Biblio­teka tętniąca życiem

Biblio­teka tętniąca życiem

Pełni energii uczniowie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubinie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zajęciach w grupach. Wykazali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bezpiecznym korzy­staniu z Internetu, a później żywo dysku­to­wali o warto­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodobała się rywali­zacja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i uczniowie wyszli z biblio­teki bardzo zadowo­leni.

Dziadek do orzechów po hiszpańsku i nie tylko.… 

Dziadek do orzechów po hiszpańsku i nie tylko.… 

W czytelni odbyło się spotkanie młodzieży z LO nr 1 oraz Collegium Salesianum z rodowitym Hiszpanem, nauczy­cielem języka hiszpań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Narodzenia, sylwester, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hiszpanii“. Pan Angel ciekawie opowie­dział w swoim ojczystym języku o hiszpań­skich zwycza­jach, ilustrując wszystko barwną prezen­tacją. Nie mogło też zabraknąć odczy­tania skróconej wersji „Dziadka do orzechów“ po hiszpańsku.

Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Podsta­wowej nr 19 w Bydgoszczy odbyły się kolejne zajęcia eduka­cyjne z klasą IV w ramach reali­zacji programu własnego z zakresu edukacji czytel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Grudniowe spotkanie zapla­no­wane było na wyjątkowy dzień jakim są mikołajki. W tym dniu oprócz tekstów o prezen­tach, uczniowie czytali także o trady­cjach związa­nych z Bożym Narodze­niem. W wyjąt­kowym nastroju niespo­dzie­wanie w czasie zajęć przyszedł święty Mikołaj i obdarował dzieci słody­czami. Uczniowie czytają coraz chętniej, lepiej i jak najbar­dziej zasłużyły na słodycze.

Małgo­rzata Tyczyńska

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie z 64-ki

Uczniowie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wowej nr 64 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach przygo­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bezpie­czeń­stwo w sieci“, „Grywa­li­zacja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to pożytecznie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Rekord w Klubie Enigma

Rekord w Klubie Enigma

Biblio­tekę odwie­dziła 7 klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy. Zajęcia z uczniami odbywały się w trzech grupach. W jednej z nich znalazły się cztery osoby, które wykazały się dużą spraw­no­ścią intelek­tu­alną i manualną. Dziew­częta i chłopcy świetnie kojarzyli fakty, współ­pra­co­wali ze sobą doskonale, a logiczne zagadki okazały się dla nich na tyle łatwe, że zdołali się uwolnić z escape roomu w rekor­dowym czasie 35 minut. Pozostałym grupom nie poszło już tak dobrze. Za to wszyscy mogli się też sprawdzić na zajęciach kształ­tu­ją­cych kompe­tencje matema­tyczne, w których wykorzy­sty­wane były różne gry ćwiczące pamięć, spostrze­gaw­czość, wyobraźnię przestrzenną i sprawność liczenia.
Uczniowie mieli również okazję poznać historię książki, jej różne formy, od tych staro­żyt­nych do najnow­szych – elektro­nicz­nych. Kolejna godzina minęła na rozmowie o warto­ściach i ich znaczeniu w życiu każdego człowieka.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 w Bydgoszczy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Uczniowie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myślenie na zajęciach pt. Grywa­li­zacja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­waniu podsta­wo­wych wartości moralnych, które są źródłem norm społecz­nych. Wartości te wskazują, jak powinni postę­pować ludzie, aby żyć w stabilnym i dobrze funkcjo­nu­jącym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­zacja wzmacnia motywację, więc uczniowie mocowali się ochoczo z zagadkami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.

Uczniowie z Łabiszyna

Uczniowie z Łabiszyna

Szósto­kla­siści z Zespołu Szkół w Łabiszynie przyje­chali do biblio­teki, aby wziąć udział w 4-godzin­nych zajęciach w grupach. Kształ­cili kompe­tencje matema­tyczne, dysku­to­wali o znaczeniu wartości w życiu człowieka, obejrzeli wystawę dziadków do orzechów i książek o nich, a także rywali­zo­wali, która grupa pierwsza uwolni się z escape roomu.

Zwiedzamy biblio­tekę

Zwiedzamy biblio­tekę

W piątek odwie­dziły nas dzieci z Przed­szkola nr 33 w Bydgoszczy, aby zwiedzić i poznać naszą biblio­tekę. Po krótkim wprowa­dzeniu na temat biblio­teki, książki i zawodu biblio­te­karza przeczy­ta­łyśmy maluchom dwie książki z ulubionym bohaterem dzieci Franklinem. Dwie z tej serii nawiązują do tematu spotkania i świetnie je uzupeł­niły: „Franklin i książka z biblio­teki” oraz „Franklin czyta kolegom”. Najważ­niej­szym elementem było zwiedzanie biblio­teki: dzieci poznały pracę w Wydziale Infor­macji, Wypoży­czalni oraz Czytelni, a na zakoń­czenie miały okazje powędrować po magazy­nach, co było największą frajdą dla maluchów. Na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska

Warsztaty metodyczne

Warsztaty metodyczne

Instytut Goethego w ramach rocznego programu szkoleń „Focus Grund­schule“ dla nauczy­cieli języka niemiec­kiego polskich szkół podsta­wo­wych przygo­tował warsztaty „Deutsch mit Socke“. Na zapro­szenie Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy – nauczy­ciela konsul­tanta Aleksandry Górnej – w dniu 29.11.2017r. popro­wa­dziła je Agnieszka Krajewska (trener-ekspert Goethe Institut Warszawa). Uczest­nicy zebrani w czytelni PBW zapoznali się z koncepcją dydak­tyczną „Deutsch mit Socke“, która koncen­truje się na osobie ucznia i jest zorien­to­wana na nauczaniu poprzez działanie oraz na komuni­kację. Efektem końcowym warsz­tatów były wykonane przez nauczy­cieli pomoce dydak­tyczne – kolorowe skarpety, które można wykorzy­stać na lekcji języka niemiec­kiego.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

W Pedago­gicznej Biblio­tece Wojewódz­kiej gościły dzieci ze Szkoły Podsta­wowej nr 56 w Bydgoszczy. Uczniowie uczest­ni­czyli w zajęciach w ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach”. Tematem zajęć była mądrość. Dzieci dowie­działy się o wartości mądrości oraz o konse­kwen­cjach nieroz­sąd­nego podej­mo­wania decyzji. Następne zajęcia dotyczące kolejnej wartości w cyklu – dobroci odbędą się w styczniu 2018 r.

Gala wręczenia nagród

Gala wręczenia nagród

Uroczysta gala wręczenia nagród laureatom wojewódz­kiego konkursu plastycz­nego pt. „Święta z dziadkiem do Orzechów E.T.A. Hoffmanna“ odbyła się w siedzibie biblio­teki. W klimat spotkania wprowa­dziła przyby­łych gości opowieść pt. „Krótka historia dziadków do orzechów”, którą przygo­to­wała Ewa Bielska – pracownik Pedago­gicznej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgoszczy. Następnie człon­kowie komisji konkur­sowej wręczyli laureatom i wszystkim uczest­nikom konkursu nagrody i dyplomy. Po tej części nastąpił świąteczny występ artystyczny pana Mateusza Ligęzy przy akompa­nia­mencie gitary.
Wszystkim nagro­dzonym serdecznie GRATU­LU­JEMY!!!

Nie jesteśmy sami na świecie…

Nie jesteśmy sami na świecie…

27 listopada 2017 r. gości­liśmy w Zespole Szkół nr 17 w Bydgoszczy, aby poroz­ma­wiać z uczniami szkoły podsta­wowej o warto­ściach w życiu człowieka. W ramach projektu „Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach” prowa­dząca zajęcia przed­sta­wiła temat: Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych. Wyjaśniła jedno­cze­śnie, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moralnych, a gdy łamane są wartości takie jak uczciwość czy odpowie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z przeję­ciem słuchały czytanego przez nauczy­ciela opowia­dania, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zabawach i żywiołowo włączały się w dyskusję.

Beata Cieślińska

Gry logiczne w biblio­tece

Gry logiczne w biblio­tece

Gimna­zja­liści z Zespołu Szkół w Kotomierzu przyje­chali do biblio­teki na 3-godzinne zajęcia w grupach. Przygo­to­wane dla nich podchwy­tliwe i wciąga­jące zagadki logiczne o różnym stopniu trudności uczą myślenia anali­tycz­nego i popraw­nego wniosko­wania, ale przede wszystkim zapew­niają świetną zabawę. Rywali­zacja wzmac­niała motywację do rozwią­zy­wania zadań logicz­nych i matema­tycz­nych. Uczniowie ćwiczyli koncen­trację, wyobraźnię przestrzenną, spostrze­gaw­czość i pamięć. Dalszy ciąg przeła­my­wania lekcyjnej rutyny odbywał się w escape roomie, w którym miłośnicy główko­wania mogli wykazać się spraw­no­ścią intelektu, sprytem, kojarze­niem faktów i kreatywnym myśleniem.

Konfe­rencja metodyczna

Konfe­rencja metodyczna

Pod patro­natem stowa­rzy­szenia Prof – Europe w Czytelni Głównej odbyła się konfe­rencja dla nauczy­cieli języka francu­skiego. Doradca metodyczny Marta Woźniak przed­sta­wiła ofertę wydaw­nictwa Didier dotyczącą podręcz­ników do egzaminów DELFDALF. Rémi Gérôme przepro­wa­dził szkolenie, jak wykorzy­stać te nowości w celu przygo­to­wania uczniów do zdania egzaminów z języka francu­skiego.