Tajem­nice Marszałka

Tajem­nice Marszałka

Zapra­szamy na nowe zajęcia eduka­cyjne wpisu­jące się w obchody rocz­nicy odzy­skania niepod­le­głości. Boha­terem prezen­tacji, prze­zna­czonej dla uczniów ostat­nich klas szkoły podsta­wowej i gimna­zjum oraz szkół śred­nich, jest Józef Piłsudski, widziany jako czło­wiek i mężczyzna uwikłany nie tylko w wielka poli­tykę, ale i również w niezwykle skom­pli­ko­wane relacje uczu­ciowe. Codzien­ność marszałka od lat jest przed­miotem nieusta­ją­cych dociekań, opra­cowań i publi­kacji histo­ryków, publi­cy­stów oraz pisarzy. Spora kolekcja książek poświę­co­nych tej niezwy­kłej postaci, znaj­du­jąca się w zbio­rach naszej Biblio­teki stała się inspi­racją do przy­go­to­wania scena­riusza zajęć dla młodzieży.

Kontakt w sprawie zapisów uczniów na zajęcia: Anna Krasz­kie­wicz tel. 52 341 30 74 wew. 16.

Spotkanie z akwa­relą

Spotkanie z akwa­relą

W Wydziale Infor­macji i Wspo­ma­gania Placówek Oświa­to­wych odbyło się „Spotkanie z akwa­relą” adre­so­wane do nauczy­cieli ZS nr 33 Specjal­nych dla Dzieci i Młodzieży Prze­wlekle Chorej w Bydgoszczy. Uczest­nicy mogli zapo­znać się z mate­ria­łami i tech­ni­kami malar­skimi stoso­wa­nymi przez akwa­re­li­stów, dowie­dzieć się w jaki sposób zdobywać i dosko­nalić umie­jęt­ności, a także prezen­tować efekty swojej pracy. Była też okazja do spró­bo­wania swoich sił w tej nieła­twej, ale fascy­nu­jącej tech­nice – nauczy­ciele biorący udział w zaję­ciach stwo­rzyli kartki świą­teczne posłu­gując się profe­sjo­nal­nymi mate­ria­łami plastycz­nymi. Efekty zasko­czyły i ucie­szyły wszyst­kich – zaim­pro­wi­zo­wana wystawka prezen­to­wała się okazale. 

Anna Krasz­kie­wicz

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna

Doktor Kata­rzyna Grysińska – JarmułaUKW w Bydgoszczy wygło­siła w Muzeum Oświaty wykład pt. „Józef Piłsudski – postać niezwykła, dla niektó­rych kontro­wer­syjna”.
Józef Piłsudski to jeden z najważ­niej­szych poli­tyków polskich XX wieku, współ­twórca niepod­le­głego państwa polskiego w 1918 roku. Czło­wiek niezwykle kontro­wer­syjny, swoim dzia­ła­niem i zacho­wa­niem zarówno wobec bliskich, współ­pra­cow­ników, jak i wrogów wzbu­dza­jący niejed­no­krotnie skrajne reakcje. Celem wykładu było przy­bli­żenie postaci marszałka jako spiskowca walczą­cego o niepod­ległą Polskę, dowódcę wojsko­wego, Naczel­nika Państwa, ale i męża, kochanka, ojca. Odbiorcy wykładu zostali zapo­znani z najważ­niej­szymi faktami z życia Józefa Piłsud­skiego i mitami, które narosły wokół tej wybitnej postaci.

Głośne czytanie dla seniorów

Głośne czytanie dla seniorów

W Czytelni Głównej odbyło się spotkanie dla seniorów, podczas którego prezen­to­wane były nowości książ­kowe i audio­booki z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa. Biblio­te­karze prze­czy­tali głośno wybrane frag­menty pole­ca­nych książek, aby zachęcić zebra­nych gości do lektury. Tema­tyka prezen­to­wa­nych nowości była różno­rodna, więc każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Nasze spotkanie było również inspi­racją przed­świą­teczną i pomy­słem na udany prezent. Do czytania zachę­cali: Małgo­rzata Tyczyńska, Małgo­rzata Jani­szewska, Marek Michalak, Mariola Burak i Alina Melnicka-Zygmunt.

