Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Pracow­nicy biblio­teki gościli w siedzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Polskiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrze­szo­nych w nim seniorów. Okazją do spotkania były trwa­jące obchody Roku Włady­sława Racz­kie­wicza, celem nato­miast – popu­la­ry­zacja postaci pierw­szego Prezy­denta Rzeczy­po­spo­litej Polskiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomor­skim. Wykład i prezen­tacja multi­me­dialna pt. „Włady­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza” spotkały się z żywym zain­te­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wyma­ga­jącą widownią, prezen­tując wysoki poziom wiedzy histo­rycznej.
W związku z 70. rocz­nicą śmierci tego wybit­nego poli­tyka, patrioty, państwowca, Senat Rzeczy­po­spo­litej Polskiej podjął uchwałę o usta­no­wieniu 2017 r. Rokiem Włady­sława Racz­kie­wicza. Wcze­śniej stano­wisko w sprawie usta­no­wienia w naszym regionie Roku Włady­sława Racz­kie­wicza przyjął Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popu­la­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia eduka­cyjne dla uczniów, udostęp­nianie czasowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolej­nego grona odbiorców.

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­liśmy siódmą edycję Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inau­gu­ra­cyjne spotkania, które poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Akademii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Zajęcia obej­mo­wały prezen­tację doty­czącą postaci i dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, poga­dankę na temat wartości i roli głośnego czytania oraz idei kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Najważ­niej­szym elementem było głośne czytanie frag­mentów „Akademii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akademii pana Kleksa: klek­so­grafię i przę­dzenie liter i samo­dzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spró­bować pisania piórem i atra­mentem. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w paździer­niku.

Spotkanie autor­skie

Spotkanie autor­skie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spotkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od sybe­ryj­skiego obozu pracy przy­mu­sowej przez Uzbe­ki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy, którzy z uwagą i zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali opowia­dania pani Leokadii, ilustro­wa­nego prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwia­tami i grom­kimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poru­szeni opowie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spokojem i dosto­jeń­stwem przy­po­mina królową Elżbietę”.

Księ­go­zbiór języ­kowy

Księ­go­zbiór języ­kowy

Nauczy­ciele biblio­te­karze z naszej placówki przed­sta­wili nauczy­cielom języków obcych bogatą ofertę księ­go­zbioru języ­ko­wego. Jest ona  skie­ro­wana do języ­kowców z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do wyko­rzy­stania na lekcjach jęz. angiel­skiego i niemiec­kiego. Pracow­nicy biblio­teki zwró­cili też uwagę na czaso­pisma meto­dyczne dostępne w Czytelni Głównej PBW, w której mieści się również niemiec­ko­ję­zyczny księ­go­zbiór Medio­teki Insty­tutu Goethego. Prezen­tacja odbyła się podczas konfe­rencji meto­dycznej zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli na temat plano­wania pracy nauczy­ciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z zało­że­niami reformy edukacji i kierun­kami poli­tyki oświa­towej państwa. 

Przy­jaźń – zajęcia eduka­cyjne

Przy­jaźń – zajęcia eduka­cyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Tematem zajęć była przy­jaźń. Dzieci wysłu­chały opowia­dania z książki 12 ważnych opowieści, a następnie rozwią­zały kilka zadań przy­go­to­wa­nych na stronie Lear­ning Apps. Przy­go­to­wały również sper­so­na­li­zo­waną grę eduka­cyjną o warto­ściach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozu­mienie uniwer­sal­nych wartości, rozwi­janie wyobraźni, twór­czego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twór­czej aktyw­ności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o warto­ściach w ramach programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z prze­czy­tanym tekstem oraz ćwiczenia kreatywne.
Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 52 341 19 84 wew. 16.

Konfe­rencja o biblio­te­kach

Konfe­rencja o biblio­te­kach

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy odbyła się konfe­rencja BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ, której orga­ni­za­torem była Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy.

Celem konfe­rencji było:
• promocja biblio­teki akade­mic­kiej, peda­go­gicznej i szkolnej jako insty­tucji eduka­cyjnej;
• zapre­zen­to­wanie możli­wości wyko­rzy­stania kompe­tencji infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii;
• zapre­zen­to­wanie crowd­so­ur­cingu inter­ne­to­wego w dzia­łal­ności bibliotek; społecz­no­ściowe pozy­ski­wanie funduszy;
• zapre­zen­to­wanie przy­kła­dowej formy pracy biblio­teki peda­go­gicznej reali­zo­wanej na rzecz edukacji (wycho­wanie do wartości) – reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiamy o warto­ściach”;
• inte­gracja środo­wiska nauczy­cieli biblio­te­karzy bibliotek szkol­nych, peda­go­gicz­nych i akade­mic­kich.

