Wybrane nowości w zbiorach – kwiecień

Wybrane nowości w zbiorach – kwiecień

Prawo, rodzina, praca / redak­cja naukowa Marta Andrysz­czak, Renata Badowiec, Daria Gęsicka. – Toruń : Wydaw­nic­two Naukowe Uniwer­sy­tetu Mikołaja Koper­nika, 2017.
Sygn. 162985

Monogra­fia została poświę­cona wybra­nym zagad­nie­niom oraz insty­tu­cjom prawnym spoty­ka­nym w dwóch najważ­niej­szych sferach ludzkiej aktyw­no­ści – w pracy oraz w relacjach rodzin­nych. Publi­ka­cja nie ma charak­teru komplek­so­wego, ponie­waż nie obejmuje swoim zakre­sem wszyst­kich zagad­nień związa­nych z powyż­szymi relacjami, niemniej jej istotny walor stanowi aktual­ność porusza­nych kwestii. Autorzy poszcze­gól­nych rozdzia­łów skupili się na tematach, które ze względu na zmienia­jące się stosunki społeczno-gospo­dar­cze budzą obecnie najwięk­sze zainte­re­so­wa­nie lub wątpli­wo­ści. Monogra­fia ma charak­ter wielo­płasz­czy­znowy – zawiera prace z prawa admini­stra­cyj­nego, cywil­nego, europej­skiego, karnego, konsty­tu­cyj­nego, podat­ko­wego, pracy oraz rodzin­nego.

 

Prawo rodzinne i opiekuń­cze : praktyka, orzecz­nic­two, kazusy / Natalia Szok, Radosław Terlecki. – 2. wydanie, stan prawny kwiecień 2017 r. – Warszawa : Wydaw­nic­two C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162986

Książka stanowi studium insty­tu­cji prawa rodzin­nego i opiekuń­czego. Jest ona szcze­gól­nie polecana aplikan­tom odbywa­ją­cym szkole­nia w ramach aplika­cji radcow­skiej, adwokac­kiej, sędziow­skiej, notarial­nej czy komor­ni­czej, jak również osobom przygo­to­wu­ją­cym się do egzami­nów zawodo­wych. Z uwagi na szero­kie omówie­nie proble­ma­tyki stoso­wa­nia prawa rodzin­nego i opiekuń­czego, opraco­wa­nie to dedyko­wane jest także radcom prawnym i adwoka­tom, którzy w ramach wykony­wa­nia zawodu zajmują się prowa­dze­niem spraw rodzin­nych. Przej­rzy­sta formuła anali­zo­wa­nych treści sprawia, że praca ta może być również pomocna studen­tom prawa, którzy pragną pogłę­bić swoją wiedzę, a także osobom, które ze względu na okolicz­no­ści życiowe stały się stroną postę­po­wań z zakresu prawa rodzin­nego i opiekuń­czego.
Prezen­tu­jąc poszcze­gólne insty­tu­cje prawno­ro­dzinne skupiono się przede wszyst­kim na aspek­tach praktycz­nych stoso­wa­nia prawa, a omawiane zagad­nie­nia zostały dodat­kowo wzboga­cone analizą orzeczeń sądów powszech­nych, sądów admini­stra­cyj­nych oraz Sądu Najwyż­szego, co sprawia, że Czytel­nik nie tylko lepiej zrozu­mie przed­sta­wianą materię, ale zapozna się również z obowią­zu­jącą linią orzecz­ni­czą. Chcąc sprostać wymogom, jakie stawiane są aplikan­tom, w pracy tej zawarto wybór różno­rod­nych stanów faktycz­nych, które pozwolą nie tylko zrozu­mieć specy­fikę i mecha­ni­zmy procesu wykładni przepi­sów prawa rodzin­nego i opiekuń­czego, ale również należy­cie przygo­to­wać się do przepro­wa­dza­nych w ramach aplika­cji prawni­czych kolokwiów, czy egzami­nów zawodo­wych.

Progra­mo­wa­nie dla począt­ku­ją­cych w 24 godziny / Greg Perry, Dean Miller ; [tłuma­cze­nie Tomasz Walczak]. – Gliwice : Wydaw­nic­two Helion, copyri­ght 2017.
Sygn. 162987

Dziś mało kto potrafi obejść się bez kompu­tera. Te niezwy­kle pożyteczne urządze­nia służą do pracy i rozrywki, komuni­ko­wa­nia się, diagno­zo­wa­nia chorób, zarzą­dza­nia firmą, a nawet prowa­dze­nia wojen. Właści­wie trudno byłoby wyobra­zić sobie dziedzinę, w której kompu­tery i to, co potra­fią, byłoby zbędne. Właśnie dlatego we współ­cze­snym świecie umiejęt­ność progra­mo­wa­nia jest bardzo cennym atutem. Zapotrze­bo­wa­nie na progra­mi­stów wciąż rośnie, a najlepsi w tym fachu mogą liczyć na niezwy­kle atrak­cyjne warunki pracy.

Niniej­szy samouczek pozwala przyswoić sobie podstawy progra­mo­wa­nia w ciągu 24 godzin­nych lekcji, umożli­wia solidne opano­wa­nie podstaw i uczy popraw­nego projek­to­wa­nia progra­mów. Nie pominięto tu szcze­gól­nie ważnego przygo­to­wa­nia się do progra­mo­wa­nia ani zasad tworze­nia oprogra­mo­wa­nia w korpo­ra­cjach, a równo­cze­śnie pokazano sposoby korzy­sta­nia z najważ­niej­szych technik progra­mi­stycz­nych oraz kluczowe cechy najczę­ściej wykorzy­sty­wa­nych języków progra­mo­wa­nia.

