Nowości w Akade­mii Gier Logicz­nych

Nowości w Akade­mii Gier Logicz­nych

Akade­mia Gier Logicz­nych wzboga­ciła się o 5 nowych gier o warto­ści 400 złotych dzięki pozyska­niu sponsora, firmy Rebel​.pl, która przeka­zała je biblio­tece nieod­płat­nie. Są one wykorzy­sty­wane na zajęciach prowa­dzo­nych przez nauczy­ciela biblio­te­ka­rza Ewę Bielską, z wykształ­ce­nia matema­tyka. Spotka­nia w Akade­mii Gier Logicz­nych cieszą się dużym zainte­re­so­wa­niem. Ucznio­wie ze skupie­niem, a częściej z uśmie­chami na twarzach i bez stresu, ćwiczą kompe­ten­cje matema­tyczne, pamięć, spostrze­gaw­czość i logiczne myśle­nie.

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Klasa sportowa na zajęciach w biblio­tece

Między trenin­gami sporto­wymi ucznio­wie ze Szkoły nr 31 przy ul. Karło­wi­cza w Bydgosz­czy kształ­cili umiejęt­no­ści umysłowe na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych oraz wytężali szare komórki w escape roomie. Logiczne myśle­nie przydaje się zawsze i wszędzie, więc trzy godziny spędzone w biblio­tece na pewno nie były czasem straco­nym.

 

Zimowe spotka­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek

Zimowe spotka­nia w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek

Kolejne spotka­nia z najmłod­szymi w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek poświę­cone były twórczo­ści Hansa Christiana Ander­sena. W dniu 6 lutego 2018 r. odwie­dzili nas ucznio­wie klasy I i II Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia pod hasłem „Królowa Śniegu i zimowe opowie­ści” rozpo­częły się krótką prezen­ta­cją przybli­ża­jącą życie i dorobek literacki najbar­dziej znanego duńskiego baśnio­pi­sa­rza Hansa Christiana Ander­sena. W dalszej części przeczy­ta­ły­śmy dzieciom baśń „Królowa Śniegu” oraz wspól­nie rozwią­zy­wa­li­śmy quiz na temat przeczy­ta­nego utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cje do baśni, a na zakoń­cze­nie obejrzały wystawę różnych wydań baśni Ander­sena. Życzymy wszyst­kim dzieciom udanych ferii.

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Ucznio­wie ze Szkoły im. Ireny Sendle­ro­wej

Kolejna bydgo­ska placówka – Szkoła Podsta­wowa nr 58 im. Ireny Sendle­ro­wej – skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie brali udział w zajęciach o warto­ściach „Nie jeste­śmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych“. Później łamali sobie głowy na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych i rozwią­zy­wali zagadki w escape roomie.

Nowe publi­ka­cje o Bydgosz­czy w zbiorach biblio­teki

Nowe publi­ka­cje o Bydgosz­czy w zbiorach biblio­teki

Sekrety Bydgosz­czy / Krzysz­tof Halicki. – Wydanie 1. – Łódź : Księży Młyn Dom Wydaw­ni­czy Michał Koliń­ski, 2017.
Sygn. 163728p, 163729

Zapewne nikt nawet nie podej­rze­wał, że XIX-wieczna Bydgoszcz, niewiel­kie miasto, będzie kiedyś nazywane „Klein Berlin“ (mały Berlin), a już w pierw­szej połowie XX wieku jego dwie miesz­kanki, Nora Gregor i Pola Negri, zrobią wielką karierę w Holly­wood. Bydgoszcz miała w końcu wielkie szczę­ście do wybit­nych ludzi. W Rzeźni Miejskiej praco­wał później­szy sławny pisarz, Jerome David Salin­ger, autor kulto­wego „Buszu­ją­cego w zbożu”. A to dopiero kilka sekre­tów ze skarb­nicy tajem­nic tego miasta.
W okresie między­wo­jen­nym Bydgoszcz była jednym z najważ­niej­szych ośrod­ków polskiego wywiadu. To tutaj działał słynny major Jan Żychoń oraz urodził się Marian Rejew­ski, sławny matema­tyk i krypto­log, który w 1932 roku złamał szyfr Enigmy, najważ­niej­szej maszyny szyfru­ją­cej używa­nej przez Niemców.
W zakon­spi­ro­wa­nym miesz­ka­niu w Bydgosz­czy przez kilka miesięcy pisał „Histo­rię Komuni­stycz­nej Partii Polski w świetle faktów i dokumen­tów” najwięk­szy agent II Rzeczy­po­spo­li­tej, człowiek o wielu twarzach i nazwi­skach, Józef Mützen­ma­cher.
Te i wiele innych zaska­ku­ją­cych histo­rii, m.in. o klątwie bydgo­skich karme­li­tów i tajem­ni­czych tunelach pod Wzgórzem Wolno­ści można odkryć w książce Krzysz­tofa Halic­kiego.

