Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Wyniki kon­kursu na plakat pro­mu­jący Rok Sta­ni­sława Moniuszki

Na konkurs wpły­nęło 95 prac z 16 szkół. Komisja kon­kur­sowa w skła­dzie: prof. UKW dr hab. Ryszard Nowicki (Uni­wer­sytet Kazi­mierza Wiel­kiego w Byd­goszczy), prof. AM dr hab. Alek­sandra Kłaput-Wiśniewska (Aka­demia Muzyczna im. Feliksa Nowo­wiej­skiego w Byd­goszczy), Anna Drejas (Zespół Szkół Pla­stycz­nych im. Leona Wyczół­kow­skiego w Byd­goszczy), Ewa Pro­nobis-Sosnowska (Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy) podjęła decyzję o przy­znaniu I, II, III miejsca oraz 10 wyróż­nień.

Oto lau­reaci kon­kursu:
Maja Chu­dzyńska – I nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi),
Paulina Mal­czewska – II nagroda (Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku),
Janka Niegas-Janicka – III nagroda (Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy).

Wyróż­nienia Komisji (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Feder Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. K. Maku­szyń­skiego w Więc­borku
2. Grzymska Lidia – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
3. Gwiazda Marta – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im F. Kaji w Byd­goszczy
4. Kucharska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 32 im. F. Kaji w Byd­goszczy
5. Kurek Mateusz– Szkoła Pod­sta­wowa nr 66 im. Misji Poko­jo­wych ONZ z Oddzia­łami Spor­to­wymi w Byd­goszczy
6. Nowak Anna – Szkoła Pod­sta­wowa nr 58 im. I. Sen­dle­rowej w Byd­goszczy
7. Piątek Maja – Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Verne’a w Białych Błotach
8. Sawicka Wik­toria – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. dra Kazi­mierza Kara­sie­wicza w Tucholi
9. Woźniak Agata – Pań­stwowy Zespół Szkół Muzycz­nych im. A. Rubin­steina w Byd­goszczy
10. Zalewska Izabela – Szkoła Pod­sta­wowa nr 46 im. Unii Euro­pej­skiej w Byd­goszczy.

Wyróż­nienia Dyrek­tora Biblio­teki (w kolej­ności alfa­be­tycznej):
1. Brzycka Julia – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. Jana Pawła II w Koro­nowie
2. Kali­nowski Michał – Zespół Szkół nr 19 im. Synów Pułków w Byd­goszczy
3. Kwas Natalia – Zespół Szkół w Górznie
4. Ławicka Aniela – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
5. Nowicka Kinga – Szkoła Pod­sta­wowa nr 1 w Sępólnie Kra­jeń­skim
6. Przy­bylska Wero­nika – Szkoła Pod­sta­wowa nr 2 im. W. Bro­niew­skiego w Szu­binie
7. Szul­czewska Oliwia – Zespół Szkół Nr 33 w Byd­goszczy
8. Wło­darska Natalia – Publiczna Szkoła Pod­sta­wowa im. J. Kaspro­wicza w Piotr­kowie Kujaw­skim
9. Zaj­dle­wicz Oliwia – Zespół Szkół w Łabi­szynie.

Lau­re­atom ser­decznie gra­tu­lu­jemy, a wszystkim uczest­nikom kon­kursu bardzo dzię­ku­jemy! Uro­czy­stość wrę­czenia nagród odbę­dzie się w sie­dzibie biblio­teki 4 kwietnia 2019 r. o godz.11.00 i połą­czona będzie z kon­certem muzyki Sta­ni­sława Moniuszki.

Wybrane nowości w zbio­rach – marzec 2019 r.

Wybrane nowości w zbio­rach – marzec 2019 r.

Socja­li­zacja i wycho­wanie dzieci i mło­dzieży z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną w erze cyfrowej / Piotr Plichta. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek, 2018.
Sygn. 164417, 164418

Recen­zo­wana książka stanowi nie­wąt­pliwie świa­dectwo wyso­kich kom­pe­tencji autora jako badacza zjawisk edu­ka­cyj­nych uwi­kła­nych w zróż­ni­co­wany tech­nicznie, tre­ściowo i etycznie świat tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych. Z uzna­niem należy także odno­tować kon­se­kwencję autora w eks­plo­ro­waniu roli TIK w życiu osób z nie­pełno-spraw­no­ścią, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem nie­peł­no­spraw­ności inte­lek­tu­alnej.
Z recenzji dr hab. Teresy Żół­kow­skiej, prof. Uni­wer­sy­tetu Szcze­ciń­skiego

Autor podjął tema­tykę spo­łecznie ważną, bardzo współ­czesną, a jed­no­cze­śnie w dużej mierze uni­kalną, gdyż połą­czenie trzech obszarów (peda­go­giki, peda­go­giki spe­cjalnej i peda­go­giki medialnej) w jednej mono­grafii spotyka się bardzo rzadko. Recen­zo­wana książka jest więc próbą wypeł­nienia ist­nie­jącej luki, jaką był brak kom­plek­so­wego opra­co­wania pro­ble­ma­tyki miejsca, roli, zna­czenia i zakresu uży­wania narzędzi ery cyfrowej, głównie Inter­netu, przez młodych ludzi z nie­peł­no­spraw­no­ścią inte­lek­tu­alną. (…) Jest to pozycja ważna, mery­to­rycznie war­to­ściowa i ory­gi­nalna.
Z recenzji dr hab. inż. Janusza Mor­bit­zera, prof. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Gór­ni­czej

Zacho­wania auto­agre­sywne w auty­zmie : przy­czyny i postę­po­wanie : per­spek­tywa inter­dy­scy­pli­narna / redakcja naukowa Stephen M. Edelson, Jane Bots­ford Johnson ; [prze­kład Anna Sawicka-Chrap­kie­wicz] ; przed­mowa Temple Grandin. – Gdańsk : Har­monia Uni­ver­salis – Grupa Wydaw­nicza Har­monia, 2018.
Sygn. 164425

