Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szkole­nie

Model 7S McKin­seya – szkole­nie

W biblio­tece odbyło się spotka­nie z Igorem Prono­bi­sem i Ziemo­wi­tem Prono­bi­sem, przed­sta­wi­cie­lami Funda­cji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ „Good, better, best: Quality Standards for Youth Parti­ci­pa­tion“, którego benefi­cjen­tami są m.in. Rady Młodzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szkole­nia zapoznali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dza­niu organi­za­cją. Część spotka­nia miała charak­ter warsz­ta­tów i polegała na zasto­so­wa­niu tego modelu w pracy biblio­teki. Pracow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opraco­wy­wali standardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy organi­za­cji: strate­gię, struk­turę, proce­durę, styl, pracow­ni­ków, umiejęt­no­ści oraz wspólne warto­ści. Nowe spojrze­nie na zarzą­dza­nie i ewalu­ację pracy insty­tu­cji wzbudziło duże zainte­re­so­wa­nie nauczy­cieli, a goście z funda­cji spotkali się z życzli­wym przyję­ciem.

Zapro­sze­nie na konfe­ren­cję

Zapro­sze­nie na konfe­ren­cję

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy i Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy zapra­szają biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy do wzięcia udziału w konfe­ren­cji „BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ“, która odbędzie się 15 września 2017 r. w siedzi­bie Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy.

PROGRAM KONFE­REN­CJI:

10.00–10.30 Rejestra­cja uczest­ni­ków
10.30–11.00 Nowocze­sna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chlewicka-Mączyń­ska – Dyrek­tor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy
11.00–11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w działal­no­ści biblio­tek – dr hab. Małgo­rzata Kowal­ska – Insty­tut Infor­ma­cji Nauko­wej i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika w Toruniu
11.40–12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­sto­ści społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych techno­lo­gii – dr Grzegorz Gmite­rek – Katedra Biblio­gra­fii i Dokumen­ta­cji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
12.20–12.40 Przerwa kawowa
12.40–13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnow­ski – Wojewódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgosz­czy – biblio­te­karz, anima­tor kultury, poeta, prozaik, perku­si­sta
13.20–14.00 Reali­za­cja programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“ - Ewa Bedełek – Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych w Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy

Zapra­szamy do rejestra­cji.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­li­śmy kolejną, szóstą już edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W sześciu ostat­nich przed wakacjami spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział ucznio­wie klas I-III ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgosz­czy.
Po krótkim wprowa­dze­niu na temat książki, biblio­teki i roli czyta­nia, wybra­li­śmy się na wycieczkę po naszej insty­tu­cji. Zwiedzi­li­śmy Wypoży­czal­nię, Czytel­nię oraz magazyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­ka­rza na danym stano­wi­sku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czyta­nie – tym razem nowa publi­ka­cja bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stelma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włączyła się tym samym w ogólno­pol­ską akcję Cała Polska Czyta Dzieciom. Po czyta­niu dzieci projek­to­wały okładkę książki, którą planują przeczy­tać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał upominki z Funda­cji ABC XXI.
Życzymy dzieciom i ich nauczy­cie­lom udanych wakacji i zapra­szamy od września na kolejną edycję.

Włady­sław Raczkie­wicz

Włady­sław Raczkie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Włady­sława Raczkie­wi­cza i trwają­cym Świętem Wojewódz­twa Kujaw­sko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Włady­sław Raczkie­wicz – włodarz Wielkiego Pomorza. Ucznio­wie Gimna­zjum nr 52 w Bydgosz­czy wysłu­chali wykładu oraz obejrzeli prezen­ta­cję na temat ostat­niego wojewody pomor­skiego w dziejach Drugiej Rzeczy­po­spo­li­tej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgo­ska wykazuje zainte­re­so­wa­nie wielkimi posta­ciami związa­nymi z histo­rią naszego regionu i kraju.  plakat

