Oferta biblio­teki dla senio­rów

Oferta biblio­teki dla senio­rów

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy nie tylko groma­dzi i udostęp­nia książki. Prowa­dzi również działal­ność eduka­cyjną skiero­waną do emery­to­wa­nych miesz­kań­ców Bydgosz­czy. W poprzed­nich latach ogromną popular­no­ścią cieszyły się kursy kompu­te­rowe dla senio­rów. Chcąc jeszcze bardziej zakty­wi­zo­wać to środo­wi­sko i posze­rzyć ofertę zajęć dla tej grupy przygo­to­wano program zajęć „Język angiel­ski dla senio­rów”.
Obecnie język angiel­ski to uniwer­salny sposób komuni­ko­wa­nia się. „Język angiel­ski dla senio­rów” skiero­wany jest do osób dojrza­łych, które lubią aktyw­nie wykorzy­sty­wać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały minimalną) do nauki języka angiel­skiego.

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regular­nych, cotygo­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zajęciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­ja­nia umiejęt­no­ści mówie­nia. Każde spotka­nie poświę­cone jest wprowa­dza­niu i utrwa­la­niu zwrotów, wyrażeń, słownic­twa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych dotyczą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:
-przed­sta­wia­nie się, powita­nia, pożegna­nia,
-nazwy i liczby,
-zadawa­nie pytań, udzie­la­nie odpowie­dzi,
-słownic­two związane z rodziną, zawodami,
-codzienne czynno­ści, obowiązki, praca, dni tygodnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słownic­two, wyposa­że­nie domu,
-określe­nie położe­nia, ruch drogowy, komuni­ka­cja miejska,
-pogoda, czas teraź­niej­szy Present Counti­nu­ous,
-w restau­ra­cji, nazwy posił­ków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasow­nik can i wyraże­nie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotni­sku, na dworcu, wakacje,
-określe­nie miejsc: góry, rzeka itp., określe­nia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ni­ków podsta­wo­wych kompe­ten­cji języko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyraże­nia niezbędne w podsta­wo­wej komuni­ka­cji w języku angiel­skim w różnych sytuacjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obcokra­jow­cami w Polsce. Nacisk położony jest na praktyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozumie­nie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i przewi­dy­wal­nych kontek­stach.

Kurs kompu­te­rowy dla senio­rów

Żyjemy w społe­czeń­stwie infor­ma­cyj­nym, opartym na techno­lo­giach infor­ma­tycz­nych, które cechuje szeroki dostęp do Inter­netu, publiczny dostęp do infor­ma­cji i jej przeka­zy­wa­nie bez względu na czas i przestrzeń. Jedną z funkcji społe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego jest stworze­nie możli­wo­ści komuni­ko­wa­nia się wielu różno­rod­nych grup w obrębie społe­czeń­stwa global­nego.
Niniej­szy zajęcia zostały opraco­wane dla jednej z takich grup, miano­wi­cie senio­rów, ludzi starszych, nie mających stycz­no­ści z kompu­te­rem lub posia­da­ją­cych z nim spora­dyczny kontakt.
Program kursu obejmuje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygodniu.
Treści progra­mowe.
I. Budowa kompu­tera.
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­ma­cji – 1 x 45 minut.
II. Praca w środo­wi­sku Windows.
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój kompu­ter”- 1 x 45 minut.
3. Zarzą­dza­nie plikami i folde­rami: zapisy­wa­nie pliku na dysku, kopio­wa­nie i wkleja­nie plików, usuwa­nie plików, kopio­wa­nie plików na wybrany nośnik infor­ma­cji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i działa­nie klawia­tury: funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady redago­wa­nia tekstów: pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wa­nia i redago­wa­nia tekstów: czcionka, akapit, numera­cja stron, obramo­wa­nie itd.  – 2 x 45 minut.
IV. Inter­net jako narzę­dzie zdoby­wa­nia i wymiany infor­ma­cji.
1. Budowa i zasto­so­wa­nie sieci Inter­net: przeglą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszu­ki­wa­nia infor­ma­cji w Inter­ne­cie: portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut.
3. Założe­nie skrzynki poczto­wej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komuni­ko­wa­nia przez Inter­net: komuni­ka­tory inter­ne­towe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
-pozna­nie podsta­wo­wych pojęć związa­nych z użytko­wa­niem kompu­tera;
-opano­wa­nie umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się oprogra­mo­wa­niem syste­mo­wym i użytko­wym;
-aktywi­zo­wa­nie senio­rów poprzez ćwicze­nie umysłu i zdoby­wa­nie nowych umiejęt­no­ści;
-wdraża­nie do posze­rza­nia swojej wiedzy poprzez korzy­sta­nie z litera­tury infor­ma­tycz­nej;
-dostrze­ga­nie korzy­ści i zagro­żeń związa­nych z rozwo­jem techniki kompu­te­ro­wej;
-pokaza­nie słucha­czom, w jaki sposób kompu­ter może być użytecz­nym narzę­dziem pracy, rozrywki, infor­ma­cji i komuni­ka­cji;
-nabycie umiejęt­no­ści wykorzy­sta­nia techno­lo­gii infor­ma­cyj­nych do wykony­wa­nia typowych zadań wynika­ją­cych z potrzeby dnia codzien­nego i osobi­stych zainte­re­so­wań.