Zacho­wania auto­agre­sywne wystę­pują u prawie połowy osób z auty­zmem i sta­nowią jeden z naj­bar­dziej wynisz­cza­ją­cych pro­blemów, a zarazem naj­trud­niej­szych do wyeli­mi­no­wania. Auto­agresja może prze­ja­wiać się w różnych formach – dana osoba może na przy­kład uderzać głową, gryźć się w ręce, ciągnąć się za włosy lub nad­miernie się drapać. Medyczne i beha­wio­ralne badania nad zacho­wa­niami auto­agre­syw­nymi są pro­wa­dzone od ponad pięć­dzie­sięciu lat, jednak wciąż wielu spe­cja­li­stów i rodziców nie zna sze­ro­kiego spek­trum przy­czyn tych zachowań ani dostęp­nych moż­li­wości terapii. Autorzy niniej­szego tomu – wybitni badacze i prak­tycy – przed­sta­wiają kom­pletną analizę zachowań auto­agre­syw­nych prze­ja­wia­nych przez osoby z zabu­rze­niami ze spek­trum autyzmu lub powią­za­nymi zabu­rze­niami rozwoju, a także pre­zen­tują róż­no­rodne metody terapii.

Książka ta łączy podej­ście medyczne, bio­me­dyczne i beha­wio­ralne. To pod­sta­wowa lektura dla rodziców, nauczy­cieli, tera­peutów i lekarzy, którzy pracują z osobami prze­ja­wia­ją­cymi zacho­wania auto­agre­sywne.
Z przed­mowy Temple Grandin

Socjo­te­rapia w pracy z dziećmi i mło­dzieżą : pro­gramy zajęć. Cz. 3 / pod redakcją naukową Ewy Gru­dziew­skiej. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 159405/Cz. 3, 159406/Cz. 3

Książka łączy roz­wa­żania teo­re­tyczne doty­czące oddzia­ływań socjo­te­ra­peu­tycz­nych z pro­gra­mami zajęć prze­zna­czo­nych dla kon­kret­nych grup dzieci i mło­dzieży, bory­ka­ją­cych się na co dzień z różnego rodzaju trud­no­ściami, które utrud­niają funk­cjo­no­wanie psy­cho­spo­łeczne.

Publi­kacja ma umoż­liwić Czy­tel­nikom zna­le­zienie odpo­wiedzi na nur­tu­jące ich pytania doty­czące etyki pracy socjo­te­ra­peu­tycznej (oraz gru­powej).

Ponadto ma wskazać na zna­czenie super­wizji dla osoby socjo­te­ra­peuty oraz stać się inspi­racją do pracy z dziećmi i mło­dzieżą dla peda­gogów, psy­cho­logów, nauczy­cieli, wycho­wawców z różnego typu pla­cówek.

Pies do pracy w dogo­te­rapii / Anja Carmen Müller i Gabriele Lehari ; [prze­kład Barbara Flo­riań­czyk]. – War­szawa : Powszechne Wydaw­nictwo Rol­nicze i Leśne, cop. 2018.
Sygn. 164433

Książka ma pomóc w pod­jęciu decyzji, czy szko­lenie do pracy w zespole kyno­te­ra­peu­tycznym jest odpo­wiednie dla nas i naszego czwo­ro­noga.

Dowiemy się z niej, jakie ist­nieją moż­li­wości szko­lenia i póź­niej­szej aktyw­ności. Jest ona skie­ro­wana również do instruk­torów i hodowców psów. Zawiera war­to­ściowe rady i suge­stie, które mogą oni sto­sować na pro­wa­dzo­nych kursach.
Opis wydawcy

Wyzwania sta­rze­ją­cego się spo­łe­czeń­stwa : Polska dziś i jutro / redakcja naukowa Marek Okólski ; Uni­wer­sytet War­szawski. – Wydanie 1. – War­szawa : Wydaw­nictwa Uni­wer­sy­tetu War­szaw­skiego, 2018.
Sygn. 164436p

Autorzy przed­sta­wiają stojące przed polskim spo­łe­czeń­stwem wyzwania wyni­ka­jące ze sta­rzenia się lud­ności, odwo­łując się do doświad­czeń innych spo­łe­czeństw i prze­no­sząc te doświad­czenia na spe­cy­ficzne warunki demo­gra­ficzne oraz uwa­run­ko­wania spo­łeczno-eko­no­miczne i poli­tyczne współ­cze­snej Polski.
Na tle ogól­nych pra­wi­dło­wości zjawisk lud­no­ścio­wych pro­wa­dzą­cych do prze­kształ­cenia się struk­tury popu­lacji według wieku z bardzo młodej w bardzo starą – skon­fron­to­wa­nych z dłu­go­okre­sowym prze­bie­giem zjawisk demo­gra­ficz­nych w Polsce, mają­cych decy­du­jący wpływ na dyna­mikę i skalę sta­rzenia się Polaków – w książce zostały zapre­zen­to­wane wybrane aspekty i kon­se­kwencje tego procesu oraz zwią­zane z nim wyzwania spo­łeczne, z uwzględ­nie­niem obecnej i przy­szłej sytu­acji demo­gra­ficznej.

