Wybrane nowości w zbiorach

Wybrane nowości w zbiorach

Dodaj mi skrzydeł! : jak roz­wijać u dzieci moty­wację wewnętrzną? / Joanna Steinke-Kalembka. – War­szawa : Samo Sedno Edgard, 2017.
Sygn. 162327

Joanna Steinke-Kalembka pro­po­nuje podej­ście do wycho­wania pole­ga­jące na budo­waniu wspie­ra­jącej relacji z dziec­kiem i współ­dzia­łaniu. Moty­wo­wanie nie musi być prze­cią­ga­niem liny między doro­słym a dziec­kiem. Zamiast metod opar­tych na nagro­dach i karach, groź­bach czy prze­kup­stwach autorka pre­zen­tuje spraw­dzone sposoby, które powstrzy­mują potrzebę „napra­wiania” dziecka oraz poma­gają sku­tecznie komu­ni­kować swoje ocze­ki­wania oraz wpro­wa­dzać zasady, które będą wspólnie prze­strze­gane. Poradnik podpowiada:
– w jaki sposób roz­wijać poten­cjał dziecka od naj­młod­szych lat;
– jak pro­wa­dzić rozmowy nasta­wione na zmianę zacho­wania dziecka, tak aby nie koń­czyły się kolejną awanturą;
– jak pomóc dziecku radzić sobie z porażką;
– jak wzmocnić jego wiarę we własne umiejętności;
– w jaki sposób mądrze chwalić i krytykować;
– jak pomóc dziecku reali­zować jego pasje i cele;
– jak budować emo­cjo­nalne zasoby małego człowieka.

Dotacje oświa­towe / P. Ciszewski, W. Lachie­wicz, B. Jakacka-Sitek, A. Paw­li­kowska. – 3. wydanie, stan prawny styczeń 2017. – War­szawa : Wydaw­nictwo C. H. Beck, 2017.
Sygn. 162332

Od 1.1.2017 r. wejdą w życie zmiany w zakresie doto­wania oświaty nie­pu­blicznej, które wpro­wa­dziła ustawa z 23 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o sys­temie oświaty. Zmiany dotyczą zasad usta­lania dotacji dla szkół i pla­cówek nie­pu­blicz­nych i publicz­nych i pole­gają m.in. na:
zde­fi­nio­waniu pojęć, które mają służyć w pro­cesie udzie­lania dotacji, tj: gmina miejska, gmina wiejska, gmina miejsko-wiejska, rok budże­towy, liczba miesz­kańców, środki pocho­dzące z Unii Euro­pej­skiej, wskaźnik dochodów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w gminie, wskaźnik dochodów podat­ko­wych na jednego miesz­kańca w powiecie; zde­fi­nio­waniu pojęcia wydatków bie­żą­cych będą­cych pod­stawą do obli­czania wyso­kości dotacji, a także enu­me­ra­tywne wyli­czenie jakie wydatki pod­le­gają wyłą­czeniu z pod­stawy (opłaty za korzy­stanie z wycho­wania przed­szkol­nego i opłaty za wyży­wienie, kwoty dotacji na pod­ręcz­niki i mate­riały ćwi­cze­niowe, wydatki bieżące finan­so­wane z fun­duszy unij­nych, kwoty części oświa­towej sub­wencji ogólnej prze­ka­zane dla gminy lub powiatu na uczniów nie­peł­no­spraw­nych w szko­łach ogól­no­do­stęp­nych), zde­fi­nio­waniu pojęć prze­wi­dy­wanej liczbie dzieci, uczniów, wycho­wanków lub uczest­ników zajęć rewa­li­da­cyjno-wycho­waw­czych, a także wska­zaniu sytu­acji, w których nastę­puje aktu­ali­zacja tej liczby; okre­śleniu zasad doto­wania oddziałów przed­szkol­nych w szko­łach podstawowych;
dopre­cy­zo­waniu zasad roz­li­czania się między gminami w zakresie pokrycia kosztów dotacji lub kosztów edu­kacji przed­szkolnej w przy­padku gdy dziecko korzysta z wycho­wania przed­szkol­nego w gminie, której nie jest miesz­kańcem, wpro­wa­dzeniu obo­wiązku publi­kacji pod­sta­wo­wych kwot dotacji oraz prze­wi­dy­wanej liczby uczniów przy­jętej do ich wyli­czenia, moż­li­wości przy­stą­pienia do otwar­tego kon­kursu ofert osoby pro­wa­dzącej szkołę pod­sta­wową, w której zor­ga­ni­zo­wano oddział przedszkolny.

