Inaugu­ra­cja 7. edycji zajęć

Inaugu­ra­cja 7. edycji zajęć

Rozpo­czę­li­śmy siódmą edycję Dziecię­cej Akade­mii Czyta­nia Bajek zatytu­ło­waną „Biblio­teka skarb­nicą wiedzy – książki znane i nieznane”.
Inaugu­ra­cyjne spotka­nia, które poświę­cone były twórczo­ści Jana Brzechwy ze szcze­gól­nym uwzględ­nie­niem „Akade­mii pana Kleksa” odbyły się 26 i 27 września br. Uczest­ni­czyli w nich ucznio­wie klas I i II Szkoły Podsta­wo­wej nr 31 w Bydgosz­czy.
Zajęcia obejmo­wały prezen­ta­cję dotyczącą postaci i dorobku literac­kiego Jana Brzechwy, pogadankę na temat warto­ści i roli głośnego czyta­nia oraz idei kampa­nii Cała Polska Czyta Dzieciom. Najważ­niej­szym elemen­tem było głośne czyta­nie fragmen­tów „Akade­mii pana Kleksa”. W dalszej części zajęć dzieci miały okazję poznać przed­mioty nauczane w Akade­mii pana Kleksa: klekso­gra­fię i przędze­nie liter i samodziel­nie wykonać inicjał swojego imienia z muliny oraz spróbo­wać pisania piórem i atramen­tem. Zajęciom towarzy­szyła wystawa książek autora, a na zakoń­cze­nie każdy uczest­nik otrzy­mał drobny upomi­nek.
Kolejne spotka­nia w ramach Akade­mii odbędą się w paździer­niku.