Religia w nowocze­snym państwie demokra­tycz­nym – szansa czy zagro­że­nie? : analiza sporu libera­łów i komuni­ta­rian / Marta Turkot. – Warszawa : Wydaw­nic­twa Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego, 2017.
Sygn. 162990

Analiza dysku­sji dotyczą­cych współ­cze­snego znacze­nia religii dla demokra­tycz­nego państwa oraz jej form i warun­ków obecno­ści w sferze publicz­nej. Autorka bada religijne i poza religijne podstawy państwa konsty­tu­cyj­nego, które znacząco wpływają na kondy­cję tego systemu. Sięga­jąc do najważ­niej­szego sporu w zakre­sie filozo­fii politycz­nej, jaki toczył się od lat 70. XX wieku, czyli do sporu między libera­łami a komuni­ta­ria­nami dotyczą­cego głównie idei sprawie­dli­wo­ści w społe­czeń­stwie, stara się rozwi­nąć aktualną polemikę i wzboga­cić ją o nowe argumenty.

 

 

Super­pro­gno­zo­wa­nie : sztuka i nauka progno­zo­wa­nia / Philip E. Tetlock, Dan Gardner ; tłuma­cze­nie Maciej Markie­wicz. – Warszawa : CeDeWu, 2017.
Sygn. 162993

Każdy mógłby skorzy­stać na możli­wo­ści dalszego spojrze­nia w przyszłość, nieza­leż­nie czy kupuje akcje, tworzy strate­gie, wprowa­dza nowy produkt, czy też po prostu planuje menu na nadcho­dzący tydzień. Niestety ludzie są zazwy­czaj marnymi progno­sty­kami. Jak wykazał Philip Tetlock, profe­sor Wharton School of Business, w swoim przeło­mo­wym badaniu z 2005 roku, nawet prognozy eksper­tów są niewiele lepsze niż wynik przypadku. Mimo to, istot­nym oraz niedo­po­wie­dzia­nym wnioskiem wynika­ją­cym z tych badań było stwier­dze­nie, że niektó­rzy profe­sjo­na­li­ści naprawdę potra­fią progno­zo­wać, a Tetlock spędził minioną dekadę stara­jąc się dowie­dzieć dlaczego. Co czyni niektó­rych tak dobrymi? I czy można się tego nauczyć?

W „Super­pro­gno­zo­wa­niu”, Philip Tetlock i Dan Gardner przed­sta­wiają nam arcydzieło predyk­cji, oparte o dekady badań oraz wynik rozle­głego, finan­so­wa­nego przez rząd tournée progno­zo­wa­nia. W projekt Właściwe Osądy (Good Judge­ment Project) zaanga­żo­wano dziesiątki tysięcy zwykłych ludzi – włącza­jąc w to brooklyń­skiego reżysera, emery­to­wa­nego hydrau­lika oraz tancerkę, których popro­szono o progno­zo­wa­nie global­nych wydarzeń. Niektó­rym poszło zadzi­wia­jąco dobrze. Pokonali specja­li­styczne bench­marki, rywali oraz rynki progno­styczne. Wypadli lepiej niż zbior­cze opinie anali­ty­ków z dostę­pem do zastrze­żo­nych danych. To „super­pro­gno­stycy”.

W tej przeło­mo­wej oraz przystęp­nej książce, Tetlock i Gardner pokazują nam w jaki sposób możemy się uczyć od tej elitar­nej grupy. Splata­jąc razem histo­rie progno­stycz­nych sukce­sów (wlicza­jąc w to nagonkę na Osamę bin Ladena), porażek (inwazja w Zatoce Świń) oraz wywia­dów z decyden­tami wysokiego szcze­bla, od Davida Petra­eusa do Roberta Rubina, udowad­niają, że dokładne i udane progno­zo­wa­nie nie wymaga wcale potęż­nych kompu­te­rów czy tajem­ni­czych metod. Niezbędne są za to: zbiera­nie dowodów z różnych źródeł, proba­bi­li­styczne myśle­nie, praca zespo­łowa, notowa­nie rezul­ta­tów oraz umiejęt­ność przyzna­nia się do błędu i zmiany kursu.

Terapia zajęciowa w geria­trii / Edyta Janus, Aneta Bac, Aleksan­dra Kulis, Agnieszka Smrokow­ska-Reich­mann. – Warszawa : Wydaw­nic­two Lekar­skie PZWL, 2017.
Sygn. 162997

Opieka nad osobami starszymi jest wyzwa­niem teraź­niej­szo­ści. Terapia zajęciowa umożli­wia właściwe ich wspie­ra­nie w zakre­sie wykony­wa­nia znaczą­cych dla nich zajęć oraz podno­sze­nie jakości życia.

Podręcz­nik został opraco­wany przez doświad­czo­nych prakty­ków i zarazem nauczy­cieli akade­mic­kich. Autorzy w przystęp­nej i synte­tycz­nej formie prezen­tują możli­wo­ści oraz sposoby pracy terapeuty zajęcio­wegp z senio­rami.

Podręcz­nik powstał z myślą o studen­tach kierun­ków terapia zajęciowa oraz fizjo­te­ra­pipa. Będzie również pomocny dla psycho­lo­gów, pedago­gów i asysten­tów osób niepeł­no­spraw­nych.