Spotka­nie z Leoka­dią Majewicz

Spotka­nie z Leoka­dią Majewicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spotka­nie autor­skie z Leoka­dią Majewicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji histo­rii mówio­nej”. Pani Leoka­dia Majewicz wraz z rodziną znala­zła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolno­ści wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tanza­nię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spotka­nia byli ucznio­wie z VIII LO w Bydgosz­czy. Z zainte­re­so­wa­niem i przeję­ciem wysłu­chali oni wspomnień pani Leoka­dii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i fotogra­fie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotka­nie kwiatami i gromkimi brawami.

Histo­ria książki

Histo­ria książki

Ucznio­wie kl. IV ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 65 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych histo­rii książki. Zapoznali się z dziejami pisma, książki rękopi­śmien­nej oraz drukarstw. Poznali rozma­ite, właściwe dla różno­rod­nych krajów i kultur, materiały oraz narzę­dzia pisar­skie. Mieli również okazję obejrze­nia wystawy najstar­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Niezwy­kle entuzja­stycz­nie zareago­wali na prezen­ta­cję nowocze­snych form książek – artystycz­nie wykona­nych amery­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw oferu­ją­cych treści udostęp­niane za pomocą aplika­cji na telefon komór­kowy. Dzieci bardzo chętnie wypowia­dały się na temat swoich doświad­czeń czytel­ni­czych oraz dzieliły się swoją wiedzą dotyczącą książki i biblio­tek.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece ucznio­wie klas IV ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 65 w Bydgosz­czy. Dzieci uczest­ni­czyły w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“: Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam warto­ści oraz Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmysło­wie­nie dzieciom, jak ważne są warto­ści w życiu każdego człowieka. Ucznio­wie definio­wali termin „wartość”, nazywali i krótko omawiali podsta­wowe warto­ści. Szcze­gólną uwagę zwrócono na zanali­zo­wa­nie, jak warto­ści wpływają na działal­ność człowieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytuacjach docho­dzi do narusze­nia warto­ści i jakie są tego konse­kwen­cje.
Na kolej­nych zajęciach nauczy­ciel wyjaśnił, że szacu­nek jest funda­men­tem wszyst­kich innych warto­ści moral­nych, a gdy łamane są warto­ści takie jak uczci­wość czy odpowie­dzial­ność, świad­czy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czyta­nych przez nauczy­cieli opowia­dań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywio­łowo włączały się w dysku­sję.