Bydgoszcz wojskowa : szkice z dziejów garni­zonu bydgo­skiego od czasów najdaw­niej­szych do współ­cze­sno­ści / redak­cja Albert S. Kotow­ski, Sławo­mir Sadow­ski. – Bydgoszcz : Muzeum Wojsk Lądowych, 2017.
Sygn. 163412p

W 1920 r. do pomiesz­czeń dawnej pruskiej Szkoły Wojen­nej (Kriegs­schule) przy ul. Gdańskiej wprowa­dziła się i funkcjo­no­wała tam aż do 1938 r. Szkoła Podcho­rą­żych dla Podofi­ce­rów. Po jej likwi­da­cji, na rok przed wybuchem II wojny świato­wej, do gmachu przy ul Gdańskiej, przenie­siono z Torunia Szkołę Podcho­rą­żych Marynarki Wojen­nej. Piloci i mecha­nicy lotnic­twa kształ­cili się w Bydgosz­czy w obiek­tach przyle­ga­ją­cych do bydgo­skiego lotni­ska przy ul. Szubiń­skiej. […]
W okresie poprze­dza­ją­cym bezpo­śred­nie przygo­to­wa­nia do wojny powstały w Bydgosz­czy dwie jednostki teryto­rial­nej obrony kraju, funkcjo­nu­jące na zasadzie pospo­li­tego rusze­nia. W 1937 r. przy 16. Pułku Ułanów Wielko­pol­skich zorga­ni­zo­wano konną forma­cję pod nazwą „Krakusy“. W maju 1939 r. 61 PP objął patro­nat nad nowo powsta­łym Batalio­nem Obrony Narodo­wej „Bydgoszcz“.
Tak liczne w Bydgosz­czy placówki wojskowe musiały być w okresie między­wo­jen­nym obsłu­gi­wane przez wiele pomoc­ni­czych insty­tu­cji wojsko­wych. Z tych też wzglę­dów miasto było siedzibą: Skład­nicą Materiału Inten­denc­kiego, jednej z trzyna­stu w kraju, Garni­zo­no­wej Izby Chorych przy ul. Jagiel­loń­skiej 11, Wojsko­wego Sądu Rejono­wego (jednego z trzydzie­stu istnie­ją­cych w Polsce), Delegata Sztabu Głównego przy Okręgo­wej Dyrek­cji Kolei Państwo­wych (było ich w kraju dziewię­ciu). Rejono­wego Inspek­to­ratu Koni (jednego z 54), Powia­to­wej Komendy Uzupeł­nień – Bydgoszcz Miasto i Powia­to­wej Komendy Uzupeł­nień Bydgoszcz – Powiat oraz Parafii Wojsko­wej Obrządku Rzymsko-Katolic­kiego (jednej z 72 w kraju). […]

 

Space­rem po… Bydgosz­czy / Paweł Bogdan Gąsio­row­ski. – Skrze­szew : M.C. Kwadrat Agata Kisza ; Warszawa : Agencja Wydaw­ni­cza Egros, [2015].
Sygn. 163109, 163110p

Pierw­sze wydanie bogato ilustro­wa­nego przewod­nika po zabyt­kach Bydgosz­czy. Oprócz zdjęć współ­cze­snych Czytel­nik ma okazję zobaczyć miasto na starych pocztów­kach. Poszcze­gól­nym opisy­wa­nym obiek­tom przypi­sano numery, które znala­zły się także na trzech planach miasta, ułatwia­ją­cych jego zwiedza­nie. Na końcu książki podano przydatne adresy i telefony, indeksy osobowy i geogra­ficzny.

Ucznio­wie z Zespołu Szkół <span class="caps">CKR</span> w biblio­tece

Ucznio­wie z Zespołu Szkół CKR w biblio­tece

Klasa I z Zespołu Szkół Centrum Kształ­ce­nia Rolni­czego w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki. Ucznio­wie pozna­wali sposoby bezpiecz­nego i pożytecz­nego porusza­nia się po Inter­ne­cie. Kolejna godzina przezna­czona była na zajęcia z cyklu „Wszystko, co najważ­niej­sze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach“, a temat brzmiał „Pokonamy fale, czyli o tym, co w życiu pomaga przetrwać“. Kolejną godzinę młodzież spędziła w escape roomie, gdzie musiała wykazać się umiejęt­no­ścią współ­pracy w grupie, sprytem i logicz­nym myśle­niem.

