Histo­ria książki

Histo­ria książki

Ucznio­wie kl. IV ze Szkoły Podsta­wo­wej nr 65 w Bydgosz­czy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych histo­rii książki. Zapoznali się z dziejami pisma, książki rękopi­śmien­nej oraz drukarstw. Poznali rozma­ite, właściwe dla różno­rod­nych krajów i kultur, materiały oraz narzę­dzia pisar­skie. Mieli również okazję obejrze­nia wystawy najstar­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Niezwy­kle entuzja­stycz­nie zareago­wali na prezen­ta­cję nowocze­snych form książek – artystycz­nie wykona­nych amery­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw oferu­ją­cych treści udostęp­niane za pomocą aplika­cji na telefon komór­kowy. Dzieci bardzo chętnie wypowia­dały się na temat swoich doświad­czeń czytel­ni­czych oraz dzieliły się swoją wiedzą dotyczącą książki i biblio­tek.

Print Friendly, PDF & Email