Pre­zen­tując szeroką pano­ramę skutków sta­rzenia się w wybra­nych obsza­rach życia spo­łecz­nego: gospo­darce, rela­cjach mię­dzy­po­ko­le­nio­wych (w tym w dzie­dzinie opieki), war­to­ściach i normach kul­tu­ro­wych, par­ty­cy­pacji oby­wa­tel­skiej oraz poli­tyce publicznej, autorzy skon­cen­tro­wali się na kon­se­kwen­cjach widocz­nych na rynku pracy, w sferze zabez­pie­czenia spo­łecz­nego i dłu­go­ter­mi­nowej opieki zdro­wotnej. Szcze­gólną uwagę poświę­cili reakcji poli­tyków i innych pod­miotów życia publicz­nego na zmiany demo­gra­ficzne.

Klu­czowym zagad­nie­niem pod­jętym w publi­kacji jest wpływ postę­pu­ją­cego sta­rzenia się popu­lacji na sytu­ację seniorów i ich rodzin oraz wyni­ka­jące z tego wyzwania spo­łeczne w skali lokalnej. Zary­so­wany został również prze­wi­dy­wany proces sta­rzenia się pol­skiej popu­lacji i jego wybrane skutki na pod­stawie ory­gi­nalnej pro­gnozy demo­gra­ficznej, w której wyjąt­kowe miejsce zajęło kształ­to­wanie się i kon­se­kwencje spo­łeczne przy­szłych migracji zagra­nicz­nych.

Wiedza oso­bista dziecka w refleksji i prak­tyce nauczy­cieli edu­kacji wcze­snosz­kolnej / Ewa Kocha­nowska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164441, 164442

Książka jest obszernym opra­co­wa­niem o cha­rak­terze teo­re­tyczno-empi­rycznym, a jej tema­tyka mieści się w obszarze peda­go­giki wcze­snosz­kolnej, szcze­gólnie zagad­nień teo­re­tycz­nych i prak­tycz­nych dydak­tyki wcze­snosz­kolnej. Pod­jęcie przez Autorkę kwestii wiedzy oso­bi­stej znaj­duje głę­bokie uza­sad­nienie we współ­cze­snym dys­kursie naukowym. […] Praca pod względem oma­wianej w niej pro­ble­ma­tyki jest nowa­torska, wzbo­gaca wiedzę o szkolnej edu­kacji dziecka, zakreśla ważne pole dociekań w tej dzie­dzinie. […] Mono­grafia jest war­to­ściowa poznawczo, wnosi nowe treści do peda­go­giki, w tym peda­go­giki wcze­snosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej dr hab. Józefy Bała­cho­wicz, prof. APS

Praca ma cha­rakter inter­dy­scy­pli­narny i odpo­wiada pilnym potrzebom edu­kacji kształ­tu­jącej osoby, oso­bo­wości i indy­wi­du­al­ności […]. Istotną war­to­ścią książki jest bogaty, dobrze dobrany zestaw lite­ra­tury inter­dy­scy­pli­narnie trak­to­wa­nego przed­miotu jej studiów i badań. […] Publi­kacja stanie się cennym źródłem dla tych Czy­tel­ników, którzy chcą zgłę­biać, zmie­niać, wzbo­gacać i umoż­li­wiać kształ­to­wanie pod­mio­to­wych struktur oso­bi­stej wiedzy uczniów edu­kacji wcze­snosz­kolnej.
Z recenzji wydaw­ni­czej prof. dr hab. Woj­ciecha Kojsa

Domek tera­peu­tyczny, czyli 100 spo­sobów na terapię z mamą i tatą / Anna Różańska-Gał, Joanna Kuś, Beata Brze­zińska. – Wydanie I. – Gdańsk : Wydaw­nictwo Har­monia, 2018.
Sygn. 164443

Domek tera­peu­tyczny… ma za zadanie zachęcić rodziców do podej­mo­wania działań tera­peu­tycz­nych (z zakresu logo­pedii, baj­ko­te­rapii, terapii SI i innych) we własnym domu i w trakcie codzien­nych aktyw­ności. Poka­zuje, jak pro­wa­dzić zabawę z dziec­kiem, aby – poza rado­ścią obu stron – przy­no­siła ona również pomoc w doko­ny­waniu postępów i była sty­mu­lacją okre­ślo­nych funkcji roz­wo­jo­wych.

Ideą porad­nika jest wyko­rzy­sty­wanie przed­miotów znaj­du­ją­cych się pod ręką. Dlatego po prze­czy­taniu któ­rej­kol­wiek ze 100 pro­po­zycji rodzic będzie mógł ją od razu zre­ali­zować, bez wycho­dzenia z domu ani koniecz­ności inwe­sto­wania czasu i pie­niędzy w dodat­kowe zakupy.

Dia­gno­zo­wanie rozwoju małego dziecka. Cz. 1 / Mał­go­rzata Wój­to­wicz-Szefler. – Wydanie V. – War­szawa : Difin, 2018.
Sygn. 164450 / Cz. 1, 164451 / Cz. 1

Książka ma cha­rakter prze­wod­nika dla psy­cho­logów, peda­gogów, stu­dentów lub opie­kunów dzie­cię­cych czy rodziców małego dziecka, pozwa­la­ją­cego na poznanie spe­cy­ficznej sytu­acji badania małego dziecka (od uro­dzenia do 5 roku życia) oraz moż­li­wości wyko­rzy­stania narzędzi dia­gnozy rozwoju zarówno dzieci pra­wi­dłowo roz­wi­ja­ją­cych się jak i zagro­żo­nych nie­peł­no­spraw­no­ścią czy też nie­peł­no­spraw­nych.

