Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sendle­rowej

Uczniowie ze Szkoły im. Ireny Sendle­rowej

Kolejna bydgoska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­rowej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie brali udział w zajęciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zajęciach w Akademii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Uczniowie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Uczniowie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­cenia Rolni­czego w Bydgoszczy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Uczniowie poznawali sposoby bezpiecz­nego i poży­tecz­nego poru­szania się po Inter­necie. Kolejna godzina prze­zna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co najważ­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“, a temat brzmiał „Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać“. Kolejną godzinę młodzież spędziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umie­jęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicznym myśleniem.

Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół bydgo­skich i okolic: Mroczy, Koto­mierza, Łabiszyna i Szubina. Projekt wymyślony przez pracow­ników biblio­teki i zreali­zo­wany wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Dzie­dzictwa Oświaty miał trwać 4 miesiące. Ze względu na duże zain­te­re­so­wanie nauczy­cieli i uczniów został on włączony do stałej oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki.
Uczniowie zamknięci w escape roomie współ­pra­cując ze sobą wykazują się kreatyw­no­ścią, logicznym i anali­tycznym myśleniem, sprytem oraz spostrze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele docenili pomysł, który, ich zdaniem, świetnie motywuje młodzież do wysiłku inte­lek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zain­te­re­so­wani mogą reje­strować grupy tele­fo­nicznie: 52 – 341-19 – 84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umie­jęt­ności testowali uczniowie klasy wojskowej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubinie. Ćwiczyli też pamięć, anali­tyczne myślenie, poprawne koja­rzenie faktów na zajęciach w Akademii Gier Logicz­nych, które prowadzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­cenia matematyk – Ewa Bielska.

Spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia

Spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia

W czytelni odbyło się kolejne spotkanie sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską. Tym razem nauczy­ciele wymie­niali się doświad­cze­niami zwią­za­nymi z reali­zacją projektów języ­ko­wych w ramach programu ERASMUS plus. Swoim barwnym wystą­pie­niem prele­gentki ze SP nr 57 w Bydgoszczy zachęciły pozo­sta­łych nauczy­cieli do brania udziału w tego typu progra­mach. Jak zwykle, nauczy­ciele mieli okazję do skorzy­stania z księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego. Zapra­szamy na kolejne spotkanie sieci, które zapla­no­wano na 20.03.2018 o godz.16.30 w czytelni.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Multi­me­dialny plakat – warsztaty dla nauczy­cieli

Multi­me­dialny plakat – warsztaty dla nauczy­cieli

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­ga­nia nauczy­cieli w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych 30 stycznia 2018 r. odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się i wykorzy­sty­wa­nia w pracy techno­lo­gii info­r­ma­­cyjno-komu­ni­­ka­­cy­j­nych. Tematem spotka­nia było narzę­dzie osadzone w chmurze pt. „Glogster“. Jest to ciekawa propo­zy­cja do tworze­nia plaka­tów, na których można umieścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo istnieje możli­wość tworze­nia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspól­nie lub indywi­du­al­nie praco­wać nad projek­tem.
Glogster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewa­n­do­w­ska-Pyż

Szkolenie dla nauczy­cieli

Szkolenie dla nauczy­cieli

W biblio­tece odbyło się szkolenie dla nauczy­cieli ZSS nr 33 w Bydgoszczy „Wielki Internet – korzyści, zagro­żenia, bezpie­czeń­stwo, aplikacje online“. Prowa­dząca spotkanie przed­sta­wiła problem uzależ­nienia dzieci i młodzieży od Internetu, zazna­czając, że jest to problem społeczny. Następnie pokazała wybrane wyniki ogól­no­pol­skiego badania uczniów w szkołach pt. Nasto­latki 3.0. Zwróciła uwagę na aktyw­ności dzieci w Inter­necie, jakimi najczę­ściej są: gry inter­ne­towe, portale społecz­no­ściowe i komu­ni­ka­tory oraz porno­grafia. Wskazała również na różne przyczyny naduży­wania Internetu przez dzieci i młodzież oraz możli­wości rozpo­zna­wania symptomów uzależ­nienia. W dalszej części prowa­dząca przy­bli­żyła serwisy inter­ne­towe, dotyczące bezpie­czeń­stwa w sieci i oferujące niezli­czoną ilość ciekawych pomysłów na zajęcia eduka­cyjne. Zapoznała też uczest­ników szkolenia z progra­mami i apli­ka­cjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Pikto­chart, Kahoot czy Canva, które można wyko­rzy­stać w pracy zawodowej nauczy­ciela.
Beata Cieślińska

Edukacja czytel­nicza

Edukacja czytel­nicza

W dniach 24 – 25 stycznia w 242. rocznicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czytelni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Bydgoszczy. Uczniowie zapoznali się z krótką historią, zilu­stro­waną wystawą narzędzi do łupania orzechów. Następnie wysłu­chali wybranych rozdziałów baśni, by móc później rozwiązać krzyżówkę. Biblio­te­karze przy­bli­żyli im również postać jubilata oraz autora baletu, Piotra Czaj­kow­skiego. Na zakoń­czenie uczest­nicy spotkania obejrzeli opowieść animowaną “Dziadek do orzechów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Katarzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