Między grupami : przewod­nik po relacjach z ludźmi, którzy się od nas różnią / Tomasz Besta, Natasza Kosakow­ska-Berezecka. – Sopot : Smak Słowa, 2017.

Książka „Między grupami“ nieprzy­pad­kowo została nazwana przewod­ni­kiem. Zawiera bowiem wiele użytecz­nych infor­ma­cji, które niczym drogo­wskazy pomagają spraw­nie się poruszać w otacza­ją­cym nas świecie. Spoty­kamy w nim ludzi, którzy różnią się od nas pod wzglę­dem płci, pocho­dze­nia, kultury, języka, poglą­dów politycz­nych, tożsa­mo­ści psycho­sek­su­al­nej i wielu, wielu innych rzeczy. Różno­rod­ność może stano­wić źródło dobrych, wzboga­ca­ją­cych doświad­czeń, ale może też być przyczyną licznych niepo­ro­zu­mień, frustra­cji i konflik­tów (niekiedy bardzo groźnych). Nieza­leż­nie od tego, czy budzi to w nas zachwyt, czy przera­że­nie, świat po prostu jest zróżni­co­wany. Oczywi­ście możemy zamknąć oczy i potykać się co krok o jakąś różnicę, raniąc przy tym siebie i innych. Możemy jednak zapytać o drogę tych, którzy gruntow­nie zbadali teren relacji między ludźmi i wiedzą, jak pokonać bariery pomię­dzy „naszymi“ a „obcymi“.

Najwięk­szym walorem książki jest jej bardzo popularny, wręcz potoczny język oraz wielość życio­wych przykła­dów, do których odwołują się autorzy. Mówiąc o bardzo poważ­nych sprawach, takich jak konflikty, przemoc czy dehuma­ni­za­cja, nie wiodą czytel­nika w gąszcz zawiłych rozwa­żań teore­tycz­nych lecz raczą go barwnymi przykła­dami, takimi jak dziele­nie się biletami na festi­wal Opener, zacho­wa­nia szympan­sów Bonobo czy postrze­ga­nie czeczeń­skiego zawod­nika MMA Mameda Chali­dowa. Czytel­nik dowie się też z książki, jak wyobra­że­nie sobie, że się jest cheer­li­derką wpływa na oceny własnej atrak­cyj­no­ści i czy czyta­nie Harry Pottera może ograni­czyć uprze­dze­nia? Choć pytania te brzmią banal­nie, to stano­wią wstęp do głębszej reflek­sji nad funkcjo­no­wa­niem człowieka w grupach i możli­wo­ściach wyjścia poza myśle­nie o sobie jako o członku grupy.“
Z recen­zji Michała Bilewi­cza

Scena­riu­sze lekcji wycho­waw­czych dla nauczy­cieli i wycho­waw­ców w starszych klasach szkoły podsta­wo­wej i w szkołach ponad­pod­sta­wo­wych / Maria Gudro-Homicka. – Warszawa : Difin, 2017.
Sygn.. 163006p, 163007

Książka stanowi propo­zy­cję 40 zajęć prowa­dzo­nych metodami aktywi­zu­ją­cymi, w tym metodą dramy. Znako­mita pomoc metodyczna dla nauczy­cieli, wycho­waw­ców, pedago­gów ze szkół podsta­wo­wych i ponad­pod­sta­wo­wych.

To praktyczny przewod­nik po warto­ściach i proble­mach współ­cze­snej młodzieży. Scena­riu­sze dotyczą różno­rod­nej tematyki, takiej jak konflikty, agresja, zaniżona samoocena ucznia, odrzu­ce­nie, wybór drogi, mobbing, toleran­cja, rozbita rodzina, patrio­tyzm, wiara. Wykorzy­stano w nich teksty piose­nek, filmy, litera­turę. Scena­riu­sze mogą być reali­zo­wane na godzi­nach wycho­waw­czych, lekcjach przygo­to­wu­ją­cych do życia w rodzi­nie, na języku polskim, histo­rii czy warsz­ta­tach pozasz­kol­nych.

Socjo­tech­nika : sztuka zdoby­wa­nia władzy nad umysłami / Christo­pher Hadnagy ; [przed­mowa Paul Wilson ; tłuma­cze­nie: Magda Witkow­ska]. – Gliwice : Wydaw­nic­two Helion, cop. 2017.
Sygn. 163008

Poznaj pierw­szy na świecie model socjo­tech­niki. Autor tej książki definiuje, wyjaśnia i rozkłada go na cząstki elemen­tarne, a następ­nie ilustruje całe zagad­nie­nie, przyta­cza­jąc analizy i prawdziwe histo­rie. Zabie­rze Cię na wycieczkę po ciemnych zaułkach społe­czeń­stwa, gdzie żyją szemrane typy. Przed­stawi Ci mroczne arkana socjo­tech­niki stoso­wa­nej przez szpie­gów i oszustów. Będziesz podglą­dał nawet takich mistrzów, jak Kevin Mitnick, autor książki Sztuka podstępu. Przyj­rzysz się także powszech­nym, codzien­nym sytuacjom, pozna­jąc je pod kątem scena­riu­szy socjo­tech­nicz­nych. W ostat­niej części znajdziesz „tajemne“ porady i wskazówki profe­sjo­nal­nych socjo­tech­ni­ków, a czasem również prawdzi­wych przestęp­ców.