Ocena poziomu rozwoju małych dzieci, pozwa­la­jąca na uwi­docz­nienie obszarów dobrze i słabo roz­wi­nię­tych, ma szcze­gólne zna­czenie dla orga­ni­zo­wania pro­gramów wcze­snej inter­wencji lub wcze­snego wspo­ma­gania dzieci z trud­no­ściami w rozwoju. W postę­po­waniu dia­gno­stycznym-inter­wen­cyjnym nie powszechnej zgody doty­czącej sposobu w jaki ma być prze­pro­wa­dzana dia­gnoza, co powinna obej­mować oraz jak powinny być for­mu­ło­wanie wnioski (opinie, orze­czenia) potrzebne do kon­stru­owania sku­tecz­nych pro­gramów inter­wen­cyj­nych czy tera­peu­tycz­nych. Stąd rodzi się potrzeba roz­sze­rzenia wiedzy na temat dia­gno­zo­wania dziecka od naj­wcze­śniej­szego okresu życia, gdyż wszyscy spe­cja­liści są zgodni, że szcze­gólnie ważny dla wspo­ma­gania rozwoju jest okres pierw­szych trzech lat życia dziecka.

Nowe media, tech­no­logie i trendy w edu­kacji : w kie­runku mobil­ności i kształ­cenia hybry­do­wego / Monika Frania. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2017.
Sygn. 164471

Czy edu­kacja – jej istota, cele, proces – wymaga dzisiaj rede­fi­nicji? Czy jesteśmy świad­kami kolej­nych etapów ewo­lucji, czy też można mówić o bar­dziej gwał­tow­nych zmia­nach rewo­lu­cyj­nych? Czy, myśląc o edu­kacji, trzeba pójść za głosami, że system wymaga zrów­nania z ziemią i wybu­do­wania wszyst­kiego na nowo, albo za tymi, że trzeba trwać przy tra­dy­cyjnym modelu, bo tylko on jest naprawdę war­to­ściowy?

Publi­kacja Moniki Frani nie stanowi zbioru kom­plet­nych odpo­wiedzi na powyżej sfor­mu­ło­wane pytania. Jest ona raczej wyni­kiem zatrzy­mania się w dzi­siej­szym, szybko pędzącym świecie oraz próbą spoj­rzenia na trendy i zja­wiska doty­czące edu­kacji i szeroko rozu­mia­nych mediów i tech­no­logii w połowie drugiej dekady XXI wieku. Dyna­mika zjawisk w opi­sy­wanym obszarze jest tak duża, że eks­plo­racje w tej pro­ble­ma­tyce są potrzebne cały czas.

Książka ma cha­rakter naukowo-badawczy. Opiera się na wyni­kach kil­ku­let­nich badań i analiz, jednak można w niej znaleźć również frag­menty o cha­rak­terze bar­dziej popu­lar­no­nau­kowym. Została przy­go­to­wana z myślą zarówno o teo­re­ty­kach, jak i prak­ty­kach edu­kacji. Publi­kacja roz­po­czyna się od roz­ważań na temat zacho­dzą­cych zmian, ich potrzebie i prze­słan­kach do nich pro­wa­dzą­cych, a doty­czą­cych insty­tucji szkoły, współ­cze­snego edu­ka­tora i nowo­cze­snej edu­kacji. Odnoszą się one przede wszystkim do wybra­nego obszaru, który takie meta­mor­fozy może powo­dować, a mia­no­wicie mediów i tech­no­logii infor­ma­cyjno-komu­ni­ka­cyj­nych.

Poli­tyka oświa­towa w per­spek­tywie porów­naw­czej / redakcja Renata Nowa­kowska-Siuta, Kata­rzyna Dmitruk-Sie­ro­cińska. – Wydanie I. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls“, 2018.
Sygn. 164475, 164476

Książka, którą odda­jemy w ręce czy­tel­nika, jest autorską refleksją peda­gogów porów­naw­czych nad edu­ka­cyj­nymi prze­mia­nami doko­nu­ją­cymi się we współ­cze­snym świecie. Świecie nie­zwykle dyna­micz­nych rotacji, pęknięć spo­łecz­nych, gwał­tow­nego przy­rostu wiedzy i równie inten­syw­nego odwrotu od jej racjo­nal­ności. Świecie, w którym płyną dwa prze­ciw­stawne nurty. Pierw­szym jest nurt dyna­micznej uni­fi­kacji – jed­na­kowe lub podobne stały się ubiory i moda, muzyka popu­larna i pro­gramy tele­wi­zyjne, archi­tek­tura wiel­kich miast i język inter­netu. Drugi to nurt rosną­cego poczucia odmien­ności i nada­wania zna­czenia własnej toż­sa­mości, chęci mani­fe­sto­wania swojej odręb­ności i inności. W tej nie­jed­no­znacznej i roze­dr­ganej rze­czy­wi­stości ogromną rolę odgrywa wiedza. Ma ona bowiem zadanie porząd­ko­wania tego, co cha­otyczne i nie­jasne.

Arty­kuły zgro­ma­dzone w niniej­szej publi­kacji wpisują się w kla­syczne już rozu­mienie zadań peda­go­giki porów­naw­czej, w którym wychodzi się od zjawisk kształ­cenia i wycho­wania usy­tu­owa­nych w czasie i mają­cych związek ze spo­łe­czeń­stwem, by poprzez skon­tra­sto­wanie różnych poglądów i wytworów ujawnić leżące u ich podłoża pra­wi­dło­wości, przy­po­rząd­kować je na zasa­dzie domi­nacji i w ten sposób dojść do auten­tycz­nego poznania.

Autorzy arty­kułów w tej publi­kacji chcą ukazać uty­li­tarny cha­rakter badań kom­pa­ra­ty­stycz­nych, dając dowód na to, że peda­go­gika porów­nawcza może nie tylko służyć wyja­śnianiu reguł funk­cjo­no­wania sys­temów oświa­to­wych, lecz także sta­nowić sku­teczne narzę­dzie pla­no­wania reform edu­ka­cyj­nych i kre­owania poli­tyki oświa­towej.