Szkolenie – Polona i Academica

Szkolenie – Polona i Academica

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy odbyło się szkolenie, na które zapro­si­liśmy biblio­te­karzy, nauczy­cieli i wszyst­kich tych, którzy chcieli dowie­dzieć się jakie zmiany przy­niosła POLONA/2miliony, jedna z najno­wo­cze­śniej­szych bibliotek cyfrowych na świecie i jedno­cze­śnie największa tego typu biblio­teka w Polsce oraz ACADEMICA Cyfrowa Wypo­ży­czalnia Publi­kacji Naukowych, projekt reali­zo­wany przez Biblio­tekę Narodową pod auspi­cjami Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczest­nicy szkolenia dowie­dzieli się jak można wyko­rzy­stać serwisy Biblio­teki Narodowej w codziennej pracy i w jaki sposób uzyskać dostęp do milionów publi­kacji w nawet najmniej­szej biblio­tece. Spotkanie, w który wzięło udział 50 osób, prowadził Pan Iwo Hrynie­wicz, pracownik Zakładu Wypo­ży­czania Krajowego i Zagra­nicz­nego w Biblio­tece Narodowej.

Ewa Bedełek 
Kierownik Wydziału Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych PBW w Bydgoszczy

Film ze szkolenia

Marian Rejewski w projekcie języka angiel­skiego

Marian Rejewski w projekcie języka angiel­skiego

Dnia 12.01.2018 r. klasy VIVIISP nr 12 z Oddzia­łami Inte­gra­cyj­nymi w Bydgoszczy uczest­ni­czyły w zajęciach „Marian Rejewski w projekcie języka angiel­skiego“. Młodzież została podzie­lona na trzy grupy 5 – 6 osobowe, z których każda wzięła udział w trzech częściach spotkania. Były to: rozwią­zy­wanie zagadek w escape roomie, gry i zabawy mate­ma­tyczno-logiczne oraz pogadanka o Marianie Rejewskim z elemen­tami języka angiel­skiego.
Alina Melnicka-Zygmunt i Ewa Bielska

Egzamin ósmo­kla­sisty

Egzamin ósmo­kla­sisty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsztaty dla nauczy­cieli szkół podsta­wo­wych „Egzamin Ósmo­kla­sisty“ z języka angiel­skiego i języka niemiec­kiego, zorga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli konsul­tantów z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów zapoznali się z zało­że­niami egzaminu, przy­kła­dowym arkuszem egza­mi­na­cyjnym oraz zasadami oceniania. Nauczy­cielom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angielsko- i niemiec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w biblio­tece.
Alina Melnicka-Zygmunt i Katarzyna Krukowska-Cyra­no­wicz

Spotkanie seniorów

Spotkanie seniorów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spotkanie karna­wa­łowe w Domu Dziennego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze środo­wi­skiem chętnie umilamy seniorom czas. Tematem kolejnego już spotkania był karnawał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­liśmy historię zwyczajów karna­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwartek, ostatki). Uczest­nicy także wspo­mi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Seniorzy zain­spi­ro­wani rozmową i wspo­mnie­niami posta­no­wili na swoją tego­roczną zabawę karna­wa­łową założyć maski w stylu weneckim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak


Świą­teczne spotkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spotkanie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spotkania się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas uczniowie klas I-III Szkoły Podsta­wowej nr 62 oraz nr 31 w Bydgoszczy. Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne spotkania z Dziadkiem do orzechów” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat historii powstania utworu E.T.A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć różne modele dziadków do orzechów oraz poznać historię tego ciekawego urzą­dzenia. W dalszej części czyta­łyśmy dzieciom fragmenty nowej wersji książki „Dziadek do orzechów” oraz zobaczyć kilka wydań z różnymi ilustra­cjami oraz wersje multi­me­dialne utworu. Następnie dzieci wyko­ny­wały zakładki świą­teczne z motywem „Dziadka do orzechów”, a na zakoń­czenie obejrzały wystawę różnych rodzajów dziadków do orzechów, zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.
Życzymy wszystkim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przyszłym roku na kolejnych zajęciach w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

Maraton czytania

Maraton czytania

W Czytelni Głównej odbył się maraton czytania lite­ra­tury anglo­ję­zycznej. Młodzież z Gimnazjum nr 37 w Bydgoszczy przez trzy godziny głośno czytała adaptacje książek w uprosz­czonej wersji językowej. Lektura stała się okazją do dyskusji o prze­kła­dach polskiej lite­ra­tury na świecie. Uczniowie zostali wpro­wa­dzeni w świą­teczny nastrój oglądając wystawę o dziadkach do orzechów i wysłu­chując krótkiej pogadanki.

Na zajęciach w biblio­tece…

Na zajęciach w biblio­tece…

Uczennice z Zespołu Szkół Handlo­wych w Bydgoszczy uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych, na których poznawały dzieje książki, od jej najdaw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagadkami logiczno-mate­ma­tycz­nymi w biblio­tecznym escape roomie – Klubie Enigma.

Spotkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

Spotkanie nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spotkanie w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy Justynę Adamską. Uczest­nicy dysku­to­wali i dzielili się doświad­cze­niami doty­czą­cymi przy­go­towań i reali­zacji projektów między­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i młodzież z polskich szkół. W związku ze zbli­ża­ją­cymi się świętami nie zabrakło również wymiany pomysłów na prze­pro­wa­dzenie ciekawych lekcji na temat Christmas. Na kolejne spotkanie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzinie 16.30.