Sekrety oszustów i socjo­tech­ni­ków
Model komuni­ka­cji i jego geneza
Wykorzy­sty­wa­nie wpływu alkoholu
Wchodze­nie w rolę, czyli jak zostać tym, kim chcesz
Sztuczki socjo­tech­niczne — psycho­lo­giczne zasady stoso­wane w socjo­tech­nice
Progra­mo­wa­nie neuro­lin­gwi­styczne (NLP)
Pięć podstaw wywie­ra­nia wpływu
Tworze­nie programu podno­sze­nia świado­mo­ści osobi­stych zagro­żeń
Wyczu­le­nie na złośliwe taktyki
Dalaj­lama i socjo­tech­nika

Ty w social mediach : podręcz­nik budowa­nia marki osobi­stej dla każdego / Marcin Żukow­ski. – Gliwice : Wydaw­nic­two Helion, cop. 2017
Sygn. 163010

Ta książka jest właśnie dla Ciebie!
Dla Ciebie, dla Ciebie i dla Ciebie. Ponie­waż każdy z nas jest marką. Marką, czyli wyobra­że­niem, jakie na nasz temat mają ludzie. Mama i tata to marki — opiekuń­cze, solidne marki-opoki. Rzemieśl­nik jest marką, definio­waną przez jakość przed­mio­tów, jakie wytwa­rza. Księgowy jest marką, która potrafi liczyć i zna się na prawie podat­ko­wym. KAŻDY JEST MARKĄ. Sekret tkwi w tym, by nauczyć się swoją marką skutecz­nie zarzą­dzać. Zanim się obruszysz, odpowiedz sobie uczci­wie na pytanie, jak wiele masz wolnego czasu. Niezbyt wiele, prawda? A jak dużą część tego cennego zasobu gotów jesteś poświę­cić na dogłębne pozna­nie każdego spotka­nego człowieka? Pewnie niedużą…

Twój przyszły praco­dawca, klient albo zlece­nio­dawca jest takim samym człowie­kiem jak Ty. Ma niewiele czasu, za to wielu apliku­ją­cych na ofero­wane stano­wi­sko i spory rynek podwy­ko­naw­ców do wyboru. Musi decydo­wać szybko, niemal bez zasta­no­wie­nia. Jak myślisz, kogo wybie­rze? Pana albo panią, których atutem jest jedynie niezbyt jasno napisane CV, czy człowieka, z którym gdzieś kiedyś chociaż raz się zetknął? Osobę, która zamie­ściła na Facebo­oku mądry, rzeczowy komen­tarz albo trafny tweet? Od której dostał link do cieka­wego posta na blogu? Dlaczego stojąc przed wyborem „no-man lub osobo­wość”, „ekspert – po prostu marka”, praco­dawca albo zlece­nio­dawca miałby wybrać tego pierw­szego? No właśnie… Właśnie z tego powodu to właśnie Ty. I Ty. I jeszcze: Ty — musisz już dziś nauczyć się, jak być sobą i jak na tym zarabiać. Zacznij od budowy swojej marki osobi­stej. Skup się na social mediach.
Z tą książką zrobisz to profe­sjo­nal­nie.

Zaburze­nia komuni­ka­cji pisem­nej / redak­cja naukowa: Aneta Domagała, Urszula Mirecka. – Gdańsk : Grupa Wydaw­ni­cza Harmo­nia. Harmo­nia Univer­sa­lis, 2017.
Sygn. 162016, 162017

Przed­sta­wiana monogra­fia Zaburze­nia komuni­ka­cji pisem­nej z serii Logope­dia XXI Wieku poświę­cona jest proble­ma­tyce komuni­ka­cji pisem­nej. Główny cel tomu, dedyko­wa­nego Profe­sor Marcie Bogda­no­wicz, stanowi całościowe zapre­zen­to­wa­nie zagad­nień komuni­ka­cji pisem­nej i jej zaburzeń, ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem trudno­ści w czyta­niu i pisaniu w różnych jednost­kach patolo­gii mowy. Autorzy poszcze­gól­nych rozdzia­łów zwracają uwagę na znacze­nie czyta­nia i pisania dla funkcjo­no­wa­nia osób z zabu­rzeniami mowy oraz jakości ich życia. Jednym ze wskazy­wa­nych aspek­tów jest niwelo­wa­nie – dzięki porozu­mie­wa­niu się pisem­nemu – barier komunikacyj­nych w przypadku osób niesły­szą­cych czy osób z dyzar­trią (także dzięki nowym techno­lo­giom), co stanowi dla nich szansę na osiągnię­cie większej samodzielno­ści i posze­rze­nia możli­wo­ści zawodo­wych.

Tom składa się z trzech części: Uwarun­ko­wa­nia oraz sympto­ma­to­lo­gia zaburzeń komuni­kacji pisem­nej. Orien­ta­cje teore­tyczne i perspek­tywy badaw­cze, Trudno­ści w czyta­niu i pisaniu u osób z rozwojo­wymi i nabytymi zaburze­niami mowy oraz Diagnoza trudno­ści w czyta­niu i pisaniu. Wspoma­ga­nie rozwoju, terapia.

Publi­ka­cja kiero­wana jest do logope­dów, ale również do psycho­lo­gów, pedago­gów i nauczy­cieli – wszyst­kich specja­li­stów zainte­re­so­wa­nych proble­ma­tyką zaburzeń komuni­ka­cji pisem­nej: badaczy akade­mic­kich i prakty­ków. Przydatna będzie także studen­tom kierun­ków logope­dycz­nych, psycho­lo­gicz­nych, pedago­gicz­nych (i kierun­ków pokrew­nych), słucha­czom studiów podyplo­mo­wych, przede wszyst­kim z zakresu logope­dii oraz diagnozy i terapii trudno­ści w czyta­niu i pisaniu.

