<span class="caps">IV</span> Kujawsko-Pomorskie Forum Eduka­cyjne

IV Kujawsko-Pomorskie Forum Eduka­cyjne

Peda­go­giczna Biblio­teka Woje­wódzka w Bydgoszczy brała udział w IV Kujawsko-Pomorskim Forum Eduka­cyjnym Uczeń zdolny czy kukiełka eduka­cyjna? – o prze­kra­czaniu sztywnych ram, zorga­ni­zo­wanym przez Wyższą Szkołę Bankową wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczy­cieli w Bydgoszczy.
Forum składało się z dwóch części: wystąpień zapro­szo­nych gości, ekspertów w dzie­dzinie psycho­logii i peda­go­giki, natomiast w dalszej części odbyły się warsztaty. Spotkanie pozwoliło uczest­nikom na rozwój konkret­nych zasobów i umie­jęt­ności potrzeb­nych do pracy z uczniami zdolnymi oraz pokazało, w jaki sposób można wspierać motywację tych uczniów i budować w nich poczucie własnej wartości.
Uzupeł­nie­niem Kujawsko-Pomor­skiego Forum Eduka­cyj­nego było promo­wanie przez biblio­tekę lite­ra­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obco­ję­zycz­nych, w tym Medioteki Języka Niemiec­kiego oraz oferty dla nauczy­cieli.