Dziecko z auty­zmem : terapia defi­cytów poznaw­czych a teoria umysłu / Barbara Win­czura. – Wyd. 3. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza Impuls, 2016.
Sygn. 162395, 162396

Autyzm wcze­sno­dzie­cięcy należy do tych zespołów zabu­rzeń psy­cho­spo­łecz­nego rozwoju dziecka, które budzi żywe zain­te­re­so­wanie przed­sta­wi­cieli bardzo wielu dys­cy­plin nauki: medy­cyny, psy­cho­logii, peda­go­giki i socjo­logii, ale również osób zwią­za­nych z kulturą i sztuką. Jest bowiem znakiem, czy wręcz piętnem drugiej połowy XX wieku, tym bar­dziej bole­snym, iż dotyka dziecko we wcze­snej fazie jego życia i rozwoju.
Praca jest ory­gi­nalna i nowa­torska, ma duże zna­czenie dla teorii i prak­tyki autyzmu wcze­sno­dzie­cię­cego. Autorka zadała sobie trud nawią­zania kon­taktów z innymi ośrod­kami nauko­wymi, które kon­cen­trują swoje zain­te­re­so­wania badawcze wokół psy­cho­spo­łecz­nego rozwoju dzieci auty­stycz­nych i posta­no­wiła zre­ali­zować bardzo poważne zadanie ? dokonać tłu­ma­czenia tech­niki, słu­żącej dia­gnozie rozwoju teorii umysłu oraz pro­gramu terapii tej teorii, a następnie spraw­dzić drogą eks­pe­ry­mentu peda­go­gicz­nego ich przy­dat­ność w dzia­ła­niach interwencyjnych.
Książka z pew­no­ścią będzie przy­datna w kształ­ceniu stu­dentów peda­go­giki i psy­cho­logii. Zain­te­re­suje prak­tyków zwią­za­nych z pro­cesem wycho­wania i edu­kacji dzieci z auty­zmem wcze­sno­dzie­cięcym, a także rodziców tych dzieci.

Dzieci alko­ho­lików w per­spek­tywie roz­wo­jowej i kli­nicznej / Lidia Cier­piał­kowska, Iwona Grze­go­rzewska ; Uni­wer­sytet im. Adama Mic­kie­wicza w Poznaniu. – Poznań : Wydaw­nictwo Naukowe Uni­wer­sy­tetu im. Adama Mic­kie­wicza, 2016.
Sygn. 162397, 162398
Mono­grafia poświę­cona wybranym współ­cze­snym kon­cep­cjom rozwoju psy­cho­spo­łecz­nego oraz ana­lizie naj­waż­niej­szych wyników badań nad roz­wojem w cyklu życia (od poczęcia do doro­słości) osób z rodzin, w których jedno lub oboje rodzice pili szko­dliwie lub byli uza­leż­nieni od alko­holu. Naj­bar­dziej ostrożne sza­cunki pozwa­lają przyjąć, że w Polsce jest to około 4 mln osób, z czego połowa to dzieci nie­peł­no­letnie, druga to jed­nostki wcho­dzące w doro­słość. Prze­bieg rozwoju i funk­cjo­no­wanie psy­cho­spo­łeczne tych osób jest ogromnie zróż­ni­co­wane na różnych etapach życia – cześć z nich doświadcza poważne trud­ności i pro­blemy, część odnosi sukcesy i ma poczucie powo­dzenia. Psy­cho­pa­to­logia roz­wo­jowa jest tą per­spek­tywą teo­re­tyczną i badawczą, która posłu­żyła do przed­sta­wienia wielu szcze­gó­ło­wych zagad­nień, ponieważ pozwala opisać i wyja­śnić uwa­run­ko­wania różnych ścieżek rozwoju psy­cho­spo­łecz­nego jednostki.

Edu­kacja w per­spek­tywie ocze­kiwań współ­cze­sności / redakcja naukowa Anna Kar­pińska, Kata­rzyna Borawska-Kal­bar­czyk, Alina Szwarc. – Toruń : Wydaw­nictwo Adam Mar­szałek ; Bia­ły­stok : Fun­dacja Centrum Trans­feru Wiedzy i Inno­wacji Spo­łeczno-Peda­go­gicz­nych przy Wydziale Peda­go­giki i Psy­cho­logii Uni­wer­sy­tetu w Bia­łym­stoku, 2016.
Sygn. 162399

Książka stanowi jedną z trzech mono­grafii wie­lo­au­tor­skich – obok Edu­kacji wobec nie­po­wo­dzeń i szans ich mini­ma­li­zacji oraz W kie­runku edu­kacji aka­de­mic­kiej zorien­to­wanej na stu­denta – skła­da­ją­cych się na serię wydaw­niczą Edu­kacja w Dialogu i Per­spek­tywie, która ukazuje się od 2002 roku i liczy już 21 tomów. Pre­zen­to­wana edycja dedy­ko­wana jest pamięci Pro­fe­sora Kazi­mierza Denka, hono­ro­wego gościa i stałego uczest­nika Augu­stow­skich Spotkań Nauko­wych, z których wyrosła idea owych publi­kacji. Przed­sta­wione w mono­gra­fiach teksty są rezul­tatem pogłę­bionej refleksji, analiz i eks­plo­racji wielu wybit­nych badaczy, uczest­ników i obser­wa­torów rze­czy­wi­stości edu­ka­cyjnej. Wpisują się w nurt wie­lo­aspek­to­wych debat, pro­jekcji i pro­po­zycji zmian oraz zachę­cają do kon­ty­nu­owania dialogu o edukacji.