Klub Enigma działa nadal…

Klub Enigma działa nadal…

Do dziś escape room „Klub Enigma“ odwie­dziło ponad 700 uczniów z 19 szkół bydgo­skich i okolic: Mroczy, Kotomie­rza, Łabiszyna i Szubina. Projekt wymyślony przez pracow­ni­ków biblio­teki i zreali­zo­wany wspól­nie z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Dziedzic­twa Oświaty miał trwać 4 miesiące. Ze względu na duże zainte­re­so­wa­nie nauczy­cieli i uczniów został on włączony do stałej oferty zajęć eduka­cyj­nych biblio­teki.
Ucznio­wie zamknięci w escape roomie współ­pra­cu­jąc ze sobą wykazują się kreatyw­no­ścią, logicz­nym i anali­tycz­nym myśle­niem, sprytem oraz spostrze­gaw­czo­ścią. Nauczy­ciele docenili pomysł, który, ich zdaniem, świet­nie motywuje młodzież do wysiłku intelek­tu­al­nego i pracy w zespole.
Zainte­re­so­wani mogą rejestro­wać grupy telefo­nicz­nie: 52–341-19–84 wew.15.
Zapra­szamy!

Wczoraj swoje umiejęt­no­ści testo­wali ucznio­wie klasy wojsko­wej z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubi­nie. Ćwiczyli też pamięć, anali­tyczne myśle­nie, poprawne kojarze­nie faktów na zajęciach w Akade­mii Gier Logicz­nych, które prowa­dzi nauczy­ciel biblio­te­karz, z wykształ­ce­nia matema­tyk – Ewa Bielska.

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia

Spotka­nie uczest­ni­ków sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia

W czytelni odbyło się kolejne spotka­nie sieci nauczy­cieli języka angiel­skiego, koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy Justynę Adamską. Tym razem nauczy­ciele wymie­niali się doświad­cze­niami związa­nymi z reali­za­cją projek­tów języko­wych w ramach programu ERASMUS plus. Swoim barwnym wystą­pie­niem prele­gentki ze SP nr 57 w Bydgosz­czy zachę­ciły pozosta­łych nauczy­cieli do brania udziału w tego typu progra­mach.  Jak zwykle, nauczy­ciele mieli okazję do skorzy­sta­nia z księgo­zbioru anglo­ję­zycz­nego. Zapra­szamy na kolejne spotka­nie sieci, które zapla­no­wano na 20.03.2018 o godz.16.30 w czytelni.

 Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz
Multi­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty dla nauczy­cieli

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­ga­nia nauczy­cieli w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych 30 stycz­nia 2018 r. odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się i wykorzy­sty­wa­nia w pracy techno­lo­gii infor­ma­­cyjno-komuni­­ka­­cy­j­nych. Tematem spotka­nia było narzę­dzie osadzone w chmurze pt. „Glogster“. Jest to ciekawa propo­zy­cja do tworze­nia plaka­tów, na których można umieścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo istnieje możli­wość tworze­nia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspól­nie lub indywi­du­al­nie praco­wać nad projek­tem.
Glogster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewan­do­w­ska-Pyż

Szkole­nie dla nauczy­cieli

Szkole­nie dla nauczy­cieli

W biblio­tece odbyło się szkole­nie dla nauczy­cieli ZSS nr 33 w Bydgosz­czy „Wielki Inter­net – korzy­ści, zagro­że­nia, bezpie­czeń­stwo, aplika­cje online“. Prowa­dząca spotka­nie przed­sta­wiła problem uzależ­nie­nia dzieci i młodzieży od Inter­netu, zazna­cza­jąc, że jest to problem społeczny. Następ­nie pokazała wybrane wyniki ogólno­pol­skiego badania uczniów w szkołach pt. Nasto­latki 3.0. Zwróciła uwagę na aktyw­no­ści dzieci w Inter­ne­cie, jakimi najczę­ściej są: gry inter­ne­towe, portale społecz­no­ściowe i komuni­ka­tory oraz porno­gra­fia. Wskazała również na różne przyczyny naduży­wa­nia Inter­netu przez dzieci i młodzież oraz możli­wo­ści rozpo­zna­wa­nia sympto­mów uzależ­nie­nia. W dalszej części prowa­dząca przybli­żyła serwisy inter­ne­towe, dotyczące bezpie­czeń­stwa w sieci i oferu­jące niezli­czoną ilość cieka­wych pomysłów na zajęcia eduka­cyjne. Zapoznała też uczest­ni­ków szkole­nia z progra­mami i aplika­cjami online, takimi jak: Animoto, Padlet, Pikto­chart, Kahoot czy Canva, które można wykorzy­stać w pracy zawodo­wej nauczy­ciela.
Beata Cieśliń­ska

