Kami­shibai – szkolenie

Kami­shibai – szkolenie

9 listopada w naszej biblio­tece gości­liśmy 18 nauczy­cieli z bydgo­skich przed­szkoli. Pedagodzy uczest­ni­czyli w szkoleniu, doty­czącym wyko­rzy­stania teatrzyku kami­shibai, trady­cyjnej japoń­skiej sztuki opowia­dania historii za pomocą ilustracji wyko­na­nych na karto­no­wych planszach, w promocji czytel­nictwa wśród dzieci. W czasie warsz­tatów zapre­zen­to­wano historię kami­shibai oraz możli­wości twórczego wyko­rzy­stania „magicznej skrzynki” w pracy z przed­szko­la­kami. Nauczy­ciele dowie­dzieli się jak zorga­ni­zować seans kami­shibai, jak wyko­rzy­stać narzędzie do opowia­dania, formu­ło­wania wypo­wiedzi. Szcze­gólną uwagę zwró­ci­liśmy na rolę kart narra­cyj­nych oraz różnice między kami­shibai a książką obrazkową, a także możli­wości tworzenia własnych opowieści kami­shibai.

Uczniowie z Gimnazjum nr 2

Uczniowie z Gimnazjum nr 2

Uczniowie spędzili w biblio­tece pięć godzin lekcyj­nych. Uczest­ni­czyli w zajęciach o bezpie­czeń­stwie w Inter­necie, dysku­to­wa­li o porta­lach społecz­no­ścio­wych, grach, forach, zasadach korzy­stania z kompu­tera. Następne zajęcia o Marianie Rejewskim i Enigmie przy­bli­żały młodzieży tę wybitną postać rodem z Bydgoszczy i wpro­wa­dzały w tajniki szyfro­wania. Później gimna­zja­liści ćwiczyli pamięć, spostrze­gaw­czość, logiczne myślenie, wyobraźnię prze­strzenną na zajęciach pn. Grywa­li­zacja. Każda grupa zmagała się również z zagadkami i zadaniami w escape roomie, z którego należało się uwolnić przed upływem 45 minut. Uczniowie wykazali się sprytem, wiedzą i każdej grupie udało się uwolnić. Na pewno nie było nudno, bo biblio­teka aż kipiała od emocji uczniów.

Zajęcia o Rejewskim i Enigmie

Zajęcia o Rejewskim i Enigmie

W Biblio­tece odbyły się zajęcia eduka­cyjne „Marian Rejewski – matematyk, kryptolog z Bydgoszczy“. Uczniowie klasy 6 Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy obejrzeli prezen­tację multi­me­dialną związaną z tematem, a także zapoznali się z wystawą o M. Rejewskim. Młodzi adepci kryp­to­logii mieli okazję łamać kody na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“, co dostar­czyło im wiele emocji i wrażeń.
Małgo­rzata Tyczyńska

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

Wizyta w Przed­szkolu nr 11

W ramach dzia­łal­ności Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek kolejny raz mieliśmy przy­jem­ność gościć w Przed­szkolu nr 11 w Bydgoszczy promując wśród najmłod­szych głośne czytanie. W dniu 9 listopada br. dla grupy trzy i czte­ro­latków przy­go­to­wa­łyśmy spotkanie na temat książki Wandy Chotom­skiej „Pięciop­siaczki”. Po krótkiej rozmowie z dziećmi na temat książki i biblio­teki prze­czy­ta­łyśmy kilka frag­mentów „Pięciop­siaczków”, a następnie dzieci wyko­ny­wały ilustracje do prze­czy­ta­nego utworu. Spotkanie było bardzo udane, dzieci specjalnie dla nas zaśpie­wały piosenkę „Jesień”. Każde dziecko na zakoń­czenie otrzymało drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak

Klub Enigma w biblio­tece

Klub Enigma w biblio­tece

Od otwarcia „Klubu Enigma“ w biblio­tece minął już ponad miesiąc. Pięć­dzie­siąt razy zamknę­liśmy kilku­oso­bowe grupy, aby samo­dzielnie (lub z niewielką pomocą) uwolniły się z pokoju. W znale­zieniu klucza do drzwi pomaga poprawne rozwią­zy­wanie zagadek logicz­nych i mate­ma­tycz­nych, koja­rzenie faktów i anali­tyczne myślenie. Zabawa odbywa się pod presją czasu, ale każdy cząstkowy sukces motywuje do dalszego wysilania szarych komórek. Przydaje się nie tylko wiedza, spryt, ale również sprawność manualna, cier­pli­wość i deter­mi­nacja. Escape room wywołuje dużo emocji i radości, a uczest­nicy zabawy nawet nie zauważają, że nabywają nową wiedzę, umie­jęt­ności i spraw­ności.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.