Jaki patrio­tyzm? / Anna Wił­ko­mirska, Adam Fijał­kowski. – War­szawa : Difin, 2016.
Sygn. 162400, 162401

W ostat­nich kilku deka­dach patrio­tyzm nie był popu­larnym przed­miotem refleksji i badań w Polsce. Rzadko podej­mują go współ­cześni filo­zo­fowie, socjo­lo­gowie, psy­cho­lodzy i peda­godzy. Ta książka jest głosem w dys­kusji nad szcze­gólną postawą spo­łeczną, jaką jest patrio­tyzm. Poszu­kując tropów współ­cze­snego patrio­tyzmu, cofamy się do czasów Homera, Hero­dota, Plu­tarcha i Cyce­rona. Badamy również źródła polskie, od kronik śre­dnio­wiecz­nych po XX wiek.
Myśli pol­skich kla­syków, takich jak Józef Maria Bocheński czy Wacław Stró­żewski, zostały zde­rzone z krytyką roman­tyczno-sen­ty­men­tal­nego ujęcia patrio­tyzmu. Dys­kusja licz­nych kla­sy­fi­kacji patrio­tyzmu skon­stru­owa­nych w Polsce i na świecie poka­zuje wie­lo­aspek­to­wość i wie­lo­kry­te­rial­ność oma­wia­nego zja­wiska. Kon­cep­cjom patrio­tyzmu zamknię­tego, zbli­ża­ją­cego się bardzo blisko do nacjo­na­lizmu, prze­ciw­sta­wiony został patrio­tyzm otwarty, kon­struk­tywny i oby­wa­telski, gdzie sza­cunek do ojczyzny współ­wy­stę­puje z respek­to­wa­niem innych kultur i zbiorowości.
Refleksja teo­re­tyczna stanowi kon­tekst dla analiz wybra­nych pol­skich i mię­dzy­na­ro­do­wych badań empi­rycz­nych z ostat­nich 25 lat. Dys­ku­to­wane są wyniki badań CBOS, National Iden­tity Study, World Values Survey, Civic Edu­ca­tion Study i Inter­na­tional Civic and Citi­zen­ship Study. Analizy te pozwo­liły na cha­rak­te­ry­stykę feno­menu pol­skiego patrio­tyzmu. Za klu­czową dla postawy patrio­tyzmu uzna­liśmy kate­gorię toż­sa­mości naro­dowej. Spoj­rze­liśmy na nią przez pryzmat pięciu istot­nych poznawczo i beha­wio­ralnie ele­mentów: rozu­mienia patrio­tyzmu, kry­te­riów pol­skości, dumy naro­dowej, samo­iden­ty­fi­kacji spo­łecznej oraz sto­sunku do innych.
Toż­sa­mość naro­dowa, patrio­tyzm w rękach poli­tyków są zwykle instru­men­tal­nymi hasłami, a dla edu­kacji, której zada­niem jest two­rzenie świa­do­mości i kształ­to­wanie postaw to istotne cele wycho­wawcze, budo­wanie kapi­tału dla poko­jo­wego, mądrego i satys­fak­cjo­nu­ją­cego życia przy­szłych pokoleń.

Wypa­lenie zawo­dowe : źródła, mecha­nizmy, zapo­bie­ganie / Beata Mań­kowska. – Gdańsk : Grupa Wydaw­nicza Har­monia. Har­monia Uni­ver­salis, 2017.
Sygn. 162406, 162407

Trafna dia­gnoza wypa­lenia zawo­do­wego, oparta na rze­telnym zro­zu­mieniu jego istoty oraz deter­mi­nant, zwiększa szansę sku­tecznej pro­fi­lak­tyki na wszyst­kich jej pozio­mach. Póki jednak sama istota wypa­lenia i mecha­nizmy jego rozwoju nie zostaną w pełni poznane, a spór wokół rozu­mienia pojęcia i postę­pu­ją­cych objawów tego procesu nie zostanie roz­strzy­gnięty, trudno będzie wspierać osoby doświad­cza­jące wypa­lenia, a jeszcze trud­niej – zapo­biegać mu. Niniejsze opra­co­wanie stanowi próbę uka­zania z jednej strony aktu­al­nego stanu wiedzy o wypa­leniu zawo­dowym, szcze­gólnie zaś pod­kre­ślenia obszarów zgod­nych oraz róż­nią­cych badaczy, z drugiej strony zmierza do peł­niej­szego wyja­śnienia zja­wiska, przed­sta­wiając istotne mecha­nizmy, na mocy których dochodzi do jego rozwoju.

