Historia książki

Historia książki

Uczniowie kl. IV ze Szkoły Podsta­wowej nr 65 w Bydgoszczy uczest­ni­czyli w zajęciach poświę­co­nych historii książki. Zapoznali się z dziejami pisma, książki ręko­pi­śmiennej oraz drukarstw. Poznali rozmaite, właściwe dla różno­rod­nych krajów i kultur, materiały oraz narzędzia pisarskie. Mieli również okazję obej­rzenia wystawy najstar­szych druków ze zbiorów biblio­teki. Niezwykle entu­zja­stycznie zare­ago­wali na prezen­tację nowo­cze­snych form książek – arty­stycznie wyko­na­nych amery­kań­skich pop-up books, a także wydaw­nictw oferu­ją­cych treści udostęp­niane za pomocą aplikacji na telefon komórkowy. Dzieci bardzo chętnie wypo­wia­dały się na temat swoich doświad­czeń czytel­ni­czych oraz dzieliły się swoją wiedzą dotyczącą książki i bibliotek.