Wyda­rzenia

2018 >
Kwie­cień
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Marzec
Marzec
Marzec
Marzec
Marzec
Marzec
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 • Recy­ta­tO­RATOR
  09:30 -12:00
  09-04-2018

  RECY­TA­TO­RATOR – Konkurs recy­ta­torsko-ora­torski adre­so­wany do uczniów gim­na­zjów z Byd­goszczy i regionu, pre­mio­wany dodat­ko­wymi punk­tami, które będą doli­czane do wyników testów gim­na­zjal­nych przy apli­ko­waniu do szkoły ponad­gim­na­zjalnej. Uczest­nicy przy­go­to­wują dwu­ele­men­towe wystą­pienia skła­da­jące się z recy­tacji wybra­nego frag­mentu prozy oraz krót­kiego prze­mó­wienia uza­sad­nia­ją­cego wybór.
  9.30- 10.45 – prze­słu­chania kon­kur­sowe
  10.45 – 11.30 wykład – „Rok 2018 rokiem praw kobiet”
  Zwie­dzanie wystawy książek o kobie­tach oraz sali poświę­conej Maria­nowi Rejew­skiemu
  11.30 – ogło­szenie wyników

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  09-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  14:00 -14:45
  09-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

10
11
12
 • Konfe­ren­cja „Biblio­teka – Cyber­prze­strzeń – Komuni­ka­cja“
  10:00 -14:45
  12-04-2018

  W progra­mie:

  • Podsu­mo­wa­nie kon­kursu „Litera­tura nie­miecka w ilustra­cji” oraz wręcze­nie nagród laure­atom
  • Kompe­ten­cje infor­ma­cyjne mło­dzieży w świetle badań biome­trycz­nych – dr hab. Małgo­rzata Kisilow­ska – Wydział Dzien­ni­kar­stwa Infor­ma­cji i Biblio­lo­gii Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego
  • Biblio­teki w świecie wirtu­al­nej i wzboga­co­nej rzeczy­wi­sto­ści – prof. dr hab. Woj­ciech Cellary – Katedra Techno­lo­gii Infor­ma­cyj­nych Uniwer­sy­tetu Ekono­micz­nego w Pozna­niu
  • Connec­ting Educa­tion and Library Through Online Commu­ni­ca­tion. The role of Psycho­logy (Współ­dzia­ła­nie biblio­teki i podmio­tów eduka­cyj­nych w cyber­prze­strzeni. Aspekt psycho­lo­giczny) – Mirjana Rupar – Faculty of Social Studies Masaryk Univer­sity Brno
  • Oblicza sieci – Robert Preus – Kuja­w­sko-Pomo­r­skie Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy
  • Czy papie­rowa książka to efek­towny luksus? Przy­szłość książki w dobie cyfry­za­cji – Agnieszka Gro­chocka, Maria Radzi­ń­ska-Sie­dla­­czek – Zespół Szkół Ogólno­kształ­cą­cych nr 6 w Bydgosz­czy
  • Nowa odsłona portalu infor­ma­cyj­nego EDUPO­LIS – Beata Cieśliń­ska, Ryszard Karczew­ski – Pedago­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgosz­czy
 • Język angielski dla seniorów
  12:30 -14:00
  12-04-2018

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników pod­sta­wo­wych kom­pe­tencji języ­ko­wych. Kur­sanci poznają zwroty i wyra­żenia nie­zbędne w pod­sta­wowej komu­ni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kon­tak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce.

13
14
15
16
 • Klub Enigma
  08:45 -09:30
  16-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Legendy byd­go­skie
  09:00 -10:30
  16-04-2018

  Zajęcia dla dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Uczest­nicy poznają podania, legendy, baśnie i bajki o tema­tyce regio­nalnej, rysują, kolo­rują, tworzą, bawią się.

 • Klub Enigma
  09:45 -10:30
  16-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  10:45 -11:30
  16-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Legendy byd­go­skie
  11:00 -12:30
  16-04-2018

  Zajęcia dla dzieci w wieku przed­szkolnym i wcze­snosz­kolnym. Uczest­nicy poznają podania, legendy, baśnie i bajki o tema­tyce regio­nalnej, rysują, kolo­rują, tworzą, bawią się.

 • Klub Enigma
  11:45 -12:30
  16-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  12:15 -13:15
  16-04-2018

  Zajęcia dla dzieci prze­by­wa­ją­cych w szpi­talu pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

17
18
19
20
 • Klub Enigma
  09:00 -09:45
  20-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  09:00 -09:45
  20-04-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • O Marianie Rejew­skim
  09:00 -09:45
  20-04-2018

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szy­fro­waniu – zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym byd­gosz­cza­ninie.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  10:00 -10:45
  20-04-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • O Marianie Rejew­skim
  10:00 -10:45
  20-04-2018

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szy­fro­waniu – zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym byd­gosz­cza­ninie.

 • Klub Enigma
  10:00 -10:45
  20-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • O Marianie Rejew­skim
  11:00 -11:45
  20-04-2018

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szy­fro­waniu – zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym byd­gosz­cza­ninie.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  11:00 -11:45
  20-04-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • Klub Enigma
  11:00 -11:45
  20-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  12:00 -12:45
  20-04-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba roz­wiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności ana­li­tyczne. Tutaj liczy się spo­strze­gaw­czość, kre­atyw­ność, spryt i wiedza.

 • Aka­demia Gier Logicz­nych
  12:00 -12:45
  20-04-2018

  Zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów.

 • O Marianie Rejew­skim
  12:00 -12:45
  20-04-2018

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szy­fro­waniu – zajęcia edu­ka­cyjne dla uczniów, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym byd­gosz­cza­ninie.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  13:20 -15:00
  20-04-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

21
22
23
24
25
26
 • Angielski kwa­drans
  08:40 -08:55
  26-04-2018

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

 • Losy nauczy­cieli byd­go­skich
  09:00 -10:30
  26-04-2018

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w maso­wych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas oku­pacji hitle­row­skiej. Byd­goski wrze­sień 1939 r. oraz tajne nauczanie. Zwie­dzanie stałej wystawy.

 • Język angielski dla seniorów
  12:30 -14:00
  26-04-2018

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników pod­sta­wo­wych kom­pe­tencji języ­ko­wych. Kur­sanci poznają zwroty i wyra­żenia nie­zbędne w pod­sta­wowej komu­ni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kon­tak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  14:00 -15:30
  26-04-2018

  Zajęcia dla dzieci pre­zen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pru­skiego i dwu­dzie­sto­lecia mię­dzy­wo­jen­nego.

27
28
29
30
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj
Maj