Konfe­ren­cja naukowa

Konfe­ren­cja naukowa

Ochrona zbiorów biblio­tecz­nych. Przeszłość – Teraź­niej­szość – Przyszłość, Bydgoszcz, 17–18 maja 2018 r.

Celem sesji, o charak­te­rze inter­dy­scy­pli­nar­nym, jest podję­cie proble­mów związa­nych z ochroną materia­łów biblio­tecz­nych w przeszło­ści oraz wyzwań stoją­cych przed współ­cze­snymi i przyszłymi biblio­te­ka­rzami. Organi­za­to­rem konfe­ren­cji jest Zakład Histo­rii Sztuki i Kultury UKW.
Honorowy Patro­nat: Zarząd Główny Stowa­rzy­sze­nia Biblio­te­ka­rzy Polskich.

Rada Naukowa Konfe­ren­cji:
prof. zw. dr hab. Maria Juda, Uniwer­sy­tet Marii Curie-Skłodow­skiej w Lubli­nie,
prof. zw. dr hab. Wojciech Kowal­ski, Uniwer­sy­tet Śląski w Katowi­cach,
dr hab. Aleksan­der Jankow­ski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr hab. Anna Kamler, prof. Uniwer­sy­tetu Warszaw­skiego,
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr hab. Bogumiła Staniów, prof. Uniwer­sy­tetu Wrocław­skiego,
dr hab. Kamil Zeidler, prof. Uniwer­sy­tetu Gdańskiego,
dr hab. Marek Zieliń­ski, prof. Uniwer­sy­tetu Kazimie­rza Wielkiego w Bydgosz­czy,
dr Jana Brožo­vská Onder­ková Uniwer­sy­tet Śląski w Opawie.

Komitet Organi­za­cyjny Konfe­ren­cji:
dr hab. Ryszard Nowicki, prof. UKW – przewod­ni­czący,
dr hab. Zbigniew Zyglew­ski, prof. UKW,
dr Barbara Gawęcka,
dr Agnieszka Wysocka – sekre­tarz.

Zgłosze­nia na konfe­ren­cję należy przesłać do 28 lutego 2018 r. za pośred­nic­twem formu­la­rza zgłosze­nio­wego. Szcze­góły na stronie inter­ne­to­wej organi­za­tora.