Zagro­że­nia ze strony mediów / pod redak­cją Grażyny Penkow­skiej. – Gdańsk : Wydaw­nic­two Naukowe Katedra, 2017.
Sygn. 163018

Książka porusza problemy aktualne i ważne społecz­nie. Jest głosem w dysku­sji nad nowymi wyzwa­niami – szcze­gól­nie dla pedago­giki – związa­nymi z ekspan­sją infor­ma­tyczną w różnych dziedzi­nach życia społecz­nego”.
prof. Anna Wasilew­ska

Wiek XXI charak­te­ry­zuje się burzli­wym rozwo­jem mediów na całym świecie, a ma to związek z gigan­tycz­nym ożywie­niem techno­lo­gicz­nym. Nowocze­sne techno­lo­gie infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyjne już w ostat­niej dekadzie XX wieku zaczęły dynamicz­nie wkraczać do wszyst­kich sfer życia człowieka. Dało to począ­tek przemia­nom społecz­nym na ogromną skalę. […] Od momentu rozwoju nowych, a potem nowych nowych mediów ich charak­ter jest duali­styczny, dobry i zły zarazem”.
prof. Grażyna Penkow­ska

Źródło :
www​.wydaw​nic​two​.umk​.pl
www​.beck​.pl
www​.helion​.pl
www​.wuw​.pl
www​.cedewu​.pl
www​.pzwl​.pl
www​.smakslowa​.pl
www​.difin​.pl
www​.harmo​nia​.edu​.pl
www​.wnkate​dra​.pl

Język angiel­ski dla senio­rów

Język angiel­ski dla senio­rów

Wydział Infor­ma­cji i  Wspie­ra­nia Placó­wek Oświa­to­wych przygo­to­wał kolejną ciekawą ofertę dla senio­rów: kurs języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu. W  progra­mie kursu przewi­dziano 12 spotkań trwają­cych 90 minut. Obecnie kurs dobiegł już półmetka. Uczest­nicy mogą już powie­dzieć, że ten język nie jest im zupeł­nie obcy 🙂 Ze względu na duże zainte­re­so­wa­nie przewi­dziane są kolejne edycje kursu.

Anna Krasz­kie­wicz

 

Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“

W Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy odbyła się konfe­ren­cja BIBLIO­TEKA – CYBER­PRZE­STRZEŃ – KOMUNI­KA­CJA, której organi­za­to­rem była Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy. Cele konfe­ren­cji:

 • Promo­cja biblio­teki jako insty­tu­cji eduka­cyj­nej.
 • Zapre­zen­to­wa­nie możli­wo­ści wykorzy­sta­nia kompe­ten­cji infor­ma­cyjno-komuni­ka­cyj­nych uczniów przez biblio­teki.
 • Przed­sta­wie­nie zasto­so­wa­nia nowych mediów i narzę­dzi w komuni­ka­cji z użytkow­ni­kiem.
 • Zapre­zen­to­wa­nie proble­mów związa­nych z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­za­cji uczącej się.
 • Zapre­zen­to­wa­nie przykła­do­wej formy pracy biblio­teki szkol­nej reali­zo­wa­nej na rzecz eduka­cji czytel­ni­czej.
 • Integra­cja środo­wi­ska nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy biblio­tek szkol­nych i pedago­gicz­nych.

 

Proble­ma­tyka konfe­ren­cji dotyczyła stoso­wa­nia nowych mediów i narzę­dzi w komuni­ka­cji z użytkow­ni­kiem biblio­teki, współ­pracy biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy w tym zakre­sie, unowo­cze­śnia­nia metod pracy biblio­teki Zapre­zen­to­wano biblio­teki jako centra wiedzy i eduka­cji, a także przed­sta­wiono problemy związane z kreowa­niem modelu biblio­teki jako organi­za­cji uczącej się.

W progra­mie konfe­ren­cji uwzględ­niono podsu­mo­wa­nie konkursu oraz wystą­pie­nia zapro­szo­nych gości:

 • Kompe­ten­cje infor­ma­cyjne młodzieży w świetle badań biome­trycz­nych – dr hab. Małgo­rzata Kisilow­ska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
 • Biblio­teki w świecie wirtu­al­nej i wzboga­co­nej rzeczy­wi­sto­ści – prof. dr hab. Wojciech Cellary – Katedra Techno­lo­gii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Pozna­niu
 • Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy (Współ­dzia­ła­nie biblio­teki i podmio­tów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno
 • Oblicza sieci – Robert Preus – Kujaw­sko Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli  w Bydgosz­czy
 • Czy papie­rowa książka to efektowny luksus? Przyszłość książki w dobie cyfry­za­cji – Agnieszka Grochocka, Maria Radziń­ska-Siedla­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgosz­czy ; Sieć współ­pracy i samokształ­ce­nia nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy szkół bydgo­skich
 • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPO­LISBeata Cieśliń­ska, Ryszard Karczew­ski – Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

W konfe­ren­cji uczest­ni­czyło blisko 100 biblio­te­ka­rzy i nauczy­cieli biblio­te­ka­rzy.  Ważnym punktem spotka­nia było wręcze­nie nagród uczniom, laure­atom konkursu „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji”, zorga­ni­zo­wa­nego przez  Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką w Bydgosz­czy oraz Goethe-Intitut w Warsza­wie dla uczniów klas IV-VII szkoły podsta­wo­wej, II-III gimna­zjum oraz szkół średnich z terenu Bydgosz­czy i powiatu bydgo­skiego.

