Zajęcia dla studentów

Zajęcia dla studentów

Studenci II roku Regio­na­li­styki Euro­pej­skiej na Uniwer­sy­tecie Kazi­mierza Wiel­kiego w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii oświaty i szkol­nictwa w okresie zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego. Muzeum Oświaty dyspo­nuje wieloma ekspo­na­tami z tego okresu, dzięki którym młodemu poko­leniu łatwiej wyobrazić sobie, jak wyglą­dała szkoła ich pradziadków, jakie było prawo szkolne i zwyczaje.

Oferta biblio­teki dla seniorów

Oferta biblio­teki dla seniorów

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy nie tylko gromadzi i udostępnia książki. Prowadzi również dzia­łal­ność eduka­cyjną skie­ro­waną do emery­to­wa­nych miesz­kańców Bydgoszczy. W poprzed­nich latach ogromną popu­lar­no­ścią cieszyły się kursy kompu­te­rowe dla seniorów. Chcąc jeszcze bardziej zakty­wi­zować to środo­wisko i posze­rzyć ofertę zajęć dla tej grupy przy­go­to­wano program zajęć „Język angielski dla seniorów”.
Obecnie język angielski to uniwer­salny sposób komu­ni­ko­wania się. „Język angielski dla seniorów” skie­ro­wany jest do osób dojrza­łych, które lubią aktywnie wyko­rzy­stywać swój czas i nie miały jeszcze okazji (lub miały mini­malną) do nauki języka angiel­skiego.

Zapla­no­wa­nych jest sześć 2-godzin­nych spotkań w regu­lar­nych, coty­go­dnio­wych odstę­pach. Uczest­nicy kursu na każdych zaję­ciach są zachę­cani do pracy w parach lub mniej­szych grupach w celu rozwi­jania umie­jęt­ności mówienia. Każde spotkanie poświę­cone jest wpro­wa­dzaniu i utrwa­laniu zwrotów, wyrażeń, słow­nictwa i niezbęd­nych zasobów grama­tycz­nych doty­czą­cych nastę­pu­ją­cych zagad­nień:
-przed­sta­wianie się, powi­tania, poże­gnania,
-nazwy i liczby,
-zada­wanie pytań, udzie­lanie odpo­wiedzi,
-słow­nictwo zwią­zane z rodziną, zawo­dami,
-codzienne czyn­ności, obowiązki, praca, dni tygo­dnia, rutyna,
-czas wolny, hobby, sport, wakacje, miesiące, pory roku,
-mój dom, moje miasto, słow­nictwo, wypo­sa­żenie domu,
-okre­ślenie poło­żenia, ruch drogowy, komu­ni­kacja miejska,
-pogoda, czas teraź­niejszy Present Coun­ti­nuous,
-w restau­racji, nazwy posiłków, napoi, zwroty grzecz­no­ściowe,
-czasownik can i wyra­żenie would you like,
-wygląd, cechy charak­teru, zwrot have got,
-w czasie podróży, na lotnisku, na dworcu, wakacje,
-okre­ślenie miejsc: góry, rzeka itp., okre­ślenia czasu i godziny,
-czas Simple Past.

Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w języku angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce. Nacisk poło­żony jest na prak­tyczne użycie języka angiel­skiego w mowie oraz rozu­mienie podsta­wo­wych zwrotów w wyuczo­nych i prze­wi­dy­wal­nych kontek­stach.

Kurs kompu­te­rowy dla seniorów

Żyjemy w społe­czeń­stwie infor­ma­cyjnym, opartym na tech­no­lo­giach infor­ma­tycz­nych, które cechuje szeroki dostęp do Inter­netu, publiczny dostęp do infor­macji i jej prze­ka­zy­wanie bez względu na czas i prze­strzeń. Jedną z funkcji społe­czeń­stwa infor­ma­cyj­nego jest stwo­rzenie możli­wości komu­ni­ko­wania się wielu różno­rod­nych grup w obrębie społe­czeń­stwa global­nego.
Niniejszy zajęcia zostały opra­co­wane dla jednej z takich grup, miano­wicie seniorów, ludzi star­szych, nie mają­cych stycz­ności z kompu­terem lub posia­da­ją­cych z nim spora­dyczny kontakt.
Program kursu obej­muje 12 spotkań, które prowa­dzone będą w grupach 6 osobo­wych i reali­zo­wane w cyklach po 3 godziny zajęć, raz w tygo­dniu.
Treści progra­mowe.
I. Budowa kompu­tera.
1. Elementy zestawu kompu­te­ro­wego: wejściowe, wyjściowe, jednostka centralna, nośniki infor­macji – 1 x 45 minut.
II. Praca w środo­wisku Windows.
1. Podsta­wowe elementy systemu Windows – 1 x 45 minut.
2. Analiza zasobów kompu­tera w oparciu o „Mój komputer”- 1 x 45 minut.
3. Zarzą­dzanie plikami i folde­rami: zapi­sy­wanie pliku na dysku, kopio­wanie i wkle­janie plików, usuwanie plików, kopio­wanie plików na wybrany nośnik infor­macji – 1 x 45 minut.
III. Edytor tekstu.
1. Budowa i dzia­łanie klawia­tury: funkcje klawia­tury w edyto­rach tekstu, pisanie polskich znaków – 1 x 45 minut.
2. Ogólne zasady reda­go­wania tekstów: pisanie prostych tekstów, elementy forma­to­wania i reda­go­wania tekstów: czcionka, akapit, nume­racja stron, obra­mo­wanie itd.  – 2 x 45 minut.
IV. Internet jako narzę­dzie zdoby­wania i wymiany infor­macji.
1. Budowa i zasto­so­wanie sieci Internet: prze­glą­darki, strony WWW – 1 x 45 minut.
2. Sposoby wyszu­ki­wania infor­macji w Inter­necie: portale i wyszu­ki­warki – 1 x 45 minut.
3. Zało­żenie skrzynki pocz­towej – 2 x 45 minut.
4. Inne sposoby komu­ni­ko­wania przez Internet: komu­ni­ka­tory inter­ne­towe – 1 x 45 minut.

