Wyda­rzenia

«
»
 • 01
  01.Marzec.Czwartek

  10:30 -11:15
  01-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 01
  01.Marzec.Czwartek

  11:00 -12:30
  01-03-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 01
  01.Marzec.Czwartek

  12:30 -14:00
  01-03-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 01
  01.Marzec.Czwartek

  13:00 -13:45
  01-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 02
  02.Marzec.Piątek

  08:40 -08:55
  02-03-2018

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.