Miko­łajki w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Miko­łajki w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Miko­łajki oraz zbli­ża­jące się święta Bożego Naro­dzenia były okazją do spotkania się z najmłod­szymi w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek. Od 4 do 6 grudnia 2018 r. odwie­dzili nas uczniowie ze Szkoły Podsta­wowej nr 31 i nr 56 w Bydgoszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola św. Jadwigi w Bydgoszczy.

Zajęcia pod hasłem „Świą­teczne opowieści” rozpo­częły się krótką poga­danką na temat tradycji i zwyczajów bożo­na­ro­dze­nio­wych. W dalszej części czyta­łyśmy dzie­ciom frag­menty nowej książki Agnieszki Stel­ma­szyk „Niezwykłe święta Kornelii” oraz książkę „Święty Mikołaj” Mauri Kunnas. Po głośnym czytaniu dzieci miały okazję obej­rzeć wystawkę książek, bajek i opowiadań nawią­zu­ją­cych do tema­tyki świą­tecznej. Następnie zapro­po­no­wa­łyśmy dzie­ciom krótki film eduka­cyjny „Wigi­lijny stół”. Ostatnim elementem było wyko­ny­wanie zakładek do książek w kształcie Miko­łaja oraz kartki świą­tecznej. Na zakoń­czenie dzieci obej­rzały wystawę świą­teczną zorga­ni­zo­waną w Czytelni PBW.

Życzymy wszystkim dzie­ciom rado­snych i szczę­śli­wych Świąt i do zoba­czenia w przy­szłym roku na kolej­nych zaję­ciach w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

Grażyna Ruta-Balińska

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ście­siń­skim

Spotkania z tłuma­czem iberystą Sławo­mirem Ście­siń­skim

W listo­pa­dzie gości­liśmy czte­ro­krotnie w Czytelni Głównej Sławo­mira Ście­siń­skiego – nauczy­ciela akade­mic­kiego języka hisz­pań­skiego oraz tłumacza lite­ra­tury hisz­pań­sko­ję­zycznej. Nasz gość prze­pro­wa­dził ciekawe prelekcje dla młodzieży uczącej się języka hisz­pań­skiego z bydgo­skich szkół: LO nr 1, ZSS oraz klasy gimna­zjalnej SP nr 30 z Oddzia­łami Dwuję­zycz­nymi.

Prele­gent przed­stawił postać argen­tyń­skiego pisarza Leopolda Mare­chala ubar­wiając prezen­tację własnymi zdję­ciami wyko­na­nymi podczas podróży do Argen­tyny. Zdra­dził też tajniki swojej pracy jako tłumacza przy­ta­czając wiele przy­kładów.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz

Jerzy Sulima-Kamiński

Jerzy Sulima-Kamiński

W 2018 roku przy­pada 90. rocz­nica urodzin wybit­nego bydgo­skiego prozaika, poety i dzien­ni­karza Jerzego Sulimy – Kamiń­skiego (1928 – 2002). Autor wielu powieści, najbar­dziej znany jest z trylogii „Most Królowej Jadwigi“. Opisuje w niej Bydgoszcz i dzieje jej miesz­kańców od czasów zakoń­czenia I wojny świa­towej do 1956 r.

W Peda­go­gicznej Biblio­tece Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy zostało opra­co­wane zesta­wienie biblio­gra­ficzne poświę­cone życiu i twór­czości Jerzego Sulimy-Kamiń­skiego.

Lidia Pacek

Konkurs Pięk­nego Czytania

Konkurs Pięk­nego Czytania

W auli I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego im. Stani­sława Wyspiań­skiego w Szubinie odbył się międzysz­kolny Konkurs Pięk­nego Czytania zorga­ni­zo­wany przez Peda­go­giczną Biblio­tekę Woje­wódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy. Konkurs promował nowe zbiory biblio­teki zaku­pione z Naro­do­wego Programu Rozwoju Czytel­nictwa.

