Wyda­rzenia

«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Październik
Październik
1
2
 • Stara szkoła
  11:30 -13:00
  02-11-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

3
4
5
6
7
8
9
10
 • Znam barwy i symbole narodowe
  09:00 -10:30
  10-11-2017

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbolami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
11
12
13
14
15
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  15-11-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Poznaj zawody
  10:30 -11:15
  15-11-2017

  Celem zajęć jest posze­rzenie wiedzy uczniów o świecie zawodów, zapo­znanie młodzieży z lokalnym rynkiem pracy oraz zwróceniu uwagi na stereo­typy w myśleniu o rolach zawo­do­wych.

 • Klub Enigma
  15:30 -16:15
  15-11-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  17:00 -18:00
  15-11-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

16
17
18
19
20
21
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:30 -11:00
  21-11-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

22
23
24
25
26
27
28
29
30
Grudzień
Grudzień
Grudzień