Zdrowie emo­cjo­nalne mło­dzieży / Ire­neusz Kowa­lewski, Jan L. Fran­czyk. – Kraków : Wydaw­nictwo Petrus, copy­right 2017.
Sygn. 164492, 164493

Emocje towa­rzyszą czło­wie­kowi od zawsze. Odczu­wamy je sami i oka­zu­jemy innym. Nasz świat jest światem emo­cjo­nal­nych przeżyć: od unie­sień i wzru­szeń, które stają się przy­czyną twór­czych decyzji i działań, po emocje, które stają się powodem działań destruk­cyj­nych.

Historia ludz­kości jest w istocie historią miłości i gniewu, strachu i radości, poczucia winy i satys­fakcji z wła­snych działań; jest historią uczuć, które wpły­wały na nasze dzieje i zmie­niały je. Emocje są wyjąt­kowym feno­menem, który zdaje się przy­tła­czać swoim prze­możnym wpływem to, co racjo­nalne: prze­my­ślane, wykal­ku­lo­wane, logiczne i prze­wi­dy­walne.

Życie w szkolnej klasie : jak poprawić relacje i zapo­biegać prze­mocy / Fabio Pasquale, Alfredo Cenini ; [prze­kład z j. wło­skiego Anna Gogolin]. – Kielce : Wydaw­nictwo Jedność, copy­right 2018.
Sygn. 164495, 164496

Jednym z naj­po­waż­niej­szych pro­blemów dzi­siej­szej szkoły jest bez wąt­pienia przemoc wobec słab­szych. Mierzą się z nią sami uczniowie, ich rodzice, a także nauczy­ciele, których rolą jest nie tylko prze­ka­zy­wanie wiedzy, ale również wycho­wy­wanie i kształ­to­wanie odpo­wied­nich postaw. Życie w szkolnej klasie to książka, która pre­zen­tuje odkrywczą, a co naj­waż­niejsze sku­teczną metodę pracy z grupami dzieci i mło­dzieży, która gwa­ran­tuje szybkie i trwałe rezul­taty na polu inte­gracji, współ­dzia­łania i wzrostu empatii wobec wszyst­kich członków grupy. Mowa o Circle Time 3.0, która nie wymaga żadnych dodat­ko­wych środków – wystarczy szkolna sala i nauczy­ciel pro­wa­dzący. Co za tym idzie, stra­tegie sto­so­wane w tej meto­dzie mogą być szybko wyko­rzy­stane za każdym razem, gdy zachodzi potrzeba inter­wencji w wewnętrzne relacje grupy. Zapra­szamy do lektury i wcie­lania metody Circle Time 3.0 w życie!

Odbiorcy:
– nauczy­ciele i wycho­wawcy pra­cu­jący w szko­łach pod­sta­wo­wych i śred­nich
– wycho­wawcy, ani­ma­torzy i opie­ku­nowie pra­cu­jący z grupami mło­dzieży
– peda­godzy i psy­cho­lo­gowie zaj­mu­jący się pro­ble­mami w grupach mło­dzieży.

Dla­czego warto sięgnąć po tę książkę?
– podaje spraw­dzone metody popra­wiania relacji w grupach mło­dzieży i roz­wią­zy­wania pro­blemów
– pre­zen­tuje metodę spraw­dzoną w prak­tyce i łatwą w sto­so­waniu w warun­kach szkol­nych
– pozwala osiągać wymierne rezul­taty i realnie zapo­biegać pro­blemom w grupach mło­dzieży.

Jak uczyć się sku­tecznie – jakie to proste! : ilu­stro­wany pod­ręcznik technik przy­swa­jania wiedzy / [Carol Vor­derman ; tłu­ma­czenie Joanna Kol­czyńska]. – War­szawa : Wydaw­nictwo Arkady, 2018.
Sygn. 163577

Czy twoje dziecko ma kłopoty z ucze­niem się? Nie wiesz, jak mu pomóc, żeby wyniki w szkole były dużo lepsze?

Książka Jak uczyć się sku­tecznie powinna trafić do rąk każdego zde­spe­ro­wa­nego rodzica, ucznia i stu­denta. Jej nowa­tor­skie pod względem gra­ficznym barwne sche­maty i ilu­stracje z pre­cy­zyj­nymi wska­zów­kami postę­po­wania sprawią, że zro­zu­mienie technik przy­swa­jania wiedzy będzie o wiele łatwiejsze.

Ten nie­oce­niony prze­wodnik – oma­wia­jący naj­istot­niejsze pro­blemy zwią­zane z orga­ni­zacją pracy, ukła­da­niem har­mo­no­gramów, moty­wacją, stylami uczenia się, meto­dami powta­rzania mate­riału, egza­mi­nami i radze­niem sobie z lękami – pomoże rodzicom i dzie­ciom we wspólnej pracy nad polep­sze­niem efektów nauki.
Jak uczyć się sku­tecznie na pewno pod­bu­duje zaufanie uczniów do siebie, zmniejszy poziom stresu i sprawi, że naj­trud­niejsze ele­menty uczenia się staną się proste, zro­zu­miałe i łatwe do opa­no­wania.

Źródło:
mar​szalek​.com​.pl
har​monia​.edu​.pl
difin​.pl
wuw​.pl
impul​so​fi​cyna​.com​.pl
wydaw​nic​two​pe​trus​.pl
jednosc​.com​.pl

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

Wystawa obrazów Maryli Rakow­skiej-Molendy

W Muzeum Oświaty odbył się wer­nisaż wystawy pt. „Maluję, bo chcę i lubię to robić”. Prace artystki można oglądać do 27 marca w wydziale Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej – sala 210 (2 piętro).