W rywa­li­zacji uczest­ni­czyło 35 uczniów ze szkół gminy Szubin i Kcynia podzie­lo­nych na trzy kate­gorie wiekowe: klasy I-III, IV-VII oraz klasy gimna­zjalne. Jury w skła­dzie: Beata Kaźmier­czak (LO w Szubinie), Sylwia Bałuk (ZSP w Szubinie) i Agnieszka Gąsio­rowska (PBW w Bydgoszczy) oceniało płyn­ność i bezbłęd­ność czytania, wyra­zi­stość, dykcję i środki arty­stycz­nego wyrazu. Przy­znano 3 nagrody główne oraz wyróż­nienia w każdej kate­gorii wiekowej:
Klasy I- III
I miejsce – Alan Hak (SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
II miejsce – Adrianna Wolna (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kasdepke
III miejsce – Mikołaj Sułkowski (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Wielka księga uczuć” Grze­gorza Kasdepke
Wyróż­nienia: Maria Cichońska (SP w Króli­kowie) – frag­ment z książki “Nela mała repor­terka” oraz Szymon Klimek (SP w Ryna­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Basia i tablet” Zofii Stanec­kiej
Klasy IV-VIII
I miejsce – Zuzanna Urba­niak (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Ciotka Zgry­zotka” Małgo­rzaty Musie­ro­wicz
II miejsce – Estera Kijewska (SP w Króli­kowie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
III miejsce – Martyna Wilczyńska (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Wyróż­nienia: Piotr Wekwerth (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Jasne dni, ciemne dni” Kata­rzyny Ryrych oraz Jagoda Kątnik (SP w Dzie­wie­rzewie) – frag­ment tekstu z książki “Panna Foch” Barbary Kosmow­skiej
Gimna­zjum
I miejsce – Marika Piecuch (Gimna­zjum przy SP nr 1 w Szubinie)- frag­ment tekstu z książki “Mira­belka” Ceza­rego Hara­si­mo­wicza
II miejsce – Zuzanna Trze­bia­towska (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Czacha się buntuje” Joanny Jagiełło
III miejsce – Sandra Stupek (Gimna­zjum przy SP w Mycie­lewie) – frag­ment tekstu z książki “Tajem­nica klej­notu Nefer­titi” Agnieszki Stel­ma­szyk

Serdeczne podzię­ko­wania dla wszyst­kich nauczy­cieli przy­go­to­wu­ją­cych uczniów do Konkursu Pięk­nego Czytania oraz dyrektor Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego w Szubinie – Elżbiety Kłosow­skiej-Hilscher za udostęp­nienie auli oraz pomoc orga­ni­za­cyjną. Nagro­dzonym uczniom serdecznie gratu­lu­jemy!

Joanna Guzińska, Agnieszka Gąsio­rowska

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

Forum prak­tyków dla nauczy­cieli języków obcych

W sali konfe­ren­cyjnej KPCEN-u w Bydgoszczy odbyło się kolejne Forum Prak­tyków adre­so­wane do nauczy­cieli języków obcych w szko­łach na wszyst­kich pozio­mach nauczania w Bydgoszczy i powiecie. Tego­roczna konfe­rencja doty­czyła samo­dziel­ności i kreatyw­ności w uczeniu się języków obcych. Wszystkie wystą­pienia prele­gentów były inte­re­su­jące, ciekawe i inspi­ru­jące. Biblio­te­karki z Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej przy­go­to­wały wystawę książek z tego zakresu oraz przy­kła­do­wych języ­ko­wych gier dydak­tycz­nych, które można wyko­rzy­stać przy nauce. Przy­po­mniały też na forum, jak można wyko­rzy­stać zasoby języ­kowe PBW w nauczaniu języków obcych oraz przed­sta­wiły ofertę eduka­cyjną Medio­teki Języka Niemiec­kiego i PBW na rok szkolny 2018/19.