8 listopada 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klasy VI ze Szkoły Podsta­wowej nr 15 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Prowa­dząca zajęcia wyjaśniła, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słuchały czytanego przez nauczy­ciela opowia­dania, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.

Bezpie­czeń­stwo w sieci

Bezpie­czeń­stwo w sieci

W Biblio­tece gości­liśmy uczniów klas gimna­zjal­nych Zespołu Szkół nr 10 w Bydgoszczy na zajęciach „Bezpie­czeń­stwo w sieci”. Na lekcji dysku­to­wa­liśmy o zasadach korzy­stania z komputera, Internetu, o forach, portalach społecz­no­ścio­wych, grach. Następnie zapre­zen­to­wany został krótki film na temat uzależ­nienia od Internetu. Poruszał on m.in. problem zacho­wy­wania równowagi między światem wirtu­alnym a rzeczy­wi­stym. Prowa­dząca zajęcia przy­go­to­wała również dla uczniów grę decyzyjną, w której uczest­nicy mogli sami zade­cy­dować o poczy­na­niach bohatera kreskówki. Uczniowie dowie­dzieli się także, jak należy chronić swoją prywat­ność, dbać o mocne hasła oraz szanować innych użyt­kow­ników sieci.

Grywa­li­zacja w biblio­tece

Grywa­li­zacja w biblio­tece

W dniach 6 i 7 listopada gości­liśmy w Biblio­tece uczniów bydgo­skich szkół na zajęciach Grywa­li­zacji. Rozwią­zując łami­główki uczniowie rozwijali umie­jęt­ność logicz­nego myślenia, wyobraźnię prze­strzenną, pamięć i spostrze­gaw­czość. Wszystkim towa­rzy­szyło dużo emocji: chęć spro­stania posta­wionym przed nimi zadaniom oraz radość z odnie­sio­nych sukcesów. Dzię­ku­jemy Wam za aktywny udział w zajęciach. Mamy nadzieję, że była to dla was także dobra zabawa.

Ewa Bielska

Barwy i symbole narodowe

Barwy i symbole narodowe

Zbli­ża­jący się Dzień Niepod­le­głości był okazją do zorga­ni­zo­wania w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zajęć eduka­cyj­nych o tematyce patrio­tycznej. Spotka­liśmy się z uczniami Szkoły Podsta­wowej nr 62 w Bydgoszczy oraz Szkoły Podsta­wowej w Cielu 6 i 7 paździer­nika br. na zajęciach zaty­tu­ło­wa­nych „Znam barwy i symbole narodowe”. Celem było kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej, rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbolami naro­do­wymi, kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych oraz rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych. Zajęcia rozpo­częły się krótką pogadanką połączoną z projekcją filmu na temat głównych symboli Rzeczy­po­spo­litej Polskiej: biało-czerwonej flagi, godła państwo­wego oraz hymnu polskiego, czyli Mazurka Dąbrow­skiego. Następnie uczest­nicy zaśpie­wali hymn we wcześniej omówionej postawie. Podkre­śli­liśmy, jak ważne jest szano­wanie symboli, duma z ich posia­dania oraz kształ­to­wanie prawi­dło­wych nawyków patrio­tycz­nych od najmłod­szych lat. Oczy­wi­ście obowiąz­kowym elementem było głośne czytanie. Nawią­zując do tematyki zajęć wyko­rzy­sta­liśmy legendę o Lechu, Czechu i Rusie z książki Wandy Chotom­skiej „Legendy polskie”. Ważnym punktem zajęć było wyko­ny­wanie kokardy narodowej zwanej koty­lionem w biało-czer­wo­nych barwach. Dzieci robiły je po raz pierwszy wykazując się przy tym ogromnym zaan­ga­żo­wa­niem i entu­zja­zmem. Na zakoń­czenie każdy otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska
Joanna Grabowska-Janowiak

Zajęcia dla studentów

Zajęcia dla studentów

Studenci II roku Regio­na­li­styki Euro­pej­skiej na Uniwer­sy­tecie Kazi­mierza Wielkiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych historii oświaty i szkol­nictwa w okresie zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dysponuje wieloma ekspo­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu pokoleniu łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglądała szkoła ich pradziadków, jakie było prawo szkolne i zwyczaje.

Oferta biblio­teki dla seniorów

Oferta biblio­teki dla seniorów

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy nie tylko gromadzi i udostępnia książki. Prowadzi również dzia­łal­ność eduka­cyjną skie­ro­waną do emery­to­wa­nych miesz­kańców Bydgoszczy. W poprzed­nich latach ogromną popu­lar­no­ścią cieszyły się kursy kompu­te­rowe dla seniorów. Chcąc jeszcze bardziej zakty­wi­zować to środo­wisko i poszerzyć ofertę zajęć dla tej grupy przy­go­to­wano program zajęć „Język angielski dla seniorów”.
Obecnie język angielski to uniwer­salny sposób komu­ni­ko­wania się. „Język angielski dla seniorów” skie­ro­wany jest do osób dojrza­łych, które lubią aktywnie wyko­rzy­stywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały minimalną) do nauki języka angiel­skiego.