Podca­sty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

Podca­sty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

W czytelni głównej odbyły się warsz­taty metodyczne “Posłu­chaj! Podca­sty na lekcji języka niemiec­kiego” w ramach projektu “sieć eksper­tów programu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Krajew­ska na zapro­sze­nie nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy. Uczest­nicy warsz­ta­tów – nauczy­ciele języka niemiec­kiego – zostali zapoznani z księgo­zbio­rem niemiec­ko­ję­zycz­nym znajdu­ją­cym się w PBW. Biblio­te­ka­rze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.

Twórczość Wandy Chotom­skiej

Twórczość Wandy Chotom­skiej

W dniach 25–27 paździer­nika br. gości­li­śmy w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek dzieci z bydgo­skich placó­wek: Szkoły Podsta­wo­wej nr 31, Szkoły Podsta­wo­wej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Najmłodsi wzięli udział w spotka­niach poświę­co­nych twórczo­ści Wandy Chotom­skiej, która jest jedną z najwy­bit­niej­szych autorek litera­tury dziecię­cej. W trakcie krótkiej prezen­ta­cji uczest­nicy poznali postać Wandy Chotom­skiej, jej twórczość literacką oraz ideę kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szą częścią zajęć było czyta­nie utworów autorki. Wybra­li­śmy fragmenty książki „Pięciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Chotom­ska dzieciom”. W dalszej części ucznio­wie, pracu­jąc w grupach, wykony­wali plakaty ilustru­jące przeczy­tane utwory, a przed­szko­laki koloro­wały pięciop­siaczki. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej biogra­fie, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.
Kolejne spotka­nia w ramach Akade­mii odbędą się w listo­pa­dzie.

Nie tylko dla biblio­te­ka­rzy…

Nie tylko dla biblio­te­ka­rzy…

Litera­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych / Krystyna Zabawa. – Kraków : Akade­mia Ignatia­num : Wydaw­nic­two WAM, 2017.
Sygn. 162833, 162834

Publi­ka­cja wypeł­nia poważną lukę w wiedzy o najnow­szej litera­tu­rze dla (naj)młodszych czytel­ni­ków. Jest to zadanie dziś tyleż ważne, co i skompli­ko­wane. Badacz tej proble­ma­tyki musi się bowiem zmierzyć nie tylko z bardzo rozle­głym obsza­rem publi­ka­cji, ale również z jego złożo­no­ścią tematyczno-formalną. Krystyna Zabawa zadanie to wypeł­nia bez zarzutu.

Kompo­zy­cja książki odpowiada jej zadaniom. Nauczy­ciele i rodzice otrzy­mują rozbu­do­wane infor­ma­cje o ofercie wydaw­ni­czej litera­tury pięknej, którą Autorka wpisuje do wyróż­nio­nych przez siebie kręgów tematycz­nych: przyrod­ni­czego, regio­nal­nego, histo­rycz­nego, obywa­tel­skiego, religij­nego oraz eduka­cji emocjo­nal­nej.

Nie ulega wątpli­wo­ści, że Litera­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych to książka bardzo potrzebna wszyst­kim jej adresa­tom: rodzi­com i pedago­gom kilku szcze­bli eduka­cji (przed­szkol­nej, wczesno- i średniosz­kol­nej).

Z recen­zji prof. dr hab. Zofii Budre­wicz

Litera­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych autor­stwa Krystyny Zabawy jest publi­ka­cją bardzo potrzebną. Zapoznaje nauczy­cieli ze współ­cze­sną polską litera­turą dla dzieci i daje nadzieję, że utwory te będą włączane do procesu dydak­tyczno-wycho­waw­czego. Ponadto wypeł­nia lukę w propo­no­wa­nych dotych­czas opraco­wa­niach dotyczą­cych wykorzy­sta­nia współ­cze­snej litera­tury dla dzieci w eduka­cji.

