Wyda­rzenia

2018 >
Marzec 12 – Marzec 18
«
»
 • 12
  12.Marzec.Poniedziałek

  Bezpie­czeń­stwo w sieci

  11:00 -12:30
  12-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

  Akademia Gier Logicz­nych

  11:00 -11:45
  12-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Klub Enigma

  11:00 -11:45
  12-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Klub Enigma

  12:00 -12:45
  12-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Akademia Gier Logicz­nych

  12:00 -12:45
  12-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Bezpie­czeń­stwo w sieci

  12:30 -14:00
  12-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

  Akademia Gier Logicz­nych

  13:00 -13:45
  12-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Klub Enigma

  13:00 -13:45
  12-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Klub Enigma

  14:00 -14:45
  12-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Akademia Gier Logicz­nych

  14:00 -14:45
  12-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

 • 13
  13.Marzec.Wtorek

  Akademia Gier Logicz­nych

  10:00 -10:45
  13-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Klub Enigma

  10:00 -10:45
  13-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Ucznio­wie polscy w walce o język ojczy­sty

  10:00 -11:00
  13-03-2018

  Germa­ni­za­cja i rusyfi­ka­cja szkol­nic­twa w okresie zaborów – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Klub Enigma

  11:00 -11:45
  13-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Akademia Gier Logicz­nych

  11:00 -11:45
  13-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Akademia Gier Logicz­nych

  12:00 -12:45
  13-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Klub Enigma

  12:00 -12:45
  13-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Język angielski dla seniorów

  12:30 -14:00
  13-03-2018

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce.

 • 14
  14.Marzec.Środa

  Angielski kwadrans

  08:40 -08:55
  14-03-2018

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

  O Marianie Rejew­skim

  13:00 -14:00
  14-03-2018

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla uczniów z elemen­tami języka niemiec­kiego, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

  Klub Enigma

  13:00 -13:45
  14-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  O Marianie Rejew­skim

  14:00 -15:00
  14-03-2018

  Poga­danka, zwie­dzanie wystawy, krzy­żówki, komiksy, książki o Rejew­skim i szyfro­waniu – zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży ze Szkoły nr 33 w Bydgoszczy, wzbo­ga­ca­jące wiedzę o wybitnym bydgosz­cza­ninie.

  Klub Enigma

  14:00 -14:45
  14-03-2018

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydo­stać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdol­ności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 15
  15.Marzec.Czwartek

  Akademia Gier Logicz­nych

  09:00 -11:00
  15-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Szkoła naszych dziadków i pra…

  11:00 -12:30
  15-03-2018

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  Akademia Gier Logicz­nych

  11:15 -12:45
  15-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne dla uczniów.

  Język angielski dla seniorów

  12:30 -14:00
  15-03-2018

  Celem kursu jest nabycie przez uczest­ników podsta­wo­wych kompe­tencji języ­ko­wych. Kursanci poznają zwroty i wyra­żenia niezbędne w podsta­wowej komu­ni­kacji w jęz. angiel­skim w różnych sytu­acjach życio­wych, z którymi uczest­nicy mogą się spotkać w czasie wyjazdu za granicę lub w pobież­nych kontak­tach z obco­kra­jow­cami w Polsce.

 • 16
  16.Marzec.Piątek

  Angielski kwadrans

  08:40 -08:55
  16-03-2018

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

  Szkoła naszych dziadków i pra…

  11:00 -12:30
  16-03-2018

  Zajęcia dla dzieci prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  M. Rejewski: mate­matyk i kryp­tolog z Bydgoszczy

  11:30 -12:15
  16-03-2018

  Zajęcia eduka­cyjne o wkła­dzie inte­lek­tu­alnym polskich kryp­to­logów w sukces złamania kodu niemiec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny świa­towej. Deszy­fro­wanie infor­macji na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“.

 • 17
  17.Marzec.Sobota
  Brak wyda­rzeń
 • 18
  18.Marzec.Niedziela
  Brak wyda­rzeń