Eduka­cja czytel­ni­cza

Eduka­cja czytel­ni­cza

W dniach 24–25 stycz­nia w 242. rocznicę urodzin E.T.A.Hoffmanna, w czytelni odbyły się zajęcia dla IVVI klasy SP nr 4 w Bydgosz­czy. Ucznio­wie zapoznali się z krótką histo­rią, zilustro­waną wystawą narzę­dzi do łupania orzechów. Następ­nie wysłu­chali wybra­nych rozdzia­łów baśni, by móc później rozwią­zać krzyżówkę. Biblio­te­ka­rze przybli­żyli im również postać jubilata oraz autora baletu, Piotra Czajkow­skiego. Na zakoń­cze­nie uczest­nicy spotka­nia obejrzeli opowieść animo­waną “Dziadek do orzechów” z piękną muzyką z baletu.

Ewa Bielska
Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz
Alina Melnicka-Zygmunt

 

 

Szkole­nie – Polona i Acade­mica

Szkole­nie – Polona i Acade­mica

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy odbyło się szkole­nie, na które zapro­si­li­śmy biblio­te­ka­rzy, nauczy­cieli i wszyst­kich tych, którzy chcieli dowie­dzieć się jakie zmiany przynio­sła POLONA/2miliony, jedna z najno­wo­cze­śniej­szych biblio­tek cyfro­wych na świecie i jedno­cze­śnie najwięk­sza tego typu biblio­teka w Polsce oraz ACADE­MICA Cyfrowa Wypoży­czal­nia Publi­ka­cji Nauko­wych, projekt reali­zo­wany przez Biblio­tekę Narodową pod auspi­cjami Funda­cji na Rzecz Nauki Polskiej. Uczest­nicy szkole­nia dowie­dzieli się jak można wykorzy­stać serwisy Biblio­teki Narodo­wej w codzien­nej pracy i w jaki sposób uzyskać dostęp do milio­nów publi­ka­cji w nawet najmniej­szej biblio­tece. Spotka­nie, w który wzięło udział 50 osób, prowa­dził Pan Iwo Hrynie­wicz, pracow­nik Zakładu Wypoży­cza­nia Krajo­wego i Zagra­nicz­nego w Biblio­tece Narodo­wej.

Ewa Bedełek 
Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych PBW w Bydgosz­czy

Film ze szkole­nia

Marian Rejew­ski w projek­cie języka angiel­skiego

Marian Rejew­ski w projek­cie języka angiel­skiego

Dnia 12.01.2018 r. klasy VIVIISP nr 12 z Oddzia­łami Integra­cyj­nymi w Bydgosz­czy uczest­ni­czyły w zajęciach „Marian Rejew­ski w projek­cie języka angiel­skiego“. Młodzież została podzie­lona na trzy grupy 5–6 osobowe, z których każda wzięła udział w trzech częściach spotka­nia. Były to:  rozwią­zy­wa­nie zagadek w escape roomie, gry i zabawy matema­tyczno-logiczne oraz pogadanka o Maria­nie Rejew­skim z elemen­tami języka angiel­skiego.
Alina Melnicka-Zygmunt i Ewa Bielska

Egzamin ósmokla­si­sty

Egzamin ósmokla­si­sty

10.01.2018 r. w biblio­tece odbyły się warsz­taty dla nauczy­cieli szkół podsta­wo­wych „Egzamin Ósmokla­si­sty“ z języka angiel­skiego i języka niemiec­kiego, zorga­ni­zo­wane przez nauczy­cieli konsul­tan­tów z KPCEN w Bydgosz­czy. Uczest­nicy warsz­ta­tów zapoznali się z założe­niami egzaminu, przykła­do­wym arkuszem egzami­na­cyj­nym oraz zasadami ocenia­nia. Nauczy­cie­lom przed­sta­wiono ofertę zbiorów angiel­sko- i niemiec­ko­ję­zycz­nych dostęp­nymi w biblio­tece.
Alina Melnicka-Zygmunt i Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz

 

Spotka­nie senio­rów

Spotka­nie senio­rów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spotka­nie karna­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze środo­wi­skiem chętnie umilamy senio­rom czas. Tematem kolej­nego już spotka­nia był karna­wał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­li­śmy histo­rię zwycza­jów karna­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwar­tek, ostatki). Uczest­nicy także wspomi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Senio­rzy zainspi­ro­wani rozmową i wspomnie­niami posta­no­wili na swoją tegoroczną zabawę karna­wa­łową założyć maski w stylu wenec­kim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak