Spotka­nie senio­rów

Spotka­nie senio­rów

Dnia 15.01.2018 r. odbyło się spotka­nie karna­wa­łowe w Domu Dzien­nego Pobytu „Senior“. W ramach współ­pracy Biblio­teki ze środo­wi­skiem chętnie umilamy senio­rom czas. Tematem kolej­nego już spotka­nia był karna­wał w Polsce i na świecie. Przed­sta­wi­li­śmy histo­rię zwycza­jów karna­wa­ło­wych w dawnej Polsce (kuligi, sanny, reduty, tłusty czwar­tek, ostatki). Uczest­nicy także wspomi­nali swoje bale i hulanki w tym okresie. Senio­rzy zainspi­ro­wani rozmową i wspomnie­niami posta­no­wili na swoją tegoroczną zabawę karna­wa­łową założyć maski w stylu wenec­kim.
Życzymy udanej zabawy oraz wszyst­kiego dobrego w Nowym Roku.
Mariola Burak


 

Nie tylko dla biblio­te­ka­rzy…

Nie tylko dla biblio­te­ka­rzy…

Aplika­cje mobilne nie tylko w biblio­tece / Grzegorz Gmite­rek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163078pb, 163079
Książkę tworzą trzy meryto­rycz­nie wyróż­nia­jące się części: prezen­ta­cja unikal­nej metodo­lo­gii oceny aplika­cji, w tym czytelne ukazane uwarun­ko­wa­nia stanu i rozwoju aplika­cji mobil­nych; katalog wybra­nych (w metodo­lo­gicz­nie uzasad­niony sposób) aplika­cji biblio­tecz­nych oraz tabela­ryczne zesta­wie­nie parame­trów ocenio­nych aplika­cji. Każda z tych części dowodzi profe­sjo­na­li­zmu Autorów, a dla czytel­nika stanowi zwarty wykład o przed­mio­cie książki. Na uwagę zasłu­guje duży i owocny wysiłek Autorów w opraco­wa­niu wspomnia­nego katalogu, którego uwień­cze­niem jest tabela ocen aplika­cji. Zawiera ona meryto­rycz­nie wybrane, wyważone katego­rie ocen, które mogą być w przyszło­ści stoso­wane jako specy­ficzny wzorzec certy­fi­ka­cji progra­mów stoso­wa­nych w urządze­niach mobil­nych. Warto­ścio­wym rozwią­za­niem konstruk­cyj­nym treści książki jest powią­za­nie wspomnia­nej tabeli z katalo­giem ocenio­nych aplika­cji.

 

Polska biblio­teka widmowa : leksy­kon książek zmyślo­nych / Paweł Dunin-Wąsowicz. – Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2016.
Sygn. 162982
Publi­ka­cja jest swoistym leksy­ko­nem książek nieist­nie­ją­cych, fikcyj­nych, skrzęt­nie wynoto­wa­nych z lektur autora. Przed­sta­wia zarówno cytowane tytuły widmo, jak również auten­tyczne publi­ka­cje, schowane pod różnymi krypto­ni­mami. To zupeł­nie niepo­trzebna książka, którą każdy by chciał mieć w domu. Książka, która powstała z książek, które nigdy nie istniały. Wytrwały i niezrów­nany Paweł Dunin-Wąsowicz kolejny raz dokonuje cudu: robi coś z niczego. I jakie to piękne!

 

 

Zarzą­dza­nie jakością w biblio­tece : praca zbiorowa / pod redak­cją Mai Wojcie­chow­skiej ; Stowa­rzy­sze­nie Biblio­te­ka­rzy Polskich. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163124, 163125pb
Zarzą­dza­nie jakością to podsta­wowe podej­ście w pracy współ­cze­snych biblio­tek. Choć znane jest już od wielu lat, ciągle ewolu­uje. Pojawiają się nowe założe­nia, metody badań oraz praktyczne narzę­dzia wspie­ra­jące wysoką jakość pracy insty­tu­cji biblio­tecz­nych. W książce zapre­zen­to­wano wielo­aspek­towe ujęcie zarzą­dza­nia jakością, prezen­to­wane zarówno przez biblio­lo­gów, jak i prakty­ków biblio­te­ka­rzy, na co dzień zmaga­ją­cych się z koniecz­no­ścią reali­za­cji usług na najwyż­szym pozio­mie. Zapre­zen­to­wane artykuły zostały zgrupo­wane w trzech głównych zrębach: 1. Rekomen­da­cje (prezen­ta­cja najnow­szych trendów, zagad­nie­nia teore­tyczne i termi­no­lo­giczne); 2. Analizy (wyniki badań jakościo­wych i ilościo­wych); 3. Studia przypad­ków (doświad­cze­nia biblio­tek w zakre­sie projek­to­wa­nia, wdraża­nia i ewalu­acji syste­mów jakości). Różno­rod­ność tematów sprawia, że oddawany do rąk Czytel­nika tom, może stano­wić intere­su­jącą lekturę zarówno dla teore­ty­ków biblio­lo­gii, biblio­te­ka­rzy biblio­tek różnych typów oraz studen­tów biblio­te­ko­znaw­stwa i infor­ma­cji nauko­wej, dopiero pozysku­ją­cych wiedzę z zakresu jakości usług biblio­tecz­nych.

 

Biblio­teki akade­mic­kie w środo­wi­sku nauko­wym, we wspól­no­cie uniwer­sy­tec­kiej, we wspól­no­cie lokal­nej / red. nauk. Wiesław Juszczak. – Toruń : Wydaw­nic­two Adam Marsza­łek, 2016.
Sygn. 163411
Po kilku dziesiąt­kach lat biblio­teki szkół wyższych w Polsce i w krajach Europy Środkowo-Wschod­niej, miesz­czące się pod ogólną nazwą biblio­tek nauko­wych, odzyskały swoją tożsa­mość jako odrębna katego­ria biblio­tek akade­mic­kich. Mają one swoją specy­fikę jako warsz­tat infor­ma­cyjny zarówno dla badań nauko­wych, jak i – a może przede wszyst­kim – dla działal­no­ści dydak­tycz­nej, w które to aktyw­no­ści same się angażują lub są angażo­wane. Mają też swoistą proble­ma­tykę, wynika­jącą z organi­za­cyj­nego usytu­owa­nia, charak­teru groma­dzo­nych zbiorów, zakresu działań, użytkow­ni­ków oraz zatrud­nio­nych w nich biblio­te­ka­rzy.

 

 

Jak ugryźć mangę? : co biblio­te­karz powinien wiedzieć o komik­sie japoń­skim : porad­nik / Sarah Skuma­nov. – Warszawa : Wydaw­nic­two Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich, 2017.
Sygn. 163423pb, 163424
Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatun­ków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowied­nią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dynamiczny sposób i dosto­so­wuje się do potrzeb czytel­ni­ków oraz zmian na rynku wydaw­ni­czym. Mimo to komiksy japoń­skie pozostają nieznane szero­kiemu gronu czytel­ni­ków, głównie dorosłych. Na obecną sytuację składa się kilka czynni­ków, w tym niezna­jo­mość japoń­skiej kultury i wykształ­to­wane przez lata stereo­typy czy uprze­dze­nia. Manga jest nieobecna w polskich biblio­te­kach, przez co wielu zainte­re­so­wa­nych nią czytel­ni­ków nie ma możli­wo­ści kontaktu z lekturą. Komiksy są niezwy­kle popularne wśród dzieci i młodzieży, co pozwala na poprawę stanu czytel­nic­twa wśród najmłod­szych. Niniej­szy porad­nik ma za zadanie pomóc biblio­te­ka­rzom zapoznać się z komik­sem japoń­skim, podzia­łem gatun­ków ze względu na tematykę i czytel­nika, a także prezen­tuje przykła­dowe rozwią­za­nia graficzne dla okładek.

 

Źródła :
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.nck​.pl
www​.marsza​lek​.com​.pl

Świą­teczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Świą­teczne spotka­nie z „Dziad­kiem do orze­chów“

Zbliża­jące się święta Bożego Narodze­nia były okazją do spotka­nia się z najmłod­szymi w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek. W dniach 12,13 i 14 grudnia 2017 r. odwie­dzili nas ucznio­wie klas I-III Szkoły Podsta­wo­wej nr 62 oraz nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia pod hasłem „Świąteczne spotka­nia z Dziad­kiem do orzechów” rozpo­częły się krótką pogadanką na temat histo­rii powsta­nia utworu E.T.A. Hoffmanna „Dziadek do orzechów”. Uczest­nicy mieli okazję obejrzeć różne modele dziad­ków do orzechów oraz poznać histo­rię tego cieka­wego urządze­nia. W dalszej części czyta­ły­śmy dzieciom fragmenty nowej wersji książki „Dziadek do orzechów” oraz zobaczyć kilka wydań z różnymi ilustra­cjami oraz wersje multi­me­dialne utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały zakładki świąteczne z motywem „Dziadka do orzechów”, a na zakoń­cze­nie obejrzały wystawę różnych rodza­jów dziad­ków do orzechów, zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.
Życzymy wszyst­kim dzieciom radosnych i szczę­śli­wych Świąt i do zobacze­nia w przyszłym roku na kolej­nych zajęciach w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek.

Maraton czyta­nia

Maraton czyta­nia

W Czytelni Głównej odbył się maraton czyta­nia litera­tury anglo­ję­zycz­nej. Młodzież z Gimna­zjum nr 37 w Bydgosz­czy przez trzy godziny głośno czytała adapta­cje książek w uprosz­czo­nej wersji języko­wej. Lektura stała się okazją do dysku­sji o przekła­dach polskiej litera­tury na świecie. Ucznio­wie zostali wprowa­dzeni w świąteczny nastrój ogląda­jąc wystawę o dziad­kach do orzechów i wysłu­chu­jąc krótkiej pogadanki.

Na zajęciach w biblio­tece…

Na zajęciach w biblio­tece…

Uczen­nice z Zespołu Szkół Handlo­wych w Bydgosz­czy uczest­ni­czyły w zajęciach eduka­cyj­nych, na których pozna­wały dzieje książki, od jej najdaw­niej­szych form aż po ibuki. Dziew­czyny zmagały się też z zagad­kami logiczno-matema­tycz­nymi w biblio­tecz­nym escape roomie – Klubie Enigma.

Spotka­nie nauczy­cieli języka angiel­skiego

Spotka­nie nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się kolejne spotka­nie w ramach sieci współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych, koordy­no­wa­nej przez nauczy­ciela-konsul­tanta z KPCEN w Bydgosz­czy Justynę Adamską. Uczest­nicy dysku­to­wali i dzielili się doświad­cze­niami dotyczą­cymi przygo­to­wań i reali­za­cji projek­tów między­na­ro­do­wych, w których mogą brać udział dzieci i młodzież z polskich szkół. W związku ze zbliża­ją­cymi się świętami nie zabra­kło również wymiany pomysłów na przepro­wa­dze­nie cieka­wych lekcji na temat Christ­mas. Na kolejne spotka­nie zapra­szamy 30.01.2018 r. o godzi­nie 16.30.

Świąteczne spotka­nie z senio­rami

Świąteczne spotka­nie z senio­rami

W ramach współ­pracy z Domem Dzien­nego Pobytu “Senior” przy ul. Jodło­wej w Bydgosz­czy w Czytelni Głównej Biblio­teki odbyło się świąteczne spotka­nie z senio­rami. Przybyli goście obejrzeli wystawę dziad­ków do orzechów, która była połączona z prelek­cją na temat kolek­cji. Ekspo­naty na wystawę pocho­dziły z prywat­nych zbiorów pracow­ni­ków Biblio­teki. W miłej atmos­fe­rze i ku zadowo­le­niu senio­rów spędzi­li­śmy ten przed­świą­teczny czas.

Mariola Burak 

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty

Multi­me­dialny plakat – warsz­taty

W ramach prowa­dzo­nego przez biblio­tekę wspoma­ga­nia nauczy­cieli w reali­za­cji zadań dydak­tycz­nych 13 grudnia odbyły się warsz­taty dosko­na­lące umiejęt­no­ści posłu­gi­wa­nia się i wykorzy­sty­wa­nia w pracy techno­lo­gii infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych. Tematem spotka­nia było narzę­dzie osadzone w chmurze pt. „Glogster“. Jest to ciekawa propo­zy­cja do tworze­nia plaka­tów, na których można umieścić tekst, grafikę, zdjęcia, filmy, pliki audio, linki i szereg innych plików. Dodat­kowo istnieje możli­wość tworze­nia wirtu­al­nych grup np. dla uczniów, które mogą wspól­nie lub indywi­du­al­nie praco­wać nad projek­tem.
Glogster
Przykła­dowe plakaty

Małgo­rzata Lewan­dow­ska-Pyż

Biblio­teka tętniąca życiem

Biblio­teka tętniąca życiem

Pełni energii ucznio­wie z Zespołu Szkół Ponad­gim­na­zjal­nych w Szubi­nie odwie­dzili biblio­tekę, aby uczest­ni­czyć w zajęciach w grupach. Wykazali się dużą aktyw­no­ścią na lekcji o bezpiecz­nym korzy­sta­niu z Inter­netu, a później żywo dysku­to­wali o warto­ściach, jakimi ludzie kierują się w życiu. Uczniom bardzo spodo­bała się rywali­za­cja między grupami w escape roomie. Było dużo emocji i ucznio­wie wyszli z biblio­teki bardzo zadowo­leni.