Proble­ma­tyka konfe­rencji doty­czyła stoso­wania nowych mediów i narzędzi w komu­ni­kacji z użyt­kow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy w tym zakresie, unowo­cze­śniania metod pracy biblio­teki oraz pozy­ski­wania funduszy. Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i edukacji, a także przed­sta­wiono problemy zwią­zane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako orga­ni­zacji uczącej się.

W programie konfe­rencji uwzględ­niono podsu­mo­wanie konkursu „Niech połączy nas książka. Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi” oraz wystą­pienia zapro­szo­nych gości:
Nowo­czesna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chle­wicka – Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy
Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Małgo­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
Biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmiterek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgoszczy – biblio­te­karz, animator kultury, poeta, prozaik, perku­sista.
Reali­zacja programu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” – Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy.

W konfe­rencji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy. Ważnym punktem spotkania było wręczenie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Niech połączy nas książka! Książka, którą polecam mojemu uczniowi. Książka, którą polecam mojemu nauczy­cie­lowi”.

Ewa Bedełek
Wydział Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy

 

Relacja Radia PiK

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek w Biblio­tece

Dzie­cięca Akademia Czytania Bajek w Biblio­tece

Rusza kolejna, siódma już, edycja Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek, tym razem pod hasłem “Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”. Zapra­szamy do zapo­znania się z nową ofertą zajęć w roku szkolnym 2017/2018 i do uczest­nictwa w naszych biblio­tecz­nych spotka­niach z książką. Pierwsze zajęcia już pod koniec wrze­śnia. Zapra­szamy

Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej

Targi dobrych praktyk ekonomii społecznej

W niedzielę 10.09.2017 r. stowa­rzy­szenie Kujawsko-Pomor­skie Centrum Dzie­dzictwa Oświaty dzia­ła­jące przy Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyło w Targach Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej – Jarmarku Kujawsko-Pomor­skim, który odbył się w Myślę­cinku.
Przed­się­wzięcie reali­zo­wane było w ramach projektu Regio­nal­nego Ośrodka Poli­tyki Społecznej w Toruniu pn. „Koor­dy­nacja rozwoju ekonomii społecznej w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim” w ramach części Regio­nal­nego Programu Opera­cyj­nego Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego na lata 2014–2020 współ­fi­nan­so­wanej ze środków Unii Euro­pej­skiej w ramach Euro­pej­skiego Funduszu Społecz­nego.
Nasze stoisko prezen­to­wało przede wszystkim ekspo­naty muze­alne doty­czące „Starej Szkoły” z Muzeum Oświaty (Wydziału Biblio­teki).
Pomimo pochmurnej i desz­czowej pogody frekwencja dopi­sała. Do naszego stoiska podcho­dziły całe rodziny, wiele ekspo­natów przy­wo­ły­wało wspo­mnienia oraz uśmiech na twarzy. Dzieci były zachwy­cone pisa­niem piórem i atra­mentem, chociaż twier­dziły, że nie jest to łatwe. Najmłodsze dzieci lgnęły do Plastusia. Podczas prezen­tacji stoiska opowia­da­liśmy o zwycza­jach w dawnej szkole oraz o patronie Biblio­teki – Marianie Rejew­skim.
Na Jarmarku promo­wa­liśmy i zachę­ca­liśmy do korzy­stania z oferty Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego i jej wydziału – Muzeum Oświaty. Zapra­sza­liśmy do korzy­stania z Klubu Enigma – pokoju zagadek mate­ma­tyczno-logicz­nych.
Dzień później repre­zen­to­wa­liśmy nasze Stowa­rzy­szenie na semi­na­rium nt. „Ekonomia społeczna jako prze­strzeń inno­wacji w obszarze usług i użytecz­ności publicznej”, które odbyło się w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego.
O cieka­wych rozwią­za­niach w projek­to­waniu stra­te­gicznym opowia­dali m.in. Cezary Graul i Adrian Gorzycki z SHOPA DESIGN THIN­KING WORK­SPACE. Ciekawe rozwią­zania zza granicy przed­sta­wiły również anima­torki Anna Szmyd i Justyna Górska, które opowie­działy o doświad­cze­niach z Włoch i Niemiec. Dwudniowa impreza posłu­żyła nam do nawią­zania nowych znajo­mości i kontaktów, które pomogą w dalszej dzia­łal­ności Stowa­rzy­szenia KPCDO.