Cele kursu:
-poznanie podsta­wo­wych pojęć zwią­za­nych z użyt­ko­wa­niem kompu­tera;
-opano­wanie umie­jęt­ności posłu­gi­wania się opro­gra­mo­wa­niem syste­mowym i użyt­kowym;
-akty­wi­zo­wanie seniorów poprzez ćwiczenie umysłu i zdoby­wanie nowych umie­jęt­ności;
-wdra­żanie do posze­rzania swojej wiedzy poprzez korzy­stanie z lite­ra­tury infor­ma­tycznej;
-dostrze­ganie korzyści i zagrożeń zwią­za­nych z rozwojem tech­niki kompu­te­rowej;
-poka­zanie słucha­czom, w jaki sposób komputer może być użytecznym narzę­dziem pracy, rozrywki, infor­macji i komu­ni­kacji;
-nabycie umie­jęt­ności wyko­rzy­stania tech­no­logii infor­ma­cyj­nych do wyko­ny­wania typo­wych zadań wyni­ka­ją­cych z potrzeby dnia codzien­nego i osobi­stych zain­te­re­sowań.

Spotkanie z Leokadią Maje­wicz

Spotkanie z Leokadią Maje­wicz

W biblio­tece odbyło się kolejne spotkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Niewol­nicy w raju” w ramach „żywych lekcji historii mówionej”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną znalazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wolności wiodła od syberyj­skiego obozu pracy przymu­sowej przez Uzbeki­stan, Persję (Iran), Karaczi w Indiach, Tanzanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.
Uczest­ni­kami spotkania byli uczniowie z VIII LO w Bydgoszczy. Z zainte­re­so­wa­niem i prze­ję­ciem wysłu­chali oni wspo­mnień pani Leokadii, ilustro­wa­nych prezen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu prele­gentki. Młodzież podzię­ko­wała za spotkanie kwia­tami i grom­kimi brawami.

Historia książki

Historia książki

Uczniowie kl. IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­co­nych historii książki. Zapo­znali się z dzie­jami pisma, książki ręko­pi­śmiennej oraz drukarstw. Poznali rozmaite, właściwe dla różno­rod­nych krajów i kultur, mate­riały oraz narzę­dzia pisar­skie. Mieli również okazję obej­rzenia wystawy najstar­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Niezwykle entu­zja­stycznie zare­ago­wali na prezen­tację nowo­cze­snych form książek – arty­stycznie wyko­na­nych amery­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw oferu­ją­cych treści udostęp­niane za pomocą apli­kacji na telefon komór­kowy. Dzieci bardzo chętnie wypo­wia­dały się na temat swoich doświad­czeń czytel­ni­czych oraz dzie­liły się swoją wiedzą doty­czącą książki i bibliotek.

Zajęcia o warto­ściach

Zajęcia o warto­ściach

27 paździer­nika 2017 r. gościli w Biblio­tece uczniowie klas IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy. Dzieci uczest­ni­czyły w zaję­ciach w ramach projektu "Poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o warto­ściach": Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam wartości oraz Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o szacunku wobec siebie i innych.
Celem pierw­szych zajęć było uzmy­sło­wienie dzie­ciom, jak ważne są wartości w życiu każdego czło­wieka. Uczniowie defi­nio­wali termin „wartość”, nazy­wali i krótko omawiali podsta­wowe wartości. Szcze­gólną uwagę zwró­cono na zana­li­zo­wanie, jak wartości wpły­wają na dzia­łal­ność czło­wieka. Dzieci precy­zo­wały, w jakich sytu­acjach dochodzi do naru­szenia wartości i jakie są tego konse­kwencje.
Na kolej­nych zaję­ciach nauczy­ciel wyja­śnił, że szacunek jest funda­mentem wszyst­kich innych wartości moral­nych, a gdy łamane są wartości takie jak uczci­wość czy odpo­wie­dzial­ność, świadczy to zarówno o braku szacunku do innych osób, ale też do siebie. Dzieci z prze­ję­ciem słuchały czyta­nych przez nauczy­cieli opowiadań, brały aktywny udział w propo­no­wa­nych zaba­wach i żywio­łowo włączały się w dyskusję.

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

Podcasty na lekcjach jęz. niemiec­kiego

W czytelni głównej odbyły się warsz­taty meto­dyczne “Posłu­chaj! Podcasty na lekcji języka niemiec­kiego” w ramach projektu “sieć ekspertów programu DELFORT”. Popro­wa­dziła je mgr Agnieszka Krajewska na zapro­szenie nauczy­ciela konsul­tanta z KPCEN w Bydgoszczy. Uczest­nicy warsz­tatów – nauczy­ciele języka niemiec­kiego – zostali zapo­znani z księ­go­zbiorem niemiec­ko­ję­zycznym znaj­du­jącym się w PBW. Biblio­te­karze zapre­zen­to­wali również nowości ze zbiorów Medio­teki Insty­tutu Goethego, dostęp­nych w biblio­tece.

Twór­czość Wandy Chotom­skiej

Twór­czość Wandy Chotom­skiej

W dniach 25–27 paździer­nika br. gości­liśmy w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek dzieci z bydgo­skich placówek: Szkoły Podsta­wowej nr 31, Szkoły Podsta­wowej nr 56 oraz Przed­szkola nr 59. Najmłodsi wzięli udział w spotka­niach poświę­co­nych twór­czości Wandy Chotom­skiej, która jest jedną z najwy­bit­niej­szych autorek lite­ra­tury dzie­cięcej. W trakcie krót­kiej prezen­tacji uczest­nicy poznali postać Wandy Chotom­skiej, jej twór­czość lite­racką oraz ideę kampanii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Najważ­niejszą częścią zajęć było czytanie utworów autorki. Wybra­liśmy frag­menty książki „Pięciop­siaczki” oraz wiersze z tomu „Wanda Chotomska dzie­ciom”. W dalszej części uczniowie, pracując w grupach, wyko­ny­wali plakaty ilustru­jące prze­czy­tane utwory, a przed­szko­laki kolo­ro­wały pięciop­siaczki. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autorki oraz jej biografie, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spotkania w ramach Akademii odbędą się w listo­pa­dzie.

Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Nie tylko dla biblio­te­karzy…

Lite­ra­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych / Krystyna Zabawa. – Kraków : Akademia Igna­tianum : Wydaw­nictwo WAM, 2017.
Sygn. 162833, 162834

Publi­kacja wypełnia poważną lukę w wiedzy o najnow­szej lite­ra­turze dla (naj)młodszych czytel­ników. Jest to zadanie dziś tyleż ważne, co i skom­pli­ko­wane. Badacz tej proble­ma­tyki musi się bowiem zmie­rzyć nie tylko z bardzo rozle­głym obszarem publi­kacji, ale również z jego złożo­no­ścią tema­tyczno-formalną. Krystyna Zabawa zadanie to wypełnia bez zarzutu.

Kompo­zycja książki odpo­wiada jej zada­niom. Nauczy­ciele i rodzice otrzy­mują rozbu­do­wane infor­macje o ofercie wydaw­ni­czej lite­ra­tury pięknej, którą Autorka wpisuje do wyróż­nio­nych przez siebie kręgów tema­tycz­nych: przy­rod­ni­czego, regio­nal­nego, histo­rycz­nego, obywa­tel­skiego, reli­gij­nego oraz edukacji emocjo­nalnej.

Nie ulega wątpli­wości, że Lite­ra­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych to książka bardzo potrzebna wszystkim jej adre­satom: rodzicom i peda­gogom kilku szczebli edukacji (przed­szkolnej, wczesno- i śred­niosz­kolnej).

Z recenzji prof. dr hab. Zofii Budre­wicz

Lite­ra­tura dla dzieci w kontek­stach eduka­cyj­nych autor­stwa Krystyny Zabawy jest publi­kacją bardzo potrzebną. Zapo­znaje nauczy­cieli ze współ­czesną polską lite­ra­turą dla dzieci i daje nadzieję, że utwory te będą włączane do procesu dydak­tyczno-wycho­waw­czego. Ponadto wypełnia lukę w propo­no­wa­nych dotych­czas opra­co­wa­niach doty­czą­cych wyko­rzy­stania współ­cze­snej lite­ra­tury dla dzieci w edukacji.

Z recenzji dr hab. Alicji Unge­heuer-Gołąb, prof. UR

Geografia krain zmyślo­nych : wokół kate­gorii miejsca i prze­strzeni w lite­ra­turze dzie­cięcej, młodzie­żowej i fanta­stycznej / pod redakcją Wero­niki Kostec­kiej i Macieja Skowery. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2016.
Sygn. 162806

Publi­kacja zawiera dwadzie­ścia jeden inte­re­su­ją­cych, odkryw­czych naukowo i spój­nych tema­tycznie arty­kułów pomiesz­czo­nych w tomie w logicznym porządku kompo­zy­cyjnym od tekstów o charak­terze teore­tycznym (np. lite­racka mapa miejsc nieist­nie­ją­cych przed­sta­wiona w kontek­ście prze­strzeni domu i dzie­ciń­stwa), rozważań o charak­terze histo­rycznym z wpisaną w tekst swoistą „poli­tyką histo­ryczną” wyima­gi­no­wanej krainy dzie­ciń­stwa – krainy wymy­ślonej i szczę­śliwej lecz podszytej ideologią (np. kraina Szwam­branii Lwa Kassila), poprzez teksty podej­mu­jące zagad­nienia topo­grafii konkret­nych miejsc istnie­ją­cych realnie aczkol­wiek podda­nych „mini-trans­for­macji” i prze­kształ­co­nych „nieco” w rzeczy­wi­stość fanta­styczną i magiczną (np. geografia lite­racka Torunia czy obraz Londynu widziany oczami Piotrusia Pana, Mary Popins i Harrego Pottera), rozwa­żania o ilustra­cjach książ­ko­wych i ikono­tek­ście „wpisanym” w zmyślone krainy książek obraz­ko­wych, po studia przy­padków – inter­pre­tacji konkret­nych utworów – rozpa­try­wa­nych w szer­szym kontek­ście meto­do­lo­gicznym [np. w ujęciu gender studies (tu: kobieta w prze­strzeni baśni czy uwię­zienie boha­terek powieści dysto­pij­nych w świa­tach ideal­nych), w perspek­tywie post­ko­lo­nia­lizmu (…). Nowa­tor­skość prze­słań, świe­żość inter­pre­tacji i prze­ko­nu­jące próby opisu jakże różno­rod­nych zjawisk kultu­ro­wych widać m.in. w wypo­wie­dziach nakre­ślo­nych w perspek­tywie animal studies czy w kontek­ście teorii ekokry­tyki.”

Z recenzji dr hab. Doroty Michułki
(Uniwer­sytet Wrocławski)

Świat bibliotek : z biblio­tecz­nych podróży / Renata Ciesielska-Kruczek. – Warszawa : Wydaw­nictwo Stowa­rzy­szenia Biblio­te­karzy Polskich, 2017.
Sygn. 162868 pb

 

Autorka publi­kacji zachęca wszyst­kich czytel­ników, naukowców, biblio­te­karzy, zapa­lo­nych glob­tro­terów, aby na swoich szla­kach podróż­nych odnaj­dy­wali biblio­teki, bowiem "Biblio­teki prze­cho­wują energię, która podsyca wyobraźnię. Otwie­rają okna na świat, inspi­rują nas do odkry­wania i zdoby­wania, przy­czy­niają się też do popra­wiania naszej jakości życia. Biblio­teki zmie­niają życie na lepsze". Dzięki tej książce zain­te­re­so­wani poznają dzieje kilku­nastu bibliotek z całego świata i znaj­du­jące się w nich wyjąt­kowe kolekcje starych druków, wydań biblio­fil­skich, zbiorów specjal­nych. Zamiesz­czone zdjęcia są dopeł­nie­niem opisów archi­tek­tury budynków biblio­tecz­nych, aran­żacji wnętrz i wypo­sa­żenia, a charak­te­ry­stykę dzia­łal­ności i ofero­wa­nych usług uzupeł­niają biblio­teczne cieka­wostki.

 

 


Rocznik Biblio­teki Naro­dowej
= The National Library Year­book / [red. nacz. Halina Tchó­rzewska-Kabata]. – Warszawa : BN.
Sygn. 162893 pb

 

Rocznik Biblio­teki Naro­dowej jest perio­dy­kiem naukowym poświę­conym szeroko rozu­mianej kulturze piśmiennej (a także wybranym zagad­nie­niom histo­ryczno-arty­stycznym, ikono­gra­ficznym i muzy­ko­lo­gicznym) oraz jej funk­cjo­no­waniu zarówno w perspek­tywie histo­rycznej, jak współ­cze­snej.

Najnowszy tom 47 Rocz­nika Biblio­teki Naro­dowej w nowej od ubie­głego roku szacie edytor­skiej otwiera artykuł poświę­cony rekon­strukcji unika­to­wego pane­gi­ryku z Biblio­teki książąt Poniń­skich pt. Nie całkiem utra­cona pamiątka wizy­tacji diece­zjalnej Jerzego Radzi­wiłła z roku 1597.

Kolejne arty­kuły dotyczą biblio­teki kościoła ewan­ge­lic­kiego im. Żłóbka Chry­stusa we Wschowie oraz elementów manie­ry­stycz­nych w zdob­nic­twie intro­li­ga­tor­skim w Polsce. Tom przy­nosi także prace poświę­cone polo­nikom w Japonii w XXI wieku oraz obszerne studium na temat nowej klasy­fi­kacji Polskiej Biblio­grafii Biblio­lo­gicznej. Numer zamy­kają trady­cyjnie recenzje i spra­woz­dania.

Książki (nie)godne czytania / Bogu­sław Śliwerski. – Kraków :
Oficyna wydaw­nicza "Impuls", 2017.
Sygn. 162955

Książki (nie)godne czytania?" wyrosły z osobi­stej potrzeby autora. Profesor Bogu­sław Śliwerski znany jest z tego, że od lat wyraża sprzeciw. Ta nonkon­for­mi­styczna postawa przy­brała tym razem formę recenzji, krót­kich szkiców krytycz­nych, poświę­co­nych kilku­dzie­sięciu tytułom, jakie w ostatnim czasie ukazały się na rynku wydaw­ni­czym.

Dlaczego tak? W wstępie do swej książki profesor Śliwerski porusza dwie kwestie; pierwszą jest rzekomy spadek czytel­nictwa w Polsce (zdaniem profe­sora to nie tyle spadek, co prze­kie­ro­wanie: czytam sporo, a przy­naj­mniej niewiele mniej niż dawniej, ale więk­szość lektury odbywa się obecnie w Sieci; tu znaj­du­jemy inte­re­su­jące nas tytuły, potrzebne infor­macje, upra­gnioną rozrywkę…), drugą – zalew lite­ra­tury brukowej, przy­sło­wio­wych szma­tławców, niejed­no­krotnie urze­ka­ją­cych wyra­fi­no­waną oprawą i sprytną akcją marke­tin­gową. Właśnie po to, by prze­ciw­działać owemu niekon­tro­lo­wa­nemu spadku (upadku?) jakości propo­no­wanej nam lite­ra­tury, profesor Śliwerski bierze na warsztat blisko siedem­dzie­siąt tytułów – książek facho­wych, specja­li­stycz­nych i tych zupełnie swobod­nych – by wskazać wszystkim zain­te­re­so­wanym garść tytułów wartych uwagi. "Książki (nie)godne czytania?" należy zatem potrak­tować jako drogo­wskaz, światło latarni i podręczny prze­wodnik.

Źródła:

www​.wydaw​nic​twowam​.pl
www​.bn​.org​.pl
www​.sbp​.pl
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

Spotkanie uczest­ników sieci jęz. ang.

W czytelni głównej odbyło się spotkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego szkół podsta­wo­wych koor­dy­no­wanej przez nauczy­ciela-konsul­tanta KPCEN mgr Justynę Adamską. Nauczy­cielom przed­sta­wiono bogatą ofertę księ­go­zbioru anglo­ję­zycz­nego PBW przy­dat­nego do wyko­rzy­stania na lekcjach z dziećmi i młodzieżą. Kolejne spotkanie w czytelni zapla­no­wano na grudzień.

Orto­grafia na wesoło

Orto­grafia na wesoło

W ramach Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zorga­ni­zo­wała zajęcia skie­ro­wane do najmłod­szych uczniów szkół podsta­wo­wych pt. „Z orto­grafią na wesoło". Ich pod­sta­wowym celem było przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, a także inte­gracja dzieci podczas wspólnej zabawy. Tydzień Świa­do­mości Dysleksji to także okazja do popu­la­ry­zacji biblio­teki i jej zasobów doty­czą­cych rozwią­zy­wania specy­ficz­nych trud­ności w nauce czytania i pisania w środo­wisku nauczy­cieli.
Zajęcia prze­bie­gały w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie ułatwiały dzie­ciom przy­swojenie zasad pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h. Uczniowie praco­wali indy­wi­du­alnie z kartami pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków i rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w panto­mimie.

Dzień Twór­czości i Aktyw­ności

Dzień Twór­czości i Aktyw­ności

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się niezwykłe spotkanie pracow­ników biblio­teki. Nauczy­ciele i pracow­nicy admi­ni­stracji przy­go­to­wali prezen­tację swoich hobby oraz pasji twór­czych i spor­to­wych. Niedawno miniony Dzień Nauczy­ciela stał się okazją do zorga­ni­zo­wania małego werni­sażu i wzajem­nego dzie­lenia się efek­tami własnej kreatyw­ności i aktyw­ności. Jak się okazało, pracow­nicy biblio­teki nie próż­nują i po pracy – podzi­wia­liśmy prace plastyczne w tech­nice déco­upage, origami, akwa­rele, ręko­dzieło wyko­nane za pomocą szydełka i drutów, filco­wania, arty­stycznej obróbki papieru. Nie zabrakło również smako­wi­tych kuli­na­riów. Niezwykłą atrakcją była prezen­tacja trofeów spor­to­wych naszej kole­żanki – siat­karki. Było to wyjąt­kowo inspi­ru­jące i bardzo sympa­tyczne wyda­rzenie, które, mamy nadzieję, stanie się tradycją naszej biblio­teki. Być może spotkamy się znów za rok?

Wybrane nowości w zbio­rach

Wybrane nowości w zbio­rach

Dodaj mi skrzydeł! : jak rozwijać u dzieci moty­wację wewnętrzną? / Joanna Steinke-Kalembka. – Warszawa : Samo Sedno Edgard, 2017.
Sygn. 162327

Joanna Steinke-Kalembka propo­nuje podej­ście do wycho­wania pole­ga­jące na budo­waniu wspie­ra­jącej relacji z dziec­kiem i współ­dzia­łaniu. Moty­wo­wanie nie musi być prze­cią­ga­niem liny między doro­słym a dziec­kiem. Zamiast metod opar­tych na nagro­dach i karach, groź­bach czy prze­kup­stwach autorka prezen­tuje spraw­dzone sposoby, które powstrzy­mują potrzebę "napra­wiania" dziecka oraz poma­gają skutecznie komu­ni­kować swoje ocze­ki­wania oraz wpro­wa­dzać zasady, które będą wspólnie prze­strze­gane. Poradnik podpo­wiada:
– w jaki sposób rozwijać poten­cjał dziecka od najmłod­szych lat;
– jak prowa­dzić rozmowy nasta­wione na zmianę zacho­wania dziecka, tak aby nie kończyły się kolejną awan­turą;
– jak pomóc dziecku radzić sobie z porażką;
– jak wzmocnić jego wiarę we własne umie­jęt­ności;
– w jaki sposób mądrze chwalić i kryty­kować;
– jak pomóc dziecku reali­zować jego pasje i cele;
– jak budować emocjo­nalne zasoby małego czło­wieka.

Dotacje oświa­towe / P. Ciszewski, W. Lachie­wicz, B. Jakacka-Sitek, A. Pawli­kowska. – 3. wydanie, stan prawny styczeń 2017. – Warszawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162332

Od 1.1.2017 r. wejdą w życie zmiany w zakresie doto­wania oświaty niepu­blicznej, które wpro­wa­dziła ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty. Zmiany dotyczą zasad usta­lania dotacji dla szkół i placówek niepu­blicz­nych i publicz­nych i pole­gają m.in. na:
zdefi­nio­waniu pojęć, które mają służyć w procesie udzie­lania dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budże­towy, liczba miesz­kańców, środki pocho­dzące z Unii Euro­pej­skiej, wskaźnik dochodów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w gminie, wskaźnik dochodów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w powiecie; zdefi­nio­waniu pojęcia wydatków bieżą­cych będą­cych podstawą do obli­czania wyso­kości dotacji, a także enume­ra­tywne wyli­czenie jakie wydatki podle­gają wyłą­czeniu z podstawy (opłaty za korzy­stanie z wycho­wania przed­szkol­nego i opłaty za wyży­wienie, kwoty dotacji na podręcz­niki i mate­riały ćwicze­niowe, wydatki bieżące finan­so­wane z funduszy unij­nych, kwoty części oświa­towej subwencji ogólnej prze­ka­zane dla gminy lub powiatu na uczniów niepeł­no­spraw­nych w szko­łach ogól­no­do­stęp­nych), zdefi­nio­waniu pojęć prze­wi­dy­wanej liczbie dzieci, uczniów, wycho­wanków lub uczest­ników zajęć rewa­li­da­cyjno-wycho­waw­czych, a także wska­zaniu sytu­acji, w których nastę­puje aktu­ali­zacja tej liczby; okre­śleniu zasad doto­wania oddziałów przed­szkol­nych w szko­łach podsta­wo­wych;
dopre­cy­zo­waniu zasad rozli­czania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edukacji przed­szkolnej w przy­padku gdy dziecko korzysta z wycho­wania przed­szkol­nego w gminie, której nie jest miesz­kańcem, wpro­wa­dzeniu obowiązku publi­kacji podsta­wo­wych kwot dotacji oraz prze­wi­dy­wanej liczby uczniów przy­jętej do ich wyli­czenia, możli­wości przy­stą­pienia do otwar­tego konkursu ofert osoby prowa­dzącej szkołę podsta­wową, w której zorga­ni­zo­wano oddział przed­szkolny.

Dziecko z auty­zmem : terapia defi­cytów poznaw­czych a teoria umysłu / Barbara Winczura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2016.
Sygn. 162395, 162396

Autyzm wcze­sno­dzie­cięcy należy do tych zespołów zabu­rzeń psycho­spo­łecz­nego rozwoju dziecka, które budzi żywe zain­te­re­so­wanie przed­sta­wi­cieli bardzo wielu dyscy­plin nauki: medy­cyny, psycho­logii, peda­go­giki i socjo­logii, ale również osób zwią­za­nych z kulturą i sztuką. Jest bowiem znakiem, czy wręcz piętnem drugiej połowy XX wieku, tym bardziej bole­snym, iż dotyka dziecko we wcze­snej fazie jego życia i rozwoju.
Praca jest orygi­nalna i nowa­torska, ma duże znaczenie dla teorii i prak­tyki autyzmu wcze­sno­dzie­cię­cego. Autorka zadała sobie trud nawią­zania kontaktów z innymi ośrod­kami nauko­wymi, które koncen­trują swoje zain­te­re­so­wania badawcze wokół psycho­spo­łecz­nego rozwoju dzieci auty­stycz­nych i posta­no­wiła zreali­zować bardzo poważne zadanie ? dokonać tłuma­czenia tech­niki, służącej diagnozie rozwoju teorii umysłu oraz programu terapii tej teorii, a następnie spraw­dzić drogą ekspe­ry­mentu peda­go­gicz­nego ich przy­dat­ność w dzia­ła­niach inter­wen­cyj­nych.
Książka z pewno­ścią będzie przy­datna w kształ­ceniu studentów peda­go­giki i psycho­logii. Zain­te­re­suje prak­tyków zwią­za­nych z procesem wycho­wania i edukacji dzieci z auty­zmem wcze­sno­dzie­cięcym, a także rodziców tych dzieci.

Dzieci alko­ho­lików w perspek­tywie rozwo­jowej i klinicznej / Lidia Cier­piał­kowska, Iwona Grze­go­rzewska ; Uniwer­sytet im. Adama Mickie­wicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uniwer­sy­tetu im. Adama Mickie­wicza, 2016.
Sygn. 162397, 162398
Mono­grafia poświę­cona wybranym współ­cze­snym koncep­cjom rozwoju psycho­spo­łecz­nego oraz analizie najważ­niej­szych wyników badań nad rozwojem w cyklu życia (od poczęcia do doro­słości) osób z rodzin, w których jedno lub oboje rodzice pili szko­dliwie lub byli uzależ­nieni od alko­holu. Najbar­dziej ostrożne szacunki pozwa­lają przyjąć, że w Polsce jest to około 4 mln osób, z czego połowa to dzieci niepeł­no­letnie, druga to jednostki wcho­dzące w doro­słość. Prze­bieg rozwoju i funk­cjo­no­wanie psycho­spo­łeczne tych osób jest ogromnie zróż­ni­co­wane na różnych etapach życia – cześć z nich doświadcza poważne trud­ności i problemy, część odnosi sukcesy i ma poczucie powo­dzenia. Psycho­pa­to­logia rozwo­jowa jest tą perspek­tywą teore­tyczną i badawczą, która posłu­żyła do przed­sta­wienia wielu szcze­gó­ło­wych zagad­nień, ponieważ pozwala opisać i wyja­śnić uwarun­ko­wania różnych ścieżek rozwoju psycho­spo­łecz­nego jednostki.

Edukacja w perspek­tywie ocze­kiwań współ­cze­sności / redakcja naukowa Anna Karpińska, Kata­rzyna Borawska-Kalbar­czyk, Alina Szwarc. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Marszałek ; Biały­stok : Fundacja Centrum Trans­feru Wiedzy i Inno­wacji Społeczno-Peda­go­gicz­nych przy Wydziale Peda­go­giki i Psycho­logii Uniwer­sy­tetu w Białym­stoku, 2016.
Sygn. 162399

Książka stanowi jedną z trzech mono­grafii wielo­au­tor­skich – obok Edukacji wobec niepo­wo­dzeń i szans ich mini­ma­li­zacji oraz W kierunku edukacji akade­mic­kiej zorien­to­wanej na studenta – skła­da­ją­cych się na serię wydaw­niczą Edukacja w Dialogu i Perspek­tywie, która ukazuje się od 2002 roku i liczy już 21 tomów. Prezen­to­wana edycja dedy­ko­wana jest pamięci Profe­sora Kazi­mierza Denka, hono­ro­wego gościa i stałego uczest­nika Augu­stow­skich Spotkań Nauko­wych, z których wyrosła idea owych publi­kacji. Przed­sta­wione w mono­gra­fiach teksty są rezul­tatem pogłę­bionej refleksji, analiz i eksplo­racji wielu wybit­nych badaczy, uczest­ników i obser­wa­torów rzeczy­wi­stości eduka­cyjnej. Wpisują się w nurt wielo­aspek­to­wych debat, projekcji i propo­zycji zmian oraz zachę­cają do konty­nu­owania dialogu o edukacji.

Jaki patrio­tyzm? / Anna Wiłko­mirska, Adam Fijał­kowski. – Warszawa : Difin, 2016.
Sygn. 162400, 162401

W ostat­nich kilku deka­dach patrio­tyzm nie był popu­larnym przed­miotem refleksji i badań w Polsce. Rzadko podej­mują go współ­cześni filo­zo­fowie, socjo­lo­gowie, psycho­lodzy i peda­godzy. Ta książka jest głosem w dyskusji nad szcze­gólną postawą społeczną, jaką jest patrio­tyzm. Poszu­kując tropów współ­cze­snego patrio­tyzmu, cofamy się do czasów Homera, Hero­dota, Plutarcha i Cyce­rona. Badamy również źródła polskie, od kronik średnio­wiecz­nych po XX wiek.
Myśli polskich klasyków, takich jak Józef Maria Bocheński czy Wacław Stró­żewski, zostały zderzone z krytyką roman­tyczno-senty­men­tal­nego ujęcia patrio­tyzmu. Dyskusja licz­nych klasy­fi­kacji patrio­tyzmu skon­stru­owa­nych w Polsce i na świecie poka­zuje wielo­aspek­to­wość i wielo­kry­te­rial­ność omawia­nego zjawiska. Koncep­cjom patrio­tyzmu zamknię­tego, zbli­ża­ją­cego się bardzo blisko do nacjo­na­lizmu, prze­ciw­sta­wiony został patrio­tyzm otwarty, konstruk­tywny i obywa­telski, gdzie szacunek do ojczyzny współ­wy­stę­puje z respek­to­wa­niem innych kultur i zbio­ro­wości.
Refleksja teore­tyczna stanowi kontekst dla analiz wybra­nych polskich i między­na­ro­do­wych badań empi­rycz­nych z ostat­nich 25 lat. Dysku­to­wane są wyniki badań CBOS, National Iden­tity Study, World Values Survey, Civic Educa­tion Study i Inter­na­tional Civic and Citi­zen­ship Study. Analizy te pozwo­liły na charak­te­ry­stykę feno­menu polskiego patrio­tyzmu. Za kluczową dla postawy patrio­tyzmu uzna­liśmy kate­gorię tożsa­mości naro­dowej. Spoj­rze­liśmy na nią przez pryzmat pięciu istot­nych poznawczo i beha­wio­ralnie elementów: rozu­mienia patrio­tyzmu, kryte­riów polskości, dumy naro­dowej, samo­iden­ty­fi­kacji społecznej oraz stosunku do innych.
Tożsa­mość naro­dowa, patrio­tyzm w rękach poli­tyków są zwykle instru­men­tal­nymi hasłami, a dla edukacji, której zada­niem jest tworzenie świa­do­mości i kształ­to­wanie postaw to istotne cele wycho­wawcze, budo­wanie kapi­tału dla poko­jo­wego, mądrego i satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia przy­szłych pokoleń.

Wypa­lenie zawo­dowe : źródła, mecha­nizmy, zapo­bie­ganie / Beata Mańkowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Harmonia. Harmonia Univer­salis, 2017.
Sygn. 162406, 162407

Trafna diagnoza wypa­lenia zawo­do­wego, oparta na rzetelnym zrozu­mieniu jego istoty oraz deter­mi­nant, zwiększa szansę skutecznej profi­lak­tyki na wszyst­kich jej pozio­mach. Póki jednak sama istota wypa­lenia i mecha­nizmy jego rozwoju nie zostaną w pełni poznane, a spór wokół rozu­mienia pojęcia i postę­pu­ją­cych objawów tego procesu nie zostanie rozstrzy­gnięty, trudno będzie wspierać osoby doświad­cza­jące wypa­lenia, a jeszcze trud­niej – zapo­biegać mu. Niniejsze opra­co­wanie stanowi próbę ukazania z jednej strony aktu­al­nego stanu wiedzy o wypa­leniu zawo­dowym, szcze­gólnie zaś podkre­ślenia obszarów zgod­nych oraz różnią­cych badaczy, z drugiej strony zmierza do pełniej­szego wyja­śnienia zjawiska, przed­sta­wiając istotne mecha­nizmy, na mocy których dochodzi do jego rozwoju.

Epidemia egoizmu / Amy McCready ; prze­ło­żyła Jolanta Lenkie­wicz. – Warszawa : Edgard, 2017.
Sygn. 162803

Jak wygląda epidemia EGOizmu? Bierzesz odpo­wie­dzial­ność za to, co dzieci mogłyby zrobić same. Nagra­dzasz dzieci, aby zachęcić je do współ­pracy. Nieustannie ratu­jesz je z opresji, dowożąc do szkoły zapo­mniane przed­mioty i przy­po­mi­nając o ważnych termi­nach. Nie możesz zrobić zakupów w sklepie bez koniecz­ności kupienia dzie­ciom łakoci. Dzieci zazwy­czaj się dąsają lub awan­tu­rują, jeśli nie mogą dostać tego, czego chcą. Dzieci nie wyka­zują cier­pli­wości, aby czekać na coś, czego bardzo pragną. Brzmi znajomo? Pomóż dziecku stać się samo­dzielnym i odpo­wie­dzialnym doro­słym!

 

Emocje dzieci i młodzieży z trud­no­ściami w rozwoju i zacho­waniu / redakcja naukowa Barbara Winczura. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza "Impuls", 2017.

Wywo­łując w świa­do­mości hasło „dzie­ciń­stwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczę­śliwe. Dzieci nie powinny mieć zmar­twień – kłopoty przej­mują dorośli. Okres dzie­ciń­stwa, w którym w natu­ralnym procesie uspo­łecz­niania poznaje się wyma­gania otoczenia, w silnym stopniu kształ­tuje zręby osobo­wości podsta­wowej. Wtedy nastę­puje pierwsze tworzenie się obrazów świata społecz­nego z jego rado­ściami i smut­kami. Powstają wyobra­żenia o sobie i swoich możli­wo­ściach, a nawet marzenia. Wyobra­żenia te są odbi­ciem doświad­czeń dzie­cię­cych, ich inte­lek­tu­alno-emocjo­nal­nych inter­pre­tacji zdarzeń, obrazów kultu­ro­wych oraz ocen warto­ściu­ją­cych, które słyszą i poznają.
W roman­tycznym spoj­rzeniu na dzie­ciń­stwo, jakie ukazują antro­po­lodzy kultury odno­szący je do zakła­da­nych celów i form wycho­wania, jest ono dojrze­wa­niem do następ­nych okresów w życiu. To, co się w tych latach dzieje, ma budować czło­wieka szczę­śli­wego, otwar­tego na ludzi, chęt­nego zmianom świata na lepsze, twór­czego.
Dzie­ciń­stwo jest wpraw­dzie okresem uczenia się potrzeb­nych umie­jęt­ności w życiu doro­słym, ale zakres i formy wybie­rają z troską dorośli. W dużej części przy­padków tak jest, ale zarazem część dzieci z bardzo wielu powodów takiego rado­snego dzie­ciń­stwa nie doświadcza. Przy­czyny są różne: choroby prze­wlekle, defi­cyty rozwo­jowe czy niepeł­no­spraw­ności, ale i takie, które z tym zwią­zane są bezpo­średnio i pośrednio, a nawet wyni­kają całko­wicie z innych przy­czyn.

Dzie­sięć rzeczy, o których chcia­łoby ci powie­dzieć dziecko z auty­zmem / Ellen Notbohm ; prze­kład Marzena Szymańska-Błot­nicka. – Wyd. 1 w nowej ed. – Kraków : Wydaw­nictwo Uniwer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162821

Pełna prze­ni­kli­wych spostrzeżeń, współ­czucia i humoru, ponad­cza­sowa książka opisu­jąca „dzie­sięć rzeczy”, które poma­gają zrozu­mieć – nie zdefi­niować – dzieci z auty­zmem. W odróż­nieniu od innych publi­kacji na temat autyzmu pozwala spoj­rzeć na świat oczami dziecka, usły­szeć jego głos, który w nara­sta­jącej wokół autyzmu wrzawie często bywa niesły­szany. Publi­kacja Ellen Notbohm powinna się stać obowiąz­kową lekturą wszyst­kich rodziców, krew­nych, pracow­ników społecz­nych, nauczy­cieli oraz tera­peutów dzieci z auty­zmem.

 

Jak pomóc dziecku z dysleksją : poradnik dla rodziców i nauczy­cieli / Anna Radwańska. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn. 162814, 162815

Poradnik napi­sany został z myślą o rodzi­cach, którzy chcą zdobyć potrzebną i prak­tyczną wiedzę na temat dysleksji. Autorka omawia zjawisko dysleksji rozwo­jowej, typy dysleksji, objawy i symp­tomy wcze­snego wystę­po­wania ryzyka dysleksji. Podkreśla rolę rodziców, nauczy­cieli, rówie­śników w edukacji dziecka z dysleksją.
Uzupeł­nie­niem porad­nika są szeroko omówione przy­kłady ćwiczeń uspraw­nia­ją­cych tech­nikę czytania i pisania (z podziałem na wiek) oraz konspekty zajęć.

 

 

Źródła :
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.harmonia​.edu​.pl
www​.jezy​kiobce​.pl
www​.beck​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.marszalek​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Gimna­zja­liści w biblio­tece

Uczniowie z Gimna­zjum nr 3 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej.
Po zmie­rzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gimna­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie znale­zienia kodów potrzeb­nych do uwol­nienia się. Zadania mate­ma­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym podpo­wie­dziom uczniowie zdołali otwo­rzyć kilka kłódek szyfro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli czte­ro­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejścio­wych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogło­szo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego.  Mottem spotkania były słowa św. Brata Alberta "Bądź dobry jak chleb…". Uczniowie  Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 2, Tech­nikum Gastro­no­micz­nego i Tech­nikum Budow­la­nego wysłu­chali  prelekcji na temat czynienia dobra, poma­gania innym i idei wolon­ta­riatu.  Zapro­szony gość siostra Magda­lena ze zgro­ma­dzenia Alber­tynek w Bydgoszczy opowie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgro­ma­dzenie konty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapo­znała z pracą wolon­ta­riusza  na oddziale. Prowa­dząca spotkanie Małgo­rzata Tyczyńska  mówiła o idei dobra używając do tego symbo­liki chleba. Młodzież zachę­cona do poma­gania innym posta­no­wiła zorga­ni­zować akcję i prze­kazać w niedługim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych.  Powo­dzenia!
Małgo­rzata Tyczyńska