nych kontek­stach.

Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Żyjemy w społe­czeń­stwie infor­ma­cyjnym, opartym na techno­lo­giach infor­ma­tycz­nych, które cechuje szeroki dostęp do Internetu, publiczny dostęp do infor­macji i jej przeka­zy­wanie bez względu na czas i przestrzeń. Jedną z funkcji społe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego jest stworzenie możli­wości komuni­ko­wania się wielu różno­rod­nych grup w obrębie społe­czeń­stwa global­nego.
Niniejszy zajęcia zostały opraco­wane dla jednej z takich grup, miano­wicie seniorów, ludzi starszych, nie mających stycz­ności z kompu­terem lub posia­da­ją­cych z nim spora­dyczny kontakt.
Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobowych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe.
I. Budowa komputera.
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut.
II. Praca w środo­wisku Windows.
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów komputera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut.
3. Zarzą­dzanie plikami i folderami: zapisy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wklejanie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i działanie klawia­tury: funkcje klawia­tury w edytorach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady redago­wania tekstów: pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i redago­wania tekstów: czcionka, akapit, numeracja stron, obramo­wanie itd. – 2 x 45 minut.
IV. Internet jako narzędzie zdoby­wania i wymiany infor­macji.
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet: przeglą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie: portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut.
3. Założenie skrzynki pocztowej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komuni­ko­wania przez Internet: komuni­ka­tory inter­ne­towe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
-poznanie podsta­wo­wych pojęć związa­nych z użytko­wa­niem komputera;
-opano­wanie umiejęt­ności posłu­gi­wania się oprogra­mo­wa­niem syste­mowym i użytkowym;
-aktywi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umiejęt­ności;
-wdrażanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z litera­tury infor­ma­tycznej;
-dostrze­ganie korzyści i zagrożeń związa­nych z rozwojem techniki kompu­te­rowej;
-pokazanie słucha­czom, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzę­dziem pracy, rozrywki, infor­macji i komuni­kacji;
-nabycie umiejęt­ności wykorzy­stania techno­logii infor­ma­cyj­nych do wykony­wania typowych zadań wynika­ją­cych z potrzeby dnia codzien­nego i osobi­stych zainte­re­sowań.

Spotkanie z Leokadią Majewicz

Spotkanie z Leokadią Majewicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spotkanie autor­skie z Leokadią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Majewicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i przeję­ciem wysłu­chali oni wspomnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i fotografie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwiatami i gromkimi brawami.

Historia książki

Historia książki

Uczniowie kl. IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych historii książki. Zapoznali się z dziejami pisma, książki rękopi­śmiennej oraz drukarstw. Poznali rozmaite, właściwe dla różno­rod­nych krajów i kultur, materiały oraz narzędzia pisarskie. Mieli również okazję obejrzenia wystawy najstar­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Niezwykle entuzja­stycznie zareago­wali na prezen­tację nowocze­snych form książek – artystycznie wykona­nych amery­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw oferu­ją­cych treści udostęp­niane za pomocą aplikacji na telefon komórkowy. Dzieci bardzo chętnie wypowia­dały się na temat swoich doświad­czeń czytel­ni­czych oraz dzieliły się swoją wiedzą dotyczącą książki i bibliotek.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klas IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmysło­wienie dzieciom, jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka. Uczniowie definio­wali termin „wartość”, nazywali i krótko omawiali podsta­wowe wartości. Szcze­gólną uwagę zwrócono na zanali­zo­wanie, jak wartości wpływają na działal­ność człowieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytuacjach dochodzi do naruszenia wartości i jakie są tego konse­kwencje.
Na kolejnych zajęciach nauczy­ciel wyjaśnił, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpowie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czytanych przez nauczy­cieli opowiadań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

W czytelni głównej odbyły się warsztaty metodyczne “Posłuchaj! Podcasty na lekcji języka niemiec­kiego” w ramach projektu “sieć ekspertów programu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Krajewska na zapro­szenie nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów – nauczy­ciele języka niemiec­kiego – zostali zapoznani z księgo­zbiorem niemiec­ko­ję­zycznym znajdu­jącym się w PBW. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medioteki Instytutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.

Twórczość Wandy Chotom­skiej

Twórczość Wandy Chotom­skiej

W dniach 25 – 27 paździer­nika br. gości­liśmy w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek dzieci z bydgo­skich placówek: Szkoły Podsta­wowej nr 31, Szkoły Podsta­wowej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Najmłodsi wzięli udział w spotka­niach poświę­co­nych twórczości Wandy Chotom­skiej, która jest jedną z najwy­bit­niej­szych autorek litera­tury dziecięcej. W trakcie krótkiej prezen­tacji uczest­nicy poznali postać Wandy Chotom­skiej, jej twórczość literacką oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niejszą częścią zajęć było czytanie utworów autorki. Wybra­liśmy fragmenty książki „Pięciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Chotomska dzieciom”. W dalszej części uczniowie, pracując w grupach, wykony­wali plakaty ilustru­jące przeczy­tane utwory, a przed­szko­laki koloro­wały pięciop­siaczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej biografie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w listo­pa­dzie.

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

W czytelni głównej odbyło się spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samokształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koordy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cielom przed­sta­wiono bogatą ofertę księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przydat­nego do wykorzy­stania na lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Kolejne spotkanie w czytelni zapla­no­wano na grudzień.

Ortografia na wesoło

Ortografia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zorga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do najmłod­szych uczniów szkół podsta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspólnej zabawy. Tydzień Świado­mości Dysleksji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów dotyczą­cych rozwią­zy­wania specy­ficz­nych trudności w nauce czytania i pisania w środo­wisku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie ułatwiały dzieciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie pracowali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Dzień Twórczości i Aktyw­ności

Dzień Twórczości i Aktyw­ności

W Wydziale Infor­macji i Wspoma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się niezwykłe spotkanie pracow­ników biblio­teki. Nauczy­ciele i pracow­nicy admini­stracji przygo­to­wali prezen­tację swoich hobby oraz pasji twórczych i sporto­wych. Niedawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zorga­ni­zo­wania małego wernisażu i wzajem­nego dzielenia się efektami własnej kreatyw­ności i aktyw­ności. Jak się okazało, pracow­nicy biblio­teki nie próżnują i po pracy – podzi­wia­liśmy prace plastyczne w technice découpage, origami, akwarele, rękodzieło wykonane za pomocą szydełka i drutów, filco­wania, artystycznej obróbki papieru. Nie zabrakło również smako­wi­tych kulina­riów. Niezwykłą atrakcją była prezen­tacja trofeów sporto­wych naszej koleżanki – siatkarki. Było to wyjątkowo inspi­ru­jące i bardzo sympa­tyczne wydarzenie, które, mamy nadzieję, stanie się tradycją naszej biblio­teki. Być może spotkamy się znów za rok?

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Uczniowie z Gimnazjum nr 3 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmierzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gimna­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie znale­zienia kodów potrzeb­nych do uwolnienia się. Zadania matema­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom uczniowie zdołali otworzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkrywali kolejne zagadki. Na koniec odgadli cztero­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogłoszo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego. Mottem spotkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Uczniowie Liceum Ogólno­kształ­cą­cego nr 2, Technikum Gastro­no­micz­nego i Technikum Budow­la­nego wysłu­chali prelekcji na temat czynienia dobra, pomagania innym i idei wolon­ta­riatu. Zapro­szony gość siostra Magdalena ze zgroma­dzenia Alber­tynek w Bydgoszczy opowie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgroma­dzenie konty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospicjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zaprosiła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapoznała z pracą wolon­ta­riusza na oddziale. Prowa­dząca spotkanie Małgo­rzata Tyczyńska mówiła o idei dobra używając do tego symboliki chleba. Młodzież zachęcona do pomagania innym posta­no­wiła zorga­ni­zować akcję i przekazać w niedługim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych. Powodzenia!
Małgo­rzata Tyczyńska

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Podsta­wowej nr 31 spędzili 12 paździer­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zajęciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości“, „Rejewski – genialny kryptolog“, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz rozwią­zy­wali łamigłówki matema­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.

Przed­szko­laki w Akademii

Przed­szko­laki w Akademii

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dziecięcej Akademii Czytania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paździer­nika br. Poświę­cone były twórczości Jana Brzechwy. W zajęciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obejmo­wały krótką pogadankę na temat dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie – na tę okazję zostały wybrane najbar­dziej znane wierszyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotkania dzieci wykony­wały ilustracje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zajęciom towarzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Wyjątkowy dzień w biblio­tece

Wyjątkowy dzień w biblio­tece

Proces nauczania i wycho­wania przebiega nie tylko w szkolnych murach. Uczniowie z Gimnazjum nr 38 w Bydgoszczy spędzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejewskim i jego sukcesie złamania kodu Enigmy. Zajęcia o tematyce histo­rycznej prowadził płk Jerzy Lelwic. Później gimna­zja­liści dysku­to­wali o warto­ściach na zajęciach „To, co konieczne – to, co zbyteczne“. Wspólnie tworzyli plakaty, układali hierar­chię wartości grupy. Wszyscy wysilali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma“. Rozwią­zy­wali tam zadania matema­tyczne, zagadki, kojarzyli i anali­zo­wali fakty, wykazy­wali się zręcz­no­ścią i pomysło­wo­ścią.