<span class="caps">IV</span> Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne

IV Kujaw­sko-Pomor­skie Forum Eduka­cyjne

Pedago­giczna Biblio­teka Wojewódzka w Bydgosz­czy brała udział w IV Kujaw­sko-Pomor­skim Forum Eduka­cyj­nym Uczeń zdolny czy kukiełka eduka­cyjna? – o przekra­cza­niu sztyw­nych ram, zorga­ni­zo­wa­nym przez Wyższą Szkołę Bankową wspól­nie z Kujaw­sko-Pomor­skim Centrum Eduka­cji Nauczy­cieli w Bydgosz­czy.
Forum składało się z dwóch części: wystą­pień zapro­szo­nych gości, eksper­tów w dziedzi­nie psycho­lo­gii i pedago­giki, natomiast w dalszej części odbyły się warsz­taty. Spotka­nie pozwo­liło uczest­ni­kom na rozwój konkret­nych zasobów i umiejęt­no­ści potrzeb­nych do pracy z uczniami zdolnymi oraz pokazało, w jaki sposób można wspie­rać motywa­cję tych uczniów i budować w nich poczu­cie własnej warto­ści.
Uzupeł­nie­niem Kujaw­sko-Pomor­skiego Forum Eduka­cyj­nego było promo­wa­nie przez biblio­tekę litera­tury o pracy z uczniem zdolnym, zbiorów obcoję­zycz­nych, w tym Medio­teki Języka Niemiec­kiego oraz oferty dla nauczy­cieli.

Print Friendly, PDF & Email