Dziadek do orzechów po hiszpań­sku i nie tylko.… 

Dziadek do orzechów po hiszpań­sku i nie tylko.… 

W czytelni odbyło się spotka­nie młodzieży z LO nr 1 oraz Colle­gium Salesia­num z rodowi­tym Hiszpa­nem, nauczy­cie­lem języka hiszpań­skiego z LO nr 1 na temat: „Jak święta Bożego Narodze­nia, sylwe­ster, Nowy Rok, święto Trzech Króli są obcho­dzone w Hiszpa­nii“. Pan Angel cieka­wie opowie­dział w swoim ojczy­stym języku o hiszpań­skich zwycza­jach, ilustru­jąc wszystko barwną prezen­ta­cją. Nie mogło też zabrak­nąć odczy­ta­nia skróco­nej wersji „Dziadka do orzechów“ po hiszpań­sku.

Pochyl się nade mną…

Pochyl się nade mną…

W Szkole Podsta­wo­wej nr 19 w Bydgosz­czy odbyły się kolejne zajęcia eduka­cyjne z klasą IV w ramach reali­za­cji programu własnego z zakresu eduka­cji czytel­ni­czej „Pochyl się nade mną i daj oczom płynąć“. Grudniowe spotka­nie zapla­no­wane było na wyjąt­kowy dzień jakim są mikołajki. W tym dniu oprócz tekstów o prezen­tach, ucznio­wie czytali także o trady­cjach związa­nych z Bożym Narodze­niem. W wyjąt­ko­wym nastroju niespo­dzie­wa­nie w czasie zajęć przyszedł święty Mikołaj i obdaro­wał dzieci słody­czami. Ucznio­wie czytają coraz chętniej, lepiej i jak najbar­dziej zasłu­żyły na słody­cze.

Małgo­rzata Tyczyń­ska

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie z 64-ki

Ucznio­wie klasy 6 c ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 64 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach przygo­to­wa­nych przez nauczy­cieli PBW: „Bezpie­czeń­stwo w sieci“, „Grywa­li­za­cja“ oraz „Escape room – pokój zagadek“. Był to pożytecz­nie spędzony czas poza murami szkoły, łączący naukę z zabawą.

Rekord w Klubie Enigma

Rekord w Klubie Enigma

Biblio­tekę odwie­dziła 7 klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy. Zajęcia z uczniami odbywały się w trzech grupach. W jednej z nich znala­zły się cztery osoby, które wykazały się dużą spraw­no­ścią intelek­tu­alną i manualną. Dziew­częta i chłopcy świet­nie kojarzyli fakty, współ­pra­co­wali ze sobą dosko­nale, a logiczne zagadki okazały się dla nich na tyle łatwe, że zdołali się uwolnić z escape roomu w rekor­do­wym czasie 35 minut. Pozosta­łym grupom nie poszło już tak dobrze. Za to wszyscy mogli się też spraw­dzić na zajęciach kształ­tu­ją­cych kompe­ten­cje matema­tyczne, w których wykorzy­sty­wane były różne gry ćwiczące pamięć, spostrze­gaw­czość, wyobraź­nię przestrzenną i spraw­ność licze­nia.
Ucznio­wie mieli również okazję poznać histo­rię książki, jej różne formy, od tych staro­żyt­nych do najnow­szych – elektro­nicz­nych. Kolejna godzina minęła na rozmo­wie o warto­ściach i ich znacze­niu w życiu każdego człowieka.

Zajęcia w biblio­tece

Zajęcia w biblio­tece

Kolejna klasa ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy skorzy­stała z oferty zajęć eduka­cyj­nych, prowa­dzo­nych przez nauczy­cieli Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej w Bydgosz­czy. Ucznio­wie kształ­to­wali spostrze­gaw­czość, pamięć, logiczne myśle­nie na zajęciach pt. Grywa­li­za­cja.
Kolejna godzina minęła dzieciom na pozna­wa­niu podsta­wo­wych warto­ści moral­nych, które są źródłem norm społecz­nych. Warto­ści te wskazują, jak powinni postę­po­wać ludzie, aby żyć w stabil­nym i dobrze funkcjo­nu­ją­cym społe­czeń­stwie.
Energia rozpie­rała uczniów w Klubie Enigma – escape roomie, z którego chcieli się jak najszyb­ciej uwolnić. Rywali­za­cja wzmac­nia motywa­cję, więc ucznio­wie mocowali się ochoczo z zagad­kami logicz­nymi, aby pokonać pozostałe grupy.