Z recen­zji dr hab. Alicji Ungeheuer-Gołąb, prof. UR

Geogra­fia krain zmyślo­nych : wokół katego­rii miejsca i przestrzeni w litera­tu­rze dziecię­cej, młodzie­żo­wej i fanta­stycz­nej / pod redak­cją Weroniki Kostec­kiej i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2016.
Sygn. 162806

Publi­ka­cja zawiera dwadzie­ścia jeden intere­su­ją­cych, odkryw­czych naukowo i spójnych tematycz­nie artyku­łów pomiesz­czo­nych w tomie w logicz­nym porządku kompo­zy­cyj­nym od tekstów o charak­te­rze teore­tycz­nym (np. literacka mapa miejsc nieist­nie­ją­cych przed­sta­wiona w kontek­ście przestrzeni domu i dzieciń­stwa), rozwa­żań o charak­te­rze histo­rycz­nym z wpisaną w tekst swoistą „polityką histo­ryczną” wyima­gi­no­wa­nej krainy dzieciń­stwa – krainy wymyślo­nej i szczę­śli­wej lecz podszy­tej ideolo­gią (np. kraina Szwam­bra­nii Lwa Kassila), poprzez teksty podej­mu­jące zagad­nie­nia topogra­fii konkret­nych miejsc istnie­ją­cych realnie aczkol­wiek podda­nych „mini-trans­for­ma­cji” i przekształ­co­nych „nieco” w rzeczy­wi­stość fanta­styczną i magiczną (np. geogra­fia literacka Torunia czy obraz Londynu widziany oczami Piotru­sia Pana, Mary Popins i Harrego Pottera), rozwa­ża­nia o ilustra­cjach książ­ko­wych i ikono­tek­ście „wpisa­nym” w zmyślone krainy książek obraz­ko­wych, po studia przypad­ków – inter­pre­ta­cji konkret­nych utworów – rozpa­try­wa­nych w szerszym kontek­ście metodo­lo­gicz­nym [np. w ujęciu gender studies (tu: kobieta w przestrzeni baśni czy uwięzie­nie bohate­rek powie­ści dysto­pij­nych w światach ideal­nych), w perspek­ty­wie postko­lo­nia­li­zmu (…). Nowator­skość przesłań, świeżość inter­pre­ta­cji i przeko­nu­jące próby opisu jakże różno­rod­nych zjawisk kultu­ro­wych widać m.in. w wypowie­dziach nakre­ślo­nych w perspek­ty­wie animal studies czy w kontek­ście teorii ekokry­tyki.”

Z recen­zji dr hab. Doroty Michułki
(Uniwer­sy­tet Wrocław­ski)

Świat biblio­tek : z biblio­tecz­nych podróży / Renata Ciesiel­ska-Kruczek. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 162868 pb

 

Autorka publi­ka­cji zachęca wszyst­kich czytel­ni­ków, naukow­ców, biblio­te­ka­rzy, zapalo­nych globtro­te­rów, aby na swoich szlakach podróż­nych odnaj­dy­wali biblio­teki, bowiem „Biblio­teki przecho­wują energię, która podsyca wyobraź­nię. Otwie­rają okna na świat, inspi­rują nas do odkry­wa­nia i zdoby­wa­nia, przyczy­niają się też do popra­wia­nia naszej jakości życia. Biblio­teki zmieniają życie na lepsze“. Dzięki tej książce zainte­re­so­wani poznają dzieje kilku­na­stu biblio­tek z całego świata i znajdu­jące się w nich wyjąt­kowe kolek­cje starych druków, wydań biblio­fil­skich, zbiorów specjal­nych. Zamiesz­czone zdjęcia są dopeł­nie­niem opisów archi­tek­tury budyn­ków biblio­tecz­nych, aranża­cji wnętrz i wyposa­że­nia, a charak­te­ry­stykę działal­no­ści i ofero­wa­nych usług uzupeł­niają biblio­teczne cieka­wostki.

 

 


Rocznik Biblio­teki Narodo­wej
= The Natio­nal Library Yearbook / [red. nacz. Halina Tchórzew­ska-Kabata]. – Warszawa : BN.
Sygn. 162893 pb

 

Rocznik Biblio­teki Narodo­wej jest perio­dy­kiem nauko­wym poświę­co­nym szeroko rozumia­nej kultu­rze piśmien­nej (a także wybra­nym zagad­nie­niom histo­ryczno-artystycz­nym, ikono­gra­ficz­nym i muzyko­lo­gicz­nym) oraz jej funkcjo­no­wa­niu zarówno w perspek­ty­wie histo­rycz­nej, jak współ­cze­snej.