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstępach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachęcani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagadnień:
-przed­sta­wianie się, powitania, poże­gnania,
-nazwy i liczby,
-zadawanie pytań, udzie­lanie odpo­wiedzi,
-słow­nictwo związane z rodziną, zawodami,
-codzienne czynności, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słow­nictwo, wypo­sa­żenie domu,
-okre­ślenie położenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
-pogoda, czas teraź­niejszy Present Coun­ti­nuous,
-w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasownik can i wyrażenie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
-okre­ślenie miejsc: góry, rzeka itp., okre­ślenia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyrażenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życiowych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kontek­stach.

Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Żyjemy w społe­czeń­stwie infor­ma­cyjnym, opartym na tech­no­lo­giach infor­ma­tycz­nych, które cechuje szeroki dostęp do Internetu, publiczny dostęp do infor­macji i jej prze­ka­zy­wanie bez względu na czas i prze­strzeń. Jedną z funkcji społe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego jest stwo­rzenie możli­wości komu­ni­ko­wania się wielu różno­rod­nych grup w obrębie społe­czeń­stwa global­nego.
Niniejszy zajęcia zostały opra­co­wane dla jednej z takich grup, miano­wicie seniorów, ludzi starszych, nie mających stycz­ności z kompu­terem lub posia­da­ją­cych z nim spora­dyczny kontakt.
Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobowych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe.
I. Budowa komputera.
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut.
II. Praca w środo­wisku Windows.
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów komputera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut.
3. Zarzą­dzanie plikami i folderami: zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wklejanie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i działanie klawia­tury: funkcje klawia­tury w edytorach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów: pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, numeracja stron, obra­mo­wanie itd. – 2 x 45 minut.
IV. Internet jako narzędzie zdoby­wania i wymiany infor­macji.
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet: prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie: portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut.
3. Założenie skrzynki pocztowej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet: komu­ni­ka­tory inter­ne­towe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
-poznanie podsta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem komputera;
-opano­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem syste­mowym i użytkowym;
-akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umie­jęt­ności;
-wdrażanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury infor­ma­tycznej;
-dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z rozwojem techniki kompu­te­rowej;
-pokazanie słucha­czom, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzę­dziem pracy, rozrywki, infor­macji i komu­ni­kacji;
-nabycie umie­jęt­ności wyko­rzy­stania tech­no­logii infor­ma­cyj­nych do wyko­ny­wania typowych zadań wyni­ka­ją­cych z potrzeby dnia codzien­nego i osobi­stych zain­te­re­sowań.

Spotkanie z Leokadią Majewicz

Spotkanie z Leokadią Majewicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spotkanie autor­skie z Leokadią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Majewicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i prze­ję­ciem wysłu­chali oni wspomnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwiatami i gromkimi brawami.

Historia książki

Historia książki

Uczniowie kl. IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych historii książki. Zapoznali się z dziejami pisma, książki ręko­pi­śmiennej oraz drukarstw. Poznali rozmaite, właściwe dla różno­rod­nych krajów i kultur, materiały oraz narzędzia pisarskie. Mieli również okazję obej­rzenia wystawy najstar­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Niezwykle entu­zja­stycznie zare­ago­wali na prezen­tację nowo­cze­snych form książek – arty­stycznie wyko­na­nych amery­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw oferu­ją­cych treści udostęp­niane za pomocą aplikacji na telefon komórkowy. Dzieci bardzo chętnie wypo­wia­dały się na temat swoich doświad­czeń czytel­ni­czych oraz dzieliły się swoją wiedzą dotyczącą książki i bibliotek.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klas IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmy­sło­wienie dzieciom, jak ważne są wartości w życiu każdego człowieka. Uczniowie defi­nio­wali termin „wartość”, nazywali i krótko omawiali podsta­wowe wartości. Szcze­gólną uwagę zwrócono na zana­li­zo­wanie, jak wartości wpływają na dzia­łal­ność człowieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytu­acjach dochodzi do naru­szenia wartości i jakie są tego konse­kwencje.
Na kolejnych zajęciach nauczy­ciel wyjaśnił, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słuchały czytanych przez nauczy­cieli opowiadań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

W czytelni głównej odbyły się warsztaty meto­dyczne “Posłuchaj! Podcasty na lekcji języka niemiec­kiego” w ramach projektu “sieć ekspertów programu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Krajewska na zapro­szenie nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów – nauczy­ciele języka niemiec­kiego – zostali zapoznani z księ­go­zbiorem niemiec­ko­ję­zycznym znaj­du­jącym się w PBW. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medioteki Instytutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.