Maryla Rakowska-Molenda jest absol­wentką Pań­stwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pla­stycz­nych w Poznaniu na Wydziale Archi­tek­tury Wnętrz i Wzor­nictwa Prze­my­sło­wego. Uzy­skała dyplom z zakresu pro­jek­to­wania mebli. Wcze­śniej kształ­ciła się w Liceum Sztuk Pla­stycz­nych w Bielsku-Białej na kie­runku tkanina arty­styczna. Taka edu­kacja na pewno wpły­nęła na formę i kształt twór­czości artystki. Po ukoń­czeniu studiów pra­co­wała jako pro­jek­tantka mebli. Od 1987 r. zaj­mo­wała się edu­kacją pla­styczną dzieci i mło­dzieży w Szkole Pod­sta­wowej, a następnie w Zespole Szkół w Ryna­rzewie. Od wielu lat pro­wadzi zajęcia pla­styczne w Ośrodku Kultury w Ryna­rzewie. Autorka obrazów należy do Związku Pol­skich Arty­stów Pla­styków w Byd­goszczy. Jest człon­kiem Szu­biń­skiej Grupy Pla­styków Plama’s. Bierze aktywny udział w wysta­wach zbio­ro­wych tej grupy.

Eks­po­zycja malarska „Maluję, bo chcę i lubię to robić” pre­zen­tuje wybrane obrazy z ostat­nich pięciu lat.

- Kom­po­zycje abs­trak­cyjne mówi Maryla Rakowska-Molenda – maluję od zawsze, te ostatnie jednak powstały pod wpływem chwili. Inspi­racją była cie­kawie oświe­tlona twarz, roz­wiane włosy, promień światła wędru­jący po ścianie lub zała­mu­jący się w szkle, czasem plą­ta­nina zieleni, kwiaty, drzewa. Prze­trans­po­no­wane w wyobraźni na mój język malarski. To też eks­pe­ry­menty z różnymi farbami olej­nymi i mediami. Maluję dość szybko, pomysły przy­chodzą z każdym spoj­rze­niem na ota­cza­jącą rze­czy­wi­stość i trudno nadążyć z malo­wa­niem. Jest to zarówno zabawa i praca, i odkry­wanie nie­zwy­kłości ota­cza­ją­cego nas świata dodaje artystka.

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

Wiel­ka­nocne opo­wieści w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek

W marcu br. Dzie­cięcą Aka­demię Czy­tania Bajek odwie­dzili uczniowie ze Szkół Pod­sta­wo­wych nr 31, 56, 46 w Byd­goszczy oraz przed­szko­laki z Przed­szkola Świętej Jadwigi oraz Mungo w Byd­goszczy. Tema­tyka zajęć nawią­zy­wała do nad­cho­dzącej wiosny i zbli­ża­ją­cych się Świąt Wiel­ka­noc­nych. Po krót­kiej roz­mowie na temat wiosny, jej pierw­szych symp­tomów, ludo­wych zwy­czajów wio­sen­nych tj. topienie marzanny czy prima aprilis oraz omó­wieniu tra­dycji wiel­ka­noc­nych, jak zwykle, odbyło się głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Miłym gościom zapro­po­no­wa­łyśmy frag­menty książki „Polskie tra­dycje i oby­czaje”, opo­wia­dania „Mar­tynka i zwie­rzątka” oraz frag­menty I księgi „Przygód Muminków”. Następnie uczniowie roz­wią­zy­wali quiz wiel­ka­nocny i wyko­ny­wali kwiaty z krepy, a przed­szko­laki robiły ilu­strację pisanek. Kolejne zajęcia w ramach Aka­demii w kwietniu. Zapra­szamy.

Grażyna Ruta-Balińska

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Spo­tkanie dla członków Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych

Wydział Udo­stęp­niania Peda­go­gicznej Biblio­teki Woje­wódz­kiej im. M. Rejew­skiego w Byd­goszczy przy­go­tował kolejne spo­tkanie z cyklu „Głośne czy­tanie“ dla członków Koła Powia­to­wego Pol­skiego Związku Nie­wi­do­mych. Okazją był nie­dawno obcho­dzony Dzień Kobiet. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet. Wśród nich zna­lazły się: Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa, Kry­styna Skarbek, Gala Dali oraz Coco Chanel. Pre­le­genci wyko­rzy­stali książki ze zbiorów biblio­teki: „Historia mody XX wieku“ – G. Lenhert, „Historia mody: od kry­no­liny do mini“ – I. Koziny, „Coco Chanel: kobieta nie­zwykła“ – A. Madsena, „Coco Chanel: życie intymne“ – L. Chaney, „Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów: praw­dziwe historie“ – M. Czyń­skiej, „Pani od obiadów“ – M. Stok­fisz, „Igły: polskie agentki, które zmie­niły historię“ – M. Łusz­czyny. Prezes Koła PZN Hono­rata Borawa przy­po­mniała postać głu­cho­nie­wi­domej pisarki Hellen Keller, która nauczyła się mówić oraz pisać i czytać bra­illem. Po pre­lekcji odbył się pokaz mody z okresu dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego, który przy­go­to­wała Monika Sta­chowska, wielka miło­śniczka tego okresu. Spo­tkanie nie mogło się obyć bez poczę­stunku i kwiatka dla każdej z pań.

W zeszłym roku Biblio­teka otrzy­mała cer­ty­fikat Pla­cówka Przy­jazna Osobom Nie­wi­domym nadany przez Kujawsko-Pomorski Spe­cjalny Ośrodek Szkolno-Wycho­wawczy nr 1 w Byd­goszczy i Sto­wa­rzy­szenie Visus Supremus za dzia­łal­ność na rzecz osób nie­do­wi­dzą­cych i nie­wi­do­mych.

Alina Mel­nicka-Zygmunt, Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz, Lidia Pacek

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

Konkurs „Tur­bo­lan­de­skunde – Öster­reich“

W Biblio­tece odbyła się 5. edycja kon­kursu „Tur­bo­lan­de­skunde – wędrówka po krajach nie­miec­kiego obszaru języ­ko­wego“, zor­ga­ni­zo­wa­nego przez Sto­wa­rzy­szenie Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego we współ­pracy z Peda­go­giczną Biblio­teką Woje­wódzką w Byd­goszczy. Tematem prze­wodnim tego­rocznej edycji była Austria. Udział wzięły cztery zespoły z Byd­goszczy i Mogilna. Rywa­li­zacja była duża, o pierwsze miejsce wal­czyły w dogrywce dwa zespoły. Osta­teczna kla­sy­fi­kacja przed­stawia się nastę­pu­jąco:

  • 1 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 4 w Byd­goszczy
  • 2 miejsce – Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych w Mogilnie
  • 3 miejsce – Liceum Ogól­no­kształ­cące nr 9 z oddzia­łami dwu­ję­zycz­nymi w Byd­goszczy
  • 4 miejsce – Zespół Szkół Budow­la­nych w Byd­goszczy.

Gra­tu­lu­jemy wszystkim uczniom!

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Syl­wetki nie­zwy­kłych kobiet

Kolejne spo­tkanie biblio­te­karzy z senio­rami w Domu Dzien­nego Pobytu przy ul. Jodłowej w Byd­goszczy miało temat prze­wodni zwią­zany z dzi­siejszą datą – 8 marca. Pre­lekcje kon­cen­tro­wały się na syl­wet­kach nie­zwy­kłych kobiet. Na pod­stawie książek ze zbiorów PBW biblio­te­karze przed­sta­wili infor­macje doty­czące życia i dzia­łal­ności Coco Chanel – pro­jek­tantki mody, Kry­styny Skarbek – kobiety szpiega, Gali Dali, która była żoną i muzą artysty oraz Lucyny Ćwier­cza­kie­wi­czowej. Pra­cow­nicy biblio­teki zapre­zen­to­wali syl­wetki kobiet posił­kując się naj­cie­kaw­szymi cyta­tami z książek. Głośne czy­tanie opisów dow­cip­nych, a czasem zaska­ku­ją­cych, zdarzeń spra­wiło seniorom wiele radości i przy­czy­niło się do oży­wionej dys­kusji. Słu­chacze zostali zachę­ceni do korzy­stania ze zbiorów naszej biblio­teki i prze­czy­tania zapre­zen­to­wa­nych książek: Moda. Ency­klo­pedia: od Coco Chanel do Johna Gal­liano, Damy, dzie­wuchy, dziew­czyny: historia w spód­nicy, Pani od obiadów. Lucyna Ćwier­cza­kie­wi­czowa: historia życia, Naj­pięk­niejsze kobiety z obrazów.

Mariola Burak

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Nauka pro­gra­mo­wania z Ozo­bo­tami

Klasa III ze Szkoły Pod­sta­wowej nr 2 w Byd­goszczy po raz drugi uczest­ni­czyła w zaję­ciach „Pro­gra­mo­wania z Ozo­botem“. Tym razem uczniowie zagrali m.in. w mate­ma­tyczne Bingo, a także pro­gra­mo­wali Ozoboty rysując wymy­ślone przez siebie trasy z wyko­rzy­sta­niem kolo­ro­wych kodów. Wszyscy okazali się zdol­nymi pro­gra­mi­stami i zrobili pierwsze kroki na drodze algo­ryt­micz­nego myślenia.

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

Sieć nauczy­cieli języka angiel­skiego

W Czy­telni Głównej odbyło się kolejne spo­tkanie uczest­ników sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia nauczy­cieli języka angiel­skiego, koor­dy­no­wanej przez Justynę Adamską, nauczy­ciela kon­sul­tanta z KPCEN w Byd­goszczy. Tym razem tematem prze­wodnim był zbli­ża­jący się egzamin ósmo­kla­sisty. Nauczy­ciele szcze­gó­łowo omówili wszystkie kwestie doty­czące egza­minu oraz podzie­lili się spo­strze­że­niami doty­czą­cymi przy­go­to­wania do niego uczniów.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Dzień w biblio­tece

Dzień w biblio­tece

Kolejni uczniowie ze Szkoły Pod­sta­wowej im. Juliusza Verne’a w Białych Błotach spę­dzili w biblio­tece kilka godzin. Na zaję­ciach „Bez­pie­czeń­stwo w sieci” uczniowie dowie­dzieli się, jak należy chronić swoją pry­wat­ność, dbać o mocne hasła oraz sza­nować innych użyt­kow­ników sieci. Poru­szany był także problem zacho­wy­wania rów­no­wagi między światem wir­tu­alnym a rze­czy­wi­stym. Mło­dzież miała również okazję uczest­ni­czyć w grze decy­zyjnej, w której mogła sama zade­cy­dować o poczy­na­niach boha­tera kre­skówki.

Nauczy­ciele biblio­te­karze przy­go­to­wali dla nich także zajęcia roz­wi­ja­jące spo­strze­gaw­czość, pamięć, refleks. W aka­demii Gier Logicz­nych mło­dzież poznała m.in. gry Colorfox, Dr Eureka, Figu­romat, Kurnik.

W pokoju zagadek „Klub Enigma“ również trzeba było myśleć logicznie, koja­rzyć i liczyć. Zaba­wowa forma zajęć moty­wo­wała uczniów do dużej aktyw­ności.