Najnow­szy tom 47 Rocznika Biblio­teki Narodo­wej w nowej od ubiegłego roku szacie edytor­skiej otwiera artykuł poświę­cony rekon­struk­cji unika­to­wego panegi­ryku z Biblio­teki książąt Poniń­skich pt. Nie całkiem utracona pamiątka wizyta­cji diece­zjal­nej Jerzego Radzi­wiłła z roku 1597.

Kolejne artykuły dotyczą biblio­teki kościoła ewange­lic­kiego im. Żłóbka Chrystusa we Wscho­wie oraz elemen­tów manie­ry­stycz­nych w zdobnic­twie intro­li­ga­tor­skim w Polsce. Tom przynosi także prace poświę­cone poloni­kom w Japonii w XXI wieku oraz obszerne studium na temat nowej klasy­fi­ka­cji Polskiej Biblio­gra­fii Biblio­lo­gicz­nej. Numer zamykają trady­cyj­nie recen­zje i sprawoz­da­nia.

Książki (nie)godne czyta­nia / Bogusław Śliwer­ski. – Kraków :
Oficyna wydaw­ni­cza „Impuls“, 2017.
Sygn. 162955

Książki (nie)godne czyta­nia?“ wyrosły z osobi­stej potrzeby autora. Profe­sor Bogusław Śliwer­ski znany jest z tego, że od lat wyraża sprze­ciw. Ta nonkon­for­mi­styczna postawa przybrała tym razem formę recen­zji, krótkich szkiców krytycz­nych, poświę­co­nych kilku­dzie­się­ciu tytułom, jakie w ostat­nim czasie ukazały się na rynku wydaw­ni­czym.

Dlaczego tak? W wstępie do swej książki profe­sor Śliwer­ski porusza dwie kwestie; pierw­szą jest rzekomy spadek czytel­nic­twa w Polsce (zdaniem profe­sora to nie tyle spadek, co przekie­ro­wa­nie: czytam sporo, a przynaj­mniej niewiele mniej niż dawniej, ale większość lektury odbywa się obecnie w Sieci; tu znajdu­jemy intere­su­jące nas tytuły, potrzebne infor­ma­cje, upragnioną rozrywkę…), drugą – zalew litera­tury bruko­wej, przysło­wio­wych szmatław­ców, niejed­no­krot­nie urzeka­ją­cych wyrafi­no­waną oprawą i sprytną akcją marke­tin­gową. Właśnie po to, by przeciw­dzia­łać owemu niekon­tro­lo­wa­nemu spadku (upadku?) jakości propo­no­wa­nej nam litera­tury, profe­sor Śliwer­ski bierze na warsz­tat blisko siedem­dzie­siąt tytułów – książek facho­wych, specja­li­stycz­nych i tych zupeł­nie swobod­nych – by wskazać wszyst­kim zainte­re­so­wa­nym garść tytułów wartych uwagi. „Książki (nie)godne czyta­nia?“ należy zatem potrak­to­wać jako drogo­wskaz, światło latarni i podręczny przewod­nik.

Źródła:

www​.wydaw​nic​two​wam​.pl
www​.bn​.org​.pl
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci jęz. ang.

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci jęz. ang.

W czytelni głównej odbyło się spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cie­lom przed­sta­wiono bogatą ofertę księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przydat­nego do wykorzy­sta­nia na lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Kolejne spotka­nie w czytelni zapla­no­wano na grudzień.

Ortogra­fia na wesoło

Ortogra­fia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zorga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do najmłod­szych uczniów szkół podsta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło“. Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspól­nej zabawy. Tydzień Świado­mo­ści Dyslek­sji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów dotyczą­cych rozwią­zy­wa­nia specy­ficz­nych trudno­ści w nauce czyta­nia i pisania w środo­wi­sku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie ułatwiały dzieciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Ucznio­wie praco­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mi­mie.