Epi­demia egoizmu / Amy McCready ; prze­ło­żyła Jolanta Len­kie­wicz. – War­szawa : Edgard, 2017.
Sygn. 162803

Jak wygląda epi­demia EGOizmu? Bie­rzesz odpo­wie­dzial­ność za to, co dzieci mogłyby zrobić same. Nagra­dzasz dzieci, aby zachęcić je do współ­pracy. Nie­ustannie ratu­jesz je z opresji, dowożąc do szkoły zapo­mniane przed­mioty i przy­po­mi­nając o ważnych ter­mi­nach. Nie możesz zrobić zakupów w sklepie bez koniecz­ności kupienia dzie­ciom łakoci. Dzieci zazwy­czaj się dąsają lub awan­tu­rują, jeśli nie mogą dostać tego, czego chcą. Dzieci nie wyka­zują cier­pli­wości, aby czekać na coś, czego bardzo pragną. Brzmi znajomo? Pomóż dziecku stać się samo­dzielnym i odpo­wie­dzialnym dorosłym!

 

Emocje dzieci i mło­dzieży z trud­no­ściami w rozwoju i zacho­waniu / redakcja naukowa Barbara Win­czura. – Wydanie 2. – Kraków : Oficyna Wydaw­nicza „Impuls”, 2017.

Wywo­łując w świa­do­mości hasło „dzie­ciń­stwo”, budzimy z reguły obrazy pogodne, nawet szczę­śliwe. Dzieci nie powinny mieć zmar­twień – kłopoty przej­mują dorośli. Okres dzie­ciń­stwa, w którym w natu­ralnym pro­cesie uspo­łecz­niania poznaje się wyma­gania oto­czenia, w silnym stopniu kształ­tuje zręby oso­bo­wości pod­sta­wowej. Wtedy nastę­puje pierwsze two­rzenie się obrazów świata spo­łecz­nego z jego rado­ściami i smut­kami. Powstają wyobra­żenia o sobie i swoich moż­li­wo­ściach, a nawet marzenia. Wyobra­żenia te są odbi­ciem doświad­czeń dzie­cię­cych, ich inte­lek­tu­alno-emo­cjo­nal­nych inter­pre­tacji zdarzeń, obrazów kul­tu­ro­wych oraz ocen war­to­ściu­ją­cych, które słyszą i poznają.
W roman­tycznym spoj­rzeniu na dzie­ciń­stwo, jakie ukazują antro­po­lodzy kultury odno­szący je do zakła­da­nych celów i form wycho­wania, jest ono doj­rze­wa­niem do następ­nych okresów w życiu. To, co się w tych latach dzieje, ma budować czło­wieka szczę­śli­wego, otwar­tego na ludzi, chęt­nego zmianom świata na lepsze, twórczego.
Dzie­ciń­stwo jest wpraw­dzie okresem uczenia się potrzeb­nych umie­jęt­ności w życiu doro­słym, ale zakres i formy wybie­rają z troską dorośli. W dużej części przy­padków tak jest, ale zarazem część dzieci z bardzo wielu powodów takiego rado­snego dzie­ciń­stwa nie doświadcza. Przy­czyny są różne: choroby prze­wlekle, defi­cyty roz­wo­jowe czy nie­peł­no­spraw­ności, ale i takie, które z tym zwią­zane są bez­po­średnio i pośrednio, a nawet wyni­kają cał­ko­wicie z innych przyczyn.

Dzie­sięć rzeczy, o których chcia­łoby ci powie­dzieć dziecko z auty­zmem / Ellen Notbohm ; prze­kład Marzena Szy­mańska-Błot­nicka. – Wyd. 1 w nowej ed. – Kraków : Wydaw­nictwo Uni­wer­sy­tetu Jagiel­loń­skiego, 2017.
Sygn. 162821

Pełna prze­ni­kli­wych spo­strzeżeń, współ­czucia i humoru, ponad­cza­sowa książka opi­su­jąca „dzie­sięć rzeczy”, które poma­gają zro­zu­mieć – nie zde­fi­niować – dzieci z auty­zmem. W odróż­nieniu od innych publi­kacji na temat autyzmu pozwala spoj­rzeć na świat oczami dziecka, usły­szeć jego głos, który w nara­sta­jącej wokół autyzmu wrzawie często bywa nie­sły­szany. Publi­kacja Ellen Notbohm powinna się stać obo­wiąz­kową lekturą wszyst­kich rodziców, krew­nych, pra­cow­ników spo­łecz­nych, nauczy­cieli oraz tera­peutów dzieci z autyzmem.

 

Jak pomóc dziecku z dys­leksją : poradnik dla rodziców i nauczy­cieli / Anna Radwańska. – War­szawa : Difin, 2017.
Sygn. 162814, 162815

Poradnik napi­sany został z myślą o rodzi­cach, którzy chcą zdobyć potrzebną i prak­tyczną wiedzę na temat dys­leksji. Autorka omawia zja­wisko dys­leksji roz­wo­jowej, typy dys­leksji, objawy i symp­tomy wcze­snego wystę­po­wania ryzyka dys­leksji. Pod­kreśla rolę rodziców, nauczy­cieli, rówie­śników w edu­kacji dziecka z dysleksją.
Uzu­peł­nie­niem porad­nika są szeroko omó­wione przy­kłady ćwiczeń uspraw­nia­ją­cych tech­nikę czy­tania i pisania (z podziałem na wiek) oraz kon­spekty zajęć.

 

 

Źródła :
www​.impul​so​fi​cyna​.com​.pl
www​.har​monia​.edu​.pl
www​.jezy​kiobce​.pl
www​.beck​.pl
www​.press​.amu​.edu​.pl
www​.mar​szalek​.com​.pl
www​.difin​.pl
www​.wuj​.pl

Nagrody zarządu województwa

Nagrody zarządu województwa

Z okazji Dnia Edu­kacji Naro­dowej zarząd woje­wództwa przy­znaje nagrody nauczy­cielom i meto­dykom pra­cu­jącym w szko­łach i ośrod­kach pro­wa­dzo­nych przez samo­rząd woje­wództwa. W tym roku zostało wyróż­nio­nych dwoje pra­cow­ników biblio­teki: Agnieszka Gąsio­rowska i Marek Michalak. Gratulujemy!
Relacja Biura Pra­so­wego Urzędu Marszałkowskiego

Gim­na­zja­liści w bibliotece

Gim­na­zja­liści w bibliotece

Uczniowie z Gim­na­zjum nr 3 w Byd­goszczy uczest­ni­czyli w zaję­ciach poświę­conych nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitlerowskiej.
Po zmie­rzeniu się z trudnym histo­rycznym tematem gim­na­zja­liści zostali zamknięci w escape roomie. Podjęli tam wyzwanie zna­le­zienia kodów potrzeb­nych do uwol­nienia się. Zadania mate­ma­tyczne i logiczne nie były łatwe, ale dzięki małym pod­po­wie­dziom uczniowie zdołali otwo­rzyć kilka kłódek szy­fro­wych i odkry­wali kolejne zagadki. Na koniec odgadli czte­ro­cy­frowy kod do sejfu. Zamknięty tam klucz pasował do drzwi wejściowych…

Dobro bez granic

Dobro bez granic

W biblio­tece odbyły się zajęcia „Dobro bez granic” z okazji ogło­szo­nego przez sejm Roku Adama Chmie­low­skiego.  Mottem spo­tkania były słowa św. Brata Alberta „Bądź dobry jak chleb…”. Uczniowie  Liceum Ogól­no­kształ­cą­cego nr 2, Tech­nikum Gastro­no­micz­nego i Tech­nikum Budow­la­nego wysłu­chali  pre­lekcji na temat czy­nienia dobra, poma­gania innym i idei wolon­ta­riatu.  Zapro­szony gość siostra Mag­da­lena ze zgro­ma­dzenia Alber­tynek w Byd­goszczy opo­wie­działa o tym jak A. Chmie­lowski stał się bratem Albertem i w jaki sposób dzisiaj Zgro­ma­dzenie kon­ty­nuuje dzieło pomocy innym. Mariola Burak, nauczy­ciel biblio­te­karz a zarazem wolon­ta­riusz z hospi­cjum bł. księdza Jerzego Popie­łuszki zapro­siła uczniów do uczest­ni­czenia w akcji „Pola nadziei” a także zapo­znała z pracą wolon­ta­riusza  na oddziale. Pro­wa­dząca spo­tkanie Mał­go­rzata Tyczyńska  mówiła o idei dobra uży­wając do tego sym­bo­liki chleba. Mło­dzież zachę­cona do poma­gania innym posta­no­wiła zor­ga­ni­zować akcję i prze­kazać w nie­długim czasie odzież dla potrze­bu­ją­cych.  Powodzenia! 

Zajęcia edu­ka­cyjne w bibliotece

Zajęcia edu­ka­cyjne w bibliotece

Uczniowie 5 klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 spę­dzili 12 paź­dzier­nika kilka godzin w biblio­tece. Uczest­ni­czyli w zaję­ciach „Alicja w krainie chaosu, czyli po co nam war­tości”, „Rejewski – genialny kryp­tolog”, „Nie jesteśmy sami na świecie, czyli o sza­cunku wobec siebie i innych” oraz roz­wią­zy­wali łami­główki mate­ma­tyczne i logiczne w escape roomie „Klub Enigma”.

Przed­szko­laki w Akademii

Przed­szko­laki w Akademii

Kolejne zajęcia zor­ga­ni­zo­wane w Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek odbyły się 6, 10 i 12 paź­dzier­nika br. Poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy. W zaję­ciach wzięły udział dzieci cztero- i pię­cio­letnie z Przed­szkola nr 16 oraz Przed­szkola Mungo. Zajęcia obej­mo­wały krótką poga­dankę na temat dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, w szcze­gól­ności wierszy dla dzieci, rozmowę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie – na tę okazję zostały wybrane naj­bar­dziej znane wier­szyki, takie jak: „Kwoka”, „Grzyby”, „Samo­chwała”, Kaczka dzi­waczka”, „Sum” i inne. W dalszej części spo­tkania dzieci wyko­ny­wały ilu­stracje do wiersza „Kaczka dzi­waczka”. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawka książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.

Wyjąt­kowy dzień w bibliotece

Wyjąt­kowy dzień w bibliotece

Proces nauczania i wycho­wania prze­biega nie tylko w szkol­nych murach. Uczniowie z Gim­na­zjum nr 38 w Byd­goszczy spę­dzili kilka godzin w biblio­tece. Wysłu­chali wykładu o Marianie Rejew­skim i jego suk­cesie zła­mania kodu Enigmy. Zajęcia o tema­tyce histo­rycznej pro­wa­dził płk Jerzy Lelwic. Później gim­na­zja­liści dys­ku­to­wali o war­to­ściach na zaję­ciach „To, co konieczne – to, co zby­teczne”. Wspólnie two­rzyli plakaty, ukła­dali hie­rar­chię war­tości grupy. Wszyscy wysi­lali też szare komórki, aby uwolnić się z escape roomu „Klub Enigma”. Roz­wią­zy­wali tam zadania mate­ma­tyczne, zagadki, koja­rzyli i ana­li­zo­wali fakty, wyka­zy­wali się zręcz­no­ścią i pomysłowością.

Nowo­czesna wyszukiwarka

Nowo­czesna wyszukiwarka

Nowy sposób prze­szu­ki­wania zasobów biblio­teki! Ruszyła wyszu­ki­warka INTEGRO.

Mul­ti­wy­szu­ki­warka PROLIB INTEGRO jest oparta o 3 filary: Uży­tecz­ność, Dostęp­ność oraz Otwar­tość.
Roz­bu­do­wane mecha­nizmy fil­tro­wania, odpo­wiednio dosto­so­wane sor­to­wanie, przej­rzysty inter­fejs użyt­kow­nika to filar Uży­tecz­ności. Korzy­stając z INTEGRO, użyt­kownik nie musi roz­pra­szać swojej uwagi na wyborze odpo­wied­niej funkcji, wła­ści­wego kla­wisza czy sposobu wpi­sy­wania warunku wyszu­ki­wania. Może być sku­piony na celu poszu­ki­wania, tzn. infor­macji do której chce dotrzeć.
Filar Dostęp­ności zbu­do­wany został w postaci tzw. respon­syw­nego inter­fejsu użyt­kow­nika. Inter­fejs respon­sywny to taki, który auto­ma­tyczne dopa­so­wuje swój wygląd do wiel­kości i roz­dziel­czości ekranu urzą­dzenia na którym jest uru­cha­miany. Dzięki temu INTEGRO może być używane na dowolnym urzą­dzeniu i jed­no­cze­śnie zachowa pełną funkcjonalność.
Trzeci filar, Otwar­tości, z jednej strony zapewnia użyt­kow­ni­kowi korzy­sta­ją­cemu z INTEGRO kom­pletną obsługę jego konta w sys­temie PROLIB. Z drugiej zaś strony daje moż­li­wość połą­czenia INTEGRO z innymi sys­te­mami, które dostar­czają dane wzbo­ga­ca­jące uży­tecz­ność i funk­cjo­nal­ność mul­ti­wy­szu­ki­warki. Czy­telnik ma dzięki temu moż­li­wość zamó­wienia książki, usta­wienia się w kolejce rezer­wacji, kiedy nie jest dostępna, zapi­sania lub wysłania na swoją skrzynkę pocz­tową wyniku wyszu­ki­wania, prze­czy­tania recenzji lub opinii na temat wybra­nych publikacji.

Źródło: www​.prolib​.pl

Wypróbuj nowy sposób prze­szu­ki­wania zbiorów biblio­teki w kata­logu INTEGRO.

Z orto­grafią na wesoło

Z orto­grafią na wesoło

Z okazji Euro­pej­skiego Tygo­dnia Świa­do­mości Dys­leksji, w dniach 2–12 paź­dzier­nika 2017 r. Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Byd­goszczy zaprasza na zajęcia pt. „Z orto­grafią na wesoło”. Oferta skie­ro­wana jest do IIIII klas szkół podstawowych.
Pod­sta­wowym celem naszej akcji ”Orto­grafia na wesoło” jest przy­po­mnienie i utrwa­lenie pisowni wyrazów z tzw. trud­no­ścią orto­gra­ficzną, inte­gracja dzieci, a także popu­la­ry­zacja naszej biblio­teki w śro­do­wisku lokalnym.
Zajęcia prze­bie­gają w swo­bodnej i wesołej atmos­ferze. Jed­no­cze­śnie pozwa­lają przy­swoić zasady pra­wi­dłowej pisowni wyrazów z ż, rz, u, ó, ch, h.
Uczniowie pracują indy­wi­du­alnie z kartą pracy, zespo­łowo słu­chając wier­szyków-rymo­wanek oraz biorąc aktywny udział w pantomimie.

Kontakt: Czy­telnia Główna tel. 52 341 30 74 wew. 18

Głośne czy­tanie

Głośne czy­tanie

Ogól­no­polski Dzień Gło­śnego Czy­tania obcho­dzony jest 29 wrze­śnia. Ini­cja­tywa pro­mocji czy­tel­nictwa w tym dniu została ogło­szona przez Polską Izbę Książki w 2001 roku.
Z tej okazji gości­liśmy w Czy­telni Biblio­teki osoby nie­wi­dome i sła­bo­wi­dzące zrze­szone w Polskim Związku Niewidomych.
Pra­cow­nicy Biblio­teki czytali wybrane frag­menty książek, które miały swoje odpo­wied­niki w postaci audiobooków.
Zapre­zen­to­wano m.in. Szma­rag­dową tablicę Carla Montero, Para­graf 22 Josepha Hellera, Moją wielką grecką przy­godę Johna Mole’a, Bota­nikę duszy Eli­za­beth Gilbert oraz Włoskie buty Hen­ninga Mankella.
W miłej atmos­ferze przy kawie i ciastku nasi goście wysłu­chali frag­mentów książek. Mamy nadzieję, że goście zostali zachę­ceni do się­gnięcia po książki mówione i sko­rzy­stają z boga­tych zbiorów Biblioteki.

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Włodarz Wiel­kiego Pomorza

Pra­cow­nicy biblio­teki gościli w sie­dzibie Związku Nauczy­ciel­stwa Pol­skiego Okręgu Kujawsko-Pomor­skiego na zapro­szenie zrze­szo­nych w nim seniorów. Okazją do spo­tkania były trwa­jące obchody Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza, celem nato­miast – popu­la­ry­zacja postaci pierw­szego Pre­zy­denta Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej na Uchodź­stwie, w szcze­gól­ności zaś jego związku z regionem kujawsko-pomor­skim. Wykład i pre­zen­tacja mul­ti­me­dialna pt. „Wła­dy­sław Racz­kie­wicz – włodarz Wiel­kiego Pomorza” spo­tkały się z żywym zain­te­re­so­wa­niem zebra­nych, którzy okazali się wyma­ga­jącą widownią, pre­zen­tując wysoki poziom wiedzy historycznej.
W związku z 70. rocz­nicą śmierci tego wybit­nego poli­tyka, patrioty, pań­stwowca, Senat Rze­czy­po­spo­litej Pol­skiej podjął uchwałę o usta­no­wieniu 2017 r. Rokiem Wła­dy­sława Racz­kie­wicza. Wcze­śniej sta­no­wisko w sprawie usta­no­wienia w naszym regionie Roku Wła­dy­sława Racz­kie­wicza przyjął Sejmik Woje­wództwa Kujawsko-Pomor­skiego. Biblio­teka popu­la­ry­zuje tę postać poprzez zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, udo­stęp­nianie cza­sowej wystawy, a teraz dotarła z wykładem do kolej­nego grona odbiorców.