 

Ewa Bedełek

Kierow­nik Wydziału Infor­ma­cji i Wspoma­ga­nia Placó­wek Oświa­to­wych
Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy

 

Legendy bydgo­skie

Legendy bydgo­skie

W kwiet­niu br. w Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek odbywają się zajęcia eduka­cyjne poświę­cone tematyce regio­nal­nej „Bydgoszcz w legen­dach, baśniach i podaniach”. Celem zajęć jest przybli­ża­nie dzieciom histo­rii, kultury, trady­cji i symboli naszego miasta oraz zapozna­nie z licznymi bydgo­skimi baśniami, legen­dami i podaniami. Na początku propo­nu­jemy uczest­ni­kom krótką prezen­ta­cję ilustru­jącą najcie­kaw­sze atrak­cje archi­tek­to­niczne, kultu­ralne i rekre­acyjne naszego miasta. Prezen­ta­cji towarzy­szy pogadanka na temat najbar­dziej znanych symboli Bydgosz­czy, jej histo­rii, kultury i cieka­wo­stek przyrod­ni­czych. Ważnym elemen­tem spotkań z maluchami jest głośne czyta­nie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Na te zajęcia wybra­li­śmy kilka legend związa­nych z Bydgosz­czą, m.in. „Dwaj bracia Byd i Gost”, „Gawęda z czasów pobytu Królo­wej Jadwigi” z książki „Bydgo­skie legendy i przypo­wie­ści” oraz legendę „Pan Twardow­ski”. W dalszej części spotka­nia ucznio­wie rozwią­zują krótki quiz dotyczący Bydgosz­czy, a młodsze dzieci kolorują najcie­kaw­sze i najbar­dziej charak­te­ry­styczne miejsca naszego miasta oraz wizeru­nek króla Kazimie­rza Wielkiego.
Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­­w­ska-Janowiak

Spotka­nie esperan­ty­stów

Spotka­nie esperan­ty­stów

W czytelni odbyło się jubile­uszowe spotka­nie esperan­ty­stów i miłośni­ków języka esperanto z okazji 110. rocznicy ruchu esperanc­kiego w naszym mieście. Wszyst­kich zebra­nych uroczy­ście przywi­tał prezes związku Jan Skonieczka. Następ­nie Andrzej Korni­luk przed­sta­wił okolicz­no­ściową prezen­ta­cję, przypo­mi­na­jąc sylwetkę twórcy języka esperanto Ludwika Zamen­hofa. Przewod­ni­cząca PZE Oddział w Toruniu Teresa Nemer ogłosiła wyniki Między­na­ro­do­wego Konkursu Poezji w języku esperanto, którego tematem była Wisła. Na konkurs napły­nęło wiele prac z 18 państw, a dwie bydgosz­czanki zostały wyróż­nione: Urszula Tupajka oraz Helena Skonieczka. O oprawę muzyczną spotka­nia zadbała Małgo­rzata Mówiń­ska-Zysk.

Alina Melnicka-Zygmunt
Katarzyna Krukow­ska-Cyrano­wicz

Konkurs Recyta­tor­sko-Orator­ski

Konkurs Recyta­tor­sko-Orator­ski

W Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy odbyły się przesłu­cha­nia uczest­ni­ków Między­po­wia­to­wego Konkursu Recyta­tor­sko-Orator­skiego RECYTA­TO­RA­TOR, organi­zo­wa­nego przez Pałac Młodzieży w Bydgosz­czy we współ­pracy z Pedago­giczną Biblio­teką Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy.

Rok 2018 został ogłoszony rokiem Praw Kobiet dlatego celem konkursu była m.in. popula­ry­za­cja twórczo­ści pisarek. Wzięło w nim udział 18 gimna­zja­li­stów z Bydgosz­czy, Nakła, Szubina oraz powia­tów: bydgo­skiego, nakiel­skiego i szubiń­skiego. Każdy uczest­nik przygo­to­wał dwuele­men­tową prezen­ta­cję: przemó­wie­nie uzasad­nia­jące wybór recyto­wa­nego fragmentu i recyta­cję fragmentu prozy. W przerwie, podczas obrad jury, ucznio­wie i ich opieku­no­wie wysłu­chali i obejrzeli prezen­ta­cję oraz wystawę książek dotyczą­cych życia, praw, działal­no­ści i twórczo­ści kobiet.

Litera­tura niemiecka w ilustra­cji – wyniki

Litera­tura niemiecka w ilustra­cji – wyniki

Proto­kół z posie­dze­nia komisji rozstrzy­ga­ją­cej konkurs plastyczny: ”Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” zorga­ni­zo­wany przez Pedago­giczną Biblio­tekę Wojewódzką im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy oraz Goethe-Insti­tut  w Warsza­wie

Dnia 22 marca 2018 r. o godz. 13.00 odbyło się posie­dze­nie komisji konkur­so­wej rozstrzy­ga­ją­cej konkurs plastyczny pt. „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji”.
Komisja w składzie:

 • mgr Iwona Kretek – przewod­ni­cząca komisji konkur­so­wej - nauczy­ciel języka niemiec­kiego, wielo­letni metodyk przy dawnym Nauczy­ciel­skim Kolegium Języków Obcych w Bydgosz­czy, opiekun metodyczny Medio­teki Języka Niemiec­kiego Goethe Insty­tut działa­ją­cej przy Pedago­gicz­nej Biblio­tece Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy
 • mgr Katarzyna Karska-Rasmus – nauczy­ciel języka niemiec­kiego; nauczy­ciel konsul­tant w Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy
 • mgr Anna Drejas – nauczy­ciel rysunku i malar­stwa w Państwo­wym Zespole Szkół Plastycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Bydgosz­czy

Na konkurs napły­nęło 56 prac ze szkół w Bydgosz­czy oraz powiatu bydgo­skiego. Prace ocenione były zgodnie z nastę­pu­ją­cymi kryte­riami:
1) zgodność treści pracy z tematem konkursu,
2) innowa­cyj­ność i kreatyw­ność w podej­ściu do tematu,
3) ogólne wraże­nie estetyczne,
4) popraw­ność językowa.