Nowy infor­ma­cyjny portal eduka­cyjny

Nowy infor­ma­cyjny portal eduka­cyjny

Dzisiaj wystar­tował portal infor­ma­cyjny EDUPOLIS, stano­wiący inte­gralną część Kujawsko-Pomor­skiej Plat­formy Eduka­cyjnej, utwo­rzonej na potrzeby woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

EDUPOLIS to portal adre­so­wany do nauczy­cieli, uczniów i rodziców, prowa­dzony przez Depar­ta­ment Edukacji i Kształ­cenia Usta­wicz­nego Urzędu Marszał­kow­skiego w Toruniu. Portal zawiera infor­macje, doty­czące aktu­al­nych wyda­rzeń, konkursów dla uczniów, konfe­rencji i szkoleń dla nauczy­cieli, oraz ofertę eduka­cyjną insty­tucji kultu­ral­nych z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego.

Zespół redak­cyjny portalu EDUPOLIS tworzą przed­sta­wi­ciele bibliotek peda­go­gicz­nych i KPCEN-ów z Torunia, Bydgoszczy i Włocławka oraz redakcji „UczMy”. Siedziba redakcji EDUPOLIS mieści się w Biblio­tece Peda­go­gicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu.

Zapra­szamy wszystkie insty­tucje o charak­terze eduka­cyjnym z regionu kujawsko-pomor­skiego do współ­two­rzenia portalu. Infor­macje można prze­syłać na adres: redakcja@​edupolis.​pl. Do pliku teksto­wego prosimy dołą­czyć foto­grafie i logo placówki w osob­nych plikach.

Kontakt:
Anna Siemińska (redaktor naczelna – odpo­wie­dzialna za rejon toruński)
Biblio­teka Peda­go­giczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawac­kiej w Toruniu
87–100 Toruń, ul. Dąbrow­skiego 4
e-mail: sieminska.​anna@​edupolis.​pl
tel. 56 653 97 56

Beata Cieślińska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon bydgoski)
Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy
85–094 Bydgoszcz, ul. Skło­dow­skiej-Curie 4
e-mail: beata.​cieslinska@​edupolis.​pl
tel. 52 341 30 74

Magda­lena Brew­czyńska (zastępca redaktor naczelnej – odpo­wie­dzialna za rejon włocławski)
Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edukacji Nauczy­cieli we Włocławku,
87–800 Włocławek, ul. Nowo­miejska 15A
e-mail: magdalena.​brewczynska@​edupolis.​pl
tel. 54 231 33 42 w. 31

Projekt Samo­rządu Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Prezen­tacja oferty Biblio­teki

Biblio­teka prezen­to­wała ofertę dla szkół w Audi­to­rium Novum na Uniwer­sy­tecie Tech­no­lo­giczno-Przy­rod­ni­czym w Bydgoszczy. Stoisko odwie­dzali dyrek­torzy publicz­nych i niepu­blicz­nych szkół i placówek woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego, którzy przy­byli na naradę inau­gu­ru­jącą nowy rok szkolny 2017/2018, zorga­ni­zo­waną przez Kura­to­rium Oświaty w Bydgoszczy.

Wakacje w biblio­tece

Wakacje w biblio­tece

W wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – Muzeum Oświaty –  w lipcu i sierpniu odby­wają się zajęcia eduka­cyjne dla uczest­ników kolonii, półko­lonii i świe­tlic środo­wi­sko­wych. Dzie­ciom propo­nu­jemy spotkania połą­czone z warsz­ta­tami. Jest dużo uśmiechu, zabawy i podróży w czasie.

Model <span class="caps">7S</span> McKin­seya – szko­lenie

Model 7S McKin­seya – szko­lenie

W biblio­tece odbyło się spotkanie z Igorem Prono­bisem i Ziemo­witem Prono­bisem, przed­sta­wi­cie­lami Fundacji Youth of Europe w ramach projektu Erasmus+ "Good, better, best: Quality Stan­dards for Youth Parti­ci­pa­tion", którego bene­fi­cjen­tami są m.in. Rady Młodzie­żowe z Polski i Rumunii. Uczest­nicy szko­lenia zapo­znali się z modelem 7S McKin­seya w zarzą­dzaniu orga­ni­zacją. Część spotkania miała charakter warsz­tatów i pole­gała na zasto­so­waniu tego modelu w pracy biblio­teki. Pracow­nicy podzie­leni zostali na 7 grup i opra­co­wy­wali stan­dardy i wskaź­niki biorąc pod uwagę cechy orga­ni­zacji: stra­tegię, struk­turę, proce­durę, styl, pracow­ników, umie­jęt­ności oraz wspólne wartości. Nowe spoj­rzenie na zarzą­dzanie i ewalu­ację pracy insty­tucji wzbu­dziło duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli, a goście z fundacji spotkali się z życz­liwym przy­ję­ciem.

Zapro­szenie na konfe­rencję

Zapro­szenie na konfe­rencję

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy i Biblio­teka Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy zapra­szają biblio­te­karzy i nauczy­cieli biblio­te­karzy do wzięcia udziału w konfe­rencji "BIBLIO­TEKA – WSPÓŁ­PRACA – CYBER­PRZE­STRZEŃ", która odbę­dzie się 15 wrze­śnia 2017 r. w siedzibie Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy.

PROGRAM KONFE­RENCJI:

10.00–10.30 Reje­stracja uczest­ników
10.30–11.00 Nowo­czesna biblio­teka akade­micka – dr Aldona Chle­wicka-Mączyńska – Dyrektor Biblio­teki Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy
11.00–11.40 Crowd­so­ur­cing inter­ne­towy w dzia­łal­ności bibliotek – dr hab. Małgo­rzata Kowalska – Instytut Infor­macji Naukowej i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Miko­łaja Koper­nika w Toruniu
11.40–12.20 Biblio­teki w rzeczy­wi­stości społecz­no­ścio­wych mediów i mobil­nych tech­no­logii – dr Grze­gorz Gmiterek – Katedra Biblio­grafii i Doku­men­tacji Wydział Dzien­ni­kar­stwa, Infor­macji i Biblio­logii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
12.20–12.40 Przerwa kawowa
12.40–13.20 Moje biblio­te­kar­skie i niebi­blio­te­kar­skie pasje – Marcin Karnowski – Woje­wódzka i Miejska Biblio­teka Publiczna w Bydgoszczy – biblio­te­karz, animator kultury, poeta, prozaik, perku­sista
13.20–14.00 Reali­zacja programu "Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach" - Ewa Bedełek – Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych w Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy

Zapra­szamy do reje­stracji.

Wakacje z ciekawą książką

Wakacje z ciekawą książką

Zakoń­czy­liśmy kolejną, szóstą już edycję Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W sześciu ostat­nich przed waka­cjami spotka­niach zaty­tu­ło­wa­nych „Udane wakacje z ciekawą książką” wzięli udział uczniowie klas I-III ze Szkoły Podsta­wowej nr 56, 31 oraz 26 w Bydgoszczy.
Po krótkim wpro­wa­dzeniu na temat książki, biblio­teki i roli czytania, wybra­liśmy się na wycieczkę po naszej insty­tucji. Zwie­dzi­liśmy Wypo­ży­czalnię, Czytelnię oraz maga­zyny. W każdym z tych miejsc dzieci mogły posłu­chać o pracy biblio­te­karza na danym stano­wisku oraz miały okazję, aby zadać kilka pytań.
Po wycieczce odbyło się głośne czytanie – tym razem nowa publi­kacja bydgo­skiej pisarki Agnieszki Stel­ma­szyk „Zbawcy książek”. Nasza Biblio­teka włączyła się tym samym w ogól­no­polską akcję Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Po czytaniu dzieci projek­to­wały okładkę książki, którą planują prze­czytać w wakacje. Mamy nadzieję, że te plany się powiodą. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał upominki z Fundacji ABC XXI.
Życzymy dzie­ciom i ich nauczy­cielom udanych wakacji i zapra­szamy od wrze­śnia na kolejną edycję.

Włady­sław Racz­kie­wicz

Włady­sław Racz­kie­wicz

W związku z obcho­dami Roku Włady­sława Racz­kie­wicza i trwa­jącym Świętem Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego, w dniu 8 czerwca w naszej biblio­tece odbyły się zajęcia: Włady­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza. Uczniowie Gimna­zjum nr 52 w Bydgoszczy wysłu­chali wykładu oraz obej­rzeli prezen­tację na temat ostat­niego woje­wody pomor­skiego w dzie­jach Drugiej Rzeczy­po­spo­litej i jedno­cze­śnie pierw­szego Prezy­denta RP na uchodź­stwie. Cieszymy się, że młodzież bydgoska wyka­zuje zain­te­re­so­wanie wiel­kimi posta­ciami zwią­za­nymi z historią naszego regionu i kraju.  plakat