Alina Melnicka-Zygmunt
Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz
Trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy

Trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy

W Czytelni odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „Głośne Czytanie“. Odbior­cami zajęć byli człon­kowie Bydgo­skiego Koła Polskiego Związku Niewi­do­mych. Temat doty­czył naszej małej ojczyzny: „Ksiądz Ryszard Markwart, dr Jan Biziel, Jan Macia­szek – trzy życio­rysy na jednej drodze powrotu Bydgoszczy do Macierzy“. Inte­re­su­jącą prelekcję przy­go­tował i ciekawie wygłosił nasz kolega Tomasz Szulc. Poga­dankę i czytanie wybra­nych frag­mentów z lite­ra­tury źródłowej wzbo­ga­ciła prezen­tacja młodych pasjo­natów historii. Naszymi gośćmi specjal­nymi byli Monika i Bartosz, którzy inte­re­sują się historią I i II wojny świa­towej. Kolek­cjo­nują mundury, broń i inne mili­taria z tego okresu. Przy­byli do nas w polskich mundu­rach i opowia­dali o swojej pasji. Dobrze, że są tacy młodzi ludzie pamię­ta­jący o prze­szłości ojczyzny. Spotkanie przy­go­to­wali: Kata­rzyna Krukowska-Cyra­no­wicz, Alina Melnicka-Zygmunt, Lidia Pacek, Tomasz Szulc i Mariola Burak.

Mariola Burak
Czytelnia Główna PBW w Bydgoszczy

Kami­shibai w biblio­tece

Kami­shibai w biblio­tece

Teatrzyk Kami­shibai i tematy ekolo­giczne były pretek­stem do spotkania z uczniami klasy III Szkoły Podsta­wowej nr 2 im. Adama Mickie­wicza w Bydgoszczy. W pierw­szej części zajęć dzieci obej­rzały film doty­czący historii Kami­shibai i wysłu­chały prezen­to­wanej przez nauczy­ciela biblio­te­karza opowieści Anny Onichi­mow­skiej „Po drugiej stronie gór” z pięk­nymi ilustra­cjami Marianny Sztymy.

W drugiej części spotkania z Kami­shibai uczniowie samo­dzielnie prezen­to­wali karty narra­cyjne autor­stwa Tomasza Troja­now­skiego „Dlaczego zwie­rzaki miesz­kają w bloku Maćka” zilu­stro­wane przez Agnieszkę Anto­nie­wicz. Obie publi­kacje wyko­rzy­stane podczas spotkania powstały w ramach projektu „Edukacja globalna dla najmłod­szych” (projekt współ­fi­nan­so­wany w ramach programu polskiej pomocy rozwo­jowej MSZ RP) i zostały prze­ka­zane biblio­tece przez Ośrodek Działań Ekolo­gicz­nych „Źródła”.


Święto Pluszo­wego Misia w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Święto Pluszo­wego Misia w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek

Na całym świecie 25 listo­pada obcho­dzimy Świa­towy Dzień Pluszo­wego Misia usta­no­wiony w 2002 roku w setną rocz­nicę wypro­du­ko­wania pierw­szej takiej zabawki. Pluszowe misie towa­rzyszą nam już od 116 lat i mają wielu sympa­tyków na całym świecie, zarówno wśród najmłod­szych, jak i doro­słych.

Z tej okazji w listo­pa­dzie gości­liśmy w naszej Akademii ponad 120 dzieci z bydgo­skich przed­szkoli i szkół na zaję­ciach zaty­tu­ło­wa­nych „Misie w lite­ra­turze”. To wyjąt­kowe święto jest świetną okazją do poznania i przy­po­mnienia różnych znanych misiów, i tych książ­ko­wych i filmo­wych, polskich i zagra­nicz­nych, sław­nych i mniej znanych. Także tych star­szych, którymi zachwy­cali się nasi dziad­kowie, rodzice, jak i tych najbar­dziej współ­cze­snych, bliskich sercom dzieci. Podobnie jak na każdych zaję­ciach w Akademii nie zabrakło najważ­niej­szego elementu, czyli głośnego czytania bajek w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom – tym razem zapro­po­no­wa­liśmy frag­menty „Przygód Misia Uszatka” Czesława Janczar­skiego, „Kubusia Puchatka” A.A. Milne’a oraz „Misia Paddington” Michaela Bonda. Następnie dzieci wyko­ny­wały wspólny plakat lub laurki dla swoich misiów. Każdy uczestnik na zakoń­czenie otrzymał drobny upominek.