Certy­fi­kat dla biblio­teki

Certy­fi­kat dla biblio­teki

Biblio­teka została uhono­ro­wana certy­fi­ka­tem „Bydgo­skich miejsc przyja­znych osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami“, za prezen­to­wa­nie w swej codzien­nej pracy otwar­to­ści, życzli­wo­ści oraz zrozu­mie­nia. Certy­fi­kat przyznał Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­waw­czy Nr 3 im. Marii Grzego­rzew­skiej w Bydgosz­czy w ramach reali­zo­wa­nej w latach 2015/16 i 2016/17 innowa­cji pedago­gicz­nej pt. „Bydgo­skie miejsca przyja­zne osobom z niepeł­no­spraw­no­ściami“. Wytypo­wane miejsca weryfi­ko­wano pod wzglę­dem przygo­to­wa­nia do przyję­cia i pobytu osób z różnymi niepeł­no­spraw­no­ściami, spędza­nia czasu wolnego przez uczniów, absol­wen­tów, ich rodzi­ców, opieku­nów i nauczy­cieli oraz pod kątem przyja­zno­ści dla osób z niepeł­no­spraw­no­ściami według ustalo­nych kryte­riów (życzli­wość, otwar­tość i akcep­ta­cja). W wyniku projektu powstał folder zawie­ra­jący pełną listę uhono­ro­wa­nych miejsc.

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Wystawa pokon­kur­sowa w biblio­tece

Zapra­szamy do obejrze­nia wystawy prac laure­atów konkursu fotogra­ficz­nego „PIĘKNO MOJEGO ULUBIO­NEGO MIEJSCACZTERECH PORACH ROKU”, zorga­ni­zo­wa­nego przez Zespół Szkół nr 29 w Bydgosz­czy.

  • I miejsce : Victo­ria Dolata kl. 3c, Anna Kruck kl. 2d
  • II miejsce : Alicja Konicka kl. 3b, Wiktor Kowal­ski kl. 2d
  • III miejsce : Mateusz i Wikto­ria Bieliccy kl. 3a, Wikto­ria Lato kl. 3c
Biblio­teka bez tajem­nic

Biblio­teka bez tajem­nic

W sobotę w naszej placówce na czytel­ni­ków i ich rodziny czekało wiele atrak­cji. Tego dnia szcze­gól­nie stara­li­śmy się, by biblio­teka nie kryła żadnych tajem­nic.

W Wypoży­czalni odwie­dza­jący nas oglądali wystawę „Książki dla trzech pokoleń“.

W Czytelni przygo­to­wa­li­śmy gry i zabawy językowe dla dzieci w wieku 3–9 lat, natomiast dorośli mogli się zapoznać z wyeks­po­no­waną litera­turą obcoję­zyczną: „Język obcy… Dlaczego nie? Why not? Warum nicht? Pourquoi pas? ¿Por qué No?“.

W ramach warsz­ta­tów z Teatrzy­kiem Kamishi­bai dzieci i dorośli czytali bajki: „Po drugiej stronie gór” Anny Onichi­mow­skiej, „Szuka­jąc Marudka” Kumiko Yamamoto oraz „ Rower Walen­tynki” Anne Brouil­lard i Christiana Ferrari.

Dużym zainte­re­so­wa­niem cieszyła się prezen­ta­cja „Ptaki znad Wisły“ Benedykta Graszka – pasjo­nata i znawcy ptaków oraz werni­saż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli” Anny Krasz­kie­wicz, nauczy­ciela biblio­te­ka­rza z PBW.

Dodat­kowo każdy zainte­re­so­wany naszą ofertą mógł w tym dniu wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy. Nie pobie­ra­li­śmy też kar za przetrzy­my­wane książki.
Na podobny Dzień Otwarty w Biblio­tece zapra­szamy za rok.

Biblio­te­kar­ska pasja

Biblio­te­kar­ska pasja

Mariola Burak i Grażyna Jasiek – nauczy­ciele biblio­te­ka­rze z Czytelni Głównej PBW im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy zapro­szeni zostali do Dzien­nego Domu Pobytu „Senior” na spotka­nie pod hasłem „Biblio­te­karz”.
Temat spotka­nia nawią­zy­wał do tegorocz­nej pisem­nej pracy matural­nej z języka polskiego, „Praca – koniecz­ność czy pasja”.

Biblio­te­ka­rze z pasją opowie­dzieli o swoim wyborze zawodu i doświad­cze­niach w pracy z czytel­ni­kiem i książką. Zapre­zen­towali histo­rię książki, przed­sta­wili struk­turę i zadania książ­nicy. Poruszyli kwestię zdolno­ści adapta­cyj­nych biblio­tek do dokonu­ją­cych się przeobra­żeń i koniecz­ność stoso­wa­nia techno­lo­gii infor­ma­tycz­nej w codzien­nej pracy. Wśród infor­ma­cji nie zabra­kło przed­sta­wie­nia znanych i wybit­nych postaci, które w przeszło­ści pełniły role biblio­te­ka­rzy.

