Wyda­rzenia

2017 >
Październik
«
»
Pn
Wt
Śr
Czw
Pt
So
Nd
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
Wrzesień
1
2
3
4
 • Stara szkoła
  11:30 -13:00
  04-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  12:00 -13:00
  04-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  15:30 -16:30
  04-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  17:00 -18:00
  04-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

5
 • Angielski kwadrans
  08:45 -09:00
  05-10-2017

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

 • Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy i inne utwory
  10:00 -11:30
  05-10-2017

  Celem zajęć dla dzieci jest:
  • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
  • wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
  • inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
  • wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
  • rozwi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania lite­ra­turą,
  • przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czytel­nika,
  • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych motywacji do czytania książek,
  • promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kultu­ro­wego,
  • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.

 • Stara szkoła
  10:45 -12:15
  05 – 10-2017 – 05-11 – 2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­le­cia między­wo­jen­nego.

6
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:00 -11:30
  06-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy i inne utwory
  10:00 -11:30
  06-10-2017

  Celem zajęć dla dzieci jest:
  • popu­la­ry­zacja książki i biblio­teki wśród najmłod­szych dzieci,
  • wsparcie szkół i placówek eduka­cyj­nych w zakresie reali­zacji funkcji wycho­waw­czej,
  • inte­gracja dzieci i dosko­na­lenie umie­jęt­ności współ­dzia­łania w zespole,
  • wyrów­ny­wanie szans eduka­cyj­nych dzieci z różnych placówek,
  • rozwi­janie w uczest­ni­kach zain­te­re­so­wania lite­ra­turą,
  • przy­go­to­wanie dzieci do roli świa­do­mego czytel­nika,
  • wytwo­rzenie pozy­tyw­nych motywacji do czytania książek,
  • promo­wanie i upowszech­nianie regio­nal­nego dzie­dzictwa kultu­ro­wego,
  • kształ­to­wanie wraż­li­wości arty­stycznej dzieci.

7
8
9
10
11
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  11-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  13:00 -13:45
  11-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  15:30 -16:30
  11-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  17:00 -18:00
  11-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

12
13
 • Plastu­siowy pamiętnik
  09:00 -10:00
  13-10-2017

  Warsz­taty dla dzieci. Zajęcia z kaligra­fii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepie­nie figurek z plaste­liny. Jak wyglądała szkoła naszych dziadków i pradziadków.

 • Plastu­siowy pamiętnik
  10:30 -11:45
  13-10-2017

  Warsz­taty dla dzieci. Zajęcia z kaligra­fii przy użyciu pióra ze stalówką i atramentu. Lepie­nie figurek z plaste­liny. Jak wyglądała szkoła naszych dziadków i pradziadków.

14
15
16
 • Klub Enigma
  10:30 -11:15
  16-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  12:00 -13:00
  16-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

17
 • Angielski kwadrans
  08:45 -09:00
  17-10-2017

  Nauka języka angiel­skiego dla począt­ku­ją­cych.

 • Klub Enigma
  09:15 -10:00
  17-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  09:15 -10:00
  17-10-2017

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie.

 • Klub Enigma
  10:15 -11:00
  17-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Losy nauczy­cieli bydgo­skich
  10:15 -11:00
  17-10-2017

  Zajęcia poświę­cone nauczy­cielom, którzy zginęli w masowych egze­ku­cjach i w obozach zagłady podczas okupacji hitle­row­skiej. Bydgoski wrzesień 1939 r. oraz tajne nauczanie.

18
 • Konkurs plastyczny
  Cały dzień
  18 – 10-2017 – 17-11 – 2017

  Święta z Dziadkiem do Orzechów E.T.A Hoffmanna“. Szcze­gó­łowe infor­macje

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:00 -11:30
  18-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Nauczy­ciel­skie pasje
  12:00 -19:00
  18-10-2017

  Prezen­tacja efektów pasji i kreatyw­ności nauczy­cieli.

 • Klub Enigma
  14:00 -14:45
  18-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

 • Klub Enigma
  15:30 -16:30
  18-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • Klub Enigma
  17:00 -18:00
  18-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

19
20
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  10:00 -11:30
  20-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  14:15 -15:45
  20-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Klub Enigma
  14:15 -15:00
  20-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 min. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza.

21
22
23
 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  23-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

24
25
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog
  08:45 -10:15
  25-10-2017

  Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skrócenia II wojny światowej.

 • Szkoła naszych dziadków i pra…
  09:00 -10:30
  25-10-2017

  Zajęcia prezen­tu­jące szkołę z okresu zaboru pruskiego i dwudzie­sto­lecia między­wo­jen­nego.

 • Pięciop­siaczki“ Wandy Chotom­skiej
  09:00 -10:30
  25-10-2017

  Zajęcia eduka­cyjne w Dzie­cięcej Akademii Czytania Bajek.

 • Klub Enigma
  15:30 -16:30
  25-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • Nauczanie jęz. angiel­skiego
  16:00 -18:00
  25-10-2017

  Warsztaty meto­dyczne dla nauczy­cieli w ramach sieci współ­pracy i samo­kształ­cenia.

 • Klub Enigma
  17:00 -18:00
  25-10-2017

  Klub Enigma to tzw. pokój zagadek. Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

26
27
28
29
30
 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog
  08:45 -10:15
  30-10-2017

  Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skrócenia II wojny światowej.

 • Klub Enigma
  09:15 -10:00
  30-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • Znam barwy i symbole narodowe
  10:00 -11:30
  30-10-2017

  Cele zajęć:

  • kształ­to­wanie szacunku dla własnego państwa oraz poczucia tożsa­mości narodowej,
  • rozwi­janie u uczniów zain­te­re­sowań symbolami naro­do­wymi,
  • kształ­to­wanie postaw patrio­tycz­nych,
  • rozbu­dzanie zain­te­re­sowań czytel­ni­czych.
 • Klub Enigma
  10:15 -11:00
  30-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

 • Marian Rejewski – bydgosz­czanin, matematyk, kryptolog
  11:15 -13:00
  30-10-2017

  Zajęcia prowa­dzone przez płk. Jerzego Lelwica o doko­na­niach Mariana Rejew­skiego i grupy polskich kryp­to­logów, którzy złamali szyfr Enigmy i przy­czy­nili się do skrócenia II wojny światowej.

 • Klub Enigma
  11:15 -12:00
  30-10-2017

  Zamknięci w escape roomie gracze muszą wydostać się z pomiesz­czenia w 45 minut. By to zrobić, trzeba rozwiązać kilka zagadek, wykazać się zręcz­no­ścią i umie­jęt­no­ścią logicz­nego myślenia. Uczest­nicy muszą ze sobą współ­pra­cować i wyko­rzy­stać swoje zdolności anali­tyczne. Tutaj liczy się spostrze­gaw­czość, kreatyw­ność, spryt i wiedza. Zabawa odbywa się pod presją czasu i czujnym okiem kamery. Każde zadanie to kolejna wskazówka do wyjścia. Wystarczy znaleźć kod…

31
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad
Listopad