Dzień Twórczo­ści i Aktyw­no­ści

Dzień Twórczo­ści i Aktyw­no­ści

W Wydziale Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych odbyło się niezwy­kłe spotka­nie pracow­ni­ków biblio­teki. Nauczy­ciele i pracow­nicy admini­stra­cji przygo­to­wali prezen­ta­cję swoich hobby oraz pasji twórczych i sporto­wych. Niedawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zorga­ni­zo­wa­nia małego werni­sażu i wzajem­nego dziele­nia się efektami własnej kreatyw­no­ści i aktyw­no­ści. Jak się okazało, pracow­nicy biblio­teki nie próżnują i po pracy – podzi­wia­li­śmy prace plastyczne w technice découpage, origami, akwarele, rękodzieło wykonane za pomocą szydełka i drutów, filco­wa­nia, artystycz­nej obróbki papieru. Nie zabra­kło również smako­wi­tych kulina­riów. Niezwy­kłą atrak­cją była prezen­ta­cja trofeów sporto­wych naszej koleżanki – siatkarki. Było to wyjąt­kowo inspi­ru­jące i bardzo sympa­tyczne wydarze­nie, które, mamy nadzieję, stanie się trady­cją naszej biblio­teki. Być może spotkamy się znów za rok?

Gimna­zja­li­ści w biblio­tece

Gimna­zja­li­ści w biblio­tece

Ucznio­wie z Gimna­zjum nr 3 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmierze­niu się z trudnym histo­rycz­nym tematem gimna­zja­li­ści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwa­nie znale­zie­nia kodów potrzeb­nych do uwolnie­nia się. Zadania matema­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom ucznio­wie zdołali otworzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli cztero­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogłoszo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego.  Mottem spotka­nia były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…“. Ucznio­wie  Liceum Ogólno­kształ­cą­cego nr 2, Techni­kum Gastro­no­micz­nego i Techni­kum Budow­la­nego wysłu­chali  prelek­cji na temat czynie­nia dobra, pomaga­nia innym i idei wolon­ta­riatu.  Zapro­szony gość siostra Magda­lena ze zgroma­dze­nia Alber­ty­nek w Bydgosz­czy opowie­działa o tym jak A. Chmie­low­ski stał się bratem Alber­tem i w jaki sposób dzisiaj Zgroma­dze­nie konty­nu­uje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­cze­nia w akcji „Pola nadziei” a także zapoznała z pracą wolon­ta­riu­sza  na oddziale. Prowa­dząca spotka­nie Małgo­rzata Tyczyń­ska  mówiła o idei dobra używa­jąc do tego symbo­liki chleba. Młodzież zachę­cona do pomaga­nia innym posta­no­wiła zorga­ni­zo­wać akcję i przeka­zać w niedłu­gim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych.  Powodze­nia!
Małgo­rzata Tyczyń­ska

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Zajęcia eduka­cyjne w biblio­tece

Ucznio­wie 5 klasy Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 spędzili 12 paździer­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zajęciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam warto­ści“, „Rejew­ski – genialny krypto­log“, „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych“ oraz rozwią­zy­wali łamigłówki matema­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma“.

Przed­szko­laki w Akade­mii

Przed­szko­laki w Akade­mii

Kolejne zajęcia zorga­ni­zo­wane w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paździer­nika br. Poświę­cone były twórczo­ści Jana Brzechwy. W zajęciach wzięły udział dzieci cztero- i pięcio­let­nie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obejmo­wały krótką pogadankę na temat dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, w szcze­gól­no­ści wierszy dla dzieci, rozmowę na temat warto­ści i roli głośnego czyta­nia oraz idei kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elemen­tem było głośne czyta­nie – na tę okazję zostały wybrane najbar­dziej znane wierszyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samochwała”, Kaczka dziwaczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spotka­nia dzieci wykony­wały ilustra­cje do wiersza „Kaczka dziwaczka”. Zajęciom towarzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.