Wyda­rzenia

2017 >
Listopad 13 – Listopad 19
«
»
 • 13
  13.Listopad.Poniedziałek

  Angielski kwadrans

  08:40 -08:55
  13-11-2017

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

  M. Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy

  09:00 -10:30
  13-11-2017

  Zajęcia eduka­cyjne o wkładzie inte­lek­tu­alnym polskich kryp­to­logów w sukces złamania kodu niemiec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny światowej. Deszy­fro­wanie infor­macji na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“.

  Grywa­li­zacja

  09:00 -09:45
  13-11-2017

  Zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem gier i robotów.

  Klub Enigma

  09:00 -09:45
  13-11-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Szkoła naszych dziadków i pra…

  09:30 -11:00
  13-11-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  Klub Enigma

  10:00 -10:45
  13-11-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Bezpie­czeń­stwo w sieci

  10:00 -11:30
  13-11-2017

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

  Grywa­li­zacja

  10:00 -10:45
  13-11-2017

  Zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem gier i robotów.

  M. Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy

  10:30 -12:00
  13-11-2017

  Zajęcia eduka­cyjne o wkładzie inte­lek­tu­alnym polskich kryp­to­logów w sukces złamania kodu niemiec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny światowej. Deszy­fro­wanie infor­macji na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“.

  Klub Enigma

  11:00 -11:45
  13-11-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Grywa­li­zacja

  11:00 -11:45
  13-11-2017

  Zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem gier i robotów.

  Bezpie­czeń­stwo w sieci

  11:30 -13:00
  13-11-2017

  Zajęcia eduka­cyjne dla młodzieży.

  Grywa­li­zacja

  12:00 -12:45
  13-11-2017

  Zajęcia dla uczniów z wyko­rzy­sta­niem gier i robotów.

  Klub Enigma

  12:00 -12:45
  13-11-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  M. Rejewski: matematyk i kryptolog z Bydgoszczy

  12:30 -14:00
  13-11-2017

  Zajęcia eduka­cyjne o wkładzie inte­lek­tu­alnym polskich kryp­to­logów w sukces złamania kodu niemiec­kiej maszyny i jego wpływu na losy II wojny światowej. Deszy­fro­wanie infor­macji na kompu­te­ro­wych symu­la­to­rach „Enigmy“.

  Klub Enigma

  13:00 -13:45
  13-11-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • 14
  14.Listopad.Wtorek

  Szkoła naszych dziadków i pra…

  09:00 -10:30
  14-11-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  Historia książki

  09:00 -10:30
  14-11-2017

  Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych.

  Szkoła naszych dziadków i pra…

  11:00 -12:00
  14-11-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 15
  15.Listopad.Środa

  Szkoła naszych dziadków i pra…

  09:00 -10:30
  15-11-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

  Poznaj zawody

  10:30 -11:15
  15-11-2017

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwróceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

  Klub Enigma

  15:30 -16:15
  15-11-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

  Klub Enigma

  17:00 -18:00
  15-11-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • 16
  16.Listopad.Czwartek

  Historia książki

  09:00 -10:30
  16-11-2017

  Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych.

  Historia książki

  10:30 -12:00
  16-11-2017

  Zajęcia dla uczniów szkół podsta­wo­wych.

  Znam barwy i symbole narodowe

  10:45 -12:15
  16-11-2017

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbolami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
 • 17
  17.Listopad.Piątek

  Angielski kwadrans

  08:40 -08:55
  17-11-2017

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

  Szkoła naszych dziadków i pra…

  09:30 -11:00
  17-11-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • 18
  18.Listopad.Sobota
  Brak wydarzeń
 • 19
  19.Listopad.Niedziela
  Brak wydarzeń