Komisja wyłoniła laure­atów konkursu w dwóch katego­riach:
1) uczniów klas IV-VII Szkoły Podsta­wo­wej oraz II-III Gimna­zjum (dotyczy litera­tury niemiec­kiej wydanej w języku polskim)
2) uczniów Szkół Średnich oraz klas IIIII Gimna­zjum ( jeśli konty­nu­ują naukę języka niemiec­kiego po szkole podsta­wo­wej – dotyczy litera­tury niemiec­kiej w orygi­nale)

Lista laure­atów w konkur­sie pt.
Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” 1 katego­ria 

I miejsce
Natalia Chojnicka
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgosz­czy
II miejsce
Adriana Czechow­ska
Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy
III miejsce
Patry­cja Pasiń­ska
Szkoła Podsta­wowa nr 57 w Bydgosz­czy

Wyróż­nie­nia:

 Alicja Czyri­bulko  – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy
Natalia Czarnocka  –  Gimna­zjum nr 5 ( Szkoła Podsta­wowa nr 17 w Bydgosz­czy )
Anna Gil – Szkoła Podsta­wowa nr 67 w Bydgosz­czy ( Gimna­zjum)
Stani­sław Krzyś­ków  – Szkoła Podsta­wowa nr 43 w Bydgosz­czy
Katarzyna Andrze­jew­ska – Szkoła Podsta­wowa nr14 w Bydgosz­czy
Julia Murzyn  – Katolicka Szkoła Podsta­wowa w Bydgosz­czy
Julia Kupisiak  – Szkoła Podsta­wowa nr 46 w Bydgosz­czy

Lista laure­atów w konkur­sie pt. „Litera­tura niemiecka w ilustra­cji” 2 katego­ria

1 miejsce
Wiktor Piórkow­ski
Zespół Szkół nr 4 – Gimna­zjum nr 17 w Bydgosz­czy

2 miejsce
Norbert Baliń­ski
Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Łocho­wie – Gimna­zjum

3 miejsce ex aequo
Julia Kossak-Piasecka
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy
Aleksan­dra Malich
II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy

wyróż­nie­nie
Natalia Karcz – II Liceum Ogólno­kształ­cące w Bydgosz­czy

 

Wszyst­kim zwycięz­com GRATU­LU­JEMY!!!

Zapra­szamy na Galę konkur­sową uczniów wraz z nauczy­cie­lami, która odbędzie się 12 kwiet­nia o godz. 10.00 w Biblio­tece Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego przy ul. Karola Szyma­now­skiego 3 w Bydgosz­czy.

Przygo­to­wana zosta­nie wystawa pokon­kur­sowa wszyst­kich prac na terenie Pedago­gicz­nej Biblio­teki Wojewódz­kiej im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy. Infor­ma­cja o wysta­wie ukaże się na naszej stronie inter­ne­to­wej.

Werni­saż Małgo­rzaty Techner

Werni­saż Małgo­rzaty Techner

W Biblio­tece została otwarta wystawa prac plastycz­nych młodej artystki Małgo­rzaty Techner, studentki Uniwer­sy­tetu Artystycz­nego w Pozna­niu. Organi­za­to­rzy wystawy: Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka im. Mariana Rejew­skiego w Bydgosz­czy i Kujaw­sko-Pomor­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy.
Fotore­la­cja z werni­sażu:

<i>Wiosna w Dolinie Mumin­ków</i> w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Wiosna w Dolinie Mumin­ków w Akade­mii Czyta­nia Bajek

W dniach 20 i 21 marca 2018 r. Dziecięcą Akade­mię Czyta­nia Bajek odwie­dzili ucznio­wie klas I i II ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola nr 33 w Bydgosz­czy. Temat zajęć „Wiosna w Dolinie Mumin­ków” nawią­zy­wał do nadcho­dzą­cej wiosny i Świąt Wielka­noc­nych.
Po prezen­ta­cji na temat życia i twórczo­ści autorki „Mumin­ków” Tove Jansson oraz pogadance związa­nej z Wielka­nocą odbyło się, jak zwykle, głośne czyta­nie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. Maluchom zapro­po­no­wa­ły­śmy fragmenty z I księgi „Przygód Mumin­ków” o tematyce wiosen­nej. Następ­nie ucznio­wie wykony­wali plakaty do utworu i rozwią­zy­wali krzyżówkę, a przed­szko­laki robiły ilustra­cję Mumin­ków. Na zakoń­cze­nie dzieci zwiedziły wystawę wielka­nocną zorga­ni­zo­waną w Czytelni.
Dzieciom życzymy zdrowych i spokoj­nych Świąt, bogatego zająca i mokrego dyngusa. Kolejne zajęcia w ramach Akade­mii w kwiet­niu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabo­w­ska-Janowiak

Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Ucznio­wie z Niepu­blicz­nej Szkoły Podsta­wo­wej nr 1

Piąto­kla­si­ści rozwią­zy­wali zagadki logiczne i matema­tyczne w Klubie Enigma. Nie wszyst­kim grupom udało się samodziel­nie uwolnić z escape roomu, ale zabawa podobała się uczest­ni­kom, a duch rywali­za­cji między grupami był bardzo widoczny. Ucznio­wie również rywali­zo­wali ze sobą w Akade­mii Gier Logicz­nych, gdzie trzeba było mocno gimna­sty­ko­wać umysł, aby wykazać przewagę nad innymi.  Na zajęciach eduka­cyj­nych o warto­ściach, jakimi trzeba kiero­wać się na co dzień, piąto­kla­si­ści żywo dysku­to­wali i bez skrępo­wa­nia wyrażali swoje poglądy.

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Młodzież z Fordonu na zajęciach w biblio­tece

Ucznio­wie klasy 7 ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 4 w Bydgosz­czy pozna­wali histo­rię książki od najdaw­niej­szych form aż po książki pop-up i elektro­niczne. W Akade­mii Gier Logicz­nych młodzież ćwiczyła pamięć, spostrze­gaw­czość i refleks grając w Brain­Box NaturaSerpen­tynę oraz kształ­ciła wyobraź­nię przestrzenną podczas zmagań w grze Digit. Kolejną atrak­cją dla uczniów był pobyt w biblio­tecz­nym escape roomie, gdzie ucznio­wie wykazy­wali się ogrom­nym zaanga­żo­wa­niem w odgady­wa­nie kolej­nych zagadek logicz­nych.

O Irenie Sendle­ro­wej

O Irenie Sendle­ro­wej

W Czytelni Głównej PBW odbyło się spotka­nie człon­ków Polskiego Związku Niewi­do­mych poświę­cone Irenie Sendle­ro­wej. Sejm RP ustano­wił rok 2018 Rokiem Ireny Sendle­ro­wej, oddając w ten sposób “hołd Tej, która z najwięk­szym poświę­ce­niem działała na rzecz ratowa­nia drugiego człowieka”. Koleżanki z Muzeum Oświaty wygło­siły ciekawą prelek­cję dotycząca życia i działal­no­ści bohaterki. Pracow­nicy czytelni, w ramach akcji “Głośnego Czyta­nia”, przed­sta­wili fragmenty książek dotyczą­cych tej postaci, które wzboga­ciły prelek­cję.
Pracow­nicy Czytelni oraz Muzeum Oświaty

Dzięki temu, że Irenie Sendle­ro­wej dane było długo żyć oraz dzięki dużemu zainte­re­so­wa­niu mediów jej osobą, we współ­cze­snych czasach ocalała jakaś cząstka prawdy o wojen­nej przeszło­ści. Irena Sendle­rowa przyczy­niła się do tego, by nie zapomniano o prawdzi­wym obliczu sytuacji w Polsce i posta­wach społe­czeń­stwa polskiego w warun­kach tamtej próby. Należała do tych ludzi uczci­wych i dziel­nych, wśród których obraca­łem się na co dzień i których bardzo szano­wa­łem“.
Włady­sław Barto­szew­ski

Zimowe spotka­nia z najmłod­szymi w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Zimowe spotka­nia z najmłod­szymi w Akade­mii Czyta­nia Bajek

Biblio­tekę odwie­dziły dzieci z Przed­szkola Niepu­blicz­nego Mungo w Bydgosz­czy, aby wziąć udział w zajęciach związa­nych z tematyką zimową. Maluchom zapro­po­no­wa­ły­śmy opowieść „Śnieżny poranek Muminka” Tove Jansson. Po głośnym czyta­niu rozma­wia­ły­śmy z najmłod­szymi na temat przeczy­ta­nego utworu. Następ­nie dzieci wykony­wały ilustra­cję Mumin­ków, a na zakoń­cze­nie zwiedziły naszą Biblio­tekę. Zajęcia bardzo się dzieciom podobały, a na koniec każdy przed­szko­lak otrzy­mał drobny upomi­nek.

Grażyna Ruta-Baliń­ska
Joanna Grabow­ska-Janowiak

Zajęcia eduka­cyjne o Maria­nie Rejew­skim

Zajęcia eduka­cyjne o Maria­nie Rejew­skim

Grupa uczniów ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 57 w Bydgosz­czy przybyła do biblio­teki na zajęcia o Maria­nie Rejew­skim. Młodzież obejrzała stałą wystawę przed­sta­wia­jącą drogę słynnego bydgosz­cza­nina do złama­nia kodu Enigmy. Książki i komiksy o Maria­nie Rejew­skim pomogły uczniom w rozwią­za­niu krzyżó­wek o najwy­bit­niej­szym polskim krypto­logu. Wiedzę o szyfro­wa­niu młodzież wykorzy­stała w praktyce, gdyż przydała się ona w biblio­tecz­nym escape roomie, z którego można się wydostać po wykona­niu szeregu zadań.

Zakoń­cze­nie ferii w Klubie Enigma

Zakoń­cze­nie ferii w Klubie Enigma

Na ostatni dzień ferii młodzież i rodzice z dziećmi zapla­no­wali wizytę w biblio­tecz­nym escape roomie. Okazuje się, że nawet w dni wolne od nauki warto wybrać aktyw­ność umysłową i dobrze się przy tym bawić.