Grażyna Ruta-Balińska

Księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny biblio­teki

Studenci germa­ni­styki z Uniwer­sy­tetu Kazi­mierza Wiel­kiego uczest­ni­czyli w spotkaniu promo­cyjnym w Czytelni Głównej. Biblio­te­karze przed­sta­wili im księ­go­zbiór niemiec­ko­ję­zyczny ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem działów: lingwi­styki, kultu­ro­znaw­stwa, historii lite­ra­tury niemiec­kiej. Młodzież zazna­jo­miła się również z bogatą ofertą Medio­teki Języka Niemiec­kiego dzia­ła­jącej w Czytelni pod patro­natem Goethe Institut.

Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych

Konfe­rencji z cyklu szko­le­nio­wego „Wspie­ranie wszech­stron­nego rozwoju dziecka“ pod tytułem „Pedagog wobec wyzwań współ­cze­snego świata. Emocjo­nalne, społeczne i eduka­cyjne problemy dzieci i młodzieży o specjal­nych potrze­bach eduka­cyj­nych“ zorga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewi­domej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy towa­rzy­szyła wystawa książek zwią­za­nych z tematem spotkania, którą przy­go­to­wała nasza biblio­teka.

Konfe­rencja odbyła się 23 listo­pada 2018 r. Doty­czyła zagad­nień wycho­waw­czych, agresji i prze­mocy w kontak­tach rówie­śni­czych, zabu­rzeń lęko­wych i depre­syj­nych oraz profi­lak­tyki uzależ­nień beha­wio­ral­nych. Wystawa książek oraz mate­riały promo­cyjne doty­czące dzia­łal­ności Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgoszczy cieszyły się dużym zain­te­re­so­wa­niem.

Mariola Burak

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Pastwiska wyobraźni – warsz­taty dla muze­al­ników

Muzeum Oświaty w Bydgoszczy gościło muze­al­ników z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego. Zorga­ni­zo­wa­liśmy 15. już edycję Pastwisk wyobraźni pt.: Edukacja Niepod­le­gło­ściowa.

Pastwiska wyobraźni to warsz­taty dla eduka­torów muze­al­nych. Projekt został zaini­cjo­wany przez Muzeum Etno­gra­ficzne im. Marii Znamie­row­skiej-Prüf­fe­rowej w Toruniu w 2013 roku. Autorką projektu i osobą odpo­wie­dzialną za jego reali­zację jest kustosz Maria Pokrzyw­nicka, kierownik Działu Edukacji. Adre­satem projektu jest środo­wisko eduka­torów muze­al­nych pracu­ją­cych głównie w woje­wódz­twie kujawsko-pomor­skim. Ideą jest prze­pro­wa­dzenie cyklu warsz­tatów, inte­gracja i współ­praca samo­kształ­ce­niowa osób, od których zależy reali­zacja eduka­cyjnej funkcji muzeów. Celem głównym warsz­tatów jest umoż­li­wienie uczest­nikom bezpo­śred­niej wymiany doświad­czeń, rozwi­janie kompe­tencji eduka­torów jako inter­pre­ta­torów dzie­dzictwa kultury zgodnie ze współ­cze­snymi tren­dami rozwoju lokalnej i globalnej roli muzeów.

Muzeum Oświaty – wydział Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej w Bydgoszczy – podzie­liło się z muze­al­ni­kami swoimi doświad­cze­niami w pracy eduka­cyjnej. Zapro­po­no­wa­liśmy udział w bogatej ofercie reali­zo­wanej przez muzeum. Uczest­nicy spotkania zwie­dzili wystawę „Muzeum Oświaty na 100 lat Niepod­le­głej“, uczest­ni­czyli w warsz­ta­tach „Spra­wie­dliwi wśród Narodów Świata – Irena Sendle­rowa“, poznali postać patrona biblio­teki – Mariana Rejew­skiego. Wszyscy uczest­nicy warsz­tatów wyko­ny­wali też kokardę naro­dową oraz zapo­znali się z grami histo­rycz­nymi i pokojem zagadek Escape room – Klub Enigma. Na zakoń­czenie odbyło się spotkanie autor­skie z Markiem Pastur­cza­kiem i Jerzym Lelwicem promu­ją­cymi książkę pt. „Trzeba ginąć, stąd się nie wychodzi. Krojanty 1939 – prawda, mity, legendy“.

Spotkanie w ramach Pastwisk wyobraźni uważamy za bardzo inspi­ru­jącą wymianę doświad­czeń w środo­wisku muze­al­ników.