I pochyl się nad książką…

I pochyl się nad książką…

W ramach kon­ty­nu­acji pro­gramu z edu­kacji czy­tel­ni­czej „I pochyl się nad książką…“ uczniowie klasy V Szkoły Pod­sta­wowej nr 19 w Byd­goszczy tym razem pochy­lili się nad wier­szem Juliusza Sło­wac­kiego „W pamięt­niku Zofii Bobrówny“. Wśród rozmów o tęsk­nocie za ojczyzną, wyko­ny­wa­niem zadań zwią­za­nych z wier­szem, uczniowie mieli okazję zoba­czyć pamięt­niki sprzed 40 lat.
Zajęcia zakoń­czono słodkim akcentem: poczę­stun­kiem o imieniu boha­terki wiersza „Zośka“. Poprzez zmysły zapa­mię­tuje się lepiej.

Mał­go­rzata Tyczyńska

Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

Nauczanie języka nie­miec­kiego – szko­lenie

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie członków Sto­wa­rzy­szenia Nauczy­cieli Języka Nie­miec­kiego. Wystą­piło dwóch pre­le­gentów. Regina Strze­meska zapre­zen­to­wała “Kom­pe­tencje klu­czowe w nauczaniu języka nie­miec­kiego”, a Paweł Zbyt­niewski zaty­tu­łował swoje wystą­pienie “Pod­ręcznik do nauki języka nie­miec­kiego w szkole śred­niej – jak wybrać go wła­ściwie”. Po pre­lek­cjach wywią­zała się oży­wiona dys­kusja na temat pod­ręcz­ników. Nauczy­ciele biblio­te­karze przed­sta­wili ger­ma­ni­stom nowości w zbio­rach Medio­teki Języka Nie­miec­kiego pod patro­natem Goethe Institut dzia­ła­jącej w biblio­tece.

Alina Mel­nicka-Zygmunt
Kata­rzyna Kru­kowska-Cyra­no­wicz

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

Uczucia w moim życiu – zajęcia edu­ka­cyjne

W Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zajęcia edu­ka­cyjne w lutym skon­cen­tro­wane były na uczu­ciach w nawią­zaniu do walen­tynek, które obcho­dzimy 14 lutego. W dniach 26 – 28 lutego 2019 roku gości­liśmy uczniów klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Byd­goszczy oraz dzieci z Nie­pu­blicz­nego Przed­szkola Św. Jadwigi Kró­lowej w Byd­goszczy. W trakcie krót­kiej poga­danki roz­ma­wia­liśmy z dziećmi o naj­waż­niej­szych uczu­ciach, które nam towa­rzyszą, ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem uczucia miłości. Następnie przy­bli­ży­liśmy historię biskupa Walen­tego oraz sposoby obcho­dzenia Dnia Zako­cha­nych. Nie zabrakło przy­kładów z lite­ra­tury, w których ten temat jest poru­szany oraz wier­szyków, rymo­wanek i przy­słów na temat miłości.

Podobnie jak na poprzed­nich zaję­ciach naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie w ramach akcji Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Wybrane przez nas książki „Fran­klin mówi kocham cię“ oraz „Czy muszę się zako­chać“ tema­tycznie nawią­zy­wały do tego naj­młod­szego zwy­czaju, który coraz bar­dziej upo­wszechnia się także w naszym kraju. W dalszej części spotkań dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje zwią­zane ze swoimi emo­cjami oraz kartki walen­tyn­kowe.

Kolejne spo­tkania w Aka­demii Czy­tania Bajek już w marcu.

Grażyna Ruta-Balińska

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników

Dziś odbył się w progach naszej Biblio­teki finał etapu powia­to­wego Wiel­kiej Ligi Czy­tel­ników. Konkurs prze­zna­czony dla uczniów szkół pod­sta­wo­wych polega na gru­powej pracy nad roz­wią­za­niem testu. Zadanie jest nie­łatwe – uczest­nicy muszą odpo­wie­dzieć na 130 pytań zwią­za­nych z treścią książki wybranej przez liderów sto­wa­rzy­szenia „Wielka Liga“. W tym roku czy­tel­nicy z klas I-IV wyka­zy­wali się zna­jo­mo­ścią „Nie­zwy­kłych przygód dzie­sięciu skar­petek“ Justyny Bed­narek, a uczniom star­szych klas przy­padł w udziale „Pan Samo­cho­dzik i Nie­sa­mo­wity Dwór“. W zma­ga­niach wzięło udział osiem trzy­oso­bo­wych grup uczniów ze szkół z terenu powiatu byd­go­skiego. Do etapu woje­wódz­kiego, który rozegra się również w naszych progach 28 marca br., zakwa­li­fi­kuje się tylko jedna drużyna.

Anna Krasz­kie­wicz

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

Warsz­taty meto­dyczne „Le kami­shibaï en classe…“

W Czy­telni Głównej odbyło się spo­tkanie zor­ga­ni­zo­wane przez wydaw­nictwo Draco z Krakowa dla nauczy­cieli języka fran­cu­skiego. Było ono połą­czone z warsz­ta­tami meto­dycz­nymi pt.: Le kami­shibaï en classe de FLE: quelques pistes d’inspiration pour diver­si­fier l’enseignement et l’apprentissage, które popro­wa­dziła dr Mał­go­rzata Pio­trowska-Skrzypek, autorka pod­ręcz­nika C’est Parti!

Kami­shibai to tra­dy­cyjna japońska sztuka opo­wia­dania, która ma wie­lo­wie­kową tra­dycję. Pod­sta­wowym ele­mentem jest drew­niana skrzynka mająca formę roz­kła­da­nego teatrzyku. Wewnątrz umiesz­czone są karty z ilu­stra­cjami. Każda karta to kolejny frag­ment opo­wieści. Osoba pro­wa­dząca prze­kłada kolejne ilu­stracje kon­ty­nu­ując jed­no­cze­śnie nar­rację. Forma teatrzyku sprawdza się również w nauce języków obcych, szcze­gólnie dla małych dzieci.

Alina Mel­nicka-Zygmunt