Spotka­nie było okazją do przed­sta­wie­nia kultu­ro­twór­czej roli biblio­teki (werni­saże, prelek­cje, zajęcia eduka­cyjne, wystawy), a także zapre­zen­to­wa­nia bogatych zbiorów książ­nicy. Wypowie­dzi okraszone fragmen­tami tekstów literac­kich stano­wiły zachętę do dialogu ze słucha­czami.

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka

Pracow­nicy biblio­teki wzięli udział w XXIII FESTY­NIE INTEGRA­CYJ­NYM z okazji Dnia Dziecka pod hasłem Ja też potra­fię zorga­ni­zo­wa­nym przez Zespół Szkół im. Marka Kotań­skiego w Inowro­cła­wiu. W pierw­szej części festynu, która odbyła się w Hali Kujawianka, ogłoszono rozwią­za­nie konkursu na czapkę Napole­ona. Następ­nie ucznio­wie szkoły mogli uczest­ni­czyć w zabawach i grach rekre­acyj­nych, zmaga­niach sporto­wych, karaōke, turnieju gier stoli­ko­wych, konkur­sie plastycz­nym, konkur­sie czytel­ni­czym, podcho­dach przyrod­ni­czych i wielu innych atrak­cjach.
Jako człon­ko­wie jury konkursu plastycz­nego pracow­nicy biblio­teki oceniali pięknie wykonane przez uczniów kolaże w kształ­cie balonów, przed­sta­wia­jące baśniowy świat dziecię­cych bohate­rów bajek. Współ­or­ga­ni­zo­wali również z biblio­te­ka­rzem szkol­nym konkurs czytel­ni­czy pn. W krainie baśni i fanta­zji, podczas którego dzieci losowały zagadki i odpowia­dały na pytania dotyczące przeczy­ta­nych baśni i bajek. Uczest­nicy zabawy odgady­wali też tytuły dziecię­cych lektur pokazy­wa­nych im przez prowa­dzą­cych. Układali też puzzle i starali się odpowie­dzieć, kogo przed­sta­wiają kolorowe ilustra­cje.
Na dzieci czekały liczne nagrody i niespo­dzianki. Po zakoń­cze­niu zabaw i zmagań sporto­wych, eduka­cyj­nych i artystycz­nych, odbył się piknik na boisku szkol­nym, gdzie na uczest­ni­ków czekała pyszna grochówka, kiełba­ski i słodko­ści. W biblio­tece szkol­nej odbywał się kiermasz używa­nych książek oraz loteria fantowa, w której uczest­nicy wygry­wali piękne maskotki ufundo­wane przez organi­za­to­rów.

Dzień Otwarty w Biblio­tece

Dzień Otwarty w Biblio­tece

Serdecz­nie zapra­szamy 3 czerwca b.r. na Dzień Otwarty w Biblio­tece.
W progra­mie:

  • zajęcia eduka­cyjne dla dzieci w wieku 4–9 lat pt. „Przyjaźń, czyli latarki i listy na topie!“ (godz. 10.00–11.00),
  • warsz­taty z Teatrzy­kiem Kamishi­bai dla dzieci 6–9 lat (godz. 11.00–12.00),
  • prezen­ta­cja „Ptaki znad Wisły“ (godz. 12.15–13.00),
  • werni­saż wystawy „Kraj nad Wisłą w akwareli“ (godz. 13.00–13.30).

W Czytelni będzie można zapoznać się z litera­turą obcoję­zyczną, będą gry i zabawy językowe dla dzieci 3–6 lat oraz dla dzieci 7–9 lat.
Zapra­szamy również na wystawę „Książki dla trzech pokoleń“ oraz na zwiedza­nie naszej biblio­teki „Biblio­teka bez tajem­nic“.
Ten dzień będzie dniem bez kar za przetrzy­my­wane książki!

Dodat­kowo każdy, kto przyj­dzie w tym dniu, będzie mógł wypoży­czyć książki i inne materiały ponad limit regula­mi­nowy.

Noc Muzeów 2017

Noc Muzeów 2017

Rekord frekwen­cji pobity! Muzeum Oświaty w Bydgosz­czy (wydział Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego) wieczo­rem i w nocy 20 maja 2017 r. odwie­dziły setki bydgosz­czan, a także goście ze Szkocji, Ukrainy i innych krajów.