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Inau­gu­racja 7. edycji zajęć

Roz­po­czę­liśmy siódmą edycję Dzie­cięcej Aka­demii Czy­tania Bajek zaty­tu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inau­gu­ra­cyjne spo­tkania, które poświę­cone były twór­czości Jana Brze­chwy ze szcze­gólnym uwzględ­nie­niem „Aka­demii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 wrze­śnia br. Uczest­ni­czyli w nich uczniowie klas I i II Szkoły Pod­sta­wowej nr 31 w Bydgoszczy.
Zajęcia obej­mo­wały pre­zen­tację doty­czącą postaci i dorobku lite­rac­kiego Jana Brze­chwy, poga­dankę na temat war­tości i roli gło­śnego czy­tania oraz idei kam­panii Cała Polska Czyta Dzie­ciom. Naj­waż­niej­szym ele­mentem było głośne czy­tanie frag­mentów „Aka­demii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Aka­demii pana Kleksa: klek­so­grafię i przę­dzenie liter i samo­dzielnie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spró­bować pisania piórem i atra­mentem. Zaję­ciom towa­rzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­czenie każdy uczestnik otrzymał drobny upominek.
Kolejne spo­tkania w ramach Aka­demii odbędą się w październiku.

Spo­tkanie autorskie

Spo­tkanie autorskie

W ramach „żywych lekcji historii mówionej” w Muzeum Oświaty odbyło się spo­tkanie autor­skie z Leokadią Maje­wicz, autorką książki pt. „Nie­wol­nicy w raju”. Pani Leokadia Maje­wicz wraz z rodziną zna­lazła się wśród setek tysięcy Polaków depor­to­wa­nych w głąb Związku Radziec­kiego. Jej droga do wol­ności wiodła od sybe­ryj­skiego obozu pracy przy­mu­sowej przez Uzbe­ki­stan, Iran (Persję), Karaczi w Indiach, Tan­zanię w Afryce do Liver­poolu w Anglii i trwała od 1940 do 1948 roku.

Uczest­ni­kami spo­tkania byli uczniowie z VIII LO w Byd­goszczy, którzy z uwagą i zain­te­re­so­wa­niem wysłu­chali opo­wia­dania pani Leokadii, ilu­stro­wa­nego pre­zen­tacją zawie­ra­jącą mapy i foto­grafie z rodzin­nego albumu pre­le­gentki. Mło­dzież podzię­ko­wała za spo­tkanie kwia­tami i grom­kimi brawami. W trakcie rozmowy uczniowie byli bardzo poru­szeni opo­wie­ścią pani Leokadii. Stwier­dzili, że „swoją urodą, spo­kojem i dosto­jeń­stwem przy­po­mina królową Elżbietę”.

Księ­go­zbiór językowy

Księ­go­zbiór językowy

Nauczy­ciele biblio­te­karze z naszej pla­cówki przed­sta­wili nauczy­cielom języków obcych bogatą ofertę księ­go­zbioru języ­ko­wego. Jest ona  skie­ro­wana do języ­kowców z woje­wództwa kujawsko-pomor­skiego do wyko­rzy­stania na lek­cjach jęz. angiel­skiego i nie­miec­kiego. Pra­cow­nicy biblio­teki zwró­cili też uwagę na cza­so­pisma meto­dyczne dostępne w Czy­telni Głównej PBW, w której mieści się również nie­miec­ko­ję­zyczny księ­go­zbiór Medio­teki Insty­tutu Goethego. Pre­zen­tacja odbyła się podczas kon­fe­rencji meto­dycznej zor­ga­ni­zo­wanej przez Kujawsko-Pomor­skie Centrum Edu­kacji Nauczy­cieli na temat pla­no­wania pracy nauczy­ciela języka obcego na rok szkolny 2017/2018 zgodnie z zało­że­niami reformy edu­kacji i kie­run­kami poli­tyki oświa­towej państwa. 

Przy­jaźń – zajęcia edukacyjne

Przy­jaźń – zajęcia edukacyjne

W progach naszej biblio­teki gości­liśmy uczniów drugiej klasy Szkoły Pod­sta­wowej nr 56 w Byd­goszczy. Tematem zajęć była przy­jaźń. Dzieci wysłu­chały opo­wia­dania z książki 12 ważnych opo­wieści, a następnie roz­wią­zały kilka zadań przy­go­to­wa­nych na stronie Lear­ning Apps. Przy­go­to­wały również sper­so­na­li­zo­waną grę edu­ka­cyjną o wartościach.
Celem zajęć było kształ­to­wanie postaw i rozu­mienie uni­wer­sal­nych war­tości, roz­wi­janie wyobraźni, twór­czego myślenia i uczuć oraz wyzwa­lanie twór­czej aktywności.


Kolejne zajęcia zapla­no­wano na 29 listo­pada, a ich tematem będzie mądrość.

Zapra­szamy na zajęcia o war­to­ściach w ramach pro­gramu „Wszystko, co naj­waż­niejsze, czyli poczy­tajmy i poroz­ma­wiajmy o war­to­ściach”. Każde zajęcia zakła­dają pracę z prze­czy­tanym tekstem oraz ćwi­czenia kreatywne.
Więcej infor­macji pod numerem tele­fonu 52 341 19 84 wew. 16.