Odwie­dza­jący mieli okazję zobaczyć stałe wystawy:
„Szkoła naszych dziad­ków i pradziadków”
„Szkol­nic­two w okresie PRL
„Drogi zdoby­wa­nia zawodu nauczy­ciela”
„Losy bydgo­skich nauczy­cieli w latach 1939 – 1945”
„Marian Rejew­ski – genialny bydgosz­cza­nin, matema­tyk i krypto­log”.

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Spotka­nie pokoleń w Muzeum Oświaty

Na werni­saż wystawy „100 lat Bydgo­skiego Harcer­stwa” przybyły dziesiątki zuchów i harce­rzy. Unika­towe zbiory gwaran­to­wały wyprawę w niezwy­kły świat polskiego skautingu. Wysta­wie towarzy­szyła prelek­cja pt. „Początki Harcer­stwa Bydgo­skiego”.
Na „Spotka­niu pokoleń” w gronie harcer­skim (od zuchów po senio­rów) nie zabra­kło gier, muzyki, zabaw i opowie­ści o harcer­stwie. Przybli­żyło ono miesz­kań­com naszego miasta histo­rię i dorobek harcer­stwa oraz aktualną ofertę progra­mową i harcer­ski styl życia.

<span class="dquo">„</span>Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

Bajki świata“ w Ogólno­pol­skim Tygodniu Biblio­tek

W Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek już trzeci dzień zajęć biblio­tecz­nych przygo­to­wa­nych specjal­nie na Ogólno­pol­ski Tydzień Biblio­tek. W spotka­niach zatytu­ło­wa­nych „Bajki świata” wzięło do tej pory udział ponad 90 dzieci z kilku bydgo­skich szkół.
Nasze zajęcia obejmują prezen­ta­cję na temat litera­tury fantasy oraz krótką pogadankę na temat dwóch wybra­nych przez nas tytułów z litera­tury świato­wej „Alicji w krainie czarów” Lewisa Carolla oraz „Czarno­księż­nika z krainy Oz” Franka Bauma. Oczywi­ście nie brakuje głośnego czyta­nia – tym razem pierw­sze rozdziały z wybra­nych książek.
Dzieci mają też okazję obejrzeć zakupione do zbiorów PBW przepięk­nie wykonane książki przestrzenne pop-up „Alicja w krainie czarów” oraz „Czarno­księż­nik z krainy Oz”. W ostat­niej części uczest­nicy wykonują ilustra­cje do omawia­nych utworów.

Tydzień Biblio­tek w <span class="caps">PBW</span> w Bydgosz­czy

Tydzień Biblio­tek w PBW w Bydgosz­czy

Kolejne dni Tygodnia Biblio­tek upłynęły w naszej placówce na rozmo­wach o tym, co w życiu najważ­niej­sze, czyli o warto­ściach.
W zajęciach eduka­cyj­nych uczest­ni­czyli, między innymi, ucznio­wie Gimna­zjum nr 6 Mistrzo­stwa Sporto­wego Zespołu Szkół nr 10 w Bydgosz­czy. 10 maja odwie­dzili nas gimna­zja­li­ści z klas o profilu judo i piłka nożna dziew­cząt, 15 maja – ucznio­wie z klas o profilu piłka nożna chłop­ców. Młodzieży towarzy­szyły wycho­waw­czy­nie: pani Joanna Lipowicz-Jagodziń­ska, pani Bożena Dirbach i pani Jolanta Nadolna. 11 maja, to my gości­li­śmy, na zapro­sze­nie p. Anny Wider­kie­wicz , pedagoga szkol­nego w Zespole Szkół nr 33 w Bydgosz­czy dla Dzieci i Młodzieży Przewle­kle Chorej, w Wojewódz­kim Szpitalu Dziecię­cym im. J. Brudziń­skiego w Bydgosz­czy. Młodzi sportowcy uczest­ni­czyli też w zajęciach, na których pozna­wali histo­rię książki od staro­żyt­no­ści po współ­cze­sność.

<span class="dquo">„</span>To, co konieczne – to, co zbyteczne“

To, co konieczne – to, co zbyteczne“

W rozpo­czy­na­ją­cym się 8 maja Tygodniu Biblio­tek naszą placówkę odwie­dziła młodzież gimna­zjalna z Zespołu Szkół nr 33 w Bydgosz­czy dla Dzieci i Młodzieży Przewle­kle Chorej. Ucznio­wie uczest­ni­czyli w zajęciach eduka­cyj­nych reali­zo­wa­nych w ramach programu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tym razem spotka­nie odbywało się pod hasłem „To, co konieczne – to co, zbyteczne”.